Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2127(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0050/2016

Внесени текстове :

A8-0050/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 16
CRE 27/04/2016 - 16

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.64
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0200

Приети текстове
PDF 627kWORD 167k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка
P8_TA(2016)0200A8-0050/2016

Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) — Годишен доклад за 2014 г. (2015/2127(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада за дейността на Европейската инвестиционна банка за 2014 г.,

—  като взе предвид Финансовия доклад за 2014 г. и Статистическия доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка,

—  като взе предвид Доклада относно устойчивото развитие за 2014 г., Доклада относно основаната на три стълба оценка на операциите на ЕИБ в рамките на ЕС за 2014 г. и Доклада относно резултатите извън ЕС на Европейската инвестиционна банка за 2014 г.,

—  като взе предвид годишните доклади на Одитния комитет на ЕИБ за 2014 година,

—  като взе предвид годишния доклад на групата на Европейската инвестиционна банка относно дейностите за борба с измамите за 2014 г.,

—  като взе предвид Оперативния план на групата на ЕИБ за 2014—2016 г. (17 декември 2013 г.), Корпоративния оперативен план на ЕИФ за 2014—2016 г. (декември 2013 г.) и Оперативния план на групата на ЕИБ за 2015—2017 г. (21 април 2015 г.),

—  като взе предвид доклада за изпълнението на политиката на ЕИБ за прозрачност през 2014 г.,

—  като взе предвид доклада за дейността на Службата на директора по проверка на съответствието на ЕИБ за 2014 г.;

—  като взе предвид член 3 и член 9 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид членове 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Протокол № 5 към него за устава на ЕИБ,

—  като взе предвид процедурния правилник на Европейската инвестиционна банка,

—  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2014 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2012 г.(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 30 април 2015 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2013 г.(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 февруари 2014 г. относно дългосрочното финансиране на европейската икономика(3) и съобщението на Комисията от 27 март 2014 г. относно дългосрочното финансиране на европейската икономика (COM(2014)0168),

—  като взе предвид Решение № 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно външния мандат на ЕИБ за периода 2007 — 2013 г. и Решение № 466/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 670/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2012 г. за изменение на Решение № 1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007 — 2013 г.) и на Регламент (ЕО) № 680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (отнасящ се до пилотната фаза за инициативата за облигации за проекти в рамките на „Европа 2020“),

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от октомври 2014 г., в които изрично се упоменава участието на ЕИБ в нов фонд за инвестиции за подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на енергийните системи в държавите членки с по-ниски доходи,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно „План за инвестиции в Европа“ (СOM(2014)0903),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 година за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (EС) № 1291/2013 и (EС) № 1316/2013(4),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 юли 2015 г., озаглавено „Да работим заедно за работни места и растеж: ролята на националните насърчителни банки (ННБ) в подкрепа на Плана за инвестиции за Европа“ (COM(2015)0361),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по международна търговия, комисията по бюджети, комисията по икономически и парични въпроси и комисията по регионално развитие (A8‑0050/2016),

A.  като има предвид, че основната задача на ЕИБ, в качеството ѝ на банка на ЕС, е да подкрепя финансово проекти в интерес на Съюза, които допринасят за балансираното развитие на вътрешния пазар и за социалното, икономическото и териториалното сближаване и по този начин за укрепването на европейската интеграция, допринасяйки за увеличаването на трудовата заетост, и за конкурентоспособността на ЕС;

Б.  като има предвид, че всички финансирани от ЕИБ дейности трябва да бъдат в съответствие с Договорите на ЕС и общите цели и приоритетни области на ЕС, както са определени в стратегията „Европа 2020“ и Механизма за растеж и заетост;

В.  като има предвид, че за да изпълнява своята задача, ЕИБ отпуска заеми и предоставя гаранции, които улесняват финансирането на проекти във всички сектори на икономиката, като същевременно оперира с нестопанска цел;

Г.  като има предвид, че финансовата, икономическата и социалната криза от 2008 г. доведе до появата на сериозен недостиг на инвестиции и до изключително високи равнища на безработица, особено сред младите хора, както и до перспективата за продължителна стагнация в европейската икономика;

Д.  като има предвид, че сега както отделни държави членки, така и ЕС като цяло са изправени пред огромно предизвикателство без прецедент в цялата история на ЕС — да се справят с масовия приток на мигранти от различни краища на света;

Е.  като има предвид, че при сегашните обстоятелства главната роля, която ЕИБ играе за ефективното изпълнение на Инвестиционния план за Европа и за ефикасното опериране на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) като основно средство за насърчаване на растежа, за създаване на достойни работни места и за преодоляване на социалните и териториалните разделения в Съюза, се характеризира с качествено нова степен на неотложност;

Ж.  като има предвид, че Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) има решаваща роля що се отнася до отговора на групата на ЕИБ за преодоляване на по‑дългосрочните последици от кризата и че той допринася също така за възстановяването на европейската икономика чрез оказване на подкрепа на МСП;

З.  като има предвид, че ЕИБ следва да бъде не само финансова институция, но и банка на знания и добри практики, която предоставя консултантски услуги на държавите членки и стопанските субекти и допринася за постигането на максимална добавена стойност с финансовите средства на ЕС;

И.  като има предвид, че целта на финансирането от страна на ЕИБ на операции извън ЕС е оказването на подкрепа на осъществяването на целите на външната политика на ЕС в съответствие с ценностите на Съюза и въз основа на спазването на устойчиви социални и екологични стандарти;

Й.  като има предвид, че мащабът и сложността на задачите, пред които ЕИБ е изправена сега, изискват подновяване на ангажимента стриктно да се избягва финансирането на проекти, които нарушават основните стандарти на доброто финансово управление, като по този начин подкопават доверието в ЕИБ като публична финансова институция с рейтинг ААА и безупречна репутация;

Инвестиционната програма на ЕИБ в подкрепа на целите на политиките на ЕС

Даване на приоритет на инвестициите за ускоряване на възстановяването и повишаване на производителността

1.  Приветства годишните доклади на ЕИБ за 2014 г. и представените в тях постижения на ЕИБ и силно насърчава ЕИБ да продължи с усилията си за увеличаване на сегашното ниско равнище на инвестиции в ЕС;

2.  Приветства по-специално факта, че през 2014 г. ЕИБ е финансирала 285 000 малки и средни предприятия, като по този начин е запазила 3,6 милиона работни места, и че е подписала договори за общо 413 проекта в рамките на ЕС на стойност 69 милиарда евро и за 92 нови проекта извън ЕС за общо 7,98 милиарда евро; приветства също така факта, че през същата година ЕИФ е поел задължения за 3,3 милиарда евро чрез дялово участие и предоставяне на гаранции в полза на по-малки предприятия, като по този начин е регистрирал успешното изпълнение на един от най-амбициозните финансово-икономически планове на ЕИБ с общо финансиране от групата на ЕИБ на стойност 80,3 милиарда евро; приветства факта, че обемът на договорените от ЕИБ операции през 2014 г. бележи най-високото си равнище от 2009 г. насам, но отбелязва, че съществува още неизползван потенциал; подкрепя увеличението на капитала на ЕИБ с 10 милиарда евро, договорено през 2012 г. от всички държави членки;

3.  Отбелязва обаче, че през 2014 г. 59,4% от всички подписани от ЕИБ проекти са били разпределени на петте най-големи икономики на ЕС, докато делът на другите 23 държави членки е бил само 30,3%; насърчава ЕИБ да следва по-балансирана политика на отпускане на заеми по отношение на държавите членки, предвид големите настоящи и дългосрочни предизвикателства, пред които Съюзът е изправен;

4.  Призовава ЕИБ да предоставя по-голяма техническа помощ на етапа на предварително одобряване на държавите членки, които имат по-нисък процент на успеваемост по отношение на одобряването на проекти, и насърчава ЕИБ да улеснява обмена между държавите членки на най-добри практики, свързани с успешното разработване на проекти;

5.  Призовава ЕИБ да се съсредоточи върху инвестиции в реалната икономика, за да стимулира трудовата заетост и растежа в ЕС;

6.  Посочва драматично високата безработица в много държави членки, особено сред младите хора, и призовава ЕИБ да има това предвид, когато провежда своите политики;

7.  Посочва, че операциите трябва не само да са съобразени с наличните средства, но и да бъдат насочени към генериране на инвестиции, които ускоряват икономическото възстановяване и увеличават продуктивната заетост, и да бъдат придружени от последователна подкрепа за държавите членки за повишаване, когато е необходимо, на капацитета за усвояване, както и от постоянен ангажимент за избягване на риска от териториална разпокъсаност;

8.  Отбелязва, че недостатъчният капацитет за генериране на проекти както в публичния, така и в частния сектор, и ниските равнища на капацитета за вземане на заеми в някои държави членки, съчетани със сегашните пазарни условия, представляват значителни предизвикателства за програмата на ЕИБ за кредитиране; поради това призовава настоятелно ЕИБ да увеличи съществено техническата си подкрепа и финансови консултации във всички ключови области на дейност, които да бъдат лесно достъпни и да включват всички държави членки, за да се постигне много по-високо равнище на капацитет за генериране на растеж;

9.  Приветства използването от ЕИБ на рамката за оценка по три стълба и рамката за измерване на резултатите (РИР) за предварителната оценка на очакваните резултати от инвестиционните проекти както в ЕС, така и извън него;

10.  Приканва ЕИБ, когато оценява и определя рейтинга на проекти, да дава решителен приоритет на дългосрочния ефект на инвестициите, като разглежда не само финансовите показатели, но и преди всичко приноса им за устойчиво развитие и по-добро качество на живот чрез по-нататъшни подобрения в областта на заетостта, социалните стандарти и околната среда;

11.  Подчертава, че одобряването на финансиране на проекти следва да се основава на адекватен финансов анализ и анализ на риска и на финансовата осъществимост, както и на доброто управление на бюджета; счита, че проектите, одобрени за финансиране от ЕИБ, следва да предлагат ясна добавена стойност за европейската икономика;

12.  Изразява съжаление, че в доклада с оценка по три стълба няма информация, основана на този метод на оценяване или на други съответни инструменти, относно действителните резултати, постигнати от проведените в рамките на ЕС операции през 2014 г. (за разлика от резултатите, постигнати извън ЕС), въпреки факта, че конкретната цел на основаната на три стълба оценка е подобряването на способността на ЕИБ да наблюдава изпълнението, като отчита въздействието по време на целия цикъл на проекта; очаква текущата хармонизация между основаната на три стълба оценка и рамката за измерване на резултатите да доведе до разработването на нова хармонизирана рамка, която да позволява по-добра последваща оценка и по-добро отчитане на резултатите от проектите, както в ЕС, така и извън него, която да е в пълно съответствие с набора от показатели за отчитане на операциите в рамките на ЕФСИ, и която да бъде въведена в началото на 2016 г. и да се използва за докладите на ЕИБ за 2015 г.; призовава да бъдат редовно публикувани оценките на отделните проекти;

13.  Взема под внимание оперативния план на ЕИБ за периода 2015—2017 г.; приветства факта, че в плана се признава, че има разлика в скоростта на възстановяване между държавите членки и че той определя икономическото и социалното сближаване като хоризонтална цел на политиката;

14.  Отчита факта, че ЕИБ е преструктурирала класификацията на основните си цели за обществената политика за групата на ЕИБ за 2015—2017 г. (иновации и човешки капитал, МСП и дружества със средна пазарна капитализация и околна среда) по начин, различен от този, използван при формулирането на целите на обществената политика за 2014—2016 г. (увеличаване на растежа и потенциала за заетост, екологична устойчивост, икономическо и социално сближаване и конвергенция и действия в областта на климата); отбелязва, че целите на обществената политика са приведени в съответствие с променящите се икономически условия, и в тази връзка призовава ЕИБ да гарантира поставянето на още по-силен акцент върху двете хоризонтални цели — икономическо и социално сближаване в ЕС и действия в областта на климата — и да увеличи предвидения процент подписи, допринасящи за тях;

15.  Счита обаче, че представянето на дейностите на ЕИБ в доклада за дейността за 2014 г. не съответства напълно на целите на обществената политика за 2014 г.; изразява съжаление освен това за липсата на информация относно резултатите, постигнати посредством различните финансови инструменти и инициативи на ЕИБ, реализирани през 2014 г.; препоръчва, когато предоставя информация относно своите дейности, ЕИБ да не се фокусира върху размера на направените инвестиции, а по-скоро върху ефекта от тях;

16.  Очаква ЕИБ да участва в средносрочния преглед на стратегията „Европа 2020“, като представи информация относно своите дейности и техния принос за постигането на целите на стратегията;

17.  Приканва ЕИБ да разгледа възможността за съставяне за 2015 г. на по-всеобхватен и аналитичен доклад за своята дейност през годината, който адекватно да обобщава информацията от тематичните доклади и да отговаря по-пълно на изискванията на член 9 от Устава на ЕИБ;

18.  Приветства новата информация, предоставена в работния документ относно финансовите инструменти, придружаващ проектобюджета; изразява съжаление обаче за липсата на общ преглед на годишните поети задължения и плащания към ЕИБ и очаква повече подробности;

19.  Подчертава, че инвестициите, структурните реформи и добрите бюджетни политики трябва да бъдат част от една цялостна стратегия;

Насърчаване на младежката заетост, иновациите и МСП

20.  Приветства изпълнението през 2014 г. на инициативата на ЕИБ „Умения и работни места — инвестиции за младите хора“ и насърчава ЕИБ да продължи да инвестира в образованието, придобиването на умения и работните места за младите хора; призовава ЕИБ да докладва подробно относно резултатите, постигнати посредством инициативата за инвестиции за младите хора, включително чрез използването на показател като устойчива заетост вследствие на конкретни операции;

21.  Приветства лансирането през 2014 г. на нова гама продукти в рамките на „InnovFin — Финансиране от ЕС за новатори“, които са достъпни за новатори от всякакъв мащаб, както и стартирането на консултантската услуга InnovFin за големи проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност; също така отбелязва стартирането през 2014 г. на нов мандат на групата на ЕИБ за увеличаване на риска;

22.  Отбелязва, че през 2014 г. ЕИБ е подписала общо 225 операции в рамките на ЕС за насърчаване на иновации и умения (62 операции в областта на иновациите и научноизследователската и развойната дейност за 9,6 милиарда евро и 25 операции в областта на образованието и уменията за 4,4 милиарда евро) и за МСП и дружества със средна пазарна капитализация (138 операции за 22,2 милиарда евро);

23.  Отбелязва увеличаването на капитала на ЕИФ с 1,5 милиарда евро през 2014 г. и рекордните му инвестиции в предоставянето на рисково финансиране за МСП в размер на 3,3 милиарда евро, което доведе до мобилизирането на 14 милиарда евро капитал; призовава в годишния доклад на ЕИБ да бъде включен всеобхватен и прозрачен обзор на операциите на ЕИФ;

24.  Отбелязва, че групата на ЕИБ насочва финансирането за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация чрез различни финансови посредници, с което цели да подобри условията и да увеличи достъпа до финансиране; съответно призовава ЕИБ да работи в много по-тясно сътрудничество с финансовите си посредници в държавите членки и да ги призове настоятелно да разпространяват съответната информация до потенциалните бенефициенти, за да се създаде благоприятна за предприемачите среда, която позволява по-лесен достъп за МСП до финансиране;

25.  Отбелязва, че в много части на Европа за МСП е изключително трудно да получат достъп до необходимо финансиране; в този контекст приветства по-голямото значение, което ЕИБ отдава на подкрепата на МСП; подчертава важната роля на ЕИБ за улесняването на партньорствата и укрепването на инструментите в подкрепа на дейността на микропредприятията и малките и средните предприятия, както и на новаторските стартиращи предприятия; призовава освен това ЕИБ към по-тясно сътрудничество с регионални публични институции с цел оптимизиране на възможностите за финансиране на МСП;

26.  Приветства програмите на ЕИБ за улесняване на търговията, по-специално механизма за търговско финансиране на МСП, който предлага гаранции за чуждестранни банки, които предоставят търговско финансиране за МСП и по този начин допринася за възстановяване на търговските потоци и облекчаване на недостига на парични обезпечения, както и други нови проекти за финансиране на търговията, насочени към държави, които са силно засегнати от икономическата криза, и специализирани финансови решения, като например Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, предназначен за финансово приобщаване;

27.  Приканва ЕИБ да разработи ефективна комуникационна политика, насочена към потенциални частни бенефициенти, като неразделна част от консултантската си функция; насърчава ЕИБ да укрепи и разшири мрежата си от офиси в рамките на ЕС;

28.  Изразява съжаление за липсата на информация в доклада за дейността за 2014 г. относно прилагането на споразумението от юли 2014 г. между Комисията и ЕИФ в рамките на Програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME);

Засилване на устойчивостта на околната среда и действията в областта на климата

29.  Отбелязва, че от общо 84 проекта в областта на околната среда, подписани през 2014 г. в рамките на ЕС на обща стойност 12,6 милиарда евро, проектите в областта на устойчивия транспорт възлизат на 5,1 милиарда евро, проектите в областта на възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност — на 3,7 милиарда евро, а проектите в областта на опазването на околната среда — на 3,8 милиарда евро; отбелязва освен това, че подписаните операции за хоризонталната цел за действия в областта на климата възлизат на 16,8 милиарда евро, или 24% от общото финансиране от ЕИБ в рамките на ЕС;

30.  Отбелязва, че през 2014 г. подкрепата на ЕИБ за развитието на капацитета за енергия от възобновяеми източници в по-голямата си част е била съсредоточена в петте най-големи икономики на ЕС, като само 42 милиона евро от общо 4,5 милиарда евро за проекти в областта на енергията от възобновяеми източници в ЕС–28 са били изразходени в 13-те нови държави членки; добавя, че подобно съсредоточаване се наблюдава в сектора на енергийната ефективност, където от 2 милиарда евро едва 148 милиона евро са били разпределени за 13-те нови държави членки; насърчава прогресивното увеличаване на дела от бъдещите инвестиции за развитие на капацитета за производство на енергия от възобновяеми източници и за сектора на енергийната ефективност в новите държави членки до достигане на 30% от всички инвестиции в тези области до 2020 г.; призовава за полагането на по-големи усилия при предоставянето на по-нататъшна техническа помощ на националните и регионалните органи, за да се подобри техният капацитет за подготовка на осъществими проекти, което ще създаде възможност за повече инвестиции в енергийния сектор;

31.  Приветства лансирането през 2014 г. на нови новаторски инструменти за подкрепа на действията в областта на климата, като например Инструмента за частно финансиране за енергийна ефективност и Инструмента за финансиране на природен капитал, и очаква ЕИБ да докладва относно тяхното прилагане в бъдещите си доклади за дейността;

32.  Насърчава ангажимента на ЕИБ да подкрепя инициативи, които помагат на ЕС да остане начело и да изпълни собствените си дългогодишни амбиции за пазара на въглеродни емисии в контекста на рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г., Стратегията за ниска въглеродна интензивност до 2050 г. и преговорите в рамките на ООН по въпросите на климата с цел изготвяне на ново глобално споразумение; призовава за преразглеждане на дела на инвестициите на ЕИБ за действия във връзка с климата, тъй като делът от 25% вече е достигнат;

33.  Отбелязва стремежа към развитие на пазара на „зелени“ облигации и водещата роля на ЕИБ и нейните „зелени“ облигации и облигационни емисии за повишаване на информираността относно климата, които свидетелстват за инвеститорски интерес към финансови продукти за устойчив, нисковъглероден и устойчив на изменението на климата растеж; призовава ЕИБ да преразгледа своите норми за емисиите през 2016 г. в светлината на Стратегията на ЕС за постигане на ниска въглеродна интензивност до 2050 г.;

34.  Приветства публикуването през септември 2015 г. на Стратегията на ЕИБ по отношение на климата — мобилизиране на финансиране за прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика, както и на Обобщаващия доклад за оценка на операциите на ЕИБ по финансиране на действия в областта на климата (смекчаване) в ЕС за периода 2010—2014 г.; призовава за прилагане на подхода „SMART“ (за конкретни, измерими, достижими, реалистични и навременни цели) в конкретните планове за действие по стратегията на ЕИБ по отношение на климата до 2017 г.;

Насърчаване на икономическото и социалното сближаване и конвергенцията

35.  Отбелязва, че 19,9 милиарда евро, или 29% от общия размер на финансирането от ЕИБ в рамките на ЕС през 2014 г., са били за операции в подкрепа на сближаването; изразява съжаление въпреки това, че липсва информация за броя на проектите, подкрепени от групата на ЕИБ в съответните сектори, или за финансовите инструменти или приложените инициативи, свързани с тази хоризонтална цел на политиката;

36.  Подчертава решаващата роля на политиката на сближаване за намаляването на дисбалансите между европейските региони и за насърчаването на европейската интеграция и в този контекст изтъква ключовото значение на основаващия се на резултатите подход; настоятелно призовава ЕИБ да включи в бъдещите си годишни доклади подробна информация относно приноса и постигнатите резултати по отношение на изпълнението на целите на политиката на сближаване чрез дейностите на ЕИБ;

37.  Приветства разширената роля, която групата на ЕИБ ще играе в осъществяването на политиката на сближаване за програмния период 2014—2020 г.; счита, че това е стъпка в правилната посока, насочена към подобряване на полезните взаимодействия между ЕИБ и европейските структурни и инвестиционни фондове; призовава за подобряването на дейността ѝ в съответствие с Протокол (№ 28) от ДФЕС за икономическото, социално и териториално сближаване; счита, че е налице необходимост от засилване на сътрудничеството между Комисията, ЕИБ и местните и регионалните органи, за да се гарантира, че финансовите инструменти се използват ефективно за насърчаване на териториалното развитие и сближаване; приветства партньорството между Комисията и ЕИБ в създаването на консултативната платформа fi-compass; категорично счита, че е налице необходимост от опростяване на правилата за подкрепата, предоставена от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовите инструменти в рамките на ЕИБ;

38.  Приветства по-специално дейността на ЕИБ за финансиране в подкрепа на инфраструктурни и транспортни проекти в регионите на Европа; подчертава, че финансовата подкрепа от този вид значително увеличава потенциала за развитие на търговията, като насърчава растежа и конкурентоспособността, по-специално в онези райони, които се характеризират с неблагоприятни природни географски условия;

39.  Отбелязва, че през 2014 г. ЕИБ подписа в рамките на ЕС 104 проекта за развитие на социалната и икономическата инфраструктура на обща стойност 20,2 милиарда евро, като стратегическите транспортни проекти (включително TEN-T) възлизаха на 8,2 милиарда евро, проектите за конкурентоспособна и сигурна енергетика — на 7,5 милиарда евро, а проектите за обновяване на градските райони (включително проектите в областта на здравеопазването) — на 4,5 милиарда евро;

40.  Подчертава, че инвестициите в устойчиви инфраструктурни проекти са от ключово значение за подобряването на конкурентоспособността и възстановяването на растежа и работните места в Европа; поради това призовава за насочване на финансирането от ЕИБ към районите, които са засегнати в най-голяма степен от висока безработица, както и за повече проекти за социална инфраструктура; подчертава, че финансирането от ЕИБ следва да се съсредоточава предимно в онези държави, които изостават по отношение на качеството и развитието на инфраструктурата, като се има предвид обаче принципът за добро финансово управление и осъществимост на проектите;

41.  Отбелязва със загриженост тенденцията да се финансира инфраструктура, като например магистрали, които насърчават потреблението на изкопаеми горива и следователно противоречат на дългосрочните цели на ЕС за преминаване към икономика без въглеродни емисии; призовава ЕИБ да включи задължителна предварителна оценка на добавената екологична, икономическа и социална стойност в процеса на подбор на проекти за финансиране както в рамките на ЕС, така и извън него, а също така всички предварителни и последващи оценки да се извършват с активното участие на заинтересованите страни, местните, регионалните и националните органи и представителите на гражданското общество; призовава също така резултатите от тези оценки, както и използваните показатели, да се оповестяват публично и да бъдат напълно достъпни;

42.  Подчертава, че финансирането на големи проекти често улеснява проникването на дружества, свързани с организираната престъпност; критикува факта, че ЕИБ е финансирала обходния магистрален участък „Пасанте ди Местре“, по отношение на който е в ход разследване за данъчна измама; отбелязва със загриженост, че ЕИБ не е отговорила на отправените в тази връзка искания, съдържащи се в доклада относно годишния доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз — борба с измамите; отново призовава ЕИБ да преустанови всякакъв вид финансиране за проекта;

43.  Подчертава значението на регионалното развитие и призовава ЕИБ да засили диалога и сътрудничеството с регионалните и местните органи, банките и агенциите; счита, че в тази рамка трансграничното сътрудничество също трябва да бъде подкрепяно;

44.  Призовава ЕИБ да увеличи подкрепата си за проекти, обхванати от макрорегионалните стратегии на ЕС; подчертава, че е важно да се продължи подкрепата за устойчивите иновативни икономически сектори, както и за традиционните сектори в ЕС; подчертава необходимостта от взаимно свързване на Европа посредством интермодалния транспорт, както и посредством инвестиции, насочени към конкретни територии; призовава освен това за създаването на финансови и инвестиционни платформи, за да се позволи обединяването на финансови средства от различни източници и мобилизирането на необходимите за тези макрорегионални проекти инвестиции;

Управление на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)

45.  Приветства новия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); подчертава необходимостта ЕФСИ да функционира по ефективен, напълно прозрачен и справедлив начин в съответствие с критериите, определени в неговия мандат и регламент, и препоръчва тясно сътрудничество и контрол на операциите на ЕФСИ от страна на Европейския парламент и на Европейската сметна палата; подчертава, че неговите ресурси следва да демонстрират истинска допълняемост в сравнение с обичайните операции, финансирани от ЕИБ; припомня, че ЕФСИ трябва също така да допринесе за сближаването, и призовава ЕИБ да гарантира съгласуваност и взаимна допълняемост с инвестициите от европейските структурни и инвестиционни фондове и други публични средства; призовава ЕИБ да изпълнява и развива по-нататък ЕФСИ в тясно сътрудничество със съзаконодателите, включително чрез своевременното и задължително сключване на предстоящото споразумение между Европейския парламент и ЕИБ;

46.  Очаква, че целите за ЕФСИ ще бъдат в съответствие с целите на обществената политика на ЕИБ и че равнищата на инвестициите на ЕИБ за 2016 г. ще бъдат адаптирани, за да отразяват и операциите на ЕФСИ;

47.  Подчертава, че ЕФСИ следва да носи ползи за всички държави членки без предварително секторно и регионално разпределение, както и да бъде съобразен с текущите регионални или местни инвестиционни инициативи; подчертава, че от финансирането от ЕФСИ следва да се възползват и проектите с малък мащаб;

48.  Признава предизвикателствата, свързани със създаването и бързото привеждане в действие на поредица от стратегически проекти на ЕФСИ; приветства създаването от страна на ЕИБ на Европейския консултантски център по въпросите на инвестициите, който има за цел да предоставя техническа помощ и експертни знания на потенциални инициатори; очаква механизмът за техническа помощ да работи ефективно на местно и регионално равнище;

49.  Препоръчва държавите членки да определят национални насърчителни банки и по-тясно сътрудничество между ЕИБ и националните насърчителни банки, финансовите институции и инвестиционните платформи с цел обединяване и споделяне на експертни знания и ноу-хау, както и с цел по-добро съгласуване на действията на ЕИБ с политическите приоритети на държавите членки; припомня необходимостта от пълна прозрачност и отдаване на приоритет на насочеността към постигане на резултати по отношение на участието на националните насърчителни банки и институциите в проекти по линия на ЕФСИ;

50.  Призовава ЕИБ да гарантира, че ЕФСИ няма да се използва косвено като средство за увеличаване на капитала на ЕИБ; следователно призовава ЕИБ да прави редовен преглед на участието си в ЕФСИ и да доказва, че са изпълнени условията за допълняемост по член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2015/1017 и по-специално, че не се стига до отстраняване на частните източници на финансиране;

51.  Изразява загриженост във връзка с това, че много проекти, избрани по време на подготвителната фаза, биха намерили достъп до финансиране при нормални условия и не отговарят на изискването за допълняемост; припомня, че целта на гаранцията от ЕФСИ е да се даде възможност на ЕИБ да поема повече рискове, като същевременно запази рейтинга си „ААА“; подчертава, че ще бъде изключително бдителен при мониторинга на спазването на този критерий;

52.  Очаква групата на ЕИБ да бъде особено внимателна по отношение на спазването на член 140, параграф 6 от Финансовия регламент, съгласно който финансовите инструменти „не пораждат неправомерни предимства, по-специално под формата на неправомерни дивиденти или печалби за трети лица“, имайки предвид страховете, че ЕФСИ може да допринесе по някакъв начин за „социализирането на рисковете и приватизирането на печалбите“ в светлината на опита с финансирането на проекти като проекта „Кастор“ в Испания или проекта „Пасанте ди Местре“ в Италия;

Разглеждане на инициативата за облигации за проекти

53.  Счита, че инициативата за облигации за проекти следва да бъде подложена на сериозна оценка по отношение на нейните финансови, социални и екологични последици; настоятелно призовава Комисията да установи приобщаващ и открит процес на консултации на равнище ЕС с активното участие на представители на Европейския парламент относно бъдещето на облигациите за проекти за периода 2016—2020 г. преди текущата пилотна фаза на инициативата за облигации за проекти да бъде напълно разгърната;

Актуализиране на външното измерение на интервенциите на ЕИБ

54.  Приветства подновения мандат на ЕИБ за външно кредитиране за периода 2014 — 2020 г., който предоставя гаранция от ЕС за външните операции на ЕИБ до 30 милиарда евро, както и основните му цели, а именно развитие на местния частен сектор, развитие на социалната и икономическата инфраструктура и приспособяване към изменението на климата и смекчаване на последиците от него;

55.  Призовава ЕИБ да обърне внимание на трети държави и на региони извън Европа, които са засегнати от конфликти и крайна бедност, като нейна основна цел трябва да бъде да се намали разликата в развитието между ЕС и тези региони, както и да се допринесе за програмите за подпомагане на МСП в държавите търговски партньори, включително посредством достатъчно финансиране за механизма за МСП по линия на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), като се поставя специален акцент върху страните от Южното Средиземноморие и съседните източноевропейски страни; призовава ЕИБ да работи заедно с Африканската банка за развитие (АБР) с цел финансиране на дългосрочни инвестиции в полза на икономическото развитие; приветства факта, че безвъзмездните средства от ЕС все повече се смесват със заеми от ЕИБ, за да бъдат постигнати по-добри резултати от проектите в държавите — партньори на ЕС;

56.  Настоятелно призовава ЕИБ да продължи активно да насърчава устойчивия растеж както в развитите, така и в развиващите се страни, за да оказва подкрепа на устойчивото развитие в целия свят; подчертава, че ЕИБ, като финансовата ръка на Съюза, трябва да изиграе своята роля при изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие; призовава да бъде отделено специално внимание на програмата за развитие за периода след 2015 г. в рамките на междинния преглед на мандата за външно кредитиране на ЕИБ през 2016 г.;

57.  Припомня, че Европейската инвестиционна банка е най-големият източник на външно финансиране в Турция и че след започването на преговорите за присъединяване през 2004 г. ЕИБ увеличи операциите си по отпускане на заеми на Турция, като през последното десетилетие е отпуснала заеми за около 23 милиарда евро; изразява съжаление, че въпреки продължаващата икономическа криза в ЕС, понастоящем Турция е сред първите държави бенефициенти на ЕИБ извън ЕС с 3,5% от всички заеми, отпуснати от ЕИБ (2015 г.) призовава за по-тясно обвързване на финансирането с условия, свързани с зачитането на правата на човека и свободата на изразяване;

58.  Насърчава ЕИБ да разработи и приложи необходимия цялостен подход в отговор на сериозните предизвикателства, породени от потока от мигранти към Европа, в т.ч. засилени операции в държавите на произход на тези потоци, както и в държавите, които граничат пряко с държавите на произход;

59.  Призовава ЕИБ в тази връзка да съсредоточи дейностите си в подкрепа на потребностите от инвестиции в градска, здравна, образователна и социална инфраструктура, в стимулиране на икономически дейности, които разкриват нови работни места, както и в насърчаване на трансгранично сътрудничество между държавите членки и трети държави;

60.  Посочва, че ЕИБ е важен фактор за утвърждаването на приоритетите и целите на външната политика на ЕС; препоръчва засилена координация и сътрудничество между ЕИБ и службите и инструментите на външната политика на ЕС; призовава за продължаването и подобряването на систематичната предварителна и последваща оценка на икономическото, социалното и екологичното въздействие на подкрепените от ЕИБ проекти спрямо целите на ЕСВД и общите принципи, ръководещи външната дейност на Съюза, както е посочено в член 21 от ДЕС и в Стратегическата рамка на ЕС и плана за действие относно правата на човека; призовава, по отношение на инвестициите извън ЕС, да се изготви задълбочен доклад относно евентуалните загуби и относно това по какъв начин и в какви случаи е бил използван гаранционният инструмент; приветства факта, че ЕИБ проведе поредица от семинари, посветени на бизнеса и правата на човека;

61.  Призовава ЕИБ да представи на Парламента и на обществеността подробна информация относно финансирането от ЕИБ и резултатите от дейността на бизнес омбудсмана в Украйна;

62.  Приветства решението, намерено заедно със Световната банка, което дава възможност на ЕИБ да допринесе за улесняване на закупуването на газ от Украйна;

63.  Изразява намерението си внимателно да контролира изпълнението на външния мандат на ЕИБ преди средносрочния преглед, като същевременно има предвид евентуалното активиране на допълнителни 3 милиарда евро; потвърждава ангажимента си внимателно да разгледа първите „доклади за завършване на проекти“, които ще бъдат публикувани в рамките на мандата за външно кредитиране за периода 2014—2020 г.; оправя искане към Европейската сметна палата да изготви специален доклад относно резултатите от дейностите на ЕИБ по външно кредитиране и съответствието им с политиките на ЕС;

Укрепване на рамката на ЕИБ за управление, прозрачност и контрол

64.  Приветства високото качество на активите на ЕИБ, при което обезценените заеми в общия кредитен портфейл клонят към нулата (0,2%), както и разумното управление на ликвидността от нейна страна; счита, че е изключително важно ЕИБ да съхрани своя кредитен рейтинг „ААА“, за да запази достъпа си до международните капиталови пазари при най-добри условия за финансиране;

65.  Предлага ЕИБ да засили своя капацитет за секторни анализи и да публикува обобщени статистически данни, както и информация за подпроекти, с цел да се улесни възприемането на целенасочен подход към определени отрасли или видове МСП; подчертава необходимостта от включване в годишните доклади на ЕИБ на по-всеобхватен и подробен анализ на нуждите от инвестиции по сектори в ЕС, за да могат да се определят областите, в които инвестициите не са достатъчни за изпълнението на приоритетите на ЕС; счита, че ЕИБ следва да направи оценка на способността на своите инвестиционни инструменти да коригират този недостиг;

66.  Подчертава значението, което ЕИБ отдава на политиката си на нулева толерантност към измамите, корупцията и тайните споразумения и ангажимента си за строги норми на почтеност и етика; в този контекст приветства одобряването от Съвета на ЕИБ на актуализирана политика за борба с измамите и годишния доклад на групата на ЕИБ относно дейностите за борба с измамите за 2014 г.; очаква от ЕИБ да спре следващите траншове по заеми за проекти, които са обект на текущи национални или европейски разследвания за корупция;

67.  Приветства приемането на преработена рамка на групата на ЕИБ за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML—CFT) през юли 2014 г.; насърчава ЕИБ да продължи диалога с гражданското общество във връзка с подобряването на политиката си относно неоказващите съдействие юрисдикции; призовава ЕИБ да въведе нова политика относно отговорното данъчно облагане, като започне с прегледа на своята политика относно неоказващите съдействие юрисдикции през 2016 г.; призовава ЕИБ да постави прякото финансиране и финансирането посредством посредници в зависимост от оповестяването на данни от значение за данъчното облагане по отделни държави по смисъла на разпоредбата на ДКИ ІV за кредитните институции, както и оповестяването на информация относно действителните собственици;

68.  Призовава ЕИБ, в контекста на предварителните оценки на предприятия, които са обект на съдебни разследвания, да актуализира политиките си в областта на борбата с изпирането на пари и борбата срещу финансирането на тероризма и организираната престъпност;

69.  Приема за сведение доклада за изпълнението на политиката на ЕИБ за прозрачност през 2014 г.; настоява, че е необходимо да се постигне възможно най-висока степен на прозрачност и институционална отчетност чрез осигуряване на достъп до изчерпателна и достоверна бюджетна информация и достъп до финансови данни относно финансираните от ЕИБ проекти;

70.  Призовава за прилагане на възможно най-голяма прозрачност и публичност по отношение на системата за обществените поръчки и договорите за подизпълнение, както и във всички случаи да се гарантира достъп на Парламента до съответната информация и финансова документация;

71.  Насърчава ЕИБ да следва стриктно изискванията, свързани с публичния регистър на документи за околната среда съгласно Орхуския регламент (Регламент (ЕО) № 1367/2006), и да продължи да представя редовни доклади за своята дейност по кредитиране извън ЕС в съответствие със стандартите на Инициативата за прозрачност на международната помощ;

72.  Отново заявява, че ЕИБ следва да засили дейностите си за дължима грижа, така че да подобри качеството на информацията относно крайните бенефициенти и да предотврати по-ефективно сделките с финансови посредници, които имат отрицателни резултати по отношение на прозрачността, измамите, корупцията, организираната престъпност, изпирането на пари и вредните социални и екологични последици или са регистрирани в офшорни финансови центрове или данъчни убежища, които използват практики за агресивно избягване на данъци; призовава ЕИБ да не използва инициативата за облигации за проекти за финансиране на дейности, засегнати от проникване на организираната престъпност; отново подчертава необходимостта ЕИБ да създаде, съвместно с Комисията, публичен списък със строги критерии за подбор на финансовите посредници;

73.  Призовава ЕИБ да разработи по-строги правила относно конфликтите на интереси и ясни, строги и прозрачни критерии за публично-частните партньорства, които получават финансиране, за да се гарантира, че не само инвестиционната част на проектите, но и рисковете, свързани с инвестициите, са справедливо споделени между публичните и частните партньори с цел защита на обществения интерес; призовава ЕИБ да укрепи базата от ноу-хау за участието на правителства, региони, градове и общини в структури на публично-частни партньорства, включително като им предостави насоки;

74.  Призовава ЕИБ да гарантира, че от дружествата, които участват в проекти, съфинансирани от ЕИБ, се изисква да спазват принципа за равно заплащане и за прозрачност на заплащането, както и принципа за равенство между половете, както е определено в Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите; посочва освен това, че при вземането на решение кои проекти да бъдат финансирани, ЕИБ следва да взема предвид мерките за корпоративна социална отговорност, предприети от дружествата — кандидати;

75.  Счита, че би било полезно да се предоставя редовно актуална информация относно направените от ЕИБ разходи и такси за управление, както и относно въздействието на финансираните проекти върху заетостта и добавената икономическа стойност;

76.  Препоръчва публикуването на уебсайта на ЕИБ на неповерителни документи, като например корпоративните оперативни планове за предходни години, междуинституционалните споразумения и меморандуми, и други приложими споразумения, както и редовното оповестяване на протоколите от заседанията на управителните органи на ЕИБ, като се започне от януари 2016 г.; счита, че по-добрият публичен достъп до документи е ключов елемент за прозрачността, отчетността и почтеността на институцията;

77.  Приветства стартирания през септември 2015 г. процес на преразглеждане на политиката на ЕИБ за механизма за подаване на жалби и обществената консултация, открита за съответните заинтересовани страни; очаква, че текущото преразглеждане на механизма за подаване на жалби ще подобри и ще засили неговата независимост и ефективност и ще допринесе също за по-голямата ефективност и ефикасност на службата за разглеждане на жалби; призовава Управителния комитет на ЕИБ да вземе под внимание препоръките на тази служба и да предприеме действия във връзка със становищата на Европейския омбудсман; призовава за постоянен обмен на информация между службата за разглеждане на жалби на ЕИБ и Съвета на директорите на банката; счита, че е необходимо да се актуализира меморандумът за разбирателство между ЕИБ и Европейския омбудсман, за да може омбудсманът да упражнява по-активно външен контрол над ЕИБ и за да се подобрят процедурите за мониторинг и да се повиши в още по-голяма степен отчетността на ЕИБ;

78.  Приветства годишните доклади за финансовата 2014 година на Одитния комитет на ЕИБ и настоятелно призовава отговорните органи на ЕИБ да гарантират пълно съответствие с най-добрите пруденциални банкови практики в областите, в които не е постигнато пълно съответствие през 2014 г.; взема под внимание намерението на ръководството на ЕИБ да реорганизира контролните функции на банката; подкрепя искането на Одитния комитет за съответен план за изпълнение, както и намерението му да следи внимателно бъдещото развитие; потвърждава факта, че Одитният комитет е предупредил ръководството и службите на ЕИБ, че ЕИБ следва да поддържа капацитета си, без същевременно да отслабва настоящата рамка за вътрешен контрол;

79.  Счита, че в годишния доклад на ЕИБ следва да бъде отделено по-голямо внимание на резултатите от приключените проекти; в този контекст призовава ЕИБ съвместно с партньорите по проекти да подготвят набор от резултати за всеки приключен проект, чрез който да се оценява ефективността на финансирането от ЕИБ;

80.  Отбелязва, че на 27 октомври 2015 г. изтича срокът на действие на тристранното споразумение, посочено в член 287, параграф 3 от ДФЕС, което урежда сътрудничеството между ЕИБ, Комисията и Сметната палата по отношение на методите за контрол, упражняван от Сметната палата върху дейността на ЕИБ при управлението на средствата на Съюза и държавите членки; призовава трите институции да си сътрудничат в процеса на подновяване и актуализиране на това споразумение и да гарантират, че подновеното споразумение обхваща вече съществуващите и всички нови инструменти или инициативи на ЕИБ, които използват публични средства от ЕС или Европейския фонд за развитие; в този контекст призовава да се предоставят по-големи правомощия на Европейската сметна палата, за да извършва оценка и да докладва по-подробно за практиките за кредитиране, инструментите и инициативите на ЕИБ, когато те са пряко свързани с използването на средства от бюджета на ЕС;

Към цялостна парламентарна отчетност

81.  Счита, че поради нарастващата сложност и обем на дейностите на ЕИБ, в съчетание с продължаващата несигурност на финансовите пазари, е още по-необходимо да се намерят решения за въвеждане на ефективен пруденциален банков надзор на ЕИБ; поради това изразява съжаление, че представените по-рано предложения на Парламента за въвеждане на регулаторен външен пруденциален надзор не са били взети под внимание нито от Комисията, нито от ЕИБ;

82.  Насърчава полаганите от участващите страни усилия за съставяне на Междуинституционално споразумение между Европейския парламент и ЕИБ, което предвижда засилено сътрудничество между двете институции; призовава за редовен структуриран диалог между председателя на ЕИБ и Европейския парламент с цел гарантиране на засилен парламентарен контрол върху дейностите на ЕИБ; освен това призовава ЕИБ, като част от това междуинституционално споразумение, да се съгласи да подпише споразумение с Парламента, позволяващо на членовете на Европейския парламент да задават пряко въпроси на нейния председател с установен срок за отговор, както това вече се прави с председателя на ЕЦБ;

o
o   o

83.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на Европейската инвестиционна банка и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0201.
(2) Приети текстове, P8_TA(2015)0183.
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0161.
(4) ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност