Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2196(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0097/2016

Předložené texty :

A8-0097/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.62
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0198

Přijaté texty
PDF 591kWORD 111k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
P8_TA(2016)0198A8-0097/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014 (2015/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2014, spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016)

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(4), zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0097/2016),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 33.
(2) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 34.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014 (2015/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2014, spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016)

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(4), zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0097/2016),

1.  odkládá uzavření účtů společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 33.
(2) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 34.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014 (2015/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0097/2016),

A.  vzhledem k tomu, že společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (dále jen „společný podnik“) byl založen v březnu 2007 na období 35 let,

B.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku jsou Euroatom, zastoupený Komisí, členské státy Euroatomu a třetí země, které s Euroatomem uzavřely dohody o spolupráci v oblasti kontrolované jaderné syntézy,

C.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal samostatně fungovat v březnu 2008,

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora„) uvedl, že roční účetní závěrka společného podniku za rok 2014 ve všech významných ohledech věrně odráží jeho finanční situaci k 31. prosinci 2014 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních pravidel;

2.  poukazuje na to, že orgány a instituce mají povinnost vypracovat každý rok zprávu o rozpočtovém a finančním řízení a že informace poskytnuté společným podnikem v této zprávě postrádaly jednotnost a byly často neúplné; podotýká, že Komise musí vydat pokyny k povaze a obsahu zprávy;

3.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora poukázala na skutečnost, že v závěrech Rady přijatých 7. července 2010(1) bylo jakožto příspěvek společného podniku schváleno 6 600 000 000 EUR (v cenách roku 2008) na fázi výstavby projektu ITER; konstatuje, že v této částce, která se oproti původně rozpočtovaným nákladům na tuto fázi projektu zdvojnásobila, nebylo zahrnuto 663 000 000 EUR, které navrhla Komise v roce 2010 na pokrytí možných nepředvídaných událostí; bere na vědomí, že organizace ITER vytvořila rezervní fond s cílem vytvořit jednoznačnější mechanismus, který bude kompenzovat domácí agentury, pokud jde o navrhování změn, a poskytovat pobídky pro vnitřní organizaci, aby byla přijímána řešení, která minimalizují náklady, s cílem napravit nedostatky zjištěné v rámci hodnocení řízení projektu ITER v roce 2013(2); domnívá se, že značné zvýšení nákladů na tento projekt může ohrozit jiné programy, které jsou taktéž financovány z rozpočtu Unie, a může tak odporovat zásadě co nejlepšího zhodnocení finančních prostředků;

4.  se znepokojením konstatuje, že složitost činností společného podniku znamená, že částka příspěvku společného podniku na fázi výstavby projektu je spojena se značným rizikem nárůstu; konstatuje, že tato rizika vyplývají především ze změn rozsahu výstupů projektu a ze zpoždění stávajícího harmonogramu, který byl považován za nerealistický, a že zahájení nového akčního plánu organizace ITER, včetně rozsahu, harmonogramu a nákladů (dále jen „nový akční plán ITER“), které bylo radou organizace ITER (dále jen „rada ITER“) plánováno na červen 2015, bylo odloženo na listopad 2015 a v současné době je plánováno na polovinu roku 2016; dále konstatuje, že v době auditu společný podnik odhadoval, že fáze výstavby projektu bude mít časový skluz minimálně 43 měsíců; bere na vědomí, že společný podnik již přijímá přísnou politiku týkající se výše uvedených záležitostí a pozastavuje další kroky spojené se zakázkami do doby, než budou dostatečně pevně stanoveny zadávací podmínky zakázek; dále konstatuje, že společný podnik provedl přezkum harmonogramu veřejných zakázek pro všechny systémy, aby zajistil, že trvání činností je správné a že plánované práce lze realizovat s ohledem na zdroje dostupné v rámci organizace(3);

5.  konstatuje, že v listopadu 2014 společný podnik odhadl chybějící částku („negativní nepředvídaná událost“) do dokončení fáze výstavby projektu na 428 000 000 EUR (v cenách roku 2008); bere na vědomí, že společný podnik v současnosti pracuje na přesnějších a aktualizovaných odhadech prostřednictvím opatření, která mají zamezit růstu nákladů, a že kontrola nákladů bude i nadále prioritou na úrovni řízení celého projektu pod vedením nového generálního ředitele organizace ITER; zdůrazňuje, že na schůzi Výboru pro rozpočtovou kontrolu dne 22. února 2016 Komise veřejně oznámila, že „zamítla“ návrh akčního plánu nového generálního ředitele organizace ITER; dále konstatuje, že společný podnik zavedl centrální systém pro řízení údajů souvisejících s kalkulací nákladů s cílem zachovat přísnou kontrolu vývoje rozpočtu a pravidelně monitorovat odchylky nákladů(4);

6.  naléhavě žádá nového generálního ředitele organizace ITER, aby svůj nový akční plán ITER zveřejnil; očekává, že tento nový akční plán ITER jednoznačně zamezí dalším zpožděním nebo vícenákladům projektu ITER;

7.  vyzývá společný podnik, aby se aktivně zapojil do nového akčního plánu ITER, který by měl zahrnovat harmonogram a rozsah projektu; očekává, že nový akční plán ITER bude zahrnovat také opatření řešící veškeré problémy, které Účetní dvůr zjistil.

8.  bere na vědomí, že společný podnik stále vyvíjí centrální a jednotný systém pro integraci všech operačních údajů, který by zároveň umožňoval pravidelně monitorovat a kontrolovat odhady, náklady a odchylky; zdůrazňuje, že důležité, aby takový systém existoval; dále konstatuje, že společný podnik neaktualizoval ani ocenění příspěvku společného podniku na projekt ITER po dokončení fáze výstavby; bere na vědomí, že společný podnik má plně funkční operační systém pro kontrolu a monitorování nákladů na úrovni dohody související se zadáváním zakázek a na úrovni systému, i když v době auditu veškerých údajů na úrovni 6 (smlouvy) ještě nefungoval; bere na vědomí, že společný podnik prováděl odhady nákladů týkajících se projektů v jednotlivých projektových týmech, a ne centralizovaně a jednotně; konstatuje, že společný podnik používá celou řadu nástrojů pro správu dat s cílem evidovat a spravovat své provozní a finanční údaje, které jsou integrovány v hlavním integrovaném evidenčním systému (tzv. „Integrated Reporting System“), a že postupují práce na zlepšení systému pro řízení údajů o nákladech a odchylkách;

9.  zjišťuje, že v důsledku náročné situace, v jaké se momentálně projekt ITER nachází, předložil nový generální ředitel organizace ITER radě ITER akční plán s konkrétními opatřeními k řešení hlavních omezení, která v současné době vývoj projektu ovlivňují; dále konstatuje, že pokud jde o společný podnik, vypracoval jeho nový úřadující ředitel akční plán společného podniku, který z velké míry podporuje akční plán organizace ITER; bere na vědomí, že úřadující ředitel společného podniku předložil akční plán správní radě společného podniku v březnu 2015, která jej v plném rozsahu podpořila, a že akční plán společného podniku doplňuje akční plán organizace ITER v mnoha ohledech a stanoví řadu zlepšení v samotném provozu společného podniku; konstatuje, že v době auditu se stále ještě pracovalo na vymezení praktických opatření pro realizaci obou akčních plánů; dále konstatuje, že jsou tyto akční plány od března 2015 prováděny a důsledně sledovány organizací ITER i společným podnikem, přičemž se očekává, že povedou ke zlepšením;

10.  bere na vědomí informace, že rada ITER schválila pracovní program organizace ITER na roky 2016 a 2017 spolu s cíli, jichž má být v těchto dvou letech dosaženo; žádá společný podnik, aby tyto cíle představil v podrobnější podobě orgánu příslušnému pro udělení absolutoria;

11.  konstatuje, že konečný rozpočet na rok 2014 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 1 168 800 000 EUR a prostředky na platby ve výši 576 600 000 EUR; míra čerpání činila 100 % u prostředků na závazky a 88,5 % u prostředků na platby; konstatuje nicméně, že míra čerpání prostředků na platby, pokud jde o původní rozpočet na rok 2014, činila 73 %;

12.  konstatuje, že pokud jde o prostředky na závazky, bylo 23 % použito na přímé individuální závazky a zbývajících 77 % na souhrnné závazky; konstatuje, že zdůvodněním nízké míry plnění individuálních závazků je celkový skluz projektu ITER a řada žádostí o změnu podaná organizací ITER;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

13.  konstatuje, že bylo dosaženo značného pokroku a že na internetových stránkách společného podniku byly zveřejněny životopisů většiny členů správní rady a jí podřízených orgánů; dále konstatuje, že v souladu s jednacím řádem správní rady nemají ti členové, kteří nezveřejní svůj životopis, přístup do systému společného podniku pro správu dokumentů, který obsahuje dokumenty správní rady(5);

Dohoda o sídle

14.  uznává, že společný podnik uvítal nabídku Španělského království ohledně nových prostor, které měl sdílet s jinou španělskou institucí; bere však na vědomí, že dohody nebylo dosaženo, jelikož analýza provedená nezávislým externím architektem shledala, že dané prostory nejsou vhodné(6); žádá společný podnik, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o výsledku nedávných jednání o nové smlouvě na stávající budovu;

Pracovní podmínky

15.  je velmi znepokojen tím, že společný podnik zatím nepřijal všechna prováděcí pravidla ke služebnímu řádu; se znepokojením konstatuje, že se společný podnik spoléhá na dvě přechodná opatření, aby se tak vystříhal právního vakua před oficiálním přijetím prováděcích pravidel ke služebnímu řádu; podotýká nicméně, že v tomto ohledu byl učiněn pokrok; žádá společný podnik, aby co nejrychleji situaci napravil; vyzývá společný podnik, aby informoval orgán příslušný pro udělení absolutoria o dalším pokroku a situaci, pokud jde o provádění(7);

Systémy vnitřní kontroly

16.  konstatuje, že v roce 2014 oddělení interního auditu společného podniku provedlo přezkum monitorování provádění zakázek a nastínilo existenci důležitých rizikových faktorů, jako je nedostatečně propracovaná forma některých činností ITER, velký počet žádostí o projektovou změnu, nerealistický harmonogram provádění projektů a zpoždění při provádění činností; podotýká, že pro společný podnik je obtížné některá z těchto rizik účinně snížit, neboť je lze přičíst organizaci ITER; dále uvádí, že z přezkumu rovněž vyplývá potřeba přísnějších kontrol a změn daných postupů, především v rámci řízení a provádění změn, finančního řízení zakázek a řešení nesrovnalostí;

17.  se znepokojením konstatuje, že ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že systém pro interní řízení podnikových rizik společného podniku identifikoval v roce 2014 deset nových rizik; konstatuje, že z 32 opatření určených k řešení šesti závažných rizik jich bylo 13 provedeno, na 9 z nich se dosud pracovalo, jedno bylo zrušeno jako neaktuální a 9 nebylo v době auditu ještě zahájeno;

18.  došel ke zjištění, že útvar interního auditu Komise provedl rozsahem omezený přezkum správy zakázek a vyzdvihl, že společný podnik se mění z organizace zaměřené především na zadávání zakázek na organizaci, která především zakázky řídí; konstatuje, že z přezkumu vyplývá, že společný podnik činí pokrok při zavádění celopodnikových kontrol s cílem řešit rizika v souvislosti s prováděním zakázek; nicméně podotýká, že přezkum také zjistil několik oblastí, kde prováděné kontroly dosud nejsou dostatečně propracovány, především pokud jde o správu změn zakázek a nepředvídané události;

Zadávání provozních zakázek a grantů

19.  ze zprávy Účetního dvora vyvozuje, že vyjednávací řízení představovala 58 % z 67 postupů pro zadání provozních zakázek, které byly zahájeny v roce 2014, a že v případě zadávacích postupů existuje prostor pro zlepšení;

20.  vyjadřuje znepokojení nad zjištěním uvedeným ve zprávě Účetního dvora, že se společnému podniku až na jednu výjimku nepodařilo poskytnout částku vyčleněnou na rozdílné zakázky z maximálního rozpočtu ve výši 6 600 000 000 EUR v době zahájení postupu a že nebyla poskytnuta hodnota těchto činností pro odhad nákladů při dokončení projektu; připomíná společnému podniku, že tyto informace jsou zásadní pro výpočet nákladových odchylek od maximálního rozpočtu; uvádí, že v jednom případě činila odchylka hodnoty udělené zakázky od výchozích nákladů 29 % a že tato odchylka nebyla uvedena ve zprávě hodnotícího výboru; naléhavě žádá společný podnik, aby byl transparentní a striktně dodržoval zásady řádného finančního řízení;

21.  se znepokojením konstatuje, že zpráva Účetního dvora zmiňuje nedostatky, jež byly zjištěny v hodnocení finančních nabídek hodnotícím výborem; podotýká, že v jednom případě nebyly při hodnocení vzaty v potaz smluvní možnosti (ve výši 32 000 000 EUR) ani vzniklé dodatečné náklady; konstatuje, že v jiném případě se nabídky neporovnaly s vyčleněnou hodnotou z maximálního rozpočtu nebo s výchozími náklady; klade důraz na to, že v žádném z prověřovaných postupů zprávy hodnotícího výboru neuváděly odhad nákladů těchto zakázek při dokončení projektu;

22.  podotýká, že provádění určitých postupů zadávání zakázek bylo zpožděno a že v případě jednoho zadávacího postupu byl společný podnik nucen začlenit v rámci rozpočtu pro pracovní program 2014 neplánovanou činnost, což znamenalo dodatečnou zakázku ve výši 2 880 000 EUR; uvádí, že u jednoho zadávacího řízení uvedl hodnotící výbor v hodnotící zprávě příliš obecné posouzení technických kritérií a slovní vyjádření nebyla jako podklad pro udělené bodové hodnocení dostatečně podrobná; dále konstatuje, že ve třech případech společný podnik sice zveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení a provedl několik činností předcházejících vlastnímu zadání zakázky, ale neinformoval o zakázce formou předběžného oznámení, aby se zvýšila viditelnost a hospodářská soutěž, jak se doporučuje v pokynech Komise k zadávání veřejných zakázek;

Celková kontrola a monitorování zadávání operačních zakázek a grantů

23.  uznává, že akční plány přijaté společným podnikem v reakci na interní audity finančních toků, správy grantů a smluv s experty byly v plném či velkém rozsahu do března 2015 provedeny; dále bere na vědomí, že ze 46 aktuálních doporučení byla překročena prováděcí lhůta v případě 29 doporučení týkajících se akčních plánů přijatých společným podnikem v reakci na provedené interní audity;

24.  podotýká, že audity grantů ex-post nebyly v době, kdy Účetní dvůr prováděl audit, dokončeny;

Právní rámec

25.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že společný podnik dosud neupravil svá finanční pravidla tak, aby zohledňovala změny zavedené novým finančním nařízením(8) a rámcovým finančním nařízením pro subjekty uvedené v článku 208 nového finančního nařízení(9); uznává, že společný podnik učinil opatření a zahájil dialog s Komisí s cílem tuto záležitost vyřešit(10); žádá společný podnik, aby informoval orgán příslušný pro udělení absolutoria o pokroku v této záležitosti;

Práva duševního vlastnictví a odvětvová politika

26.  konstatuje, že společný podnik považuje stávající opatření ke snížení rizik a zlepšení hospodářské soutěže za účinná; podotýká, že pokud jde o průmyslovou politiku, provedl společný podnik 24 z celkových 32 opatření naplánovaných do konce finančního roku 2014(11);

27.  uznává, že společný podnik učinil opatření ohledně výhradního využití práv, co se týče duševního vlastnictví, jež bylo vytvořeno v oblastech mimo jadernou syntézu; dále podotýká, že cílem společného podniku bylo vytvořit definice a metodiku pro zjištění způsobů využití jaderné syntézy; připomíná velký význam této záležitosti; žádá společný podnik, aby informoval orgán příslušný pro udělení absolutoria o pokroku dosaženém v tomto ohledu(12).

(1) Závěry Rady ke stavu projektu ITER ze dne 7. července 2010 (11902/10).
(2) Zpráva navazující na udělení absolutoria za rok 2013
(3) Zpráva navazující na udělení absolutoria za rok 2013
(4) Zpráva navazující na udělení absolutoria za rok 2013
(5) Zpráva navazující na udělení absolutoria za rok 2013
(6) Zpráva navazující na udělení absolutoria za rok 2013
(7) ITER AAR - s. 104 & Zpráva navazující na udělení absolutoria za rok 2013
(8) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(9) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(10) Zpráva navazující na udělení absolutoria za rok 2013
(11) Zpráva navazující na udělení absolutoria za rok 2013
(12) Zpráva navazující na udělení absolutoria za rok 2013

Právní upozornění - Ochrana soukromí