Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2166(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0108/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0108/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.53
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0189

Pieņemtie teksti
PDF 504kWORD 97k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
P8_TA(2016)0189A8-0108/2016
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2166(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru(4), un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0108/2016),

1.  sniedz Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 334. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 334. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2015/2166(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0064/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru(4), un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0108/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 334. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 334. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2166(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0108/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras („Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 21 229 000, t. i., par 0,56 % mazāks nekā 2013. gadā; tā kā 99 % Aģentūras budžeta finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras 2014. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atzīmē, ka budžeta uzraudzības rezultātā 2014. finanšu gadā budžeta izpildes līmenis bija tāds pats kā iepriekšējā gadā, proti, 100 %, un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 69,45 %, kas ir par 0,82 % mazāk nekā iepriekšējā gadā; secina, ka augstais vispārējais saistību apropriāciju izpildes līmenis liecina par saistību savlaicīgu uzņemšanos;

Saistības un pārnestās apropriācijas

2.  atzīmē, ka to uz 2015. gadu pārnesto apropriāciju, par kurām ir uzņemtas saistības, īpatsvars II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija 25 %, bet III sadaļā (darbības izdevumi) — 75 %; no Revīzijas palātas pārskata konstatē, ka II sadaļā pārnestās apropriācijas galvenokārt saistītas ar plānoto IT preču un pakalpojumu iepirkumu, atbilstoši kuram maksājumi jāveic 2015. gadā; tāpat konstatē, ka III sadaļā pārnestās apropriācijas galvenokārt atspoguļo Aģentūras pamatdarbības projektu daudzgadu raksturu, proti, maksājumus veic saskaņā ar iepriekš plānotiem grafikiem;

3.  atzīmē, ka no 2013. uz 2014. gadu pārnesto apropriāciju izpildes līmenis 2014. gadā bija 97,68 % un atceltas tika apropriācijas vien EUR 147 430 apmērā, kas ir 2,32 % no kopējās summas; turklāt atzīmē, ka šis nelielais atcelšanas līmenis ir pat zemāks, nekā Aģentūrai noteiktais mērķrādītājs;

Pārvietojumi

4.  atzīmē, ka Aģentūras valde 2014. gadā apstiprināja trīs budžeta pārvietojumus, kuri tika veikti starp budžeta sadaļām un kuru apjoms bija 10 % no apstiprinātā budžeta; atzīmē, ka šo pārvietojumu apjoms bija EUR 947 932 un tie galvenokārt bija saistīti ar administratīvo izdevumu, darbības projektu vai pamatdarbības izdevumiem paredzēto līdzekļu pārpalikuma pārdali;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

5.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka piedāvājumu kvalitātes uzlabošanas nolūkā visas iepirkuma procedūras vēl pirms uzaicinājumiem uz konkursu tika pakļautas uzraudzības pārbaudei; ņem vērā, ka līdzās šīm pārbaudēm nepieciešamības gadījumā tika veiktas arī koriģējošās darbības, piemēram, iepirkumu specifikāciju izmaiņas;

6.  konstatē, ka no 2014. gada Aģentūra ieviesa jaunu novērtējuma sistēmu sakarā ar izmaiņām Civildienesta noteikumos, kas tika izdarītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013(1); jo īpaši atzīmē, ka Aģentūras novērtējuma ziņojumos tagad iekļauts vispārējs novērtējums par to, vai darbinieka rezultāti ir bijuši apmierinoši; konstatē, ka ir veikta darbinieku apmācība par to, kā nosakāmi konkrēti, izmērāmi, sasniedzami, atbilstoši un laikā ierobežoti (SMART) mērķi un pamatoti darbības rādītāji, kā arī kā rakstāmi precīzi novērtējumi;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra pēc iespējas piedalās Komisijas iepirkuma procedūrās; turklāt norāda, ka Aģentūra uzsākusi kopīgas iepirkuma procedūras ar Eiropas tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA), lai attīstītu intraneta lietojumprogrammas, un ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (EIGE), lai vāktu datus darbības projektu īstenošanas atbalstam;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

8.  konstatē, ka Aģentūra 2014. gada beigās pārskatīja un pieņēma saskaņotus noteikumus, lai novērstu interešu konfliktus attiecībā uz tās valdi un zinātnisko komiteju; turklāt norāda, ka Aģentūra izstrādāja un pieņēma pamatnostādnes, lai novērstu interešu konfliktu attiecībā uz tās darbiniekiem;

9.  no Aģentūras sniegtās informācijas konstatē, ka tā publicēja gan valdes un zinātniskās komitejas, gan arī tās vadības grupas interešu deklarācijas un dzīves aprakstus (CV);

10.  atzīmē, ka ar Aģentūras valdes lēmumu tajā tiek piemērotas Komisijas pamatnostādnes attiecībā uz trauksmes celšanu(2); turklāt norāda, ka tās darbiniekiem ir jāziņo par faktiem, kas norāda uz iespējamām nelikumīgām darbībām, tostarp krāpšanu vai korupciju, vai nopietniem profesionālo pienākumu nepildīšanas gadījumiem; konstatē, ka Aģentūrā ir veicināta izpratne par šo politiku; ņem vērā, ka Aģentūra turpinās piemērot Komisijas pamatnostādnes attiecībā uz trauksmes celšanu, līdz Komisija attiecībā uz to pieņems jaunu politiku, ko paredzēts izdarīt 2016. gadā;

11.  ar bažām atzīmē Eiropas Ombuda secināto sūdzībā 178/2013/LP, proti, Aģentūra ir pieļāvusi administratīvu kļūmi; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par turpmākajiem pasākumiem pēc Civildienesta tiesas 2015. gada nolēmumiem;

12.  mudina Aģentūru palielināt darbinieku izpratni par interešu konfliktu politiku līdztekus pašreizējiem izpratnes veidošanas pasākumiem un noteikt, ka darbā pieņemšanas procedūrās un darbības novērtēšanā kā viens no izskatāmajiem jautājumiem obligāti ir jāiekļauj integritāte un pārredzamība;

13.  aicina Aģentūru pievērst īpašu uzmanību trauksmes cēlēju aizsardzībai sakarā ar to, ka drīzumā paredzēts pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu;

14.  prasa Savienības iestādēm un aģentūrām, kas ir ieviesušas rīcības kodeksus, tostarp Parlamentam, pastiprināti veikt īstenošanas pasākumus, tādus kā finansiālo interešu deklarāciju pārbaudes;

Iekšējā revīzija

15.  norāda, ka 2014. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) Aģentūrā jaunas revīzijas neveica; turklāt atzīmē, ka Aģentūra veica koriģējošos pasākumus pēc divām revīzijām, kas tika veiktas 2013. gadā un attiecās uz cilvēkresursiem un līgumu pārvaldību; ņem vērā, ka Aģentūra iesniedza rīcības plānu IAS ieteikumu ieviešanai un IAS to novērtēja pozitīvi; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka 2015. gadā IAS veica pēcpārbaudi, kuras rezultāti bija pozitīvi, jo visi ļoti svarīgie ieteikumi bija ieviesti; atzīmē, ka visi IAS pirms 2013. gada decembra sniegtie ieteikumi bija ieviesti;

Citi komentāri

16.  no Revīzijas palātas ziņojuma secina, ka pēc tam, kad 2004. gadā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004(3) tika grozīti Civildienesta noteikumi, tajos tika ietverti noteikumi par to, ka turpmāk pirms 2004. gada 1. maija darbā pieņemto ierēdņu atalgojums nedrīkst būt zemāks par atalgojumu, kādu paredz iepriekšējie Civildienesta noteikumi; norāda uz Revīzijas palātas revīzijā atklāto, ka šī prasība nav ievērota un tāpēc 10 no tajā brīdī nodarbinātajiem 26 ierēdņiem laikā no 2005. līdz 2014. gadam nebija samaksāti kopumā EUR 45 892; no Aģentūras sniegtās informācijas secina, ka algu aprēķināšana ir ārpakalpojums, ko veic Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību birojs; ņem vērā, ka Aģentūra ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai situāciju labotu;

17.  ar gandarījumu konstatē, ka pamatinformācija par Aģentūru tās tīmekļa vietnē sniegta visās Savienības valodās; norāda, ka Aģentūra savos sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos regulāri publicē informāciju un jaunumus par saviem jaunākajiem ziņojumiem un citām darbībām, tostarp izmanto interaktīvu datu vizualizāciju, infografikas, fotogrāfijas un video;

18.  konstatē, ka neatkarīgs Aģentūras novērtējums tika veikts 2012. gadā, lai novērtētu tās darba efektivitāti, iedarbīgumu, pievienoto vērtību, lietderību, koordināciju un saskaņotību; atzīmē, ka viena no galvenajām prioritātēm Aģentūras stratēģiskajā plānā laikam no 2013. līdz 2017. gadam, kas ir balstīts uz šo novērtējumu, ir palīdzēt uzlabot Aģentūras ieguldījumu valstu līmeņa procesos; ņem vērā, ka Aģentūra veido ciešāku saikni ar dalībvalstīm un paplašina sadarbību ar valstu ieinteresētajām personām, lai panāktu, ka par valstu pamattiesību politikas veidošanas un īstenošanas centrālo elementu kļūst Aģentūras uz pierādījumiem balstītie ieteikumi;

19.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2014. gada februārī darbu sāka Aģentūras tīmekļa lapa bērniem, kas ir daļa no tīmekļa vietnes par bērnu tiesībām, un tajā bērni var atrast informāciju par savām tiesībām, par to, kas lemj par viņu tiesībām un ko Aģentūra dara bērnu labā, kā arī tajā iekļautas saites, ja bērni vēlas iegūt papildu informāciju;

20.  aicina Aģentūru pilnveidot savas procedūras un praksi, kas vērsta uz Savienības finanšu interešu aizsardzību, un aktīvi sekmēt uz rezultātiem orientētu budžeta izpildes apstiprināšanas procesu;

21.  aicina kopumā uzlabot korupcijas novēršanu un cīņu pret to, izmantojot holistisku pieeju, un sākt ar labāku publisku piekļuvi dokumentiem un stingrākiem noteikumiem par interešu konfliktiem, pārredzamības reģistru ieviešanu vai nostiprināšanu un pietiekamu resursu piešķiršanu tiesību aktu īstenošanas pasākumiem, kā arī uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm un ar attiecīgām trešām valstīm;

22.  norāda, ka Aģentūras gada ziņojumiem varētu būt nozīmīga loma attiecībā uz pārredzamības, pārskatatbildības un integritātes regulējuma ievērošanu; aicina Aģentūru gada ziņojumā iekļaut standarta sadaļu par šiem elementiem;

o
o   o

23.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(4).

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.).
(2) http://fra.europa.eu/sites/default/files/eb_decision_2012_04-whistleblowing_rules.pdf
(3) Padomes 2004. gada 22. marta Regula (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 124, 27.4.2004., 1. lpp.).
(4) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0159.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika