Index 
Antagna texter
Onsdagen den 3 februari 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva
Associeringsavtalet mellan EU och Moldavien: skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I
 Associeringsavtalet mellan EU och Georgien: mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I
 Ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av inkomna framställningar, särskilt framställning nr 924/2011
 Produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72
 Produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788
 Produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788
 Förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA)
 Ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015

Associeringsavtalet mellan EU och Moldavien: skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I
PDF 241kWORD 63k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 februari 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (COM(2015)0154 – C8-0092/2015 – 2015/0079(COD))
P8_TA(2016)0035A8-0364/2015

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0154),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0092/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 16 december 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0364/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 februari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om genomförande av den mekanism för att motverka kringgående som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/400.)


Associeringsavtalet mellan EU och Georgien: mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner ***I
PDF 239kWORD 293k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 februari 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))
P8_TA(2016)0036A8-0365/2015

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0155),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0091/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 16 december 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0365/2015),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 februari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om genomförande av den mekanism för att motverka kringgående som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/401.)


Ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av inkomna framställningar, särskilt framställning nr 924/2011
PDF 156kWORD 291k
Europaparlamentets resolution av den 3 februari 2016 om ratificeringen av Marrakechfördraget, på grundval av mottagna framställningar, särskilt framställning nr 0924/2011 (2016/2542(RSP))
P8_TA(2016)0037B8-0168/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av framställningar från EU-medborgare med läshandikapp, särskilt framställning nr 0924/2011, ingiven av Dan Pescod, brittisk medborgare, för ”European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB)”, om blinda personers tillgång till böcker och andra trycksaker,

–  med beaktande av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (nedan kallat Marrakechfördraget),

–  med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

–  med beaktande av artikel 216.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  År 2010 fanns det i Europa enligt Världshälsoorganisationens (WHO) uppskattning 2 550 000 blinda personer och 23 800 000 personer med nedsatt syn, vilket sammanlagt innebär 26 350 000 synskadade personer.

B.  Endast 5 % av alla böcker som publiceras i de utvecklade länderna och mindre än 1 % i utvecklingsländerna produceras i format som är tillgängliga för synskadade.

C.  EU och dess medlemsstater är parter i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

D.  EU och dess medlemsstater undertecknade Marrakechfördraget i april 2014 och har således gjort ett politiskt åtagande att ratificera detta fördrag.

E.  I slutsatserna om den första rapporten från EU om genomförandet av ovannämnda konvention uppmanade FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning Europeiska unionen att vidta lämpliga åtgärder för att snarast möjligt ratificera och genomföra Marrakechfördraget.

F.  Kommissionen har lagt fram ett förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget (COM(2014)0638).

1.  Europaparlamentet påminner om att artiklarna 24 och 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning understryker rätten för personer med funktionsnedsättning till utbildning, utan diskriminering och på lika villkor, samtidigt som det ska säkerställas att lagar till skydd för immateriella rättigheter inte utgör ett oskäligt eller diskriminerande hinder för tillgång till kulturella produkter för personer med funktionsnedsättning.

2.  Europaparlamentet noterar med stor upprördhet att sju EU-medlemsstater har bildat ett minoritetsblock som hindrar processen för ratificeringen av fördraget. Parlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att påskynda ratificeringsprocessen, utan att ratificering villkoras av en översyn av EU:s rättsliga ram eller ett beslut av Europeiska unionens domstol.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, medlemsstaterna, kommissionen och FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.


Produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72
PDF 260kWORD 299k
Europaparlamentets resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D042684 – 2016/2547(RSP))
P8_TA(2016)0038B8-0133/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av att den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning(EG) nr 1829/2003, den 18 november 2015 röstade för att inte avge något yttrande,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) av den 16 juli 2015(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Bayer CropScience AG lämnade den 24 juni 2011 in en ansökan till den behöriga belgiska myndigheten, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, om att få släppa ut livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av sojabönan FG72 på marknaden.

B.  Den genetiskt modifierade sojabönan MST-FGØ72-2, såsom den beskrivs i ansökan, uttrycker 2mEPSPS-protein som ger tolerans för herbicider baserade på glyfosat samt HPPD W336-protein som ger tolerans för herbicider baserade på isoxaflutol. Den 20 mars 2015 meddelade WHO:s särskilda cancerorgan, International Agency for Research on Cancer (IARC), att de klassar glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor(5).

C.  Ständiga kommittén röstade om utkastet till kommissionens genomförandebeslut den 18 november 2015, och inget yttrande avgavs.

D.  I motiveringen till sitt förslag av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 beklagade kommissionen att tillståndsbesluten, sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft, hade fattats av kommissionen, i enlighet med tillämplig lagstiftning, utan stöd av yttranden i medlemsstaternas kommittéer. Vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder hade det blivit norm att åter hänvisa ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen tillhör undantagen i förfarandet.

E.  Lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 förkastades av parlamentet den 28 oktober 2015(6), med motiveringen att GMO-handel är gränsöverskridande – även om själva odlingen naturligtvis sker på en medlemsstats territorium – vilket innebär att kommissionens förslag om nationella förbud mot försäljning och användning skulle bli omöjliga att genomdriva utan att återinföra importkontroller vid gränserna. Parlamentet förkastade lagstiftningsförslaget till ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 och uppmanade kommissionen att dra tillbaka förslaget och ersätta det med ett nytt.

1.  Europaparlamentet anser att kommissionens genomförandebeslut strider mot EU-rätten eftersom det inte är förenligt med syftet med förordning (EG) nr 1829/2003 och förordning (EG) nr 396/2005(7), nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i förordning (EG) nr 178/2002(8), skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt lagstiftningsförslag på grundval av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003, och att då ta hänsyn till de synpunkter som ofta uttryckts av medlemsstaterna och som inte enbart rör frågor om genetiskt modifierade organismer och deras säkerhet för hälsan eller miljön.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) EFSA GMO Panel (Efsas panel för genetiskt modifierade organismer), 2015. Scientific Opinion on application (EFSA-GMO.BE-2011-98) or the placing on the market of herbicide tolerant genetically modified soybean FG72 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience AG. EFSA Journal 2015; 13(7):4167, 29 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4167.
(4) Antagna texter, P8_TA(2015)0456.
(5) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20 March 2015 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Antagna texter, P8_TA(2015)0379.
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).


Produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788
PDF 261kWORD 298k
Europaparlamentets resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D042682 – 2016/2548(RSP))
P8_TA(2016)0039B8-0134/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av att den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, den 18 november 2015 röstade för att inte avge något yttrande,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) av den 18 juni 2015(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS‑ZMØØ3‑2) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Monsanto Europe SA lämnade den 23 mars 2012 in en ansökan till den behöriga nederländska myndigheten, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, om att få släppa ut livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av sojabönan MON 87708 × MON 89788 på marknaden.

B.  Den genetiskt modifierade sojabönan MON-877Ø8-9 × MON-89788-1, såsom den beskrivs i ansökan, uttrycker DMO-proteiner som ger tolerans mot herbicider baserade på dicamba och CP4 EPSPS-protein som ger tolerans mot glyfosatbaserade herbicider. Den 20 mars 2015 meddelade WHO:s särskilda cancerorgan, International Agency for Research on Cancer, att man klassar glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor(5).

C.  Omröstningen den 18 november 2015 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut i den ständiga kommittén innebar att inget yttrande avgavs.

D.  I motiveringen till sitt förslag av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 beklagade kommissionen att tillståndsbesluten, sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft, hade fattats av kommissionen, i enlighet med tillämplig lagstiftning, utan stöd av yttranden i medlemsstaternas kommittéer. Vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder hade det blivit norm att åter hänvisa ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen skulle ske endast undantagsvis i förfarandet.

E.  Lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 förkastades av parlamentet den 28 oktober 2015(6), eftersom GMO-handel är gränsöverskridande – även om själva odlingen naturligtvis sker på en medlemsstats territorium – vilket innebär att kommissionens förslag om nationella förbud mot försäljning och användning skulle kunna bli omöjliga att genomdriva utan att återinföra importkontroller vid gränserna. Parlamentet förkastade lagstiftningsförslaget till ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 och uppmanade kommissionen att dra tillbaka förslaget och ersätta det med ett nytt.

1.  Europaparlamentet anser att kommissionens genomförandebeslut strider mot EU-rätten eftersom det inte är förenligt med syftet med Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1829/2003 och (EG) nr 396/2005(7), nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(8), skapa en grund för att säkerställa dels ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande dels miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt lagstiftningsförslag på grundval av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003, och att då ta hänsyn till de synpunkter som ofta uttryckts av medlemsstaterna och som inte enbart rör frågor om hur säkra genetiskt modifierade organismer är för hälsan eller miljön.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2012-108) for the placing on the market of herbicide tolerant genetically modified maize NK603 x T25 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto. EFSA Journal, vol. 13(2015):6, artikelnr 4136 [26 s.]. 10.2903/j.efsa.2015.4136.
(4) Antagna texter, P8_TA(2015)0456.
(5) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides av den 20 mars 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Antagna texter, P8_TA(2015)0379.
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).


Produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788
PDF 263kWORD 68k
Europaparlamentets resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D042681 – 2016/2549(RSP))
P8_TA(2016)0040B8-0135/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av att den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003 den 18 november 2015 röstade för att inte avge något yttrande,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) av den 16 juli 2015(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Monsanto Europe SA lämnade den 11 augusti 2011 in en ansökan till den behöriga nederländska myndigheten, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, om att få släppa ut livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av MON 87705 × MON 89788-sojabönor på marknaden.

B.  Den genetiskt modifierade MON-877Ø5-6 × MON-89788-1-sojabönan, som den beskrivs i ansökan, har ett minskat uttryck av enzymerna FAD2 (fatty acid Δ12-desaturase) och FATB (palmitoyl acyl carrier protein thioesterase), vilket resulterar i en ökad oljesyreprofil och minskad linolsyreprofil, och uttrycker ett CP4 EPSPS-protein som ger tolerans för glyfosatherbicider. Den 20 mars 2015 meddelade WHO:s särskilda cancerorgan, International Agency for Research on Cancer, att de klassar glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor(5).

C.  Ständiga kommittén röstade om utkastet till kommissionens genomförandebeslut den 18 november 2015, och inget yttrande avgavs.

D.  I motiveringen till sitt lagstiftningsförslag av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 beklagade kommissionen att tillståndsbesluten, sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft, hade fattats av kommissionen, i enlighet med tillämplig lagstiftning, utan stöd av yttrandena från medlemsstaternas kommittéer. Vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder hade det blivit en norm att åter hänvisa ärendet till kommissionen för det slutliga beslutet, något som egentligen tillhör undantagen i förfarandet.

E.  Lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 förkastades av parlamentet den 28 oktober 2015(6), med motiveringen att GMO-handel är gränsöverskridande – även om själva odlingen naturligtvis sker på en medlemsstats territorium – vilket innebär att kommissionens förslag om nationella förbud mot försäljning och användning skulle bli omöjliga att genomdriva utan att återinföra importkontroller vid gränserna. Parlamentet förkastade förslaget till ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 och uppmanade kommissionen att dra tillbaka förslaget och ersätta det med ett nytt.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut strider mot unionens lagstiftning eftersom det inte är förenligt med syftet i förordning (EG) nr 1829/2003 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005(7), nämligen att, i enlighet med de allmänna principer som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(8), skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt se till att den inre marknaden fungerar effektivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt lagstiftningsförslag på grundval av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003, och att därvid ta hänsyn till de synpunkter som ofta uttryckts av medlemsstaterna och som inte enbart rör frågor om GMO och deras säkerhet för hälsan eller miljön.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2011-110) for the placing on the market of the herbicide-tolerant, increased oleic acid genetically modified soybean MON 87705 x MON 89788 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto. EFSA Journal 2015; 13(7):4178, 30 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4178.
(4) Antagna texter, P8_TA(2015)0456.
(5) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20 mars 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(6) Antagna texter, P8_TA(2015)0379.
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).


Förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA)
PDF 239kWORD 359k
Europaparlamentets resolution av den 3 februari 2016 med Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA) (2015/2233(INI))
P8_TA(2016)0041A8-0009/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats)(1), som trädde i kraft i januari 1995 som ett resultat av WTO-förhandlingarna i Uruguayrundan,

–  med beaktande av rapporten av den 21 april 2011 från ordföranden för WTO:s tjänstehandelsråd, ambassadör Fernando de Mateo, till dess handelsförhandlingskommitté om den extra sessionen för förhandlingar om handel med tjänster(2),

–  med beaktande av uttalandet från RGF-gruppen (Really Good Friends of Services) av den 5 juli 2012(3),

–  med beaktande av EU:s direktiv för förhandlingarna om ett tjänstehandelsavtal (TiSA) som antogs av rådet den 8 mars 2013 och offentliggjordes av rådet den 10 mars 2015 samtidigt som säkerhetsskyddsklassificeringen togs bort(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2013 om inledandet av förhandlingar om ett plurilateralt avtal om tjänster(5),

–  med beaktande av ordförande Junckers politiska riktlinjer av den 15 juli 2014 som riktar sig till den nya kommissionen En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2015 Handel för alla: Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497),

–  med beaktande av den slutliga rapporten av den 17 juli 2014 från Ecorys till kommissionen Trade Sustainable Impact Assessment in support of negotiations on a plurilateral Trade in Services Agreement (TiSA)(6),

–  med beaktande av de förhandlingsdokument som lagts fram av samtliga TiSA-parter, särskilt de som offentliggjordes av kommissionen den 22 juli 2014 samtidigt som säkerhetsskyddsklassificeringen togs bort, däribland EU:s första avtalsförslag(7),

–  med beaktande av kommissionsledamot Cecilia Malmströms uttalande av den 5 februari 2015 om patientrörlighet i TiSA(8),

–  med beaktande av EU:s och USA:s gemensamma uttalande av den 20 mars 2015 om offentliga tjänster(9) i samband med förhandlingarna om TiSA och TTIP,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar,

–  med beaktande av artikel 39 i EU-fördraget, artikel 8 (skydd av personuppgifter) i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 12 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av artiklarna 2 och 3 i EU-fördraget och artikel 8 i EUF-fördraget, där jämställdhet mellan kvinnor och män framhålls som en av EU:s grundvärderingar,

–  med beaktande av artiklarna 14 och 106 i samt protokoll 26 till EUF-fördraget om tjänster av allmänt intresse,

–  med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2003 om WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal (Gats), inklusive kulturell mångfald(10),

–  med beaktande av artikel 21 i EU-fördraget,

–  med beaktande av artiklarna 207 och 218 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av principen om en konsekvent politik för utveckling såsom den anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande Den lokala och regionala aspekten på tjänstehandelsavtalet (TiSA) (CDR 2700/2015),

–  med beaktande av artiklarna 108.4 och 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, utskottet för regional utveckling, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0009/2016), och av följande skäl:

A.  TiSA-förhandlingarna bör leda till ett effektivt internationellt regelverk, inte ett försvagat regelverk på nationell nivå.

B.  Visserligen är TiSA i sin aktuella form och med sina nuvarande förhandlingsparter redan ett plurilateralt avtal, men ambitionen bör vara att ett ingått avtal slutligen ska kunna uppnå den kritiska massa som möjliggör att det blir ett multilateralt avtal inom ramen för WTO.

C.  Ett handelsavtal måste ge de europeiska konsumenterna fler rättigheter och lägre priser och ge arbetstagarna fler arbetstillfällen och större skydd. Det måste även bidra till främjande av hållbar utveckling och företagens sociala ansvar globalt och leda till likvärdiga förutsättningar för Europas företag. Handelspolitiken bör bidra till och vara fullt förenlig med ILO:s agenda för anständigt arbete och FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

D.  Ett handelsavtal måste öppna upp utländska marknader för våra företag och fungera som ett skyddsnät för våra medborgare på hemmaplan. TiSA bör öka tillträdet till utländska marknader, främja bästa praxis och forma globaliseringen med målsättningen att se till att den avspeglar EU:s värderingar, principer och intressen och bidrar till utvecklingen av EU:s företag i en tid präglad av globala värdekedjor. Konsumenträttigheter samt sociala standarder och miljöstandarder utgör inte handelshinder, utan är icke förhandlingsbara byggstenar i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. EU:s handelspolitik måste upprätthålla målen om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, i enlighet med artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Tillhandahållandet av tjänster i EU baseras på principerna om allmän tillgång, kvalitet, säkerhet, ekonomisk överkomlighet och lika behandling, vilka alltid ska garanteras i alla städer och regioner. EU bör främja jämställdhet mellan kvinnor och män på internationell nivå.

E.  I samband med globaliseringen, tjänstefieringen och digitaliseringen av såväl de europeiska ekonomierna som den internationella handeln krävs det brådskande politiska åtgärder för att förbättra det internationella regelverket. EU har ett centralt intresse av att stärka reglerna för global handel i syfte att reglera de globala leveranskedjorna. Det multilaterala handelssystemet är fortsatt den effektivaste ramen för att uppnå en öppen och rättvis handel över hela världen.

F.  TiSA är en möjlighet för EU att befästa sin ställning som världens största exportör av tjänster; EU svarade 2013 för 25 % av den globala tjänsteexporten och uppvisade ett handelsöverskott på 170 miljarder euro. Värdet på EU:s tjänsteexport har fördubblats under de senaste tio åren och uppgick 2014 till 728 miljarder euro. Tjänstesektorn sysselsätter nästan 70 % av EU:s arbetskraft och står för 40 % av värdet på de varor som exporteras från Europa. 90 % av de nya arbetstillfällen som kommer att skapas i EU mellan 2013 och 2025 kommer att vara baserade på tjänstesektorerna. Detta avtal har potential att främja skapandet av arbetstillfällen inom EU.

G.  Tjänstehandeln är en motor för sysselsättning och tillväxt i EU, och detta kan stärkas genom TiSA-avtalet.

H.  Många viktiga marknader, inte minst i nya tillväxtekonomier, är fortfarande stängda för europeiska företag. Det finns fortfarande onödiga hinder för tjänstehandeln som gör att de europeiska företagen har svårt att fullt ut skörda frukterna av sin konkurrenskraft. Omvandlat till tullekvivalenter utgör dessa hinder 15 % för Kanada, 16 % för Japan, 25 % för Sydkorea, 44 % för Turkiet och 68 % för Kina. EU är med en tullekvivalent för tjänster på endast 6 % betydligt öppnare än de flesta av sina handelspartner. EU bör utnyttja sin ställning som den viktigaste importören och exportören av tjänster för att säkerställa lika villkor genom ömsesidigt marknadstillträde och sund konkurrens.

I.  Andra handelshinder än tullar svarar i genomsnitt för mer än 50 % av kostnaden för gränsöverskridande tjänster. De drabbar i oproportionerligt hög grad små och medelstora företag, som utgör en tredjedel av EU:s tjänsteexportörer och som ofta saknar de mänskliga och ekonomiska resurser som krävs för att övervinna hindren. Om onödiga hinder togs bort skulle små och medelstora företag lättare kunna nå ut på den internationella marknaden, förutsatt att dessa hinder kan avlägsnas utan att man äventyrar uppnåendet av de offentligpolitiska mål som ligger till grund för dem. Åtgärder som behövs för att uppnå legitima offentligpolitiska mål bör bibehållas.

J.  Globaliseringen av värdekedjorna ökar importinnehållet i såväl inhemsk produktion som exportvaror. Varuhandeln och tjänstehandeln är sammankopplade, och det behövs globala regler för att reglera dessa leveranskedjor. I samband med globala värdekedjor blir det ännu viktigare med bindande grundläggande internationella standarder för att man ska kunna undvika ytterligare kapplöpning mot botten och social och miljömässig dumpning.

K.  Medborgarnas förtroende för EU:s handelspolitik måste stärkas genom att man inte enbart säkerställer goda resultat i form av sysselsättning och välstånd för medborgare och företag, utan även genom att man garanterar största möjliga öppenhet, engagemang och ansvarsskyldighet, genom en fortlöpande dialog med arbetsmarknadens parter, civilsamhället, lokala och regionala myndigheter och andra relevanta intressenter, och tydliga riktlinjer för förhandlingarna.

L.  De flesta åtaganden i EU:s program gäller medlemsstaternas nationella lagstiftning. Genomförandet av åtaganden påverkar särskilt regionala och lokala förvaltningar.

M.  Dataskydd är inte en ekonomisk börda utan en källa till ekonomisk tillväxt. Förtroendet för den digitala världen måste återställas. Dataflödena är helt nödvändiga för handeln med tjänster men får aldrig försvaga EU:s regelverk om dataskydd eller rätten till privatliv.

N.  I sin resolution av den 4 juli 2013 om inledandet av förhandlingar om ett plurilateralt avtal om tjänster insisterade parlamentet på att kommissionen skulle hålla ”fast vid sin avsikt att genomföra en bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling”.

O.  TiSA kommer att medföra rörlighet för fysiska personer mellan de länder som är avtalsparter, och i detta avseende måste alla EU-medborgare behandlas lika när det gäller tillträde till parternas respektive territorier.

P.  Parlamentet har genom godkännandeförfarandet sista ordet när det gäller handelsavtal, och dess ledamöter kommer först att besluta om att godkänna eller förkasta TiSA när förhandlingarna har slutförts. Ratificeringen i vissa medlemsstater kan kräva ratificering av regionala parlament och/eller parlamentariska kammare som representerar den regionala nivån.

Q.  Parlamentet förbehåller sig rätten att uttrycka sina åsikter efter att ha tagit del av alla framtida förslagstexter och utkast till TiSA-avtalet.

1.  Europaparlamentet riktar, med avseende på de pågående förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster, följande rekommendationer till kommissionen:

   a) Beträffande innehåll och tillämpningsområde:
   i. Kommissionen uppmanas att betrakta TiSA-förhandlingarna som en språngbräda mot en ökad ambitionsnivå inom WTO i syfte att återuppta förhandlingarna om ett reformerat Gats.
   ii. Kommissionen uppmanas att upprepa sitt stöd för ambitiösa, omfattande och välavvägda förhandlingar, som bör frigöra den outnyttjade potentialen på en mer integrerad global tjänstemarknad, och samtidigt förebygga social, miljömässig och ekonomisk dumpning och fullt ut garantera att EU:s regelverk efterlevs. Kommissionen uppmanas att utforma och reglera globaliseringen och att stärka internationella standarder, samtidigt som rätten att lagstifta och att fullfölja legitima offentligpolitiska mål, såsom folkhälsa, säkerhet och miljö, rättsligen säkras. Kommissionen uppmanas att säkra ett ökat marknadstillträde för EU:s tjänsteleverantörer, däribland små och medelstora företag, inom viktiga sektorer, men att samtidigt ge utrymme för särskilda undantag för känsliga sektorer, bl.a. alla offentliga tjänster. Kommissionen uppmanas att se till att dessa förhandlingar ger ett tydligt och betydande bidrag till skapande av arbetstillfällen och inkluderande tillväxt, och sätter ambitiösa standarder för 2000-talets tjänstehandel. Kommissionen uppmanas även att respektera EU:s och medlemsstaternas politiska, sociala och kulturella modeller samt de grundläggande principer som fastställs i EU:s fördrag, inklusive dem som ingår i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, såsom jämställdhet mellan kvinnor och män, samt att främja och värna mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen i hela världen.
   iii. Kommissionen uppmanas att eftersträva multilateralisering och att motsätta sig eventuella bestämmelser eller bilagor som skulle förhindra detta, som skulle vara oförenliga med Gats och som skulle hindra framtida integrering i WTO-systemet. Kommissionen uppmanas att godkänna nya parter på villkor att dessa accepterar redan avtalade regler och ambitionsnivåer. Kommissionen uppmanas att uppmuntra ett bredare deltagande i förhandlingarna. Kommissionen uppmanas att beakta att både de största hindren och den största tillväxtpotentialen för tjänstehandeln finns i Briks- och Mint-länderna. Kommissionen uppmanas att erkänna dessa länders betydelse för EU som exportdestinationer med en växande medelklass, som leverantörer av intermediära produkter och som viktiga nav i globala värdekedjor. Kommissionen uppmanas att bana väg för engagerade tillväxtekonomiers och dynamiska ekonomiers deltagande och att på nytt stödja Kinas begäran om att delta i förhandlingarna. Kommissionen uppmanas att se till att alla deltagare i TiSA åtar sig att multilateralisera resultatet av förhandlingarna, samt att se till att särskild uppmärksamhet läggs vid utvecklingsländer och att bestämmelserna i artikel IV i Gats inkluderas i TiSA.
   iv. Kommissionen uppmanas att uppmärksamma att tjänstesektorn, enligt FN:s konferens för handel och utveckling (Unctad), står för omkring 51 procent av BNP i utvecklingsländer och att tjänsteexporten från afrikanska länder är på uppgång. Kommissionen uppmanas att notera att handel, inklusive tjänstehandel, under vissa omständigheter skulle kunna leda till inkluderande tillväxt, hållbar utveckling, minskad fattigdom och ojämlikhet samt skapande av anständiga jobb, och kan främja innovation genom att underlätta utbytet av kunskap, teknik och investeringar i forskning och utveckling, även genom utländska investeringar. Kommissionen uppmanas att därför hålla fast vid att stöd som hjälper utvecklingsländer att få tillgång till världsmarknaden för tjänster skulle kunna främja den ekonomiska integrationen och utvecklingsländernas anpassning till globaliseringen.
   v. Kommissionen uppmanas att erkänna att fördelarna med förhandlingarna, eftersom de är baserade på prioritet, kommer att vara begränsade till TiSA-avtalets parter tills det är multilateraliserat. Kommissionen uppmanas att avvisa tillämpningen av en mest-gynnad-nations-klausul för parter som står utanför TiSA tills avtalet är multilateraliserat, och att liksom inom ramen för Gats avvisa inbegripandet av frihandelsavtal i mest-gynnad-nations-klausulen.
   vi. Kommissionen uppmanas att blåsa nytt liv i diskussionerna om tjänster i Doha-utvecklingsrundan.
   vii. Kommissionen uppmanas att säkerställa synergieffekter och konsekvens mellan de bilaterala, plurilaterala och multilaterala avtal som är under förhandling samt med utvecklingen på den inre marknaden, särskilt när det gäller den digitala inre marknaden. Kommissionen uppmanas att säkra samstämdhet mellan EU:s inre och yttre politik och att främja ett integrerat angreppssätt för utrikes frågor, samt att respektera principen om en konsekvent politik för utveckling och uppmuntra genomförandet av målen för hållbar utveckling som antogs i september 2015.
   viii. Kommissionen uppmanas att föreslå särskilda skyddsmekanismer för turister, bl.a. för att göra internationella roamingavgifter samt avgifter för internationella samtal och meddelanden transparenta, begränsa de orimliga avgifter som debiteras kunder som använder sina kreditkort utanför Europa och upprätthålla EU:s och medlemsstaternas rätt att utfärda säkerhetsvarningar om turistmål.
   ix. Kommissionen uppmanas att införa en översynsklausul för att fastställa en mekanism som gör det möjligt för en part att frånträda avtalet, eller att upphäva eller avbryta åtaganden om liberalisering av en tjänst, särskilt i händelse av överträdelser av arbetsrättsliga normer och socialskyddsnormer.
   x. Kommissionen uppmanas att utan ytterligare dröjsmål offentliggöra bedömningen av konsekvenserna för hållbar utveckling och att uppdatera denna så snart förhandlingarna är avslutade, varvid särskild hänsyn ska tas till TiSA:s konsekvenser för medborgare, lokala och regionala myndigheter, utvecklingsländer som inte deltar i förhandlingarna samt på den sociala situationen och sysselsättningsmässiga situationen i EU. Kommissionen uppmanas att göra en utförlig bedömning inom en lämplig tidsram av Gats effekt på den europeiska ekonomin sedan dess ikraftträdande. Kommissionen uppmanas att fullt ut involvera arbetsmarknadens parter och det civila samhället i slutförandet av bedömningen av konsekvenserna för en hållbar utveckling. Kommissionen uppmanas att be Europaparlamentets utredningstjänst att offentliggöra en detaljerad och informativ studie av TiSA-förhandlingarnas tillämpningsområde och potentiella konsekvenser, inbegripet ur ett jämställdhetsperspektiv och behovet av att ta itu med företeelser såsom glastaket och lönegapet mellan könen. Kommissionen uppmanas att genomföra en kontroll av de grundläggande rättigheterna för att parlamentet ska kunna fatta ett välavvägt beslut och ge sitt godkännande av TiSA eller inte.
   xi. Kommissionen uppmanas att se till att mekanismer för tvistlösning mellan investerare och stat inte kan ”importeras” från andra bilaterala investeringsavtal genom mest-gynnad-nations-klausuler.
   b) Beträffande marknadstillträde:
   i. Kommissionen uppmanas att hålla offentliga och audiovisuella tjänster utanför avtalets tillämpningsområde, att gå fram försiktigt när det gäller kulturella tjänster, utan att det påverkar EU:s åtaganden inom Gats, och att sträva efter ambitiösa åtaganden över gränserna för parter, sektorer och förvaltningsnivåer, särskilt ett ytterligare öppnande av utländska marknader med avseende på offentlig upphandling, telekommunikation, transport och finansiella och yrkesmässiga tjänster.
   ii. Kommissionen uppmanas att säkra ömsesidighet på alla nivåer. Kommissionen uppmanas att stödja horisontella bestämmelser för åtaganden för att fastställa en gemensam ambitionsnivå, utan att det påverkar rättigheterna och skyldigheterna enligt Gats artiklar XVI och XVII, och att beakta att sådana minimikrav skulle ange tydliga parametrar för länder som är intresserade av att delta. Kommissionen uppmanas att i linje med Gats artikel IV skapa flexibilitet för utvecklingsländer och de minst utvecklade länderna när de ansluter sig till avtalets ambitionsnivå. Kommissionen uppmanas att se till att avtalet strävar efter att inrätta sunda konkurrensvillkor inom tjänstesektorn och att öppna nya marknader för EU:s tjänsteleverantörer.
   iii. Kommissionen uppmanas att utesluta nya tjänster som inte klassificerats i relevant klassificeringssystem från EU:s åtaganden, samtidigt som möjligheten kvarstår att inkludera dem vid ett senare tillfälle.
   iv. Kommissionen uppmanas att avslå tillämpningen av standstill- och ratchetklausuler i förbindelse med samtliga åtaganden för marknadstillträde och åtaganden för nationell behandling och att avslå deras tillämpning på känsliga sektorer, såsom offentliga och kulturella tjänster, offentlig upphandling, leveranssätt 4, transport och finansiella tjänster. Kommissionen uppmanas att lämna tillräcklig flexibilitet för att föra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse tillbaka under offentlig kontroll. Kommissionen uppmanas att bevara EU:s och medlemsstaternas rätt att modifiera sin lista över åtaganden i enlighet med Gats.
   v. Kommissionen uppmanas att begränsa åtagandena gällande leveranssätt 1, särskilt i förbindelse med digitala och finansiella tjänster och vägtransporter, för att undvika regelarbitrage och social dumpning, men att göra ambitiösa åtaganden och erkänna offensiva intressen på området för satellitkommunikationstjänster, maritima tjänster och återförsäkring. Kommissionen uppmanas att medge att sådana åtaganden endast kan ge avkastning där lämplig reglering finns. Kommissionen uppmanas att se till att EU:s lagstiftning till fullo respekteras och tillämpas på utländska leverantörer när företag tillhandahåller EU-konsumenter tjänster från utlandet, och att införa bestämmelser som garanterar konsumenterna enkel tillgång till prövning. Parallellt med detta ombeds kommissionen att identifiera de utmaningar som konsumenterna ställs inför när de handlar med tjänsteleverantörer belägna i tredjeländer, att ge konsumenterna vägledning om deras rätt till gottgörelse i sådana fall och att vid behov föreslå konkreta åtgärder.
   vi. Kommissionen uppmanas att ha en ambitiös strategi när det gäller leveranssätt 3 genom att försöka undanröja hinder för kommersiell närvaro och etablering i länder utanför EU, t.ex. tak för utländskt aktieägande och krav gällande samriskföretag, vilket är av största vikt för att öka tillväxten när det gäller tjänster som tillhandahålls inom ramen för leveranssätten 1 och 4, samtidigt som den aktuella nivån på EU-täckande förbehåll upprätthålls.
   vii. Kommissionen uppmanas att hålla i åtanke att EU har ett offensivt intresse när det gäller högutbildade yrkespersoners rörlighet från EU. Kommissionen uppmanas att avstå från att göra nya åtaganden utöver Gats när det gäller rörlighet in i EU, tills de andra parterna kraftigt förbättrar sina erbjudanden. Kommissionen uppmanas att erkänna att arbetsklausulen innebär en rättslig skyldighet för utländska tjänsteföretag att följa EU:s och medlemsstaternas social- och arbetslagstiftning, samt kollektivavtal. Kommissionen uppmanas att göra ambitiösa åtaganden i förbindelse med leveranssätt 4 för de fall som omfattas av åtagandena gällande leveranssätt 3. Kommissionen uppmanas att bevara möjligheten att undersöka ekonomiska behov hos och arbetsmarknaden för kontraktsbaserade tjänsteleverantörer och oberoende yrkesutövare.
   viii. Kommissionen uppmanas att respektera medlemsstaternas suveräna rätt att välja vilka sektorer som ska öppnas upp för utländsk konkurrens och i vilken utsträckning med hjälp av begränsningar och undantag. Kommissionen uppmanas att avhålla sig från att pressa medlemsstaterna att inte till fullo utöva denna rätt.
   ix. Kommissionen uppmanas att i enlighet med artiklarna 14 och 106 i EUF-fördraget och protokoll 26 utesluta aktuella och framtida tjänster av allmänt intresse, samt tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, från avtalets tillämpningsområde (bland annat gällande vatten, hälsa, sociala tjänster, sociala trygghetssystem, utbildning, avfallshantering och kollektivtrafik). Kommissionen uppmanas att se till att EU:s myndigheter samt nationella och lokala myndigheter bibehåller sin oinskränkta rättighet att införa, anta, behålla eller upphäva alla åtgärder som gäller initiering, organisation, finansiering och tillhandahållande av offentliga tjänster. Kommissionen uppmanas att tillämpa detta undantag oberoende av hur de offentliga tjänsterna tillhandahålls och finansieras. Kommissionen uppmanas att se till att sociala trygghetssystem inte omfattas av avtalets tillämpningsområde. Kommissionen uppmanas att avvisa förslaget om en bilaga för patientrörlighet, som de flesta av TiSA:s deltagare motsätter sig. Kommissionen uppmanas att erkänna den stora vikt som europeiska medborgare fäster vid offentliga tjänster av hög kvalitet, som främjar social och territoriell sammanhållning.
   x. Kommissionen uppmanas att motsätta sig restriktioner för korssubventionering av företag som lyder under samma lokala myndighet, om de går längre än de restriktioner som gäller enligt EU-lagstiftningen och nationell lagstiftning.
   xi. Kommissionen uppmanas att, utan att det påverkar Gats, sträva efter att införa en otvetydig ”gyllene standard” som kan ingå i alla handelsavtal och som skulle säkerställa att klausulen om samhällsnyttiga tjänster gäller alla leveranssätt och alla tjänster som av EU:s myndigheter samt nationella och regionala myndigheter betraktas som samhällsnyttiga, inom samtliga sektorer och oberoende av tjänstens monopolställning.
   xii. Kommissionen uppmanas att i enlighet med artikel 167.4 i EUF-fördraget och Unescokonventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från 2005, genom en övergripande och rättsligt bindande klausul som gäller för hela avtalet, se till att parterna behåller sin rätt att anta eller bevara alla åtgärder för att skydda eller främja kulturell och språklig mångfald, oavsett vilken teknik eller vilket distributionssätt dessa använder, såväl online som offline.
   c) Beträffande bestämmelser om den digitala ekonomin:
   i. Kommissionen uppmanas att se till att gränsöverskridande dataflöden respekterar den allmänna rätten till integritet.
   ii. Kommissionen uppmanas att iaktta försiktighet i förhandlingarna om de kapitel som rör skydd av personuppgifter och integritet.
   iii. Kommissionen uppmanas att erkänna att skydd av personuppgifter och rätten till integritet inte utgör handelshinder utan grundläggande rättigheter, som slås fast i artikel 39 i EU-fördraget, i artiklarna 7 och 8 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och i artikel 12 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Kommissionen uppmanas att bekräfta att en hög grad av förtroende är avgörande för att utveckla en datadriven ekonomi. Kommissionen uppmanas att garantera full respekt för denna grundläggande rättighet, med vederbörlig hänsyn till den senaste utvecklingen inom den digitala ekonomin och i fullständig överensstämmelse med EU-domstolens avgörande i fråga om Safe Harbour. Kommissionen uppmanas att införliva en omfattande, otvetydig, övergripande, självständig och rättsligt bindande bestämmelse, grundad på artikel XIV i Gats, som till fullo undantar EU:s befintliga och framtida bestämmelser om skydd av personuppgifter från detta avtals tillämpningsområde, utan något villkor om att det måste vara förenligt med andra delar av TiSA. Kommissionen uppmanas att tillämpa sådana bestämmelser på alla övriga bilagor till TiSA och att omedelbart och formellt stödja sådana förslag i TiSA:s bilaga om e-handel. Kommissionen uppmanas att stödja förslag som syftar till att säkerställa att nationella regelverk för skydd av användares personuppgifter tillämpas på icke-diskriminerande basis. Kommissionen uppmanas att tillämpa bestämmelserna om skydd av personuppgifter i bilagan om e-handel på alla övriga bilagor till TiSA, inklusive när det gäller finansiella tjänster.
   iv. Kommissionen uppmanas att garantera att globala dataflöden som innehåller personuppgifter om EU:s medborgare fullt ut följer gällande uppgiftsskydds- och säkerhetsbestämmelser inom EU. Kommissionen uppmanas att garantera att medborgarna även i fortsättningen har kontroll över sina egna uppgifter. Kommissionen uppmanas därför att förkasta alla typer av generalklausuler om dataflöden som inte respekterar uppgiftsskyddsbestämmelserna.
   v. Kommissionen uppmanas att omedelbart och formellt motsätta sig Förenta staternas förslag om datatrafik.
   vi. Kommissionen uppmanas att beakta att en tydligt definierad och ömsesidigt beslutad rättslig ram garanterar snabba informationsutbyten när detta behövs för att bemöta säkerhetshot. Kommissionen uppmanas att se till att artikel XIV a i Gats kommer att ingå i grundtexten till TiSA. Kommissionen uppmanas att se till att nationella säkerhetsklausuler grundas på lämpliga nödvändighetskriterier. Kommissionen uppmanas emellertid att med bestämdhet förkasta en utvidgning av det undantag för nationell säkerhet som fastslås i artikel XIVa i Gats samt eventuella bakdörrar inom tekniken, och att omedelbart och formellt motsätta sig sådana förslag i TiSA.
   vii. Kommissionen uppmanas att erkänna att digital innovation är en drivkraft för ekonomisk tillväxt och produktivitet i hela ekonomin. Kommissionen uppmanas vidare att erkänna att dataflöden är en avgörande drivkraft inom tjänstesektorn, ett väsentligt inslag i den globala värdekedjan för traditionella tillverkningsföretag och av avgörande betydelse för utvecklingen av den digitala inre marknaden. Kommissionen uppmanas därför att försöka få till stånd ett omfattande förbud mot tvingande krav på datalokalisering och att se till att TiSA innehåller framtidssäkrade regler och förhindrar fragmentering av den digitala världen. Kommissionen uppmanas att beakta att tvingande krav på lokalisering, som tvingar tjänsteleverantörer att använda lokal infrastruktur eller etablera ett lokalt kontor som ett villkor för att tillhandahålla tjänster, står i vägen för utländska direktinvesteringar till och från en part. Kommissionen uppmanas att därför sträva efter att begränsa sådana metoder så långt som möjligt i och utanför Europa, samtidigt som nödvändiga undantag medges baserade på legitima offentliga ändamål, såsom konsumentskydd och skydd av de grundläggande rättigheterna.
   viii. Kommissionen uppmanas att se till att bestämmelserna i det slutliga avtalet överensstämmer med befintlig och framtida EU-lagstiftning, inbegripet EU:s förordning om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation, den allmänna uppgiftsskyddsförordningen, direktivet om integritet och elektronisk kommunikation och de 16 åtgärder som ingår i meddelandet om en digital inre marknad. Kommissionen uppmanas att skydda nätneutraliteten och ett öppet internet. Kommissionen uppmanas att säkerställa att personuppgifter kan överföras till länder utanför unionen endast om bestämmelserna om överföringar till tredjeländer i EU:s uppgiftsskyddslagstiftning respekteras. Kommissionen uppmanas att särskilt garantera att EU behåller sin möjlighet att avbryta överföringen av personuppgifter från EU till tredjeländer i de fall den tredje parten inte uppfyller EU:s standarder och där alternativ, till exempel i form av bindande företagslagstiftning eller standardklausuler i avtalen, inte används av företagen och där undantag upptagna i artikel 26.1 i direktiv 95/46/EG inte gäller. Kommissionen uppmanas att hindra geografisk blockering och upprätthålla principen om en öppen förvaltning av internet. Kommissionen uppmanas att samarbeta med parterna i lämpliga grupper i syfte att anta tillräckligt höga standarder för uppgiftsskydd.
   ix. Kommissionen uppmanas att främja regelbaserad konkurrens inom telekommunikationssektorn till förmån för tjänsteleverantörer och konsumenter. Kommissionen uppmanas att ta itu med kvarvarande asymmetrier mellan regler inom telekommunikationssektorn genom att förhindra att parterna inför tak för utländskt aktieägande, fastställa konkurrensfrämjande regler för grossisttillträde till etablerade operatörers nätverk, införa tydliga och icke-diskriminerande tillståndsregler, se till att EU:s leverantörer av telekommunikationstjänster har verklig tillgång till infrastruktur för lokala anslutningar (”last mile”) på exportmarknaderna, garantera lagstiftarnas oberoende och stödja en heltäckande definition av telekommunikationstjänster som omfattar alla typer av nätverk. Kommissionen uppmanas att säkerställa lika villkor för alla operatörer och att företag i tredjeländer på oligopolistiska marknader inte utnyttjar fragmenteringen av EU:s marknad. Kommissionen uppmanas att garantera att parterna i TiSA-avtalet respekterar principen om öppen och icke-diskriminerande tillgång till internet för tjänsteleverantörer och konsumenter. Kommissionen uppmanas att garantera att EU:s operatörer i länder som deltar i TiSA har rättvist och symmetriskt marknadstillträde till telekommunikationstjänster, utan icke-tariffära hinder och hinder innanför gränserna, däribland lagstiftningskrav, asymmetriska standarder, tekniska krav eller restriktioner.
   x. Kommissionen uppmanas att starkt stödja bestämmelser om internationell mobil roaming och att utvidga dessa till internationella samtal och meddelanden. Kommissionen uppmanas att på kort sikt öka den allmänt tillgängliga informationen om konsumentpriser och att på lång sikt stödja införande av pristak i syfte att sänka priserna. Kommissionen uppmanas att se till att TiSA inte skapar något hinder för bilaterala avtal på detta område. Kommissionen uppmanas att arbeta för ett konsumentskydd online, särskilt vad gäller elektroniska meddelanden som skickas utan föregående beställning.
   xi. Kommissionen uppmanas att möjliggöra ett effektivt samarbete om beskattningen av den digitala sektorn, med utgångspunkt i arbetet inom kommissionens plattform för god förvaltning i skattefrågor, och att garantera, i synnerhet, en koppling mellan beskattning och den verkliga ekonomiska verksamheten i företagen inom sektorn.
   d) Beträffande bestämmelser om rörlighet:
   i. Kommissionen uppmanas att se till att inget hindrar EU och dess medlemsstater från att behålla, förbättra och tillämpa social- och arbetslagstiftning, kollektivavtal och lagstiftning om fysiska personers inresa eller tillfälliga vistelse på EU:s eller en medlemsstats territorium, inbegripet de åtgärder som behövs för att trygga en ordnad rörlighet för fysiska personer över gränserna, såsom bland annat inresa eller villkor för inresa. Kommissionen uppmanas att i linje med direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare garantera att minimivillkoren för anställning i värdlandet är tillämpliga på alla tjänsteleverantörer som får tillträde till EU, både i dag och i framtiden. Kommissionen uppmanas att se till att alla arbetstagare som kommer till Europa, oberoende av hemland, omfattas av samma arbetstagarrättigheter som medborgarna i värdlandet och att principen om lika lön för lika arbete respekteras. Kommissionen uppmanas att se till att de åtta grundläggande ILO-konventionerna ratificeras och genomförs i praktiken av parterna i TiSA-avtalet, och att uppmana samtliga parter att ratificera och genomföra ILO:s grundläggande normer och främja andra relevanta ILO-konventioner och FN-resolutioner. Kommissionen uppmanas att säkerställa att EU:s och medlemsstaternas arbetslagstiftning samt kollektivavtal respekteras på EU:s territorium, och att stärka EU:s mekanism för övervakning och genomförande för att förhindra överträdelser. Kommissionen uppmanas att kräva att medlemsstaterna ökar de tillgängliga resurserna för yrkesinspektioner. Kommissionen uppmanas att snarast möjligt sammanställa och lägga fram detaljerade uppgifter om antal och typ av tjänsteleverantörer som för närvarande är verksamma inom EU inom ramen för leveranssätt 4, inbegripet vistelsens längd, och att säkerställa en mycket effektivare gränsöverskridande tillgång till uppgifter i EU i framtiden. Kommissionen uppmanas att inkludera en säkerhetsklausul som hindrar företag att kringgå eller undergräva rätten att vidta kollektiva åtgärder genom att utnyttja utländska arbetstagare under förhandlingar om kollektivavtal och arbetstvister, och att tillåta TiSA-deltagarna att vidta alla nödvändiga skyddsåtgärder om de inhemska lönerna skulle pressas, om de inhemska arbetstagarnas rättigheter skulle äventyras eller om andra överenskomna normer skulle överträdas, i linje med de begränsningar som fastställs i artikel X i Gats. Kommissionen uppmanas vidare att uppmuntra samtliga avtalsparter att respektera OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
   ii. Kommissionen uppmanas att hålla i åtanke att åtagandena gällande leveranssätt 4 endast får gälla rörlighet för högkvalificerade personer, såsom personer med universitetsexamen eller motsvarande masterexamen eller anställda i högre ledningsfunktion, för särskilda ändamål, för en begränsad tid och under exakt angivna villkor som fastställs i nationell lagstiftning i det land där tjänsten utförs och i ett avtal som respekterar sådan nationell lagstiftning. I detta sammanhang är det viktigt att artikel 16 i tjänstedirektivet (2006/123/EG) beaktas och genomförs. Kommissionen uppmanas att avvisa betydande förändringar av reglerna om leveranssätt 4 i Gats och att överväga en översyn av direktiv 2014/66/EU om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal.
   iii. Kommissionen uppmanas att betrakta bilagan om leveranssätt 4 som ett offensivt intresse för Europa med tanke på att EU har en välutbildad och rörlig arbetskraft och att EU:s företag i allt större utsträckning behöver den särskilda kompetensen hos utländsk arbetskraft i Europa och hos sin personal utanför Europa för att kunna etablera nya företag. Kommissionen uppmanas att se till att denna rörlighet är fördelaktig både för företag och arbetstagare i EU.
   iv. Kommissionen uppmanas att motsätta sig alla bestämmelser om visum och andra inreseförfaranden, förutom sådana vars syfte är att öka transparensen och rationalisera de administrativa förfarandena. Kommissionen uppmanas att säkerställa att TiSA inte tillämpas för åtgärder som påverkar fysiska personer som söker tillträde till en parts arbetsmarknad, och inte heller för åtgärder som rör medborgarskap, bosättning eller fast anställning. Kommissionen uppmanas att inrätta tillräckliga skyddsmekanismer som garanterar att tillfälliga tjänsteleverantörer reser tillbaka till hemlandet.
   v. Kommissionen uppmanas att införa horisontella förbud mot krav på företagsnärvaro eller hemvist, som villkor för att tillhandahålla professionella tjänster. Kommissionen uppmanas att begränsa tillämpningsområdet för bilagan om professionella tjänster till den förteckning över åtaganden som har gjorts av respektive part.
   vi. Kommissionen uppmanas att sträva efter att inrätta en ram för ömsesidigt erkännande av utbildning, akademiska examina och yrkeskvalifikationer, särskilt inom områdena arkitektur, redovisning och juridik, för att säkerställa leverantörens kompetens och därmed tjänsternas kvalitet, i överensstämmelse med EU:s direktiv om yrkeskvalifikationer, samtidigt som man undviker ett automatiskt och kvantitativt erkännande av universitetsexamina.
   vii. Kommissionen uppmanas att efterlysa en tydlig definition av vilka arbetstagare som ska omfattas av bilagan om leveranssätt 4.
   e) Beträffande bestämmelser om finansiella tjänster:
   i. Kommissionen uppmanas att uppnå ett avtal som innehåller en ambitiös men samtidigt balanserad bilaga som omfattar bestämmelserna för alla typer av finansiella tjänster, särskilt inom bank- och försäkringssektorn, som går utöver Gats bilaga om finansiella tjänster och som främjar en långsiktig hållbar tillväxt i linje med målen i Europa 2020-strategin. Kommissionen uppmanas att ha som mål att stärka det finansiella systemets och de enskilda finansinstitutens stabilitet och garantera full överensstämmelse med de lagstiftningsmässiga ramarna efter krisen, samtidigt som rättvis konkurrens mellan leverantörer av finansiella tjänster garanteras. Kommissionen uppmanas att uppnå ett avtal som ger värde och skydd för europeiska konsumenter i form av konvergens uppåt inom den finansiella regleringen och ett större urval av finansiella tjänster. Kommissionen uppmanas att sträva efter att säkra tillräckligt konsumentskydd, inklusive skydd av personuppgifter och rätt till integritet samt tillhandahållande av begriplig och korrekt information, vilket är oumbärligt för att minska asymmetrin i informationen.
   ii. Kommissionen uppmanas att ålägga TiSA-parterna att införa och tillämpa internationella standarder för reglering och övervakning av den finansiella sektorn, såsom fastställts av G20, Baselkommittén för banktillsyn, rådet för finansiell stabilitet, Internationella organisationen för värdepapperstillsyn och Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter. Kommissionen uppmanas att vidta åtgärder för att säkra att de centrala delarna av WTO-överenskommelsen om finansiella tjänster införs i TiSA, och samtidigt förbättra utkastet till överenskommelsen, så att den till fullo överensstämmer med de aktuella politiska linjer som EU följer inom dessa områden. Kommissionen uppmanas att se till att TiSA bidrar till att undvika dubbelbeskattning och inte på något sätt underlättar eller öppnar upp kryphål för skattebedrägeri, skatteundandragande, aggressiv skatteplanering eller penningtvätt. Kommissionen uppmanas att fullfölja djupgående åtaganden, i synnerhet om marknadstillträde, från länder som för närvarande inte har några bilaterala handelsavtal med EU, såsom Australien, Nya Zeeland, Hongkong och Taiwan, eller mycket begränsade åtaganden på WTO-nivå, såsom Chile och Turkiet, eller mycket begränsade bilaterala åtaganden om finansiella tjänster, såsom Mexiko.
   iii. Kommissionen uppmanas att i TiSA inkludera bestämmelser om försiktighetsåtgärder, baserade på den modell som tillämpas i det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada, för att garantera en parts suveräna rätt att göra avsteg från sina handelsåtaganden och anta de åtgärder den anser nödvändiga för att reglera finans- och banksektorn av försiktighets- och övervakningsskäl, i syfte att säkra stabiliteten och integriteten inom en parts finansiella system.
   iv. Kommissionen uppmanas att se till att inget nytt åtagande görs på området finansiella tjänster som skulle kunna äventyra EU:s finansiella reglering genom att tvinga EU att lätta sitt stärkta regelverk för finanssektorn eller genom att hindra EU att använda lagstiftningen för att hantera överdrivet risktagande från finansinstituts sida. Kommissionen uppmanas att se till att inga bestämmelser i detta avtal kommer att begränsa EU:s tillsynsmyndigheters möjligheter att tillåta eller tillbakavisa aktuella eller nya finansiella produkter i enlighet med unionens lagstiftning.
   v. Kommissionen uppmanas att, samtidigt som vikten av att förbättra den globala tillgången till finansiella tjänster framhålls mot bakgrund av deras betydelse för tillväxten och ekonomin, utesluta gränsöverskridande finansiella tjänster, inklusive portföljförvaltning, från EU:s åtaganden tills den finansiella lagstiftningen har konvergerat på högsta nivå, utom i mycket begränsade och vederbörligen motiverade fall, såsom de återförsäkringstjänster som tillhandahålls mellan företag. Kommissionen uppmanas att särskilt beakta att klara och sunda regler och förfaranden för beviljande av tillstånd för företag som är etablerade i tredjeländer att tillhandahålla sådana tjänster i EU och, när detta är lämpligt, ett uttryckligt erkännande från EU:s sida att dessa företags ursprungsland har ett verkställbart ramverk för reglering och tillsyn som är likvärdigt med EU:s ramverk, är en förutsättning för att säkerställa att ingen okontrollerad enhet kan verka i unionen och att lika villkor för europeiska och utländska företag säkras, oavsett deras jurisdiktion. Kommissionen uppmanas att, parallellt med TiSA, omedelbart vidta åtgärder för att minska skillnaderna mellan hur länderna för närvarande erkänner andra jurisdiktioners regelverk och tillsynssystem, vilket i nuläget skapar fragmentering på globala marknader för finansiella tjänster, genom att uppnå en samsyn om att beslut om likvärdighet bör vara resultatet av en transparent bedömning av huruvida varje jurisdiktions regler uppnår samma mål och en samsyn om att ett sådant beslut, även om det bör fattas utifrån tidigare och regelbundna bilaterala dialoger, ska kunna vara ensidigt om ett ömsesidigt erkännande inte är möjligt.
   vi. Kommissionen uppmanas att begära en genomgripande oberoende förhandsbedömning av de ekonomiska och sociala konsekvenserna av ytterligare finansiell avreglering inom ramen för TiSA.
   vii. Kommissionen uppmanas att medge att omregleringen av finanssektorn efter finanskrisen ännu inte är över, vilket bland annat gäller krav på vissa rättsliga former, uppdelningar (t.ex. bankseparationer), förändringar eller nedskärningar av verksamheten.
   f) Beträffande bestämmelser om logistik:
   i. Kommissionen uppmanas att eftersträva ett ambitiöst men samtidigt balanserat resultat för transportsektorn, som är mycket viktig för en hållbar utveckling av globala värdekedjor. Kommissionen uppmanas att öka hastigheten, tillförlitligheten, säkerheten och driftskompatibiliteten hos olika transporttjänster, till gagn för företagskunder och enskilda användare och arbetstagare, samt att garantera samstämdhet med EU:s klimatpolitik. Kommissionen uppmanas att hålla transporternas och leveranstjänsternas betydelse för ekonomin och sysselsättningen i Europa i åtanke, eftersom europeiska fartygsägare kontrollerar 40 procent av världens handelsflotta, luftfarten sysselsätter mer än fem miljoner människor, den europeiska järnvägsbranschen står för mer än hälften av världens produktion av utrustning och tjänster till järnvägarna och vägtransporterna bibehåller sin betydelse för logistiken i EU. Kommissionen uppmanas därför att erkänna transporttjänsternas potential att minska arbetslösheten i Europa. Kommissionen uppmanas att se till att man i förhandlingarna tar hänsyn till den snabba utvecklingen inom transportsektorn och den ökade betydelsen av ekonomiskt samarbete mellan de olika transportslag som de europeiska medborgarna använder i vardagen. Kommissionen uppmanas att kräva att utländska företag till fullo följer EU:s befintliga regleringskrav när de tillhandahåller sina transport- eller leveranstjänster inom EU:s territorium.
   ii. Kommissionen uppmanas att förbättra tillträdet till utländska marknader och minska konkurrensbegränsande regelpraxis, i synnerhet praxis som är skadlig för miljön och som försämrar transporttjänsternas effektivitet samt de restriktioner som införs av tredjeländer avseende utländskt ägande, samtidigt som myndigheters rätt att reglera transporter och garantera kollektivtrafiken rättsligt säkerställs. Kommissionen uppmanas att åtgärda begränsningar inom cabotagesektorn och undvika att transportföretag återvänder utan last från mottagarlandet, särskilt i bilagorna om sjö- och lufttransporter.
   iii. Kommissionen uppmanas att lägga fram föreskrifter som syftar till att stärka passagerares rättigheter, särskilt i bilagan om lufttransporter, och även när det gäller alla transportslag för att se till att konsumenterna gynnas av detta avtal.
   iv. Kommissionen uppmanas att upprätthålla medlemsstaternas rättigheter med avseende på nuvarande eller framtida nationell lagstiftning och bilaterala eller multilaterala vägtransportavtal, däribland krav på transiteringstillstånd. Kommissionen uppmanas att utesluta alla bestämmelser som underlättar inresa och vistelse för yrkesförare från tillämpningsområdet för bilagan om vägtransporter. Kommissionen uppmanas att avvisa alla begäranden om att göra åtaganden gällande leveranssätt 4 inom vägtransportsektorn.
   v. Kommissionen uppmanas att säkerställa överensstämmelse med internationella standarder, t.ex. de standarder som fastställts av Internationella sjöfartsorganisationen och Internationella civila luftfartsorganisationen, att betrakta dessa som minimistandarder och att motsätta sig varje sänkning av dessa internationella standarder. Kommissionen uppmanas att långsiktigt eftersträva bindande internationella handelsregler för sjöfarts- och lufttransportsektorerna. Kommissionen uppmanas att säkerställa att de ILO-konventioner som är relevanta för logistik- och transportsektorn tillämpas, bland annat sjöarbetskonventionen. Kommissionen uppmanas att betona att EU:s och medlemsstaternas lagstiftning ger fördelar för arbetstagare, bland annat när det gäller säkerheten och tryggheten, samt för konsumenter och miljön. Kommissionen uppmanas att understryka att alla som tillhandahåller tjänster inom EU, oberoende av om de är utländska eller inhemska, måste följa denna lagstiftning. Kommissionen uppmanas att erkänna att kvaliteten på tjänsterna är direkt kopplad till kvaliteten på sysselsättningen och den befintliga regleringsramen.
   vi. Kommissionen uppmanas att hitta rätt balans mellan liberalisering av den konkurrenskraftiga postsektorn, som är avgörande för den fortsatta utvecklingen av tjänster och den digitala ekonomin, och skydd av heltäckande posttjänster, som spelar en mycket viktig roll för att främja social, ekonomisk och territoriell sammanhållning. Kommissionen uppmanas att därför förhindra konkurrensbegränsande korssubventionering och öka tillträdet till tredjeländers marknader, samtidigt som man ser till att skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster fullgörs på det sätt som respektive part definierat.
   vii. Kommissionen uppmanas att komma ihåg vilken viktig roll sjöfarten spelar för världsekonomin, både som en egen bransch och som ett sätt att underlätta internationell handel, samt att arbeta för en tydlig text med starka åtaganden om att säkerställa tillträde till hamnar samt marknadstillgång och nationell behandling för internationella sjötransporttjänster.
   g) Beträffande bestämmelser om nationell reglering och transparens:
   i. Kommissionen uppmanas att rättsligt säkerställa de europeiska, nationella och lokala myndigheternas rätt att lagstifta i allmänhetens intresse på ett sätt som inte är mer restriktivt än Gats och som inte underställs nödvändighetstest. Kommissionen uppmanas att se till att bestämmelserna i bilagorna inte är mer restriktiva än de principer som anges i artikel VI i Gats eller i EU-lagstiftningen.
   ii. Kommissionen uppmanas att medge att de förhandlande parterna har en ram med en rättsstat och ett oberoende rättssystem med möjlighet att överklaga, vilket garanterar investerarnas och medborgarnas rättigheter.
   iii. Kommissionen uppmanas att främja god förvaltning, transparens och god praxis i administrativa, regleringsmässiga och lagstiftande processer genom att uppmuntra en bred tillämpning av åtgärder som stärker beslutsfattarnas oberoende, ökar insynen i besluten samt den demokratiska ansvarsskyldigheten för beslut och minskar byråkratin. Kommissionen uppmanas att framhålla att skydd och säkerhet när det gäller konsumenter, hälsa och miljö samt arbetstagares rättigheter måste stå i centrum för lagstiftningsarbetet. Kommissionen uppmanas att se till att alla ändringar på EU-nivå av lagstadgat skydd endast får vara ändringar uppåt, aldrig nedåt.
   iv. Kommissionen uppmanas att säkerställa att samhällsomfattande tjänster skyddas, så att t.ex. människor som lever i avlägsna områden, gränsregioner, bergsområden eller på öar erbjuds samma standardservice och inte behöver betala mer än människor i urbana områden.
   v. Kommissionen uppmanas att erkänna att man i enlighet med Gats-bestämmelserna och med stöd av en bilaga om nationell lagstiftning bör förhindra att parterna inför dolda handelshinder och onödiga bördor på utländska företag, särskilt när dessa ansöker om olika typer av tillstånd. Kommissionen uppmanas att säkerställa att nationell lagstiftning fortsätter att uppfylla offentligpolitiska mål.
   vi. Kommissionen uppmanas att se till att de överenskomna bestämmelserna endast gäller handelsrelaterade åtgärder, såsom krav och förfaranden avseende kvalifikationer och licensiering, och enbart i sektorer där en part har gjort åtaganden.
   vii. Kommissionen uppmanas att begära och publicera ett rättsligt yttrande före parlamentets omröstning om det slutliga avtalet, för att ingående kunna bedöma de två bilagorna om nationell lagstiftning och transparens i ljuset av EU:s lagstiftning, samt att göra en bedömning av huruvida de rättsliga krav som fastställs i dessa bilagor redan gäller inom EU.
   viii. Kommissionen uppmanas att klart definiera lagstiftningsprinciperna om transparens och objektivitet för att garantera att dessa begrepp inte omvandlas till generella bestämmelser.
   ix. Kommissionen uppmanas att offentliggöra information om handelsrelaterad lagstiftning, inklusive lagstiftning som är tillämplig på lokal myndighetsnivå, och hur den administreras på internet. Kommissionen uppmanas att lägga särskild tonvikt vid regler som styr licensiering och tillståndsgivning. Kommissionen uppmanas att mer specifikt arbeta för skapandet av en webbaserad gemensam kontaktpunkt och informationskanal för små och medelstora företag och att involvera dessa företag i utformningen av denna.
   x. Kommissionen uppmanas att garantera att administrationsavgifter som debiteras utländska företag är rättvisa och icke-diskriminerande, att tillräckliga rättsmedel som ger möjlighet att inge klagomål vid nationella domstolar är tillgängliga på samma villkor för utländska som för inhemska leverantörer, och att avgöranden fattas inom rimlig tid.
   xi. Kommissionen uppmanas att fortsätta med EU:s praxis att genomföra offentliga samråd före ett lagstiftningsförslag. Kommissionen uppmanas att se till att resultaten av dessa samråd blir ordentligt beaktade under förhandlingarna.
   xii. Kommissionen uppmanas att motsätta sig alla förslag om obligatoriskt inlämnande av lagstiftningsförslag till tredje part innan de offentliggörs. Kommissionen uppmanas att tänka på att intressenterna har olika tillgång till medel och expertis, och att se till att införandet i TiSA av en frivillig process för samråd inte skapar en snedvridning till förmån för bättre finansierade organisationer.
   h) Beträffande bestämmelser som ingår i andra lagstiftningsområden:
   i. Kommissionen uppmanas att erkänna att TiSA är en möjlighet att garantera konkurrens enligt reglerna, i stället för konkurrens om reglerna.
   ii. Kommissionen uppmanas att säkerställa att gemensamt överenskomna åtaganden respekteras i praktiken, att möjliggöra effektiva repressalier och att vidta avskräckande åtgärder för att motverka ett bristande uppfyllande av åtagandena. Kommissionen uppmanas därför att inkludera en mellanstatlig tvistlösningsmekanism i avtalet som ska användas tills avtalet har multilateraleraliserats och WTO:s tvistlösningsmekanismer blir tillgängliga. Kommissionen uppmanas att se över förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler för att se till att EU kan vidta repressalieåtgärder inom tjänstesektorn.
   iii. Kommissionen uppmanas att stödja införandet av en lagstiftningsbilaga om offentlig upphandling för att maximera de europeiska företagens deltagande i utländska upphandlingar, samtidigt som man bibehåller EU:s kriterier, däribland sociala och miljörelaterade kriterier, och förfaranden i europeiska anbudsinfordringar, särskilt små och medelstora företags tillgång till offentliga kontrakt, urvalskriterier baserade på bästa kvalitets-/prisförhållande och de trösklar under vilka åtaganden inte gäller. Kommissionen uppmanas att övervinna bristen på transparens samt hindren för marknadsinträde vad gäller anbudsinfordran i länder utanför EU och att fördöma den brist på ömsesidighet på detta område på alla förvaltningsnivåer som tydliggörs av förmånsbehandlingen av inhemska företag i flera länder, samtidigt som man bibehåller möjligheten att ingå åtaganden till förmån för marknadstillträde och nationell behandling med hänsyn till multilateraliseringen. Kommissionen uppmanas att uppmuntra dem som ännu inte ratificerat och genomfört WTO-avtalet om offentlig upphandling som reviderades 2011 att göra detta. Kommissionen uppmanas att begära att Europeiska unionen, i likhet med den amerikanska företagsakten, antar en europeisk företagsakt, som främjar de små och medelstora företagens och den europeiska industrins ekonomiska utveckling.
   iv. Kommissionen uppmanas att se till att små och medelstora tjänsteleverantörer i EU skyddas från illojal handelspraxis som bedrivs av tjänsteleverantörer utanför EU,
   v. Kommissionen uppmanas att sänka onödiga handelshinder för energi- och miljörelaterade tjänster, särskilt tjänster som avser utvecklingen och främjandet av förnybar energi och miljövänlig teknik, och samtidigt behålla möjligheten till förbehåll mot marknadstillträde och nationell behandling för alla leveranssätt på detta område, med tanke på att allt fler tjänster, t.ex. installation, drift och reparation, på dessa två områden, säljs tillsammans med produkterna. Kommissionen uppmanas att bekräfta det uttryckliga erkännandet av varje parts suveränitet över energiresurserna, i linje med bestämmelserna i fördragen, och att genom en förbättring av de bestämmelser som motsvarar Gats-bestämmelserna rättsligt säkerställa EU:s rätt till lagstiftning, särskilt för att kunna uppfylla EU:s mål om hållbarhet, klimatpolitik, trygghet och rimliga priser.
   vi. Kommissionen uppmanas att se till att kommande upphandlingsåtaganden inte strider mot någon parts lokala eller nationella lagstiftning.
   i) Beträffande information till allmänhet och politiker:
   i. Kommissionen uppmanas att säkerställa största möjliga transparens, dialog och ansvarsskyldighet.
   ii. Kommissionen uppmanas att hålla Europaparlamentet fullständigt och omedelbart informerat i alla skeden av förhandlingarna. Kommissionen uppmanas att se till att alla ledamöter i Europaparlamentet får samtliga förhandlingsdokument som rör TiSA samt Europeiska kommissionens interna dokument, såsom utförliga sammanfattningar av förhandlingsrundor och grundliga bedömningar av TiSA-parternas erbjudanden, förutsatt att vederbörlig sekretess garanteras. Kommissionen uppmanas att i linje med WTO:s policy, EU-domstolens rättspraxis om sekretessbelagda handlingar samt de begränsningar som ingår i EU:s regelverk, särskilt i förordning (EG) nr 1049/2001 om tillgång till handlingar, offentliggöra förhandlingsdokument, med undantag av de dokument som ska sekretessbeläggas med tydlig motivering från fall till fall.
   iii. Kommissionen uppmanas att välkomna de betydande ansträngningar när det gäller transparens gentemot allmänheten som har gjorts sedan 2014 års val till Europaparlamentet, bl.a. offentliggörandet av EU:s åtaganden om marknadstillträde och det mandat som beviljats av rådet. Kommissionen uppmanas att fortsätta detta arbete genom att ge ut faktablad som på ett tydligt och förståeligt sätt förklarar alla delar av avtalet och offentliggöra saklig feedback om varje avtalsrunda på EU:s webbplats. Kommissionen uppmanas att uppmuntra våra förhandlingspartners att gå längre när det gäller transparensen, så att förhandlingsvillkoren för tjänstehandelsavtalet inte är mindre transparenta än dem som tillämpas inom WTO.
   iv. Kommissionen uppmanas att garantera EU-institutionernas seriösa och fortsatta engagemang med alla relevanta intressenter under hela förhandlingsprocessen. Kommissionen uppmanas att begära att detta engagemang utökas när förhandlingarna fortskrider, så att det europeiska civilsamhällets, arbetsmarknadsparternas och andra intressenters förväntningar i tillräcklig grad beaktas, även inom ramen för dialogen mellan de civila samhällena. Kommissionen uppmanas att betona att medlemsstaterna, vilka utformar förhandlingsmandaten, har en mycket viktig roll att spela i detta sammanhang.
   v. Kommissionen uppmanas att uppmuntra medlemsstaterna att involvera och samråda med sina nationella parlament samt lokala och regionala myndigheter och hålla dessa informerade om de pågående förhandlingarna.
   vi. Kommissionen uppmanas att bjuda in företrädare för lokala och regionala myndigheter, som på EU-nivå företräds av Regionkommittén, till de dialoger som man anordnar i början och slutet av varje förhandlingsrunda.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till fullo beakta denna resolution och att lämna ett svar inom sex månader från dess antagande.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med Europaparlamentets rekommendationer till kommissionen och, för kännedom, till rådet, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till alla TiSA-parternas regeringar och parlament.

(1) https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm
(2) TN/S/36
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/wto/press_corner/all_news/news/2012/20120705_advancing_negotiations_services.htm
(4) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/150310-trade-services-agreement-negotiating-mandate-made-public/
(5) Antagna texter, P7_TA(2013)0325.
(6) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf
(7) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf
(8) http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1254
(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153264.pdf
(10) EUT C 61 E, 10.3.2004, s. 289.


Ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter efter 2015
PDF 253kWORD 298k
Europaparlamentets resolution av den 3 februari 2016 om den nya strategin för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa efter 2015 (2016/2526(RSP))
P8_TA(2016)0042B8-0150/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av Pekingdeklarationen och den handlingsplattform som antogs vid den fjärde internationella kvinnokonferensen den 15 september 1995, samt de slutdokument som senare antogs vid FN:s extra sessioner Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) och Peking +20 (2015),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 februari 1996 Att införliva jämställdheten mellan kvinnor och män i gemenskapens hela politik och i samtliga insatser (COM(1996)0067), där kommissionen åtog sig att främja jämställdhet i all sin verksamhet och på alla politiska nivåer genom att effektivt införa principen om jämställdhetsintegrering,

–  med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten (2011–2020) som antogs av Europeiska unionens råd i mars 2011,

–  med beaktande av kommissionens forskningsrapport av den 21 september 2010 Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 mars 2010 Ett förstärkt engagemang för jämställdhet: Kvinnostadga (COM(2010)0078),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 september 2010 Strategi för jämställdhet 2010–2015 (COM(2010)0491),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juni 2015 om EU:s strategi för jämställdhet efter 2015​(1),

–  med beaktande av den analys av det offentliga samrådet om jämställdhet i EU som offentliggjordes i oktober 2015,

–  med beaktande av den nya färdplanen New start to address the challenges of work-life balance faced by working families, ett paket med lagstiftningsförslag och förslag utan lagstiftningskaraktär som kommissionen offentliggjorde i augusti 2015,

–  med beaktande av resultatet av det möte som Europeiska kommissionens rådgivande kommitté för lika möjligheter för kvinnor och män höll den 26 november 2015,

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 3 december 2015 Strategiskt engagemang för jämställdhet 2016–2019 (SWD(2015)0278),

–  med beaktande av slutsatserna från det möte som rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) höll den 7 december 2015, särskilt punkt 35,

–  med beaktande av förklaringen om jämställdhet från EU:s ordförandeskapstrio Nederländerna, Slovakien och Malta den 7 december 2015,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om den nya strategin för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa efter 2015 (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Jämställdheten är ett av EU:s grundläggande värden – fastslaget i fördragen och i stadgan om de grundläggande rättigheterna – och EU har åtagit sig att integrera det i all sin verksamhet. Jämställdheten är som strategiskt mål avgörande för att uppnå de övergripande Europa 2020-målen om tillväxt, sysselsättning och social delaktighet.

B.  Rätten till likabehandling är en grundläggande rättighet enligt EU-fördragen och en viktig, i det europeiska samhället djupt rotad rättighet som är oumbärlig för dess vidareutveckling och som ska gälla på samma sätt i lagstiftningen och i rättspraxis som i det verkliga livet.

C.  Historiskt sett har EU tagit ett antal viktiga steg för att stärka kvinnors rättigheter och öka jämställdheten, men under det senaste årtiondet har takten dämpats när det gäller politiska åtgärder och reformer för jämställdhet på EU-nivå. Kommissionens tidigare strategi för jämställdhet 2010–2015 var inte tillräckligt omfattande för att kunna främja jämställdhet på europeisk och internationell nivå, och de mål som kommissionen planerade har inte uppfyllts på ett effektivt sätt. En ny strategi för perioden efter 2015 måste ge ny kraft åt jämställdhetsarbetet och leda till konkreta åtgärder för att stärka kvinnors rättigheter och främja jämställdhet.

D.  Bedömningen av strategin för 2010–2015, och av de berörda parternas ståndpunkter, som förs fram i kommissionens forskningsrapport Evaluation of the strengths and weaknesses of the strategy for equality between women and men 2010-2015, understryker behovet av att stärka den strategiska inriktningen som antogs 2010.

E.  I sin resolution av den 9 juni 2015 efterlyste Europaparlamentet klart och tydligt en ny separat strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter för perioden efter 2015. Resultaten från det offentliga samrådet visade att 90 % av de svarande ställde sig bakom en ny strategi.

F.  Rådets (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) slutsatser av den 7 december 2015 (punkt 35) uppmanar kommissionen att i form av ett meddelande anta en ny strategi för jämställdhet efter 2015. I sin förklaring av den 7 december 2015 åtog sig EU:s ordförandeskapstrio att för rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) lägga fram utkast till rådets slutsatser om EU:s jämställdhetsstrategi efter 2015.

1.  Europaparlamentet påminner om att kommissionen är bunden av artikel 2 i EU-fördraget och av stadgan om de grundläggande rättigheterna att vidta åtgärder till förmån för jämställdhet.

2.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen tidigare klart har ställt sig bakom ett tydligt, öppet, berättigat och offentligt meddelande om en jämställdhetsstrategi med stöd från alla EU-institutioner på högsta politiska nivå.

3.  Europaparlamentet finner det beklagligt att det i kommissionens arbetsprogram 2016, som offentliggjordes i november 2015, inte nämns något om EU:s strategi för jämställdhet efter 2015. Parlamentet beklagar att kommissionen den 3 december 2015 endast offentliggjorde ett arbetsdokument Strategic engagement for gender equality 2016-2019, och därigenom inte bara presenterade ett nedbantat internt dokument, utan också begränsade den tid under vilket det ska gälla.

4.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens offentliggörande av färdplanen New start to address the challenges of work-life balance faced by working families, ett paket med lagstiftningsförslag och förslag utan lagstiftningskaraktär, i augusti 2015.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fullt ansvar för att förbättra genomförandet av principerna om lika behandling och lika möjligheter för män och kvinnor på nationell nivå.

6.  Europaparlamentet beklagar att rådet (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) vid sitt möte den 7 december 2015 inte kunde enas om en officiell ståndpunkt angående flera frågor som kan gynna jämställdhet, bland annat direktivet om kvinnor i styrelser, som parlamentet länge har sett fram emot.

7.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens strategi i nämnda arbetsdokument om strategiskt engagemang för jämställdhet, men beklagar bristen på konkreta riktmärken och en särskild budget, vilket gör att framstegen mot uppfyllandet av målen och indikatorerna både blir omätbara och ouppnåeliga.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ompröva sitt beslut och att anta ett meddelande om en ny strategi för jämställdhet och kvinnors rättigheter 2016–2020, som tar itu med jämställdhetsfrågor och som ligger i linje med den internationella dagordningen, nämligen slutdokumentet från Peking +20 från 2015 och den nya ramen för Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations (2016-2020).

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med parlamentet och rådet, och efterlyser ett EU-toppmöte om jämställdhet och kvinnors rättigheter med målet att kartlägga de framsteg som gjorts och för att göra förnyade åtaganden inom ramen för det kommande rådsmötet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) i mars 2016.

10.  Europaparlamentet påminner om att genomförandet av unionsrätten och EU:s politiska verktyg måste vara förenligt med subsidiaritetsprincipen och mervärdesprincipen, att enhetliga regler inte alltid behövs för att den inre marknaden ska fungera på ett konkurrenskraftigt sätt i praktiken och att kommissionen måste beakta den administrativa börda som dess lagstiftningsförslag förorsakar och de skilda kulturerna och rutinerna i olika medlemsstater.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1) Antagna texter, P8_TA(2015)0218.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy