Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2202(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0113/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0113/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.59
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0195

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 492kWORD 95k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC
P8_TA(2016)0195A8-0113/2016
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 26 Ιουνίου 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(5), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0113/2016),

1.  αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 25.
(2) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 26.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 21.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 26 Ιουνίου 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(5), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0113/2016),

1.  αναβάλλει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 25.
(2) ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 26.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 30 της 4.2.2008, σ. 21.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0113/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση ENIAC (η «κοινή επιχείρηση») συστάθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2007 για δεκαετή περίοδο, με σκοπό την κατάρτιση και υλοποίηση ενός «ερευνητικού θεματολογίου» για την ανάπτυξη καίριων ικανοτήτων στον τομέα της νανοηλεκτρονικής σε διάφορα πεδία εφαρμογής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση κατέστη οικονομικά αυτόνομη τον Ιούλιο 2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η Ένωση για τις Δραστηριότητες Νανοηλεκτρονικής στην Ευρώπη («AENEAS»)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση για την δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 450 000 000 EUR, τα οποία καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του εβδόμου προγράμματος πλαισίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένωση AENEAS συνεισφέρει με 30 000 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο στην κοινή επιχείρηση, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, ενώ τα κράτη μέλη συνεισφέρουν σε είδος για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, και καταβάλλουν χρηματοδοτικές συνεισφορές που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 1,8 φορές την εισφορά της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση και η κοινή επιχείρηση ARTEMIS («ARTEMIS») συγχωνεύθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» (Electronic Components and Systems for European Leadership, «ECSEL JTI»), η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Ιούνιο του 2014 και θα λειτουργήσει για 10 χρόνια·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 26η Ιουνίου 2014 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 26η Ιουνίου 2014 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  ανησυχεί για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 26 Ιουνίου 2014 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου») διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα και νομιμότητα των υποκειμένων πράξεων επειδή οι διοικητικές συμφωνίες που υπεγράφησαν με τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης («ΕAX») όσον αφορά τον έλεγχο των δηλώσεων δαπανών στο πλαίσιο των έργων δεν περιλαμβάνουν πρακτικές ρυθμίσεις για τους εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους·

3.  διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κοινή επιχείρηση δεν αξιολόγησε την ποιότητα των εκθέσεων ελέγχου που έλαβε από τις ΕΑΧ αναφορικά με δαπάνες για ολοκληρωθέντα έργα· σημειώνει περαιτέρω ότι, μετά από αξιολόγηση των στρατηγικών ελέγχου τριών ΕΑΧ, δεν ήταν δυνατόν να συναχθεί συμπέρασμα κατά πόσο οι εκ των υστέρων έλεγχοι λειτουργούν αποτελεσματικά λόγω διαφορετικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν οι ΕΑΧ, οι οποίες δεν επέτρεψαν στην κοινή επιχείρηση να υπολογίσει ούτε σταθμισμένο ποσοστό σφάλματος ούτε εναπομένον ποσοστό σφάλματος· σημειώνει επίσης ότι η ECSEL JTI επιβεβαιώνει ότι από την εκτενή αξιολόγηση των εθνικών συστημάτων διασφάλισης προέκυψε ότι μπορεί να επιτευχθεί επαρκής προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών των κοινών επιχειρήσεων·

4.  καλεί την ECSEL JTI, μετά την αξιολόγηση των διαδικασιών που εφάρμοσαν οι ΕΑΧ, να καλέσει τις ΕΑΧ να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η εκτέλεση των εθνικών διαδικασιών παρέχει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων·

5.  σημειώνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιλαμβάνει γνώμη με επιφυλάξεις η οποία βασίζεται στην έλλειψη των απαραίτητων πληροφοριών για τον υπολογισμό είτε του σταθμισμένου ποσοστού σφάλματος είτε του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος μετά τους εκ των υστέρων ελέγχους των ΕΑΧ· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να συγκεντρώσει πρόσθετα και αναγκαία έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία η κοινή επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τα εθνικά ελεγκτικά όργανα ή τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· πέραν αυτού, καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω πρόσθετα έγγραφα και τις πρόσθετες πληροφορίες ως εναλλακτικό τρόπο για να αιτιολογήσει τη γνώμη του, και να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή την αξιολόγηση των εν λόγω πρόσθετων στοιχείων·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο τελικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014 περιελάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 2 356 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 76 500 250 EUR·

7.  σημειώνει ότι ο αρχικός προϋπολογισμός για το 2014 περιελάμβανε μόνον πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για δαπάνες λειτουργίας ύψους 2 300 000 EUR και ότι ο προϋπολογισμός δεν περιελάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για επιχειρησιακές δραστηριότητες· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό χρησιμοποίησης των διοικητικών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ήταν 43 %· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εν λόγω πιστώσεις οφείλονται στη συγχώνευση της κοινής επιχείρησης και της Artemis και στο γεγονός ότι ο προϋπολογισμός είχε εγκριθεί για όλο το χρόνο·

8.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τον χρόνο της συγχώνευσης, είχε δεσμευθεί το συνολικό ποσό που προβλεπόταν για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων·

9.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την την κοινή επιχείρηση, οι εθνικές διαδικασίες διασφάλισης επιθεωρούνται για χώρες που λαμβάνουν 54,2 % των επιχορηγήσεων της κοινής επιχείρησης· στηρίζει την πρωτοβουλία της να αυξήσει περαιτέρω την κάλυψη· καλεί την ECSEL JTI να συνεχίσει την αξιολόγησή της με σκοπό να προσεγγίσει κάλυψη 100 % του συνόλου των επιχορηγήσεων και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τις προόδους που σημειώθηκαν στο οικονομικό έτος 2014·

10.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά τις εισφορές σε είδος ή σε χρήμα· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να περιλαμβάνει στις μελλοντικές εκθέσεις συγκεκριμένα σημεία αναφορικά με τη διαδικασία αποτίμησης και το επίπεδο εισφορών που καταβάλλονται σε είδος ή σε χρήμα·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

11.  διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου δεν παρήγαγε νέες εκθέσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014, ότι η διαχείριση της κοινής επιχείρησης έλαβε μέτρα για όλες τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στις προηγούμενες εκθέσεις, τα τεκμηρίωσε και τα υπέβαλε στο σύστημα αναφοράς και ότι τα εν λόγω μέτρα επικεντρώνονται στη στήριξη νέων διαδικασιών· καλεί την κοινή επιχείρηση να γνωστοποιήσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τα μέτρα που ελήφθησαν και τις προόδους που σημειώθηκαν στο θέμα αυτό·

Εσωτερικός έλεγχος

12.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου («IAC») απαίτησε βελτιώσεις στον χειρισμό εγγράφων και συνέστησε ιδιαίτερα ένα ηλεκτρονικό σύστημα·

13.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης, το IAC εκτέλεσε το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας του που καλύπτει τη νομιμότητα και κανονικότητα των διοικητικών πράξεων καθώς και των επιχειρησιακών πράξεων που εκτελέστηκαν σε συνεργασία με τις ΕΑΧ, τα δε αποτελέσματα υποβλήθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο και στον εκτελεστικό διευθυντή· σημειώνει ακόμη ότι τονίστηκαν οι δυνατότητες για περαιτέρω βελτιώσεις· ζητεί από την κοινή επιχείρηση να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τα μέτρα που λαμβάνει με στόχο την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού·

14.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι στο πρόγραμμα εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016 περιλαμβάνεται ειδική έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των επιδόσεων των κοινών επιχειρήσεων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου