Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2202(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0113/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0113/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.59
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0195

Pieņemtie teksti
PDF 494kWORD 87k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums
P8_TA(2016)0195A8-0113/2016
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2202(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ENIAC kopuzņēmuma gada pārskatiem laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 26. jūnijam ar Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(5) un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(7),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0113/2016),

1.  atliek lēmumu par apstiprinājuma sniegšanu ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram attiecībā uz ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 422, 17.12.2015., 25. lpp.
(2) OV C 422, 17.12.2015., 26. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.
(5) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2015/2202(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ENIAC kopuzņēmuma gada pārskatiem laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 26. jūnijam ar Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(5) un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(7),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0113/2016),

1.  atliek ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 422, 17.12.2015., 25. lpp.
(2) OV C 422, 17.12.2015., 26. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.
(5) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2202(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par ENIAC kopuzņēmuma 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0113/2016),

A.  tā kā ENIAC kopuzņēmums (“Kopuzņēmums”) tika dibināts 2007. gada 20. decembrī uz 10 gadiem, lai sagatavotu un īstenotu pētniecības programmu ar mērķi izstrādāt galvenās prasmes nanoelektronikā dažādās lietojumu jomās;

B.  tā kā Kopuzņēmums ieguva finansiālu autonomiju 2010. gada jūlijā;

C.  tā kā ENIAC kopuzņēmuma dibinātāji ir Savienība, ko pārstāv Komisija, Beļģija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Zviedrija, Apvienotā Karaliste un Eiropas Nanoelektronikas pasākumu asociācija (AENEAS);

D.  tā kā maksimālais Savienības ieguldījums Kopuzņēmumā 10 gados ir EUR 450 000 000, kas jāizmaksā no Septītās pētniecības pamatprogrammas budžeta;

E.  tā kā maksimālā summa, kas AENEAS ir jāiegulda Kopuzņēmuma darbības izdevumu segšanai, ir EUR 30 000 000 un dalībvalstīm ir jāsniedz ieguldījumi natūrā, lai segtu darbības izdevumus, un jāveic finanšu iemaksas vismaz 1,8 reižu apmērā no Savienības iemaksas;

F.  tā kā Kopuzņēmumu apvienoja ar ARTEMIS kopuzņēmumu, lai izveidotu struktūru “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas kopējā tehnoloģijas iniciatīvā” (ECSEL KTI), kas sāka darboties 2014. gada jūnijā un darbosies 10 gadus,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atzīst, ka Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 26. jūnijam, kā arī tā darbības rezultātus un naudas plūsmas 2014. gada 26. jūnijā noslēgtajā periodā, kā to nosaka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

2.  pauž bažas par to, ka Revīzijas palāta ziņojumā par Kopuzņēmuma gada pārskatiem laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 26. jūnijam (“Revīzijas palātas ziņojums”) ceturto gadu pēc kārtas sniedza atzinumu ar iebildēm par pakārtoto darījumu pareizību un likumību, norādot, ka administratīvajos nolīgumos, kas parakstīti ar dalībvalstu finansēšanas iestādēm attiecībā uz projektu izmaksu deklarācijām, nav ietverti praktiski pasākumi ex post revīziju veikšanai;

3.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Kopuzņēmums neizvērtēja to, kādā kvalitātē ir no dalībvalstu finansēšanas iestādēm saņemtie revīzijas ziņojumi par pabeigto projektu izmaksām; turklāt atzīmē, ka pēc triju dalībvalstu finansēšanas iestāžu revīzijas stratēģiju novērtēšanas nebija iespējams secināt, vai ex post revīzijas darbojas efektīvi, jo minēto iestāžu izmantotā atšķirīgā metodoloģija Kopuzņēmumam neļāva aprēķināt ne ticamu svērto kļūdu īpatsvaru, ne atlikušo kļūdu īpatsvaru; atzīmē arī, ka ECSEL KTI ir apstiprinājis, ka tā veiktajos dalībvalstu nodrošināšanas sistēmu paplašinātajos novērtējumos tika konstatēts, ka šīs sistēmas var pietiekami aizsargāt Kopuzņēmuma dalībnieku finanšu intereses;

4.  aicina ECSEL KTI pēc dalībvalstu finansēšanas iestāžu piemēroto procedūru novērtēšanas uzaicināt dalībvalstu finansēšanas iestādes sniegt pierādījumus, ka valsts procedūru īstenošana sniedz pamatotu pārliecību par darījumu likumību un pareizību;

5.  atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā ir ietverts atzinums ar iebildēm, balstoties uz to, ka trūkst nepieciešamās informācijas, lai pēc dalībvalstu finansēšanas iestāžu veiktajām ex post revīzijām aprēķinātu ticamu svērto kļūdu īpatsvaru, kā arī atlikušo kļūdu īpatsvaru; aicina Revīzijas palātu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. panta 3. punkta noteikumiem no dalībvalstu revīzijas iestādēm vai valstu kompetentajiem dienestiem ievākt papildu un nepieciešamos dokumentus un informāciju, ko Kopuzņēmums nav pilnvarots prasīt; turklāt aicina Revīzijas palātu minētos papildu dokumentus un minēto papildu informāciju izmantot kā alternatīvu līdzekli, ar ko pamatot savu atzinumu, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par minēto papildu elementu novērtēšanu;

6.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Kopuzņēmuma 2014. finanšu gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas EUR 2 356 000 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 76 500 250 apmērā;

7.  atzīmē, ka sākotnējais 2014. gada budžets ietvēra tikai saistību apropriācijas darbības izdevumiem EUR 2 300 000 apmērā un ka budžetā nebija ietvertas maksājumu apropriācijas pamatdarbībām; turklāt norāda, ka administratīvo saistību apropriāciju izlietojuma līmenis bija 43 %; konstatē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu iemesls šādam rādītājam ir tas, ka Kopuzņēmums apvienojās ar Artemis un ka budžets bija pieņemts visam gadam;

8.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu apvienošanās laikā bija uzņemtas saistības par visu summu, kas paredzēta priekšlikumu konkursiem;

9.  atzīst, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju dalībvalstu nodrošināšanas procedūras tika piemērotas valstīm, kas saņēmušas 54,2 % no Kopuzņēmuma dotācijām; atbalsta Kopuzņēmuma iniciatīvu paplašināt šo procedūru piemērošanu; aicina ECSEL KTI turpināt novērtēšanu, lai šādas procedūras piemērotu pilnīgi visām dotācijām, un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par 2014. finanšu gadā panāktajiem uzlabojumiem;

10.  pauž nožēlu, ka nav sniegta informācija par ieguldījumiem natūrā un skaidras naudas iemaksām; aicina Revīzijas palātu turpmākajos ziņojumos iekļaut konkrētus noteikumus par novērtēšanas procedūru un apmēru, kādā veikti ieguldījumi natūrā un skaidras naudas iemaksas;

Iekšējā revīzija

11.  konstatē, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma gada pārskatiem iekšējās revīzijas dienests 2014. finanšu gadā nav sagatavojis jaunus ziņojumus, ka Kopuzņēmuma vadība veica pasākumus saistībā ar visiem iepriekšējos ziņojumos ietvertajiem ieteikumiem, dokumentēja tos un iekļāva ziņošanas sistēmā un ka minēto pasākumu galvenais mērķis bija padarīt jaunās procedūras ilgtspējīgas; aicina Kopuzņēmumu informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par veiktajiem pasākumiem un šajā ziņā panāktajiem rezultātiem;

Iekšējā kontrole

12.  atzīmē, ka iekšējās revīzijas struktūra prasīja uzlabot dokumentu apriti, jo īpaši iesakot izmantot elektronisku sistēmu;

13.  atzīst, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma gada pārskatiem iekšējās revīzijas struktūra izpildīja apstiprināto darba programmu, kas aptver administratīvo darījumu likumību un pareizību, kā arī sadarbībā ar dalībvalstu finansēšanas iestādēm veiktos pamatdarbības darījumus, un ka šīs revīzijas rezultāti ir paziņoti valdei un izpilddirektoram; turklāt atzīmē, ka tika norādīts uz iespējām veikt papildu uzlabojumus; prasa Kopuzņēmumam informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pasākumiem, kas veikti šā jautājuma risināšanai;

14.  atzīmē, ka Revīzijas palātas 2016. gada darba programma ietver īpašu ziņojumu par kopuzņēmumu lietderības revīziju.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika