Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2197(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0089/2016

Indgivne tekster :

A8-0089/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.63
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0199

Vedtagne tekster
PDF 183kWORD 80k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles
Decharge 2014: SESAR-fællesforetagendet
P8_TA(2016)0199A8-0089/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 (2015/2197(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)(4), særlig artikel 4b,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0089/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 422 af 17.12.2015, s. 70.
(2) EUT C 422 af 17.12.2015, s. 72.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 (2015/2197(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014, med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)(4), særlig artikel 4b,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0089/2016),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 422 af 17.12.2015, s. 70.
(2) EUT C 422 af 17.12.2015, s. 72.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 (2015/2197(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0089/2016),

A.  der henviser til, at SESAR-fællesforetagendet (i det følgende benævnt "fællesforetagendet") blev oprettet i februar 2007 til at forvalte SESAR-programmet (forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum), der har til formål at modernisere trafikstyringen i Europa;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet SESAR 2 erstattede SESAR-fællesforetagendet i juni 2014 efter vedtagelsen af Rådets forordning (EU) nr. 721/2014 og forlængede fællesforetagendets levetid med perioden frem til den 31. december 2024;

C.  der henviser til, at SESAR-projekterne er opdelt i en "definitionsfase" (2004-2007) ledet af Eurocontrol, en første "udviklingsfase" (2008-2016) finansieret via programmeringsperioden 2008-2013 og forvaltet af fællesforetagendet og en "implementeringsfase" (2014-2020), der gennemføres parallelt med "udviklingsfasen"; der henviser til, at implementeringsfasen forventes at blive ledet af sektoren og andre interessenter for så vidt angår produktion i stor målestok og gennemførelsen af den nye lufttrafikstyringsinfrastruktur;

D.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i 2007;

E.  der henviser til, at fællesforetagendet er udformet som et offentlig-privat partnerskab med Unionen og Eurocontrol som stiftende medlemmer;

F.  der henviser til, at budgettet for SESAR-projektets udviklingsfase 2008-2016 er på 2 100 000 000 EUR, som skal betales med lige store bidrag fra Unionen, Eurocontrol og de deltagende offentlige og private partnere;

Generelt

1.  bemærker, at Revisionsrettens beretning er baseret på alt for mange generelle bemærkninger i stedet for brugbare og konkrete bemærkninger; kræver derfor en revision med et skarpere fokus på de årlige finansielle resultater, gennemførelsen af flerårige projekter (herunder en klar oversigt over gennemførelsen af budgettet for det pågældende år og for de foregående år) og på resultaterne og gennemførelsen heraf;

2.  noterer sig, at institutionerne og organerne er forpligtet til hvert år at fremlægge en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning, og at de oplysninger, som fællesforetagendet forelagde i denne beretning, ikke var harmoniseret og ofte var ufuldstændige; kræver, at Kommissionen udarbejder retningslinjer om denne beretnings udformning og indhold;

3.  noterer sig, at Revisionsrettens arbejdsprogram for 2016 omfatter en særberetning om forvaltningsrevision af fællesforetagender;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

4.  erfarer fra det endelige årsregnskab, at der på fællesforetagendets endelige budget for regnskabsåret 2014 var opført 13 119 600 EUR i forpligtelsesbevillinger og 121 942 760 EUR i betalingsbevillinger(1);

5.  bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 99,4 % (99,6 % i 2013); bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for forpligtelsesbevillingerne var på 79,8 % (94,4 % i 2013)(2);

6.  bemærker udsættelsen af tre betalinger fra slutningen af 2014 til begyndelsen af 2015 ud af de 15 årlige omkostningsanmeldelser fra medlemmer; opfordrer fællesforetagendet og dets medlemmer til at forelægge omkostningsanmeldelser i god tid og undgå udsættelser og sikre, at den økonomiske forvaltning af dets finansielle ressourcer altid er forsvarlig;

7.  bemærker at fællesforetagendets finansielle regler for programmeringsperioden 2014-2020 blev vedtaget af bestyrelsen den 25. juni 2015(3) i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse, som blev vedtaget den 4. juni 2015, og som tillader, at fællesforetagendets finansielle regler fraviger Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013;

8.  påpeger, at fællesforetagendets udviklingsfase pr. 31. december 2014 omfattede projektarbejde udført af 16 medlemmer (herunder Eurocontrol) i forbindelse med programaktiviteter, der omfattede mere end 100 private og offentlige enheder og underleverandører; glæder sig over, at 348 (94 %) ud af de 369 SESAR-programprojekter under den fjerde ændring af den multilaterale rammeaftale enten var i gang eller allerede gennemført(4);

9.  tager med i betragtning, at 100 % (556 mio. EUR) af Unionens og Eurocontrols medfinansieringsbidrag, som i henhold til den fjerde ændring af den multilaterale rammeaftale skulle betales til de øvrige 15 medlemmer (siden den 1. januar 2014), er blevet forpligtet; bemærker endvidere, at 66 % (369 mio. EUR) var blevet udbetalt den 31. december 2014, mens de resterende 34 % (187 mio. EUR) forventes at være betalt inden 31. december 2017(5);

10.  bemærker manglen på oplysninger vedrørende de efterfølgende revisioner, der er foretaget af SESAR og SESAR2; opfordrer Revisionsretten til i de kommende beretninger at medtage oplysninger om antallet af efterfølgende revisioner, det samlede beløb, der er omfattet, og revisionsresultaterne;

11.  bemærker, at gennemførelsen af budgettet for det syvende rammeprogram (RP7) (afsnit III) er på 99,44 % for forpligtelser (13 046 425 EUR ud af 13 119 600 EUR) og 79,82 % for betalinger (97 328 996 EUR ud af 121 942 760 EUR)(6); bemærker endvidere, at der ikke forelå tal for forpligtelses- og betalingsbevillinger, der er afsat til Horisont 2020; mener, at disse indikatorer (bevillinger og forpligtelser) ikke sikrer en reel evaluering af resultaterne, når der ikke er en klar adskillelse af oplysningerne om gennemførelsen af henholdsvis RP7 og Horisont 2020; opfordrer fællesforetagendet til at forelægge dechargemyndigheden oplysningerne for regnskabsåret 2014 og medtage oplysninger om gennemførelsen af budgettet til RP7 og Horisont 2020 adskilt i de kommende års beretninger;

12.  bemærker, at fællesforetagendets programmer, som finansieres under RP7, stadig er i gang; noterer sig, at disse bevillinger fortsat er til rådighed frem til 2016 på grund af fællesforetagendets finansielle regler, som gør det muligt at genopføre forpligtelses- og betalingsbevillinger i op til tre år, efter at de er blevet slettet fra fællesforetagendets budget; tilskynder fællesforetagendet til at gennemføre sin budgetplanlægning omhyggeligt under behørig hensyntagen til den parallelle proces;

13.  beklager de begrænsede oplysninger om bidrag i naturalier og kontanter; opfordrer Revisionsretten til i sine kommende beretninger at medtage bestemmelser om vurderingsproceduren og om niveauet af bidrag i naturalier og kontanter til RP7 og Horisont 2020, som bør fremlægges adskilt;

Indkaldelser af forslag

14.  glæder sig over, at et af de vigtigste resultater i 2014 var iværksættelsen af et nyt projekt, der omhandler almindelige luftfarts- og rotorflyaktiviteter(7);

15.  påpeger, at SESAR2 overtog aktiviteterne fra SESAR i juni 2014; bemærker, at der ikke er tilstrækkeligt klare oplysninger om status med hensyn til gennemførelsen af SESAR-projekterne (niveauet af betalinger, betalingsplaner for de kommende år);

Den interne revisionsfunktion og Kommissionens Interne Revisionstjeneste

16.  noterer sig, at fællesforetagendets interne revisionsfunktion gennemførte revisioner af de menneskelige ressourcer/ansættelser og af kontrollen af anvisningerne vedrørende periodiseret regnskabsføring og udførte andre erklærings- og konsulentopgaver(8);

17.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste gennemførte en revision af risikostyringen efterfulgt af en risikovurdering; noterer sig, at der som følge af revisionen blev fremsat tre anbefalinger, hvoraf ingen blev markeret som "kritiske", men to blev markeret som "meget vigtige" og én som "vigtig", og at disse blev accepteret; noterer sig, at man i øjeblikket er ved at gennemføre en handlingsplan(9);

18.  glæder sig over undertegnelsen af et samarbejdsmemorandum med fællesforetagendet Clean Sky 2, der tager sigte på at styrke forbindelserne og styrke synergier;

19.  beklager, at fællesforetagendet ikke har offentliggjort en rapport om de socioøkonomiske konsekvenser af dets aktiviteter; opfordrer fællesforetagendet til at forelægge dechargemyndigheden ovennævnte rapport;

Risikostyring

20.  anerkender, at fællesforetagendet i løbet af 2014 foretog to store evalueringer for at revurdere de vigtigste programrisici og de relaterede afhjælpende foranstaltninger; bemærker, at denne gennemgang resulterede i en liste over 33 programrisici og risici i forbindelse med fællesforetagender, hvoraf ni blev betragtet som "toprisici" på grund af deres kritiske niveau; mener, at en række eksterne faktorer i 2014 førte til usikkerhed om programmets fremtid og til identifikationen af et højere antal risici end normalt (usikre økonomiske prognoser, en ny flerårig finansiel ramme samt organisatoriske ændringer i fællesforetagendet og i det anvisningsberettigede generaldirektorat osv.); glæder sig over, at fællesforetagendet har gennemført eller er ved at gennemføre konkrete afhjælpende foranstaltninger;

Fællesforetagendets rolle

21.  fremhæver fællesforetagendets afgørende rolle med hensyn til at koordinere og gennemføre forskning i SESAR-projektet, som er et søjleprojekt for det fælles europæiske luftrum; bemærker endvidere, at 2014 også er det år, der markerer begyndelsen på SESAR-projektets implementeringsfase; bifalder i denne forbindelse, at der er indført en SESAR-implementeringsforvalter, som skal rapportere om og overvåge gennemførelsen af nye operationelle løsninger og teknologiske forbedringer, som udvikles af SESAR, og sikre, at de implementeres effektivt;

22.  tilskynder fællesforetagendet og implementeringsforvalteren til i samarbejde med medlemsstaterne at øge antallet og kvaliteten af projekter, der foreslås under Connecting Europe-facilitetens (CEF's) transportprogram; minder om Europa-Parlamentets standpunkt i budgetproceduren til fordel for tilbagebetaling af de samlede beløb, der blev overført fra CEF til Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer;

(1) Revisionsrettens beretning for regnskabsåret 2014, bilag I, s. 2.
(2) Revisionsrettens beretning for regnskabsåret 2014, s. 7.
(3) Revisionsrettens beretning for regnskabsåret 2014, s. 8.
(4) Revisionsrettens beretning for regnskabsåret 2014, s. 7.
(5) Revisionsrettens beretning for regnskabsåret 2014, s. 7.
(6) SESAR's endelige årsregnskab — s. 36.
(7) Årlig aktivitetsrapport, s. 33.
(8) Revisionsrettens beretning for regnskabsåret 2014, s. 8.
(9) Årlig aktivitetsrapport, s. 119.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik