Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2197(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0089/2016

Předložené texty :

A8-0089/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.63
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0199

Přijaté texty
PDF 500kWORD 98k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: společný podnik SESAR
P8_TA(2016)0199A8-0089/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2014 (2015/2197(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014, spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(4), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0089/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku SESAR absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 70.
(2) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 72.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2014 (2015/2197(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014, spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(4), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0089/2016),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2014;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 70.
(2) Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 72.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2014 (2015/2197(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0089/2016),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik SESAR (dále jen „společný podnik“) byl založen v únoru 2007, aby řídil program pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR), jehož cílem je modernizovat řízení letového provozu v Evropě;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik SESAR 2 nahradil v červnu 2014 společný podnik SESAR na základě přijetí nařízení Rady (EU) č. 721/2014 a prodloužil existenci společného podniku do 31. prosince 2024;

C.  vzhledem k tomu, že projekty SESAR jsou rozděleny na „definiční fázi“ (2004–2007) pod vedením organizace Eurocontrol, první „vývojovou fázi“ (2008–2016) financovanou z programového období 2008–2013 a řízenou společným podnikem a „zaváděcí fázi“ (2014–2020), která probíhá souběžně s „vývojovou fází“; vzhledem k tomu, že zaváděcí fáze by měla probíhat pod vedením průmyslových subjektů a zúčastněných stran, pokud jde o budování a zavádění nové infrastruktury řízení letového provozu v rozsáhlém měřítku;

D.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně v roce 2007;

E.  vzhledem k tomu, že společný podnik byl koncipován jako partnerství veřejného a soukromého sektoru a jeho zakládajícími členy jsou Unie a organizace Eurocontrol;

F.  vzhledem k tomu, že rozpočet vývojové fáze projektu SESAR, která probíhá v letech 2008–2016, činí 2 100 000 000 EUR, přičemž Unie, organizace Eurocontrol a zúčastnění partneři z veřejného a soukromého sektoru přispívají na tuto částku rovným dílem;

Obecně

1.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora je založena na přílišném počtu obecných připomínek na úkor připomínek využitelných a konkrétních; žádá proto, aby byl proveden audit, který by se cíleněji zaměřil na roční finanční výkonnost, stav provádění víceletých projektů (včetně jasné prezentace plnění rozpočtu v příslušném roce a v letech předchozích) a na výsledky provádění těchto projektů;

2.  poukazuje na to, že orgány a instituce mají povinnost vypracovat každý rok zprávu o rozpočtovém a finančním řízení a že informace poskytnuté společným podnikem v této zprávě postrádaly jednotnost a byly často neúplné; Komise by měla vydat pokyny k povaze a obsahu zprávy;

3.  bere na vědomí, že pracovní program Účetního dvora na rok 2016 zahrnuje zvláštní zprávu o auditu výkonnosti společných podniků;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  konstatuje na základě zprávy o ověření konečné roční účetní závěrky, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2014 disponoval prostředky na závazky ve výši 13 119 600 EUR a prostředky na platby ve výši 121 942 760 EUR(1);

5.  konstatuje, že míra čerpání prostředků na závazky činila 99,4 % (99,6 % v roce 2013); konstatuje dále, že míra čerpání prostředků na platby činila 79,8 % (94,4 % v roce 2013)(2);

6.  bere na vědomí odložení tří z patnácti žádostí o proplacení ročních nákladů na členství z konce roku 2014 na počátek roku 2015; vyzývá společný podnik a jeho členy, aby předkládaly žádosti o proplacení nákladů včas, aby nedocházelo k odkladům, a současně aby vždy dbaly na řádné finanční řízení svých finančních prostředků;

7.  konstatuje, že dne 25. června 2015(3) přijala správní rada společného podniku jeho finanční pravidla na programové období 2014–2020, a to na základě prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2015, kterým bylo společnému podniku povoleno odchýlit se ve svých finančních předpisech od požadavků nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013;

8.  poukazuje na to, že k 31. prosinci 2014 sestávala vývojová fáze společného podniku z projektové práce 16 členů (včetně organizace Eurocontrol) na programových činnostech, na nichž se podílelo více než 100 subjektů ze soukromého sektoru i veřejné sféry a subdodavatelů; vítá skutečnost, že z 369 projektů v rámci programu SESAR podle čtvrtého dodatku k vícestranné rámcové dohodě se 348 (94 %) provádělo nebo bylo dokončeno(4);

9.  bere v úvahu, že z příspěvků Unie a organizace Eurocontrol na spolufinancování, které mají být podle čtvrtého dodatku k vícestranné rámcové dohodě vyplaceny ostatním 15 členům (od 1. ledna 2014), bylo 100 % (556 milionů EUR) přiděleno na závazky; dále konstatuje, že 66 % (369 milionů EUR) bylo vyplaceno do 31. prosince 2014, přičemž se předpokládá, že zbývajících 34 % (187 milionů EUR) bude vyplaceno do 31. prosince 2017(5);

10.  poukazuje na nedostatek informací týkajících se auditů ex post provedených společnými podniky SESAR a SESAR2; vyzývá Účetní dvůr, aby do budoucích zpráv zařadil informace týkající se počtu auditů ex post, celkových zahrnutých částek a zjištěných skutečností;

11.  konstatuje, že míra plnění rozpočtu vyčleněného na 7. rámcový program (7. RP) dosahuje 99,44 % v prostředcích na závazky (13 046 425 EUR z 13 119 600 EUR) a 79,82 % v prostředcích na platby (97 328 996 EUR ze 121 942 760 EUR)(6); konstatuje dále, že nebyly k dispozici údaje o prostředcích na závazky a platby přidělených na program Horizont 2020; domnívá se, že nebudou-li jasně odděleny informace o čerpání za období 7. RP od období programu Horizont 2020, nezajistí tyto ukazatele (prostředky a závazky) skutečné posouzení výkonnosti; vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytl informace o rozpočtovém roce 2014 a aby do zpráv v příštích letech zahrnul odděleně informace o čerpání rozpočtu pro 7. RP a pro program Horizont 2020;

12.  konstatuje, že stále probíhají programy společného podniku financované v rámci 7. RP; konstatuje, že tyto prostředky jsou i nadále k dispozici do roku 2016, neboť finanční pravidla společného podniku mu umožňují, aby opětovně využil prostředky na závazky a platby, a to v období až tří let od okamžiku, kdy tyto prostředky byly v rozpočtu společného podniku zrušeny; vybízí společný podnik, aby plánoval svůj rozpočet pečlivě a zohledňoval přitom paralelní procesy;

13.  vyjadřuje politování nad tím, že o věcných a peněžitých příspěvcích bylo poskytnuto omezené množství informací; žádá Účetní dvůr, aby do budoucích zpráv zahrnul ustanovení o postupu ocenění a míře věcných a peněžitých příspěvků pro 7. RP a program Horizont 2020, které by byly uvedeny odděleně;

Výzvy k předkládání návrhů

14.  vítá skutečnost, že jedním z hlavních úspěchů v roce 2014 bylo spuštění nového projektu zaměřeného na operace všeobecného a vrtulového letectví(7);

15.  poukazuje na to, že v červnu 2014 převzal společný podnik SESAR2 činnost společného podniku SESAR; konstatuje, že chybí dostatečně jasné informace o stavu provádění projektů společného podniku SESAR (úroveň plateb, plány plateb na příští roky);

Funkce interního auditu a útvar interního auditu Komise

16.  bere na vědomí, že oddělení interního auditu společného podniku provedlo audity lidských zdrojů / najímání pracovníků a potvrzování platnosti oprávnění v systému akruálního účetnictví a poskytlo další ujištění a konzultační služby(8);

17.  bere na vědomí, že útvar interního auditu provedl audit řízení rizika, po němž následovalo posouzení rizika; na základě tohoto auditu byla vyjádřena a přijata tři doporučení (z nichž ani jedno nebylo hodnoceno jako „kritické“, ale dvě byla hodnocena jako „velmi důležitá“ a jedno jako „důležité“); v současné době se provádí akční plán(9);

18.  vítá podpis memoranda o spolupráci se společným podnikem Clean Sky 2, jehož smyslem je posílit vzájemné vazby a prohloubit synergie;

19.  vyjadřuje politování nad tím, že společný podnik nezveřejnil zprávu o sociálně-ekonomickém dopadu svých činností; vyzývá společný podnik, aby výše uvedenou zprávu předložil orgánu příslušnému k udělení absolutoria;

Řízení rizika

20.  oceňuje, že v roce 2014 provedl společný podnik dva významné přezkumy zaměřené na přehodnocení hlavních programových rizik a s tím spojených nápravných opatření; bere na vědomí, že přezkum vyústil v seznam 33 rizik programu a společného podniku, z nichž devět bylo ohodnoceno jako „velmi vysoká rizika“ s ohledem na jejich kritickou úroveň; domnívá se, že řada vnějších faktorů v roce 2014 vedla k nejistotě ohledně budoucnosti programu s větším počtem zjištěných rizik než obvykle (nejisté ekonomické předpovědi, nový víceletý finanční rámec i organizační změny ve společném podniku a v příslušném GŘ atd.); vítá, že společný podnik provedl nebo provádí konkrétní nápravná opatření;

Úloha společného podniku

21.  podtrhuje zásadní úlohu společného podniku při koordinaci a provádění výzkumu v rámci projektu SESAR, který je jedním z pilířů iniciativy jednotné evropské nebe; poznamenává rovněž, že rok 2014 představuje začátek zaváděcí fáze projektu SESAR; vítá proto jmenování manažera pro realizaci, který bude sledovat implementaci nových operačních řešení a technických inovací vyvinutých v rámci projektu SESAR a bude zajišťovat jejich účinnou realizaci a podávat příslušné zprávy;

22.  vybízí společný podnik a manažera pro realizaci, aby ve spolupráci s členskými státy zvýšili počet a kvalitu projektů předkládaných v rámci dopravního programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF); připomíná, že Parlament se v rámci rozpočtového procesu vyslovil pro zpětné získání celkové částky, která byla přesunuta z CEF do Evropského fondu pro strategické investice.

(1) Zpráva Účetního dvora za rozpočtový rok 2014, příloha I, s. 2.
(2) Zpráva Účetního dvora za rozpočtový rok 2014, s. 7.
(3) Zpráva Účetního dvora za rozpočtový rok 2014, s. 8.
(4) Zpráva Účetního dvora za rozpočtový rok 2014, s. 7.
(5) Zpráva Účetního dvora za rozpočtový rok 2014, s. 7.
(6) Konečná účetní závěrka společného podniku SESAR – s. 36.
(7) Výroční zpráva o činnosti, s. 33.
(8) Zpráva Účetního dvora za rozpočtový rok 2014, s. 8.
(9) Výroční zpráva o činnosti, s. 119.

Právní upozornění - Ochrana soukromí