Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2196(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0097/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0097/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.62
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0198

Usvojeni tekstovi
PDF 507kWORD 111k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
P8_TA(2016)0198A8-0097/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014. (2015/2196(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014., s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/198/Euratom od 27. ožujka 2007. o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću (4), a posebno njezin članak 5. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0097/2016),

1.  odgađa svoju Odluku o razrješnici direktoru Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 422, 17.12.2015., str. 33.
(2) SL C 422, 17.12.2015., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 90, 30.3.2007., str. 58.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014.(2015/2196(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014., s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/198/Euratom od 27. ožujka 2007. o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću (4), a posebno njezin članak 5. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0097/2016),

1.  odgađa zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 422, 17.12.2015., str. 33.
(2) SL C 422, 17.12.2015., str. 34.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 90, 30.3.2007., str. 58.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014. (2015/2196(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0097/2016),

A.  budući da je Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije („Zajedničko poduzeće”) osnovano u ožujku 2007. godine na razdoblje od 35 godina;

B.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća Euratom, koji predstavljaju Komisija, države članice Euratoma i treće zemlje koje su sklopile sporazume o suradnji s Euratomom u području kontrolirane nuklearne fuzije;

C.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo sa samostalnim radom u ožujku 2008.;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  prima na znanje da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) naveo da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za 2014. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2014. godine te rezultate njegova poslovanja i njegove novčane tokove za okončanu godinu, u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

2.  napominje da su institucije i tijela obvezni svake godine izraditi izvješće o upravljanju proračunom i financijama i da su informacije koje je Zajedničko poduzeće navelo u tim izvješćima bile nedovoljno usklađene i često nepotpune; napominje da bi Komisija trebala dati smjernice u pogledu obilježja i sadržaja tih izvješća;

3.  napominje da se u izvješću Revizorskog suda naglašava činjenica da se zaključcima Vijeća usvojenima 7. srpnja 2010.(1) odobrilo 6 600 000 000 EUR (u vrijednosti iz 2008.) za doprinos Zajedničkog poduzeća projektnoj fazi izgradnje ITER-a; napominje da se tim iznosom, kojim su udvostručeni početni proračunski troškovi za tu fazu projekta, nije obuhvatio iznos od 663 000 000 EUR koji je Komisija 2010. predložila za pokrivanje mogućih nepredviđenih izdataka; potvrđuje da je Organizacija za ITER uspostavila pričuvni fond u cilju pružanja jasnijeg mehanizma kojim se domaćim agencijama nadoknađuju promjene u projektu, a unutarnjoj organizaciji nude poticaji za usvajanje rješenja kojima se smanjuju troškovi u pokušaju da se isprave nedostaci utvrđeni ocjenom upravljanja projektom ITER iz 2013.(2); smatra da se znatnim povećanjem projektnih troškova mogu ugroziti drugi programi koji se također financiraju iz proračuna Unije te da to može biti u suprotnosti s načelom „vrijednosti za novacˮ;

4.  sa zabrinutošću primjećuje da složenost aktivnosti Zajedničkog poduzeća podrazumijeva činjenicu da je iznos doprinosa Zajedničkog poduzeća u fazi izgradnje izložen znatnim rizicima od rasta; primjećuje da ti rizici uglavnom proizlaze iz promjena opsega krajnjih rezultata projekta i kašnjenja u trenutačnom rasporedu za koji se smatralo da je nerealan te da je Vijeće Organizacije za ITER („Vijeće ITER-a”) novi akcijski plan Organizacije za ITER, uključujući opseg, raspored i troškove („novi akcijski plan za ITER”), trebalo objaviti u lipnju 2015., da bi objavu odgodilo prvo za studeni 2015., a potom za sredinu 2016.; nadalje, napominje da je u trenutku revizije Zajedničko poduzeće procijenilo da će faza izgradnje kasniti barem 43 mjeseca; potvrđuje da Zajedničko poduzeće već usvaja strogu politiku koja se odnosi na spomenuto te se suzdržava od pokretanja daljnjih postupaka nabave dok specifikacije za ugovore ne budu dovoljno stabilne; osim toga, napominje da je Zajedničko poduzeće pregledalo rasporede nabave za sve sustave kako bi osiguralo da je trajanje radnji ispravno te da je planirani posao moguće ostvariti s obzirom na sredstva dostupna u okviru organizacije(3);

5.  prima na znanje činjenicu da prema posljednjoj procjeni Zajedničkog poduzeća na temelju izračuna iz studenoga 2014. nedostatak („nepovoljni nepredviđeni izdatci”) do završetka faze izgradnje iznosi 428 000 000 EUR (u vrijednosti iz 2008. godine); potvrđuje da Zajedničko poduzeće trenutačno radi na preciznijoj i ažuriranoj procjeni uz pomoć mjera ograničavanja troškova te da će nadzor nad troškovima i dalje biti prioritet na globalnoj razini upravljanja projektima pod vodstvom novoga glavnog direktora Organizacije za ITER; ističe da je na sastanku Odbora za proračunski nadzor od 22. veljače 2016. Komisija javno izjavila da „odbacuje” prijedlog akcijskog plana koji je predstavio glavni direktor Organizacije za ITER; osim toga, primjećuje da je Zajedničko poduzeće uvelo središnji sustav za upravljanje podacima za izračun troškova kako bi nastavilo pomno nadzirati razvoj proračuna i redovito pratiti odstupanja troškova(4);

6.  apelira na novog glavnog direktora Organizacije za ITER da javno predstavi novi akcijski plan za ITER; očekuje da će se novim akcijskim planom za ITER jasno izbjeći mogući zastoji i dodatni troškovi za projekt ITER;

7.  poziva Zajedničko poduzeće da aktivno sudjeluje u novom akcijskom planu za ITER koji bi trebao sadržavati raspored i opseg projekta; očekuje da se u novi akcijski plan za ITER dodatno uvrste mjere za rješavanje svih primjedbi Revizorskog suda;

8.  potvrđuje da Zajedničko poduzeće i dalje razvija centraliziran i jedinstven sustav za integraciju svih operativnih podataka kako bi se omogućilo redovito praćenje i nadziranje procjena, troškova i odstupanja; ističe važnost postojanja takvog sustava; nadalje, napominje da Zajedničko poduzeće zasad nije ažuriralo vrednovanje doprinosa Zajedničkog poduzeća projektu ITER nakon završetka faze izgradnje; potvrđuje da Zajedničko poduzeće ima potpuno operativan sustav za nadziranje i praćenje troškova na razini sporazuma o nabavi i na razini sustava, iako u vrijeme revizije još nije imalo sve podatke na 6. razini (ugovori); potvrđuje da je Zajedničko poduzeće procijenilo troškove u vezi s projektima u pojedinačnim projektnim skupinama, a ne na centraliziran i ujednačen način; napominje da Zajedničko poduzeće upotrebljava niz alata za upravljanje podacima kako bi održalo svoje operativne i financijske podatke integriranima s pomoću središnjeg „integriranog sustava izvješćivanja” i upravljalo njima te da unapređuje taj rad kako bi poboljšalo svoj sustav upravljanja podacima o troškovima i odstupanjima;

9.  potvrđuje da je, zbog izazova s kojima se trenutačno suočava projekt ITER, novi glavni direktor Organizacije za ITER Vijeću ITER-a predstavio akcijski plan s konkretnim mjerama za rješavanje glavnih ograničenja koja trenutačno utječu na razvoj projekta; osim toga, napominje u pogledu Zajedničkog poduzeća da je njegov novi vršitelj dužnosti direktora pripremio akcijski plan za Zajedničko poduzeće kojim se u velikoj mjeri podržava akcijski plan Organizacije za ITER; potvrđuje da je vršitelj dužnosti Zajedničkog poduzeća predstavio akcijski plan Upravnom odboru Zajedničkog poduzeća u ožujku 2015., koji ga je u cijelosti odobrio, te da se akcijskim planom Zajedničkog poduzeća nadopunjuje akcijski plan Organizacije za ITER u nizu aspekata i utvrđuju daljnja poboljšanja u poslovanju Zajedničkog poduzeća; primjećuje da je utvrđivanje praktičnih mjera za provedbu obaju akcijskih planova još bilo u tijeku u vrijeme revizije; osim toga, napominje da se od ožujka 2015. ti akcijski planovi provode, a Organizacija za ITER i Zajedničko poduzeće pomno ih slijede te se očekuje da će se njima ostvariti napredak;

10.  napominje da je Vijeće ITER-a također odobrilo radni raspored za Organizaciju za ITER za godine 2016. i 2017. zajedno s nizom ključnih etapa koje treba prijeći tijekom tih godina; traži od Zajedničkog poduzeća da te ključne etape predstavi podrobnije tijelu nadležnom za davanje razrješnice;

11.  prima na znanje činjenicu da je konačni proračun za financijsku godinu 2014. dostupan za izvršenje uključivao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 1 168 800 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 576 600 000 EUR; stopa korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosila je 100 %, a za odobrena sredstva za plaćanja 88,5 %; međutim, napominje da je stopa izvršenja za odobrena sredstva za plaćanja u odnosu na početni proračun za 2014. godinu iznosila 73 %;

12.  primjećuje da je 23 % odobrenih sredstava za preuzimanje obveza izvršeno izravnim pojedinačnim obvezama, dok je preostalih 77 % izvršeno u obliku ukupnih obveza; primjećuje da su uzroci niske stope izvršenja u obliku pojedinačnih obveza općenito kašnjenje u provedbi projekta ITER i višestruki zahtjevi za promjenom koje šalje Organizacija za ITER;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

13.  prima na znanje činjenicu da je ostvaren znatan napredak i da je većina životopisa članova Upravnog odbora i članova njegovih pomoćnih tijela objavljena na internetskoj stranici Zajedničkog poduzeća; osim toga, napominje da, u skladu s poslovnikom Upravnog odbora, oni članovi koji ne objave svoj životopis ne mogu pristupiti sustavu Zajedničkog poduzeća za upravljanje dokumentima koji sadrži dokumentaciju Upravnog odbora(5);

Ugovor o državi domaćinu

14.  potvrđuje da je Zajedničko poduzeće pozdravilo ponudu Kraljevine Španjolske, koja je predložila nove prostorije koje bi se dijelile s jednom španjolskom ustanovom; međutim, primjećuje da se nije postigao sporazum jer se, nakon što je neovisni vanjski arhitekt obavio analizu prostora, utvrdilo da je dostupni prostor neprikladan za tu namjenu(6); apelira na Zajedničko poduzeće da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o ishodu nedavnih pregovora u vezi s novim ugovorom o zgradi u kojoj je trenutačno smješteno;

Radni uvjeti

15.  duboko je zabrinut zbog toga što Zajedničko poduzeće još nije usvojilo sva pravila o provedbi Pravilnika o osoblju; sa zabrinutošću napominje da se Zajedničko poduzeće oslanjalo na dvije prijelazne mjere kako bi se izbjegao pravni vakuum dok se službeno ne donesu preostali provedbeni propisi za Pravilnik o osoblju; unatoč tome, napominje da je u tom pogledu postignut napredak; apelira na Zajedničko poduzeće da hitno ispravi tu situaciju; poziva Zajedničko poduzeće da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o daljnjem napretku i stanju provedbe(7);

Sustavi unutarnjeg nadzora

16.  napominje da je odjel Zajedničkog poduzeća za unutarnju reviziju 2014. obavio pregled praćenja provedbe ugovora i naveo postojanje važnih čimbenika rizika kao što su određene aktivnosti ITER-a koje nisu dovoljno dobro razrađene, velik broj zahtjeva za izmjenu projekta, nerealni rokovi i kašnjenje u provedbi aktivnosti; primjećuje da je Zajedničkom poduzeću teško učinkovito ublažiti neke od tih rizika jer odgovornost za njih snosi Organizacija za ITER; osim toga, napominje da se pregledom utvrdila i potreba za strožim kontrolama i izmjenama postupaka, posebno u pogledu nadzora nad upravljanjem i izmjenama, financijskog upravljanja ugovorima i upravljanja slučajevima neusklađenosti;

17.  sa zabrinutošću napominje na temelju izvješća Revizorskog suda da je unutarnjim sustavom Zajedničkog poduzeća za upravljanje korporativnim rizicima 2014. utvrđeno deset novih rizika; napominje da se od 32 mjere utvrđene za otklanjanje šest vrlo visokih rizika u vrijeme revizije provelo njih 13, devet je mjera bilo u tijeku, jedna se mjera otkazala zbog zastarjelosti, a devet mjera tek je trebalo započeti;

18.  potvrđuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju u ograničenoj mjeri pregledala upravljanje ugovorima i istaknula da se Zajedničko poduzeće koje je poglavito bilo organizacija usmjerena na javnu nabavu sada mijenja u organizaciju koja upravlja ugovorima; primjećuje da se u pregledu zaključilo da Zajedničko poduzeće napreduje u pogledu uspostave cjelovitih kontrola na svima razinama kako bi se otklonili rizici u vezi s provedbom ugovora; međutim, primjećuje da se pregledom također utvrdilo da u određenim područjima uspostavljene kontrole još nisu dovoljno razrađene, posebno u pogledu upravljanja izmjenama ugovora i nepredviđenim izdacima;

Ugovori o operativnoj nabavi i bespovratna sredstva

19.  potvrđuje na temelju izvješća Revizorskog suda da su pregovarački postupci činili 58 % od ukupno 67 operativnih postupaka javne nabave pokrenutih 2014. te da u postupcima nabave ima mjesta za napredak;

20.  izražava zabrinutost zbog činjenice da je u izvješću Revizorskog suda zaključeno da, uz jednu iznimku, Zajedničko poduzeće u trenutku pokretanja postupka nije navelo iznos dodijeljen različitim ugovorima iz proračuna koji je ograničen na 6 600 000 000 EUR niti je navelo vrijednost za procjenu aktivnosti na završetku projekta; podsjeća Zajedničko poduzeće da su takve informacije ključne za izračun odstupanja troškova od ograničenog proračuna; osim toga, primjećuje da je u jednom slučaju dodijeljena vrijednost ugovora odstupala od temeljnog plana troškova za 29 %, a to se odstupanje nije navelo u izvješću odbora za vrednovanje; apelira na Zajedničko poduzeće da postupa transparentno i da strogo poštuje načela dobrog financijskog upravljanja;

21.  sa zabrinutošću napominje da se izvješće Revizorskog suda odnosi na nedostatke pronađene pri ocjeni financijskih ponuda koju je obavio odbor za vrednovanje; primjećuje da u jednom slučaju pri procjeni nisu uzete u obzir ni mogućnosti u okviru ugovora (u vrijednosti od 32 000 000 EUR) ni dodatni troškovi; napominje da se u jednom drugom slučaju ponude nisu uspoređivale s iznosima koji su predviđeni ograničenim proračunom ili s temeljnim planom troškova; ističe da se ni u jednom od pregledanih postupaka u izvješćima odbora za vrednovanje nije navela procjena na završetku projekta za predmetne ugovore;

22.  napominje da su na uspješnost određenih postupaka javne nabave utjecala kašnjenja te da je u jednom postupku Zajedničko poduzeće moralo uključiti nepredviđenu aktivnost u program rada za 2014. godinu za koju nisu bila izdvojena proračunska sredstva, što je rezultiralo dodatnim ugovorom u vrijednosti od 2 880 000 EUR; primjećuje da je u jednom postupku javne nabave procjena tehničkih kriterija dodjele koju je odbor za vrednovanje iznio u svojem izvješću bila previše općenita, a zabilježene primjedbe nisu bile dovoljno podrobne kako bi se njima obrazložili dodijeljeni bodovi; osim toga, napominje da, iako je objavilo odgovarajuće obavijesti o dodjeli ugovora i obavilo niz aktivnosti koje prethode nabavi, Zajedničko poduzeće u trima postupcima nabave nije najavilo natječaj objavom prethodne obavijesti kako bi se povećale vidljivost i konkurentnost u skladu s priručnikom Komisije o javnoj nabavi;

Sveobuhvatna kontrola i praćenje ugovora o operativnoj nabavi i bespovratnih sredstava

23.  potvrđuje da su do ožujka 2015. akcijski planovi koje je Zajedničko poduzeće donijelo kao odgovor na unutarnje revizije financijskih tokova, upravljanje bespovratnim sredstvima i ugovore sa stručnjacima provedeni u cijelosti ili većim dijelom; nadalje, napominje da je od 46 preporuka koje su još u tijeku, odavno prošao rok za provedbu njih 29 u pogledu akcijskih planova koje je Zajedničko poduzeće donijelo kao odgovor na obavljene unutarnje revizije;

24.  uviđa da u vrijeme revizije Revizorskog suda ex-post revizije o bespovratnim sredstvima nisu bile zaključene;

Pravni okvir

25.  napominje na temelju izvješća Revizorskog suda da Zajedničko poduzeće još nije izmijenilo svoja financijska pravila kako bi odražavala promjene koje donosi nova Financijska uredba(8) i okvirna financijska uredba za tijela iz članka 208. nove Financijske uredbe(9); potvrđuje da je Zajedničko poduzeće poduzelo mjere i započelo dijalog s Komisijom kako bi riješilo to pitanje(10); poziva Zajedničko poduzeće da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u tom pogledu;

Prava intelektualnog vlasništva i industrijska politika

26.  potvrđuje da Zajedničko poduzeće smatra da su postojeće mjere djelotvorne za ublažavanje rizika i povećanje konkurentnosti; napominje da je, u pogledu industrijske politike, Zajedničko poduzeće provelo 24 od 32 radnje koje su bile predviđene do kraja financijske godine 2014.(11);

27.  potvrđuje da je Zajedničko poduzeće poduzelo mjere u pogledu isključivih prava na uporabu intelektualnog vlasništva proizvedenog u područjima koja ne obuhvaćaju fuziju; nadalje, napominje da je Zajedničko poduzeće trebalo razviti definicije i metodologije za utvrđivanje prijava u području fuzije; podsjeća na iznimnu važnost tog pitanja; poziva Zajedničko poduzeće da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u tom smislu(12).

(1) Zaključci Vijeća o statusu projekta ITER od 7. srpnja 2010. (ref. br. 11902/10).
(2) Izvješće o mjerama poduzetima na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.
(3) Izvješće o mjerama poduzetima na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.
(4) Izvješće o mjerama poduzetima na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.
(5) Izvješće o mjerama poduzetima na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.
(6) Izvješće o mjerama poduzetima na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.
(7) Godišnje izvješće o radu ITER-a – str. 104. i Izvješće o mjerama poduzetima na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.
(8) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(9) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
(10) Izvješće o mjerama poduzetima na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.
(11) Izvješće o mjerama poduzetima na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.
(12) Izvješće o mjerama poduzetima na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti