Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2166(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0108/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0108/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.53
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0189

Usvojeni tekstovi
PDF 417kWORD 95k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
P8_TA(2016)0189A8-0108/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014. (2015/2166(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava(4), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0108/2016),

1.  daje razrješnicu direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 409, 9.12.2015., str. 334.
(2)SL C 409, 9.12.2015., str. 334.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 53, 22.2.2007., str. 1.
(5)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014. (2015/2166(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava(4), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0108/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Agencije Europske unije za temeljna prava odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 409, 9.12.2015., str. 334.
(2)SL C 409, 9.12.2015., str. 334.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 53, 22.2.2007., str. 1.
(5)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014. (2015/2166(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0108/2016),

A.  budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Agencije Europske unije za temeljna prava („Agencija”) za financijsku godinu 2014. iznosio 21 229 000 EUR, što je smanjenje od 0,56 % u odnosu na 2013.; budući da 99 % proračuna Agencije proizlazi iz proračuna Unije,

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) naveo da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2014. pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  prima na znanje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 100 %, koja je ista kao i prethodne godine, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 69,45 %, što je smanjenje od 0,82 % u usporedbi s prethodnom godinom; potvrđuje da je visoka ukupna razina rezerviranih odobrenih sredstava pokazala da su se obveze izvršavale pravodobno;

Obveze i prijenosi

2.  prima na znanje da je stopa rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih u 2015. iznosila 25 % za glavu II. (administrativni rashodi) te 75 % za glavu III. (operativni rashodi); potvrđuje na temelju navoda Revizorskog suda da se prijenosi u sklopu glave II. uglavnom odnose na troškove kupnje informatičke opreme i usluga za koje je dospijeće bilo u 2015.; nadalje potvrđuje da prijenosi u sklopu glave III. uglavnom odražavaju višegodišnju prirodu operativnih projekata Agencije, dok su se plaćanja izvršavala u skladu s planiranim rasporedima;

3.  napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih iz 2013. u 2014. iznosila 97,68 % u 2014., pri čemu je poništeno samo 147 430 EUR odnosno 2,32 % ukupnog iznosa; nadalje napominje da je ta niska stopa poništenja daleko ispod cilja Agencije;

Prijenosi

4.  napominje da je upravni odbor Agencije 2014. odobrio tri proračunska prijenosa među proračunskim glavama i to iznad 10 % odobrenog proračuna; napominje da su ti prijenosi iznosili 947 932 EUR te da su se uglavnom odnosili na preraspodjelu viška u području administrativnih rashoda u operativne projekte ili unutar područja operativnih rashoda;

Postupci nabave i zapošljavanja

5.  na temelju navoda Agencije primjećuje da su u cilju poboljšanja kvalitete ponuda svi postupci javne nabave prije objave poziva na podnošenje ponuda bili podvrgnuti nadzornom pregledu; shodno tim pregledima, prima na znanje da su po potrebi poduzete korektivne mjere poput izmjene specifikacija ponuda;

6.  primjećuje da je Agencija od 2014., kao rezultat izmjene Pravilnika o osoblju u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(1), uvela novi sustav ocjenjivanja; posebno napominje da Agencija u svojim izvješćima o ocjenjivanju sada navodi i opću procjenu toga je li rad zaposlenika bio zadovoljavajući; potvrđuje da je osoblju omogućena obuka o postavljanju konkretnih, mjerljivih, ostvarivih, odgovarajućih i vremenski ograničenih ciljeva, o čvrstim pokazateljima uspješnosti i izradi jasnih procjena;

7.  pozdravlja činjenicu da Agencija sudjeluje u postupcima javne nabave Komisije kad god je to moguće; nadalje napominje da je Agencija pokrenula zajedničke postupke javne nabave s Agencijom Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) u pogledu razvoja intranetskih aplikacija te s Europskim institutom za ravnopravnost spolova (EIGE) u pogledu prikupljanja podataka za pomoć pri provedbi operativnih projekata;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

8.  potvrđuje da je Agencija krajem 2014. revidirala i usvojila usklađena pravila o sprečavanju sukoba interesa u vezi s članovima svojeg upravnog odbora i znanstvenog odbora; nadalje napominje da je Agencija izradila i usvojila smjernice za sprečavanje sukoba interesa, namijenjene svojem osoblju;

9.  na temelju njezinih navoda primjećuje da je Agencija objavila izjave o financijskim interesima i životopise članova svojeg upravnog odbora, znanstvenog odbora te svojeg upravljačkog tima;

10.  prima na znanje da Agencija u skladu s odlukom svojeg izvršnog odbora primjenjuje smjernice Komisije o zviždačima(2); nadalje primjećuje da je njezino osoblje obavezno prijaviti činjenice koje ukazuju na moguće nezakonite aktivnosti, uključujući prijevaru i korupciju, ili na ozbiljno nepridržavanje profesionalnih obveza; potvrđuje da je Agencija senzibilizirala svoje zaposlenike o toj politici; potvrđuje da će Agencija nastaviti primjenjivati smjernice Komisije o zviždačima sve dok Komisija ne usvoji novu politiku o zviždačima koja se očekuje 2016.;

11.  sa zabrinutošću napominje da je u pogledu tužbe 178/2013/LP Europski ombudsman zaključio da je Agencija počinila nepravilnosti; poziva Agenciju da tijelo za davanje razrješnice obavijesti o praćenju presuda Službeničkog suda Europske unije iz 2015.;

12.  potiče Agenciju da nastavi raditi na podizanju razine osviještenosti o politici sukoba interesa među svojim osobljem te da istodobno radi na podizanju razine osviještenosti i na tome da integritet i transparentnost budu neizostavne stavke u postupcima zapošljavanja i provjera uspješnosti;

13.  poziva Agenciju da posebnu pažnju posveti zaštiti zviždača u kontekstu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti neobjavljenih znanja i iskustava i poslovnih informacija (poslovnih tajni) od neovlaštenog pribavljanja, korištenja ili odavanja, koja se uskoro treba usvojiti;

14.  poziva institucije i agencije Unije koje imaju kodeks ponašanja, uključujući Parlament, da unaprijede provedbene mjere kao što su provjere izjava o financijskom interesu;

Unutarnja revizija

15.  primjećuje da Služba Europske komisije za unutarnju reviziju nije provela nove revizije tijekom 2014.; nadalje primjećuje da je Agencija poduzela daljnje mjere u pogledu dviju revizija koje su 2013. provedene u području ljudskih resursa i upravljanja ugovorima; potvrđuje da je Agencija podnijela akcijske planove kao odgovor na preporuke Službe Europske komisije za unutarnju reviziju, koje je Služba Europske komisije za unutarnju reviziju ocijenila pozitivnima; na temelju navoda Agencije utvrđuje da je Služba Europske komisije za unutarnju reviziju 2015. provela popratnu reviziju s pozitivnim ishodom, pri čemu nijedna otvorena preporuka nije dobila oznaku „vrlo važno”; napominje da su sve preporuke koje je Služba Europske komisije za unutarnju reviziju izdala prije prosinca 2013. zatvorene;

Ostale primjedbe

16.  prima na znanje na temelju izvješća Revizorskog suda da su, nakon što je 2004. Pravilnik o osoblju izmijenjen Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2004(3), u Pravilnik uvrštene odredbe prema kojima buduće plaće dužnosnika zaposlenih prije 1. svibnja 2004. ne smiju biti niže od plaća određenih prethodnim Pravilnikom o osoblju; primjećuje da je Sud revizijom utvrdio da se u slučaju 10 od ukupno 26 tada zaposlenih dužnosnika te odredbe nisu poštovale te je zato za plaće u razdoblju od 2005. do 2014. izdvojen iznos umanjen za 45 892 EUR; na temelju navoda Agencije potvrđuje da je izračun plaća eksternaliziran Uredu Komisije za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu; napominje da je Agencija poduzela nužne mjere za rješavanje tog pitanja;

17.  sa zadovoljstvom prima na znanje da se sve osnovne informacije o Agenciji mogu pronaći na njezinoj internetskoj stranici na svim službenim jezicima Unije; primjećuje da Agencija preko društvenih medija redovno objavljuje i ažurira informacije o svojim najnovijim izvješćima i ostalom radu, uključujući interaktivne prikaze podataka, infografiku, fotografije i videozapise;

18.  potvrđuje da je 2012. provedena nezavisna evaluacija Agencije u cilju ocjene učinkovitosti, djelotvornosti, dodane vrijednosti, upotrebljivosti, usklađenosti i koherentnosti rada Agencije; napominje da je jedan od glavnih prioriteta strateškog plana Agencije za razdoblje 2013. – 2017., koji se temelji na toj evaluaciji, povećati doprinos Agencije procesima na nacionalnoj razini; prima na znanje da Agencija razvija snažniju povezanost s državama članicama te da pojačava suradnju s nacionalnim dionicima kako bi se izrada i provedba nacionalnih politika povezanih s temeljnim pravima zasnivala na savjetima Agencije utemeljenim na dokazima;

19.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je u veljači 2014. Agencija kao dio odjeljka o pravima djeteta na svojoj internetskoj stranici pokrenula web-stranicu za djecu na kojoj djeca mogu pronaći informacije o svojim pravima, o tome tko odlučuje o njihovim pravima i što Agencija čini za djecu te poveznice preko kojih mogu saznati više informacija;

20.  poziva Agenciju da unaprijedi postupke i prakse kojima se nastoje zaštititi financijski interesi Unije i da aktivno doprinosi postupku davanja razrješnice usmjerenom na rezultate;

21.  poziva na opće poboljšanje kad je riječ o sprečavanju i borbi protiv korupcije primjenom holističkoga pristupa, počevši od bolje javne dostupnosti dokumenata i strožih pravila o sukobima interesa, uvođenja ili jačanja registara transparentnosti i pružanja dostatnih sredstava za mjere provođenja zakona te preko unaprijeđene suradnje među državama članicama i s relevantnim trećim zemljama;

22.  navodi da bi godišnja izvješća Agencije mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Agenciju da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim sastavnicama;

o
o   o

23.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016.(4) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1)Uredba (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (SL L 287, 29.10.2013., str. 15.).
(2)http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf
(3)Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2004 od 22. ožujka 2004. godine o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica (SL L 124, 27.4.2004., str. 1.).
(4)Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2016)0159.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti