Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2197(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0089/2016

Внесени текстове :

A8-0089/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.63
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0199

Приети текстове
PDF 573kWORD 105k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие SESAR
P8_TA(2016)0199A8-0089/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година (2015/2197(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8‑0053/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3)на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)(4), и по-специално член 4б от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8‑0089/2016),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Съвместното предприятие SESAR във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 70.
(2) OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 72.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година (2015/2197(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8‑0053/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (3)на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)(4), и по‑специално член 4б от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8‑0089/2016),

1.  Одобрява приключването на сметките на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 70.
(2) OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 72.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година (2015/2197(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8‑0089/2016),

А.  като има предвид, че Съвместното предприятие SESAR („съвместното предприятие“) е създадено през февруари 2007 г. с цел управление на Програмата за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR), която има за цел да модернизира управлението на движението в Европа;

Б.  като има предвид, че през юни 2014 година Съвместното предприятие SESAR 2 замени съвместното предприятие SESAR в съответствие с приемането на Регламент (ЕС) № 721/2014 на Съвета и удължи срока на съществуване на смесеното предприятие до 31 декември 2024 година,

В.  като има предвид, че проектите SESAR се подразделят на „фаза на дефиниране“ (2004—2007 г.) ръководена от Евроконтрол, първа „фаза на развитие“ (2008—2016 г.), финансирана по програмния период 2008—2013 г., управлявана от съвместното предприятие, и „фаза на разгръщане“ (2014—2020 г.), която протича успоредно с „фазата на развитие“; като има предвид, че се очаква фазата на разгръщане да се ръководи от индустриалните партньори и участващите страни и да се изразява в широкомащабно производство и внедряване на новата инфраструктура за управление на въздушното движение;

Г.  като има предвид, че смесеното предприятие започна своята самостоятелна дейност през 2007 г.,

Д.  като има предвид, че съвместното предприятие е създадено като публично-частно партньорство, като Съюзът и Евроконтрол са негови членове учредители,

Е.  като има предвид, че бюджетът за фазата на развитие от 2008 до 2016 г. на проекта SESAR е в размер на 2 100 000 000 EUR и се финансира по равно от Съюза, Евроконтрол и участващите публични и частни партньори;

Общи забележки

1.  Отбелязва, че докладът на Сметната палата се основава на прекалено много общи забележки в ущърб на конкретни, специфични такива; следователно призовава за извършването на одит, който да се съсредоточава в по-голяма степен върху годишните финансови резултати, върху статуса на изпълнение на многогодишните проекти (включително ясно представяне на изпълнението на бюджета за съответната година и за предишни години) и върху резултатите и тяхното прилагане;

2.  Отбелязва, че от институциите и органите се изисква да представят всяка година доклад за бюджетното и финансовото управление и че информацията, предоставена от съвместното предприятие в този доклад, не е хармонизирана и е често непълна; Комисията следва да предостави насоки относно естеството и съдържанието на този доклад;

3.  Приема за сведение, че работната програма на Сметната палата за 2016 година включва специален доклад относно одитите за изпълнението на съвместните предприятия;

Бюджет и финансово управление

4.  Отбелязва въз основа на доклада за окончателните годишни отчети, че окончателният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2014 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 13 119 600 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 121 942 760 EUR(1);

5.  Отбелязва, че нивото на използване на бюджетните кредити за поемане на задължения е 99,4% (през 2013 г. — 99,6%); отбелязва освен това, че нивото на използване на бюджетните кредити за плащания е 79,8% (през 2013 г. — 94,4%)(2);

6.  Отбелязва отлагането от края на 2014 г. за началото на 2015 г. на плащанията по 3 от общо 15 годишни декларации за разходи на членове; призовава съвместното предприятие и неговите членове да представят своевременно декларации за разходи и да избягват отлагане на плащанията, както и да обезпечат добро финансово управление на финансовите средства на Предприятието;

7.  Отбелязва, че финансовите правила на съвместното предприятие за програмния период 2014—2020 г. бяха приети на 25 юни 2015 г. от Управителния съвет(3), след решение за изпълнение на Комисията, прието на 4 юни 2015 г., с което по отношение на финансовите правила на съвместното предприятие се позволяват дерогации от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията;

8.  Отбелязва, че към 31 декември 2014 г. фазата на развитие на съвместното предприятие включва проектната работа на 16 члена (в т.ч. Евроконтрол) във връзка с програмни дейности, в които вземат участие над 100 частни и публични организации и подизпълнители; приветства факта, че от 369-те проекта на програмата SESAR, обхванати от 4-тото изменение на Многостранното рамково споразумение (МРС) 348 (94%) бяха в процес на изпълнение или приключени(4);

9.  Взема предвид факта, че са поети задължения за 100% (556 милиона EUR) от вноските, платими от Съюза и Евроконтрол на останалите 15 членове (от 1 януари 2014 година) по силата на 4-то изменение на МРС; отбелязва освен това, че 66% (369 милиона EUR) са били изплатени до 31 декември 2014 година, а оставащите 34% (187 милиона EUR) се очаква да бъдат изплатени до 31 декември 2017 година(5);

10.  Отбелязва липсата на информация относно последващите одити, извършени от SESAR и SESAR 2; призовава Сметната палата да включи в своите бъдещи доклади информация относно броя на последващите одити, общите суми, които са били предмет на одита и съответните констатации;

11.  Отбелязва, че изпълнението на бюджета, предоставен на Седмата рамкова програма (РП 7) се равнява на 99,44% по отношение на поетите задължения (13 046 425 EUR от 13 119 600 EUR) и 79,82% по отношение на плащанията (97 328 996 EUR от 121 942 760 EUR)(6); отбелязва освен това, че не са били на разположение данни относно бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, предоставени на „Хоризонт 2020“; счита, че при липсата на ясно разделение между информацията за изпълнението, свързана с РП 7 и с „Хоризонт 2020“, тези показатели (поети задължения и бюджетни кредити) не обезпечават действителна оценка на постиженията; призовава съвместното предприятие да предостави на органа по освобождаване от отговорност такава информация относно финансовата 2014 година и да включи отделно в годишните доклади в бъдеще информация относно изпълнението на бюджета за РП 7 и „Хоризонт 2020“;

12.  Отбелязва, че програмите на съвместното предприятие, финансирани по РП 7, все още са в ход; отбелязва, че тези поети задължения остават на разположение до 2016 година поради финансовите правила на съвместното предприятие, които му позволяват да вписва своите бюджетни кредити за поети задължения и за плащания до три години след като те бъдат анулирани от бюджета на съвместното предприятие; насърчава съвместното предприятие да провежда внимателно бюджетното си планиране, като отдава дължимото внимание на паралелния процес;

13.  Изразява съжаление относно ограничената информация по отношение на непаричните/парични вноски; призовава Сметната палата да включи в бъдещите си доклади разпоредби относно процедурата за оценка и равнището на платените непарични/парични вноски за РП7 и „Хоризонт 2020“, които следва да се представят отделно;

Покани за представяне на предложения

14.  Приветства факта, че едно от основните постижения през 2014 година беше стартирането на нов проект, посветен на операции в областта на общата авиация и апаратите с подемни витла(7);

15.  Изтъква, че през юни 2014 година SESAR2 стана приемник на дейността на SESAR; отбелязва, че не се разполага с достатъчно ясна информация относно статуса на изпълнение на проектите по SESAR (равнище на плащанията, планове за плащания през следващите години);

Функция по вътрешен одит и Служба за вътрешен одит на Комисията

16.  Отбелязва, че структурата за вътрешен одит на съвместното предприятие е извършила одит в сектора на човешките ресурси/набирането на персонал и на валидирането на разрешенията за работните процедури на текущо начисляване, като е извършила и други услуги по даване на увереност и консултиране(8);

17.  Отбелязва, че Службата за вътрешен одит е извършила одит на управлението на риска, последван от оценка на риска; в резултат на одита бяха изказани и приети три препоръки (никоя от които не е определена като „критична“, но две от които са определени като „много важни“, а една — като „важна“); понастоящем се изпълнява план за действие(9);

18.  Приветства подписването на меморандум за сътрудничество със Съвместното предприятие „Чисто небе 2“, насочен към укрепване на връзките и увеличаване на полезните взаимодействия;

19.  Изразява съжаление, че съвместното предприятие не публикува доклад относно социално-икономическото въздействие на неговите дейности; призовава съвместното предприятие да представи горепосочения доклад на органа за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

Управление на риска

20.  Признава, че през 2014 г. съвместното предприятие е извършило два основни прегледа за преоценка на основните рискове по програмата и съответните действия за смекчаване на последиците; отбелязва, че прегледът е довел до изготвяне на списък с 33 програми рискове за съвместното предприятие, от които девет се разглеждат като „високи рискове“ поради тяхната степен на критичност; счита, че през 2014 г. редица външни фактори доведоха до несигурност за бъдещето на програмата и до откриването на повече рискове от обичайното (несигурни икономически прогнози, нова многогодишна финансова рамка, организационни промени в съвместното предприятие и в съответната генерална дирекция и др.); приветства факта, че съвместното предприятие е предприело и предприема специфични корективни действия;

Роля на съвместното предприятие

21.  Подчертава жизненоважната роля на съвместното предприятие за координацията и провеждането на научни изследвания по проекта SESAR, който е сред основните проекти в рамките на Единното европейско небе; отбелязва също, че 2014 г. бележи началото на фазата на разгръщане на проекта SESAR; в тази връзка приветства създаването на управителен орган по разгръщането на Съвместното предприятие SESAR, който да наблюдава и да докладва за прилагането на нови оперативни решения и технологични подобрения, разработени от SESAR, осигуряващи ефективно му разгръщане;

22.  Насърчава съвместното предприятие и управителния орган по разгръщането, в сътрудничество с държавите членки, да увеличат броя и качеството на проектите, предлагани по транспортната програма „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ); припомня позицията на Европейския парламент в бюджетната процедура за възстановяване на общите суми, преразпределени от МСЕ към Европейския фонд за стратегически инвестиции.

(1) Доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2014 година, приложение I, стр. 2.
(2) Доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2014 година, стр. 7.
(3) Доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2014 година, стр. 8.
(4) Доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2014 година, стр. 7.
(5) Доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2014 година, стр. 7.
(6) Окончателни отчети на SESAR, стр. 36.
(7) Годишен отчет за дейността, стр. 33.
(8) Доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2014 година, стр. 8.
(9) Годишен отчет за дейността, стр. 119.

Правна информация - Политика за поверителност