Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2166(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0108/2016

Esitatud tekstid :

A8-0108/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.53
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0189

Vastuvõetud tekstid
PDF 266kWORD 79k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
P8_TA(2016)0189A8-0108/2016
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2166(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007 (millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet)(4), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0108/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 334.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 334.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2015/2166(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007 (millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet)(4), eriti selle artiklit 21,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0108/2016),

1.  märgib, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 409, 9.12.2015, lk 334.
(2) ELT C 409, 9.12.2015, lk 334.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.
(5) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2015/2166(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0108/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2014. aasta lõplik eelarve 21 229 000 eurot, mis on 0,56 % väiksem kui 2013. aastal; arvestades, et 99 % ameti eelarvest koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemuseks oli eelarve täitmise määr sarnaselt eelnenud aastaga 100 % ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 69,45 %, mida on 0,82 % vähem kui eelnenud aastal; võtab teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute üldine kõrge tase näitas, et kulukohustused võeti õigel ajal;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

2.  märgib, et 2015. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotises (halduskulud) 25 % ja III jaotises (tegevuskulud) 75 %; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et II jaotise ülekantud summad on peamiselt seotud IT-toodete ja -teenuste kavandatud ostuga, mille eest tuli tasuda 2015. aastal; võtab ühtlasi teadmiseks, et III jaotise ülekandmised kajastavad peamiselt ameti projektide mitmeaastast iseloomu, mille puhul maksed tehakse vastavalt ajakavadele;

3.  märgib, et 2013. aastast 2014. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamise määr oli 2014. aastal 97,68 % ning tühistati üksnes 147 430 eurot, mis moodustab 2,32 % kogusummast; märgib ühtlasi, et see tühistamiste madal määr jääb ameti seatud eesmärgist tunduvalt allapoole;

Ümberpaigutamised

4.  võtab teadmiseks, et 2014. aastal kiitis ameti haldusnõukogu heaks kolm ümberpaigutamist eelarvejaotiste vahel, mis ületasid 10 % kinnitatud eelarvest; märgib, et nende ümberpaigutamiste summa oli 947 932 eurot ja need puudutasid peamiselt halduskulude ülejäägi ümberjaotamist projektideks või tegevuskulude raames;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

5.  võtab ameti esitatud andmetele tuginedes teadmiseks, et pakkumuste kvaliteedi parandamiseks vaadati enne pakkumuskutsete väljastamist kõik hankemenetlused läbi; võtab teadmiseks asjaolu, et nende läbivaatamiste tulemusel võeti vajadusel parandusmeetmeid, näiteks muudeti hanketingimusi;

6.  märgib, et tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 1023/2013(1) personalieeskirjadesse tehtud muudatustest võeti ametis 2014. aastal kasutusele uus hindamissüsteem; märgib eelkõige, et ameti hindamisaruanded sisaldavad nüüd üldhinnangut sellele, kas töötaja on täitnud oma tööülesandeid rahuldavalt; kinnitab, et töötajatele on korraldatud koolitusi selle kohta, kuidas püstitada konkreetsed, mõõdetavad, saavutatavad, realistlikud ja tähtajalised (SMART) eesmärgid, kehtestada usaldusväärsed tulemuslikkuse näitajad ja koostada selgeid hinnanguid;

7.  väljendab heameelt seoses asjaoluga, et amet osaleb igal võimalusel komisjoni hankemenetlustes; märgib ühtlasi, et amet käivitas jagatud hankemenetlused koos Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga (ENISA) sisevõrgurakenduste väljaarendamiseks ning koos Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga (EIGE) projektide rakendamist toetavate andmete kogumiseks;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

8.  võtab teadmiseks, et amet vaatas läbi ja võttis 2014. aasta lõpus vastu oma haldusnõukogu ja teaduskomiteed puudutavad ühtlustatud eeskirjad huvide konfliktide ennetamiseks; märgib lisaks, et amet töötas välja ja võttis vastu huvide konfliktide ennetamise suunised oma personali jaoks;

9.  märgib ameti andmetele tuginedes, et amet on avaldanud oma haldusnõukogu ja teaduskomitee liikmete ning juhtivtöötajate huvide deklaratsioonid ja elulookirjeldused;

10.  märgib, et kooskõlas oma juhatuse otsusega kohaldab amet komisjoni suuniseid rikkumisest teatamise kohta(2); märgib ühtlasi, et ameti töötajad on kohustatud teatama asjaoludest, mis viitavad võimalikule ebaseadusliku tegevusele, sh pettusele või korruptsioonile, või tõsisele ametikohustuste täitmata jätmisele; kinnitab, et amet on asutusesiseselt tõstnud teadlikkust sellest poliitikast; võtab teadmiseks, et amet jätkab komisjoni rikkumisest teatamise suuniste kohaldamist seni, kuni komisjon on võtnud vastu uue poliitika rikkumistest teatamise kohta, mida on oodata 2016. aastal;

11.  märgib murega, et Euroopa Ombudsman jõudis kaebuse 178/2013/LP puhul järeldusele, et amet kasutas haldusomavoli; kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni Avaliku Teenistuse Kohtu 2015. aasta otsustega seoses võetud järelmeetmetest;

12.  ergutab ametit suurendama koos muude teadlikkuse suurendamise meetmetega oma töötajate teadlikkust huvide konflikti vältimise poliitikast ning lisama usaldusväärsuse ja läbipaistvuse kohustuslike küsimustena töölevõtmismenetlustesse ja tulemusvestlustesse;

13.  kutsub ametit üles pöörama erilist tähelepanu rikkumisest teatajate kaitsele, võttes arvesse peatselt vastu võetavat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset;

14.  nõuab, et need liidu institutsioonid ja ametid, sealhulgas Euroopa Parlament, kes on käitumisjuhendi kehtestanud, tõhustaksid selle rakendamise meetmeid, nt majanduslike huvide deklaratsioonidega seotud kontrolle;

Siseaudit

15.  märgib, et 2014. aastal ei teinud komisjoni siseauditi talitus ühtki uut auditit; märgib lisaks, et amet võttis järelmeetmeid seoses kahe 2013. aastal toimunud auditiga inimressursside ja lepingute haldamise üle; märgib, et siseauditi talituse soovituste põhjal koostas amet tegevuskavad, millele siseauditi talitus andis positiivse hinnangu; võtab ameti esitatud andmetele tuginedes teadmiseks, et siseauditi talitus tegi 2015. aastal järelauditi, mille tulemus oli positiivne ja mille käigus ei esitatud ühtegi väga olulist soovitust; märgib, et kõik siseauditi talituse poolt enne 2013. aasta detsembrit esitatud soovitused on lõpuni täidetud;

Muud märkused

16.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et pärast personalieeskirjade muutmist 2004. aastal nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/2004(3) sisaldasid need eeskirjad sätteid, mille kohaselt ei tohiks enne 1. maid 2004 tööle võetud ametnike tulevased töötasud olla väiksemad kui eelmiste personalieeskirjadega ette nähtud töötasud; täheldab, et kontrollikoja audit näitas, et seda ei järgitud ja 26-st sel ajal tööle võetud ametnikust 10-le oli perioodil 2005–2014 kokku makstud 45 892 eurot vähem; võtab ameti esitatud andmetele tuginedes teadmiseks, et ameti palgaarvestus on delegeeritud komisjoni nõuete büroole; märgib, et amet võttis vajalikud meetmed kõnealuse probleemi lahendamiseks;

17.  märgib rahuloluga, et ameti veebisaidil antakse ameti kohta põhiteavet kõigis liidu keeltes; märgib, et amet postitab ja ajakohastab sotsiaalmeedia kanalites regulaarselt teavet, sh interaktiivselt visualiseeritud andmeid, infograafikuid, fotosid ja videoid, oma kõige uuemate aruannete jm tegevuse kohta;

18.  tõdeb, et 2012. aastal tehti ameti sõltumatu hindamine, et hinnata ameti tegevuse tõhusust, mõjusust, lisaväärtust, kasulikkust, koostööd ja sidusust; märgib, et üks sellest hindamisest tulenevaid põhilisi prioriteete ameti strateegilises kavas aastateks 2013–2017 on aidata suurendada ameti panust riikliku tasandi protsessidesse; võtab teadmiseks, et amet arendab tugevamaid sidemeid liikmesriikidega ning suurendab koostööd riiklike sidusrühmadega, et viia ameti tõenditel põhinev nõustamine liikmesriikide põhiõigustealase poliitika kujundamise ja rakendamise keskmesse;

19.  märgib rahuloluga, et 2014. aasta veebruaris käivitas amet oma veebilehe lapse õigusi puudutavas osas eraldi veebilehe lastele, kust nad võivad leida teavet selle kohta, millised on nende õigused, kes nende õiguste üle otsustab ja mida amet teeb laste heaks, ning täiendavaid linke juhuks, kui nad soovivad veel rohkem teada;

20.  kutsub ametit üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning anda aktiivne panus tulemustele orienteeritud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

21.  nõuab korruptsiooni ennetamise ja sellevastase võitluse üldist parandamist tervikliku lähenemise abil, alustades üldsuse juurdepääsu parandamisest dokumentidele ja rangematest eeskirjadest huvide konfliktide kohta, läbipaistvusregistrite loomisest või tugevdamisest ja piisavate vahendite eraldamisest õiguskaitsemeetmeteks, ning tihendades ka koostööd liikmesriikide vahel ning asjaomaste kolmandate riikidega;

22.  märgib, et ameti aastaaruannetel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; nõuab, et amet lisaks oma aastaaruandesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

o
o   o

23.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsioonile(4) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1023/2013, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 287, 29.10.2013, lk 15).
(2) http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf
(3) Nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 124, 27.4.2004, lk 1).
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0159.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika