Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2166(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0108/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0108/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.53
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0189

Hyväksytyt tekstit
PDF 180kWORD 79k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)
P8_TA(2016)0189A8-0108/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2166(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007(4) ja erityisesti 21 sen artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0108/2016),

1.  myöntää Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 334.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 334.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 Euroopan unionin perusoikeusviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2166(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007(4) ja erityisesti 21 sen artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0108/2016),

1.  toteaa, että Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan unionin perusoikeusviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 334.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 334.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2166(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0108/2016),

A.  toteaa, että Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 21 229 000 euroa, mikä merkitsee 0,56 prosentin vähenemistä vuoteen 2013 verrattuna; toteaa, että 99 prosenttia viraston talousarviosta rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan unionin perusoikeusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit varainhoitovuonna 2014 ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli edellisvuoden tapaan 100 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 69,45 prosenttia, mikä merkitsee 0,82 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna; toteaa, että sidottujen määrärahojen korkea kokonaistaso osoitti, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

2.  panee merkille, että vuodelle 2015 siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli 25 prosenttia osastossa 2 (hallintomenot) ja 75 prosenttia osastossa 3 (toimintamenot); toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan osaston 2 määrärahasiirrot liittyivät lähinnä suunniteltuihin IT-tarvikkeiden ja -palveluiden ostoihin, joiden osalta maksut erääntyivät vasta vuonna 2015; toteaa lisäksi, että osaston 3 määrärahasiirrot kuvastavat lähinnä perusoikeusviraston operatiivisten hankkeiden monivuotista luonnetta, joiden hankemaksut suoritetaan suunniteltujen aikataulujen mukaisesti;

3.  panee merkille, että vuodelta 2013 vuodelle 2014 siirrettyjen määrärahojen toteutusaste oli 97,68 prosenttia vuonna 2014 ja määrärahoista oli peruuntunut ainoastaan 147 430 euroa eli 2,32 prosenttia kokonaismäärästä; panee lisäksi merkille, että määrärahojen peruutusten vähäinen määrä ylittää selvästi viraston asettaman tavoitteen;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

4.  panee merkille, että viraston hallintoneuvosto hyväksyi vuonna 2014 kolme määrärahasiirtoa, jotka tehtiin talousarvion osastojen välillä ja jotka ylittivät kymmenen prosenttia hyväksytystä talousarviosta; panee merkille, että määrärahasiirrot olivat 947 932 euroa ja liittyivät lähinnä hallintomenojen ylijäämän uudelleenkohdentamiseen, operatiivisiin hankkeisiin tai toimintamenoihin;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

5.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että tarjousten laadun parantamiseksi kaikkiin hankintamenettelyihin sovellettiin valvontatarkastusta ennen tarjouskilpailun käynnistämistä; panee merkille, että näiden tarkastusten lisäksi toteutettiin tarvittaessa korjaavia toimia, kuten muutoksia tarjouseritelmiin;

6.  toteaa, että virasto otti käyttöön uuden arviointijärjestelmän vuonna 2014 henkilöstösääntöjen muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1023/2013(1) johdosta; panee erityisesti merkille, että viraston arviointiraportteihin sisältyy tätä nykyä kokonaisarvio siitä, onko työntekijä hoitanut tehtävänsä tyydyttävästi; toteaa, että henkilöstölle annettiin koulutusta siitä, miten asetetaan erityisiä, mitattavissa ja saavutettavissa olevia, asiaan kuuluvia ja ajallisesti määrättyjä tavoitteita (SMART-tavoitteet) ja kestäviä tulosindikaattoreita ja miten laaditaan selkeitä arviointeja;

7.  pitää myönteisenä, että virasto osallistuu mahdollisuuksien mukaan komission hankintamenettelyihin; panee lisäksi merkille, että virasto käynnisti yhteisiä hankintamenettelyjä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) kanssa intranetsovellusten kehittämisestä ja Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) kanssa operatiivisten hankkeiden täytäntöönpanoa tukevasta tietojen keruusta;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

8.  toteaa, että virasto tarkisti hallintoneuvostoonsa ja tieteelliseen komiteaansa sovellettavia eturistiriitojen ennaltaehkäisyä koskevia yhdenmukaisia sääntöjä ja hyväksyi ne vuoden 2014 lopulla; panee lisäksi merkille, että virasto laati ja hyväksyi henkilöstöönsä sovellettavia eturistiriitojen ennaltaehkäisyä koskevia suuntaviivoja;

9.  panee merkille, että viraston antamien tietojen mukaan se julkisti hallintoneuvostonsa ja tieteellisen komiteansa sekä johtoryhmänsä jäsenten ilmoitukset sidonnaisuuksista ja heidän ansioluettelonsa;

10.  toteaa, että virasto noudattaa johtokuntansa tekemän päätöksen(2) johdosta väärinkäytösten paljastamista koskevia komission suuntaviivoja; toteaa lisäksi, että viraston henkilöstön jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan seikoista, jotka viittaavat mahdolliseen laittomaan toimintaan, mukaan lukien petos tai korruptio, tai ammatillisten velvollisuuksien vakavaan noudattamatta jättämiseen; toteaa, että virasto lisäsi sisäisesti tietoisuutta näistä toimintaperiaatteista; toteaa, että virasto jatkaa väärinkäytösten paljastamista koskevien komission suuntaviivojen noudattamista, kunnes komissio hyväksyy väärinkäytösten paljastamista koskevat uudet toimintaperiaatteet, minkä on määrä tapahtua vuonna 2016;

11.  panee huolestuneena merkille, että Euroopan oikeusasiamies totesi kantelussa 178/2013/LP, että virasto oli syyllistynyt huonoon hallintoon; kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen vuonna 2015 antamien tuomioiden jatkotoimista;

12.  kannustaa virastoa tiedottamaan henkilöstölleen entistä enemmän eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista käynnissä olevien tiedotustoimien ohella ja sisällyttämään lahjomattomuuden ja avoimuuden pakollisina kysymyksinä rekrytointimenettelyihin ja arviointikeskusteluihin;

13.  kehottaa virastoa ottamaan erityisesti huomioon väärinkäytösten paljastajien suojelemisen käsiteltäessä piakkoin hyväksyttävää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta;

14.  kehottaa menettelysäännöt käyttöön ottaneita unionin toimielimiä ja erillisvirastoja, parlamentti mukaan luettuna, tehostamaan täytäntöönpanotoimiaan, kuten taloudellisista sidonnaisuuksista annettujen ilmoitusten tarkastamista;

Sisäinen tarkastus

15.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) ei suorittanut uusia tarkastuksia vuonna 2014; panee lisäksi merkille, että virasto toteutti jatkotoimia henkilöresursseja ja sopimusten hallinnointia koskevan kahden vuonna 2013 suoritetun sisäisen tarkastuksen johdosta; toteaa, että virasto esitti IAS:n suositusten perusteella toimintasuunnitelmia, jotka IAS arvioi myönteisiksi; panee merkille, että viraston antamien tietojen mukaan IAS suoritti vuonna 2015 seurantatarkastuksen, jonka tulos oli myönteinen ja johon ei sisältynyt erittäin tärkeiksi luokiteltuja suosituksia; toteaa, että kaikki IAS:n ennen joulukuuta 2013 antamat suositukset oli käsitelty loppuun;

Muita huomautuksia

16.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen todenneen kertomuksessaan, että vuonna 2014 neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004(3) muutetuissa henkilöstösäännöissä määrättiin, että ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen virkamiesten palkat eivät saa olla pienempiä kuin edellisten henkilöstösääntöjen aikana; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa kävi ilmi, että mainittua sääntöä ei noudatettu: tuolloin palveluksessa olleista 26 virkamiehestä kymmenelle maksettiin yhteensä 45 892 euroa liian vähän kaudella 2005–2014; panee merkille viraston antamista tiedoista, että palkanlaskenta on ulkoistettu komission palkkatoimistolle; panee merkille, että virasto toteutti tarvittavia toimia tämän asian korjaamiseksi;

17.  panee tyytyväisenä merkille, että perustiedot virastosta ovat saatavilla sen verkkosivustolla unionin kaikilla virallisilla kielillä; panee merkille, että virasto julkaisee säännöllisesti tietoja ja päivityksiä, interaktiivisia tiedon visualisointeja, infografiikoita, valokuvia ja videoita viimeisimmistä kertomuksistaan ja muusta työstään sosiaalisen median kanavillaan;

18.  toteaa, että vuonna 2012 suoritettiin virastoa koskeva riippumaton arviointi sen työn vaikuttavuuden, tehokkuuden, lisäarvon, hyödyllisyyden, koordinoinnin ja johdonmukaisuuden arvioimiseksi; panee merkille, että yksi keskeisistä painopistealoista viraston strategisessa suunnitelmassa 2013–2017, joka perustuu tähän arviointiin, on pyrkimys tehostaa viraston panosta kansallisen tason prosesseihin; panee merkille, että virasto pyrkii luomaan kiinteämmän yhteyden jäsenvaltioihin ja lisäämään yhteistyötään kansallisten sidosryhmien kanssa, jotta viraston näyttöön perustuva neuvonta sisällytettäisiin perusoikeuksia koskevan kansallisen politiikan ja täytäntöönpanon ytimeen;

19.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto otti käyttöön helmikuussa 2014 osana lapsen oikeuksia koskevaa verkkosivustoaan lapsille suunnatun verkkosivuston, josta lapset voivat saada tietoja siitä, mitä oikeuksia heillä on, kuka päättää heidän oikeuksistaan ja mitä virasto tekee lasten hyväksi, ja josta löytyy linkkejä, jos he haluavat saada lisätietoja;

20.  kehottaa virastoa tehostamaan unionin taloudellisten etujen turvaamiseen tarkoitettuja menettelyjään ja käytäntöjään ja edistämään aktiivisesti tulossuuntautunutta vastuuvapausmenettelyä;

21.  kehottaa parantamaan yleisesti korruption ennaltaehkäisemistä ja torjuntaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla alkaen siitä, että parannetaan asiakirjojen julkista saatavuutta ja tiukennetaan eturistiriitoja koskevia sääntöjä, otetaan käyttöön tai vahvistetaan avoimuusrekistereitä, myönnetään riittävästi resursseja lainvalvontatoimiin sekä parantamalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja yhteistyötä asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa;

22.  katsoo, että viraston vuosikertomuksilla voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden noudattamisessa; kehottaa virastoa sisällyttämään vuosikertomukseensa näitä asioita koskevan luvun;

o
o   o

23.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 28. huhtikuuta 2016(4) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1023/2013, annettu 22. lokakuuta 2013, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 15).
(2)http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf
(3)Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 723/2004, 22. maaliskuuta 2004, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1).
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0159.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö