Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2204(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0119/2016

Esitatud tekstid :

A8-0119/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.58
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0194

Vastuvõetud tekstid
PDF 272kWORD 84k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL
P8_TA(2016)0194A8-0119/2016
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2204(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (ajavahemik 27. juunist kuni 31. detsembrini 2014) koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega luuakse ühisettevõte ENIAC(4),

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 74/2008, millega asutatakse ühisettevõte ARTEMIS ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides(5),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(6), eelkõige selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(7),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0119/2016),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 422, 17.12.2015, lk 80.
(2) ELT C 422, 17.12.2015, lk 81.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.
(5) ELT L 30, 4.2.2008, lk 52.
(6) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(7) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(8) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2015/2204(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (ajavahemik 27. juunist kuni 31. detsembrini 2014) koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega luuakse ühisettevõte ENIAC(4),

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 74/2008, millega asutatakse ühisettevõte ARTEMIS ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides(5),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(6), eelkõige selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(7),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0119/2016),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 422, 17.12.2015, lk 80.
(2) ELT C 422, 17.12.2015, lk 81.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.
(5) ELT L 30, 4.2.2008, lk 52.
(6) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(7)EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(8) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2015/2204(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS) 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0119/2016),

A.  arvestades, et ühisettevõte ECSEL (edaspidi „ühisettevõte“) asutati 7. juunil 2014 ühisettevõttena Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 187 tähenduses, et rakendada ühist tehnoloogiaalgatust „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel“ ajavahemikuks kuni 31. detsember 2024;

B.  arvestades, et elektroonikakomponentide ja -süsteemide valdkonnas elluviidav avaliku ja erasektori partnerlus peaks ühendama rahalised ja tehnilised vahendid, mis on olulised selleks, et kaasas käia kõnealuse sektori üha kiiremate uuenduste keerukusega;

C.  arvestades, et nõukogu määrusega (EL) nr 561/2014(1) asutati ühisettevõte ECSEL, mis asendab ühisettevõtte ENIAC (ENIAC) ja ühisettevõtte ARTEMIS (ARTEMIS) ning on nende õigusjärglane;

D.  arvestades, et ühisettevõtte ECSEL liikmed on liit, liikmesriigid ja vabatahtlikkuse alusel programmiga „Horisont 2020“ assotsieerunud riigid ning erasektorist pärit liikmetena ühendused, mis esindavad oma vastavaid ettevõtteid ja teisi organisatsioone, kes tegutsevad liidus elektroonikakomponentide ja -süsteemide valdkonnas; arvestades, et ühisettevõte ECSEL peaks olema avatud uutele liikmetele;

E.  arvestades, et ühisettevõtte üldise mõju hindamisel tuleks arvesse võtta investeeringuid, mille on teinud juriidilised isikud, välja arvatud liit ja ühisettevõtte eesmärkide täitmist toetavad ühisettevõttes osalevad riigid; arvestades, et nende investeeringute kogusumma on eeldatavalt vähemalt 2 340 000 000 eurot;

F.  arvestades, et kavandatud rahaline osalus ühisettevõttes programmi „Horisont 2020“ koguperioodi jooksul on liidu puhul 1 184 874 000 eurot, ühisettevõttes osalevate riikide puhul 1 170 000 000 eurot ja erasektorist pärit liikmete puhul 1 657 500 000 eurot;

G.  arvestades, et üleminek ühisettevõtetelt ENIAC ja ARTEMIS ühisettevõttele ECSEL tuleks ühtlustada ja sünkroniseerida üleminekuga seitsmendalt raamprogrammilt(2) programmile „Horisont 2020“, et tagada teadusuuringuteks kasutada olevate vahendite optimaalne kasutus;

Üldosa

1.  märgib, et kontrollikoda teeb oma aruandes ühisettevõtte eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) liiga palju üldisi ning liiga väge otstarbekaid ja konkreetseid märkusi; nõuab seetõttu auditit, milles keskendutakse rõhutatumalt iga-aastastele majandustulemustele, mitmeaastaste projektide rakendamise seisule, kaasa arvatud selge ülevaade eelarve täitmisest vaadeldaval aastal ja eelnevatel aastatel, ning nende tulemustele ja rakendamisele;

2.  märgib, et ühisettevõtte eelarveaasta 2014 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes esitatud teave ei olnud piisavalt sidus ja tihti oli see ka lünklik; märgib, et komisjon peab koostama aruande olemuse ja sisu kohta suunised;

3.  võtab teadmiseks asjaolu, et kontrollikoja 2016. aasta tööprogramm hõlmab eriaruannet ühisettevõtete tulemusauditi kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt kajastavad ühisettevõtte ajavahemiku 27. juuni kuni 31. detsember 2014 raamatupidamisaruanded kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud perioodil vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

5.  märgib, et ühisettevõtte 2014. aasta lõplik eelarve hõlmas 160 114 500 eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 104 144 250 eurot maksete assigneeringuid;

6.  peab kahetsusväärseks mitterahalise ja rahalise osaluse alase teabe puudumist; kutsub kontrollikoda üles lisama oma tulevastesse aruannetesse erisätted hindamismenetluse ning mitterahalise ja rahalise osaluse taseme kohta, mis on esitatud eraldi seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ kohta;

7.  märgib, et seitsmendast raamprogrammist rahastatavad ühisettevõtte programmid on veel pooleli; ergutab ühisettevõtet teostama hoolikalt oma eelarve planeerimist, võttes nõuetekohaselt arvesse paralleelset protsessi;

8.  võtab teadmiseks asjaolu, et ühisettevõtte eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohaselt on ühisettevõtte halduslepingutes sätestatud kohustuste täitmiseks kehtestatud praktiline kord, võttes kasutusele konkreetse aruandevormi „projekti lõpetamise sertifikaat“; märgib, et ühisettevõtte on kehtestanud sellise vormi riiklikele rahastamisasutustele;

9.  võtab teadmiseks asjaolu, et ühisettevõte töötas 2014. aastal välja kvaliteeditagamise süsteemi olulisi osasid hõlmava kontrollnimekirja ning vahetas riiklike süsteemide antava kindluse hindamiseks aktiivselt teavet riiklike rahastamisasutustega; võtab teadmiseks, et hindamine viidi läbi viie rahalise osaleja (54,2 % ühisettevõtte antavate toetuste kogumahust) suhtes ning et vaadati üle veel üks rahaline osaleja (18,9 % ühisettevõtte antavate toetuste kogumahust), kuigi andmete ajakohastamine oli auditi toimumise hetkel veel lõpetamata;

10.  märgib, et ühisettevõtte hinnangul oli jääkvigade määr 0,73 %; täheldab, et ühisettevõte ei edastanud siiski teavet selle määra arvutamise aluseks võetud tehingute arvu kohta ning ; seetõttu palub seepärast ühisettevõttel selle teabe esitada;

11.  juhib tähelepanu sellele, et kõigele eespool nimetatule vaatamata esitas kontrollikoda märkusega arvamuse raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta põhjendusega, et riiklike rahastamisasutustega projektikulude väljamaksetaotluste auditeerimise kohta sõlmitud halduskoostöö lepingud ei sisalda järelauditite läbiviimise praktilist korda;

12.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ühisettevõte ei hinnanud riiklikelt rahastamisasutustelt saadud auditiaruannete kvaliteeti lõpetatud projektidega seotud kulude osas; märgib ühtlasi, et kolme riikliku rahastamisasutuse auditistrateegia hindamise põhjal ei olnud võimalik teha järeldust järelauditite tulemusliku toimimise kohta, kuna riiklikud rahastamisasutused kasutavad eri metoodikat, mis ei võimaldanud ühisettevõttel arvutada ei kaalutud veamäära ega ka jääkvigade määra; märgib, et see tehniline probleem ei anna siiski alust kontrollikoja negatiivseks arvamuseks, kuid arusaadavalt takistab tal kinnitamast tehingute seaduslikkust ja korrektsust ilma reservatsiooni tegemata; märgib ühtlasi, et ühisettevõte kinnitas, et jõudis riiklike kvaliteeditagamise süsteemide ulatusliku hindamise põhjal järeldusele, et need tagavad liikmete finantshuvide mõistliku kaitse;

13.  võtab teadmiseks, et vaatamata mitme erineva liidu institutsiooni, sealhulgas eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni aruannetele on ühisettevõte arvamusel, et riiklikud menetlused annavad piisava kindluse raamatupidamisaruannete aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; palub, et ühisettevõte kutsuks riiklikke rahastamisasutusi pärast nende kohaldatavate menetluste hindamist üles esitama kirjalikku avaldust selle kohta, et riiklike menetluste rakendamine annab tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta mõistliku kindluse;

14.  märgib, et kontrollikoja aruandes esitatakse märkusega arvamus, mis on tingitud sellest, et riiklike rahastamisasutuste järelauditite järel ei ole piisavalt teavet kaalutud veamäära või jääkvigade määra arvutamiseks; palub, et kontrollikoda koguks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 3 sätetele riiklikelt auditiorganitelt või riiklikelt pädevatelt asutustelt vajalikke lisadokumente ja -teavet, mida ühisettevõttel ei ole õigust nõuda; kutsub kontrollikoda lisaks üles kasutama neid lisadokumente ja seda lisateavet oma arvamuse alternatiivseks põhjendamiseks ning esitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende täiendavate elementide kohta oma hinnangu;

15.  märgib, et eelarveaasta lõpuks võttis juhatus vastu märkimisväärse paranduseelarve, millega suurendati kulukohustuste assigneeringuid 158 200 000 euroni; palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmise eest vastutavale institutsioonile üksikasjalikud andmed sellise ulatusliku finantsotsuse täitmisel järgitud kriteeriumide kohta;

16.  tunnistab, et tegevuskulude kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär oli 99,7 %; märgib siiski, et kulukohustuste assigneeringud fikseeriti üldisel tasemel ja seetõttu ei olnud neile vastavaid toetuslepinguid veel sõlmitud; on seisukohal, et kui seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ rakendamise alast teavet selgelt ei eristata, ei taga kõnealused näitajad tegelikku tulemuslikkuse hindamist; kutsub kontrollikoda üles esitama oma tulevastes aruannetes teavet eelarve täitmise kohta seitsmenda raamprogrammi ja eraldi programmi „Horisont 2020“ raames; palub ühisettevõttel teavitada eelarve täitmise eest vastutavat institutsiooni selle olukorra seisust ja sellega seoses tehtud edusammudest;

17.  märgib, et seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ rakendamise alast teavet ei eristatud selgelt sel põhjusel, et 2014. aasta lõpuks ei allkirjastatud ühtegi programmi „Horisont 2020“ rakendamisega seotud lepingut ja järelikult makseid ei tehtud; palub kontrollikojal esitada 2015. aastat käsitlevas aruandes eraldi teave seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ eelarve täitmise kohta; palub ühisettevõttel esitada see teave 2015. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes;

18.  toetab ühisettevõtte algatust teha väiksemate rahaliste osalejatega koostööd ning laiendada toetuste hindamise ulatust, et see hõlmaks 90 % antud toetustest; kutsub ühisettevõtet üles hindamist jätkama, et hõlmata 100 % kõigist toetustest, ning teavitama eelarve täitmise eest vastutavat institutsiooni eelarveaastatel 2015 ja 2016 saavutatud edasiminekust;

19.  juhib tähelepanu, et ühisettevõte võttis 2014. aasta juunis üle ühisettevõtte ENIAC ja ühisettevõtte ARTEMIS tegevuse; märgib, et ei ole piisavalt selget teavet ühisettevõtte projektide rakendamise seisu kohta (maksete määr, maksekavad järgmisteks aastateks);

20.  tunneb heameelt ühisettevõtte mitterahaliste sissemaksete hindamise üle; märgib siiski, et puudub piisav teave, et kinnitada liikmete ülesande täitmist seitsmenda raamprogrammi puhul;

Õigusraamistik

21.  kordab nõudmist, et kontrollikoda esitaks ühisettevõtte õiguste ja kohustuste kohta täieliku ja asjakohase finantshinnangu, mis hõlmaks perioodi kuni ühisettevõtte tegevuse alustamiseni(3);

Siseaudit

22.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus viis läbi ühisettevõtte riskide hindamise; juhib tähelepanu, et neli punkti said „tugeva mõju / suure riski“ hinnangu;

23.  nõuab, et ühisettevõte annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile põhjalikku teavet kaudsete kulude riskijuhtimisega seotud konkreetsete meetmete kohta, mis on võetud alternatiivsete vahendite leidmiseks komisjoniga tehtud töö raames, samuti raamatupidamiskorda lisatavate täiendavate võimaluste kohta, et vältida kahe- või kolmekordse raamatupidamise ja aruandluse võimalikku ohtu ning selle põhjustatavat finantskoormust;

24.  palub ühisettevõttel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile ajakohast teavet pettusevastase strateegia vastuvõtmise ja rakendamise kohta;

25.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte rakendab auditeerimisstrateegiat, mis on viidud vastavusse programmi „Horisont 2020“ standardmenetlustega; nõuab, et ühisettevõte esitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruande, milles selgitab üksikasjalikult sellise strateegia elluviimisel järgitavaid kriteeriumeid, nende kasutamise põhjuseid ning sellise strateegia tulemuslikkuse hindamist;

Sisekontrollisüsteemid

26.  märgib, et ühisettevõtte juhatus lõi siseauditi üksuse ja kiitis heaks siseauditi põhikirja; märgib ka seda, et ühisettevõtte eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohaselt ei ole kahte sisekontrollistandardit veel täielikult rakendatud ja mõnda menetlust tuleb veel ajakohastada;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

27.  võtab rahuloluga teadmiseks, et ühisettevõte võttis vastu tervikliku huvide konflikti vältimise poliitika; tuletab siiski meelde, et juhatuse liikmete huvide konflikti deklaratsioone ei ole tehtud avalikult kättesaadavaks;

Teadusalaste tulemuste alane järelevalve ja aruandlus

28.  tunneb heameelt ühisettevõtte edasimineku üle järelevalve ja aruandluse valdkonnas; märgib siiski, et peaks tegema rohkem jõupingutusi komisjoniga tihedama koostöö tegemiseks, et täita programmi „Horisont 2020“ nõudeid ning aidata paremini levitada seitsmenda raamprogrammi tulemusi; märgib lisaks, et ühisettevõte peaks suurendama teadusuuringute tulemuste süstemaatilist levitamist; nõuab, et ühisettevõte võtaks vajalikke meetmeid, et eelnimetatud nõudeid tulevikus täita ning eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni sellest teavitada;

29.  tunneb heameelt selle üle, et ühisettevõte avaldas aruande ühisettevõte ECSEL tegevuse sotsiaal-majandusliku mõju kohta;

30.  tuletab meelde, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon on palunud kontrollikojal koostada eriaruanne ühisettevõtete võimekuse kohta tagada koos oma erasektori partneritega liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse programmide tõhus elluviimine ning lisaväärtus(4).

(1) Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 152).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsus nr 1982/2006/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013) (ELT L 412, 30.12.2006, lk 1).
(3) ELT L 255, 30.9.2015, lk 418, ELT L 255, 30.9.2015, lk 426.
(4) ELT L 255, 30.9.2015, lk 418, ELT L 255, 30.9.2015, lk 426.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika