Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2202(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0113/2016

Esitatud tekstid :

A8-0113/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.59
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0195

Vastuvõetud tekstid
PDF 259kWORD 75k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC
P8_TA(2016)0195A8-0113/2016
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2015/2202(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ENIAC eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 26. juunini 2014 koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega luuakse ühisettevõte ENIAC(4),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(5), eelkõige selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0113/2016),

1.  lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta ühisettevõtte ECSEL tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte ESCEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 422, 17.12.2015, lk 25.
(2) ELT C 422, 17.12.2015, lk 26.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2015/2202(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ENIAC eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 26. juunini 2014 koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega luuakse ühisettevõte ENIAC(4),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(5), eelkõige selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0113/2016),

1.  lükkab edasi ühisettevõtte SESAR 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte ECSEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 422, 17.12.2015, lk 25.
(2) ELT C 422, 17.12.2015, lk 26.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2015/2202(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte ENIAC 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0113/2016),

A.  arvestades, et ühisettevõte ENIAC (edaspidi „ühisettevõte“) asutati 20. detsembril 2007 kümneks aastaks eesmärgiga määratleda ja rakendada teadusuuringute kava nanoelektroonika põhipädevuste arendamiseks eri rakendusvaldkondades;

B.  arvestades, et 2010. aasta juulis anti ühisettevõttele majanduslik iseseisvus;

C.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on liit, keda esindab komisjon, Belgia, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Madalmaad, Poola, Portugal, Rootsi ja Ühendkuningriik ning Euroopa nanoelektroonika ühendus („AENEAS“);

D.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele 10 aasta jooksul on 450 000 000 eurot ja see makstakse välja teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi eelarvest;

E.  arvestades, et AENEAS peab andma ühisettevõtte jooksevkulude katteks kuni 30 000 000 eurot ning liikmesriigid peavad panustama mitterahaliselt jooksevkuludesse ja toetama ühisettevõtet summaga, mis ületab liidu toetuse vähemalt 1,8 korda;

F.  arvestades, et ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS (edaspidi „ARTEMIS“) ühendati, et luua ühine tehnoloogiaalgatus Euroopa juhtpositsiooni tugevdamiseks elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (edaspidi „ühine tehnoloogiaalgatus ECSEL“), mis alustas tegevust 2014. aasta juunis ja tegutseb 10 aastat;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib asjaolu, et ühisettevõtte ajavahemiku 1. jaanuar kuni 26. juuni 2014 raamatupidamisaruanded kajastavad kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 26. juuni 2014. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud perioodil vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

2.  peab murettekitavaks, et kontrollikoda esitas oma aruandes ühisettevõtte eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 26. juunini 2014 (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) neljandat aastat järjest märkustega arvamuse raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta põhjendusega, et riiklike rahastamisasutustega projektikulude väljamaksetaotluste auditeerimiseks sõlmitud halduslepingud ei sisalda järelauditite läbiviimise praktilist korda;

3.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et ühisettevõte ei hinnanud riiklikelt rahastamisasutustelt saadud auditiaruannete kvaliteeti lõpetatud projektidega seotud kulude osas; märgib ühtlasi, et kolme riikliku rahastamisasutuse auditistrateegia hindamise põhjal ei olnud võimalik teha järeldust järelauditite tulemusliku toimimise kohta, kuna riiklikud rahastamisasutused kasutavad eri metoodikat, mis ei võimaldanud ühisettevõttel arvutada ei kaalutud veamäära ega ka allesjäänud veamäära; märgib ühtlasi, et ühine tehnoloogiaalgatus ECSEL kinnitas, et jõudis riiklike kvaliteeditagamise süsteemide ulatusliku hindamise põhjal järeldusele, et need süsteemid tagavad ühisettevõtte liikmete finantshuvide mõistliku kaitse;

4.  palub, et ühine tehnoloogiaalgatus ECSEL kutsuks riiklikke rahastamisasutusi pärast nende kohaldatavate menetluste hindamist üles esitama tõendeid selle kohta, et riiklike menetluste rakendamine annab piisava kindluse tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

5.  märgib, et kontrollikoja aruandes esitatakse märkusega arvamus, mis on tingitud sellest, et riiklike rahastamisasutuste järelauditite järel ei ole piisavalt teavet kaalutud veamäära ega allesjäänud veamäära arvutamiseks; palub, et kontrollikoda koguks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 3 sätetele riiklikelt auditiorganitelt või riiklikelt pädevatelt asutustelt vajalikke lisadokumente ja vajalikku lisateavet, mida ühisettevõttel ei ole õigust nõuda; kutsub kontrollikoda lisaks üles kasutama neid lisadokumente ja seda lisateavet oma arvamuse alternatiivseks põhjendamiseks ning esitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende täiendavate elementide kohta oma hinnangu;

6.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande kohaselt sisaldas ühisettevõtte 2014. aasta lõplik eelarve 2 356 000 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 76 500 250 euro ulatuses maksete assigneeringuid;

7.  märgib, et 2014. aasta algne eelarve sisaldas vaid jooksvate kulude kulukohustuste assigneeringuid summas 2 300 000 miljonit eurot ning et eelarve ei sisaldanud tegevuskulude kulukohustuste assigneeringuid; märgib ühtlasi, et halduskulude kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär oli 43 %; märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt tulenes see ühisettevõtte ja Artemise ühendamisest ning asjaolust, et eelarve võeti vastu kogu aastaks;

8.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt oli ühinemise ajaks kogu projektikonkurssideks eraldatud summa juba kulukohustustega kaetud;

9.  võtab ühisettevõtte esitatud andmete põhjal teadmiseks, et on läbi viidud riiklike kinnituse andmise menetluste hindamine riikide osas, mis saavad kokku 54,2 % ühisettevõtte toetustest; toetab ühisettevõtte algatust seda protsenti veelgi suurendada; kutsub ühist tehnoloogiaalgatust ECSEL üles hindamist jätkama, et hõlmata 100 % kõigist toetustest, ning teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni eelarveaastal 2014 saavutatud edasiminekust;

10.  peab kahetsusväärseks teabe puudumist mitterahalise ja rahalise osaluse kohta; kutsub kontrollikoda üles lisama oma tulevastesse aruannetesse konkreetseid sätteid hindamismenetluse ning mitterahalise ja rahalise osaluse taseme kohta;

Siseaudit

11.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruande kohaselt ei koostanud siseauditi talitus eelarveaasta 2014 jooksul ühtki uut aruannet, et ühisettevõtte juhtkond võttis seoses kõigi eelnevates aruannetes sisaldunud soovitustega meetmeid, dokumenteeris ja esitas need aruandlussüsteemi kaudu ning et need meetmed keskendusid uute menetluste tugevdamisele; palub ühisettevõttel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles küsimuses võetud meetmetest ja tehtud edusammudest;

Sisekontroll

12.  võtab teadmiseks, et siseauditi üksus nõudis dokumendihalduse parandamist, soovitades eelkõige elektroonilise süsteemi kasutamist;

13.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruande kohaselt viis siseauditi üksus täide oma heakskiidetud tööprogrammi, mis hõlmas halduslike tehingute ning koostöös riiklike rahastamisasutustega teostatud operatiivtehingute seaduslikkust ja korrektsust ning mille tulemused esitati juhatusele ja tegevdirektorile; märgib lisaks, et esile tõsteti võimalusi tegevuse edasiseks parandamiseks; palub ühisettevõttel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle küsimise lahendamiseks võetud meetmetest;

14.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja 2016. aasta tööprogramm sisaldab eriaruannet ühisettevõtete tulemusauditi kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika