Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2127(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0050/2016

Indgivne tekster :

A8-0050/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 16
CRE 27/04/2016 - 16

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.64
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0200

Vedtagne tekster
PDF 307kWORD 108k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014
P8_TA(2016)0200A8-0050/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014 (2015/2127(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks aktivitetsberetning 2014,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning 2014 og den statistiske rapport 2014,

–  der henviser til bæredygtighedsrapporten 2014, rapporten fra 2014 om vurdering af de tre søjler i forbindelse med EIB-operationer i EU og rapporten fra 2014 om resultater uden for EU fra Den Europæiske Investeringsbank,

–  der henviser til de årlige rapporter fra EIB's Revisionsudvalg for 2014,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbank-Gruppes årsberetning om bekæmpelse af svig – 2014,

–  der henviser til EIB-Gruppens forretningsplan for 2014-2016 (17. december 2013), EIF’s forretningsplan for 2014-2016 (december 2013) og EIB-Gruppens forretningsplan for 2015-2017 (21. april 2015),

–  der henviser til rapporten om gennemførelsen af EIB’s politik for gennemsigtighed i 2014,

–  der henviser til aktivitetsrapporten for 2014 fra EIB's kontor for regelefterlevelse,

–  der henviser til artikel 3 og 9 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til artikel 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 og 309 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og protokol nr. 5 vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks forretningsorden,

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2014 om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning 2012(1),

–  der henviser til sin beslutning af 30. april 2015 om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning 2013(2),

–  der henviser til sin beslutning af 26. februar 2014 om langsigtet finansiering af den europæiske økonomi(3) og til Kommissionens meddelelse af 27. marts 2014 om langsigtet finansiering af den europæiske økonomi (COM(2014)0168),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011 om EIB’s eksterne mandat for 2007-2013 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU af 16. april 2014 om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 670/2012 af 11. juli 2012 om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet (som vedrører pilotfasen for Europa 2020-initiativet med projektobligationer),

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner fra oktober 2014, der udtrykkeligt henviser til inddragelse af EIB i en ny fond, der fokuserer på investeringer, og som sigter på at forbedre energieffektiviteten og modernisere energisystemerne i mindre velstående medlemsstater,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2014 om en investeringsplan for Europa (COM(2014)0903),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013(4),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. juli 2015 om "Arbejde sammen for at skabe beskæftigelse og vækst: Nationale erhvervsfremmende bankers rolle i forbindelse med investeringsplanen for Europa" (COM(2015)0361),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel, Budgetudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A8-0050/2016),

A.  der henviser til, at EIB's centrale opgave som EU's bank er at yde økonomisk støtte til projekter i Unionens interesse, der bidrager til en afbalanceret udvikling af det indre marked og til økonomisk, social og territorial samhørighed og dermed styrker den europæiske integration, bidrager til øget beskæftigelse og til Unionens konkurrenceevne;

B.  der henviser til, at alle EIB-finansierede aktiviteter skal være i overensstemmelse med EU's traktater og EU's overordnede målsætninger og prioriterede områder som fastlagt i Europa 2020-strategien og faciliteten for vækst og beskæftigelse;

C.  der henviser til, at EIB med henblik på at udføre sin opgave skal yde lån og garantier, der fremmer finansieringen af projekter i alle sektorer af økonomien, uden fortjeneste for øje;

D.  der henviser til, at den finansielle, økonomiske og sociale krise i 2008 har medført, at der er opstået en alvorlig mangel på investeringer og en ekstremt høj arbejdsløshed, navnlig blandt unge, og at der samtidig er udsigt til en langvarig stagnation i den europæiske økonomi;

E.  der henviser til, at både de enkelte medlemsstater og EU som helhed står over for en overvældende udfordring, der er uden fortilfælde i hele EU's historie, bestående i at håndtere en massiv tilstrømning af migranter fra forskellige regioner i verden;

F.  der henviser til, at der under de nuværende omstændigheder er en forholdsvis ny grad af uopsættelighed, som kendetegner EIB's centrale rolle for så vidt angår en effektiv gennemførelse af investeringsplanen for Europa og en effektiv forvaltning af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som er det vigtigste redskab til at fremme vækst, skabe ordentlige arbejdspladser og overvinde de tiltagende sociale og territoriale forskelle i Unionen;

G.  der henviser til, at Den Europæiske Investeringsfond (EIF) spiller en afgørende rolle for EIB-Gruppens indsats med hensyn til at håndtere krisens mere langsigtede konsekvenser, og at den også bidrager til genopretningen af den europæiske økonomi ved at støtte SMV'er;

H.  der henviser til, at EIB ikke kun bør være en finansiel institution, men også en bank for viden og god praksis, som rådgiver medlemsstaterne og de økonomiske aktører og bidrager til at maksimere merværdien af EU's midler;

I.  der henviser til, at EIB's finansiering af operationer uden for EU har til formål at støtte EU's eksterne politiske mål i overensstemmelse med Unionens værdier og er baseret på overholdelse af bæredygtige sociale og miljømæssige standarder;

J.  der henviser til, at omfanget og kompleksiteten af de opgaver, som EIB for øjeblikket er stillet over for, kræver en fornyet forpligtelse til helt at undgå at finansiere projekter, der krænker de grundlæggende standarder for forsvarlig økonomisk forvaltning og dermed skader EIB's troværdighed som en offentlig finansiel institution med en triple A-rating og et uangribeligt omdømme;

EIB's investeringsprogram til fremme af EU's politiske målsætninger

Prioritering af investeringer for at fremskynde genopretningen og øge produktiviteten

1.  glæder sig over EIB's årsberetning for 2014 og de resultater, der fremlægges heri, og opfordrer indtrængende EIB til at fortsætte sine bestræbelser på at hæve det lave investeringsniveau i EU;

2.  glæder sig navnlig over det faktum, at EIB i 2014 finansierede 285 000 SMV'er og dermed beskyttede 3.6 millioner arbejdspladser og indgik kontrakter om i alt 413 projekter inden for EU til en værdi af 69 mia. EUR og 92 nye projekter uden for EU for i alt 7,98 mia. EUR; glæder sig også over, at EIF samme år indgik forpligtelser for 3,3 mia. EUR gennem sine egenkapital- og garantiaktiviteter til fordel for mindre virksomheder og dermed tegnede sig for den vellykkede gennemførelse af en af EIB's mest ambitiøse forretningsplaner med i alt 80,3 mia. EUR i finansiering fra EIB-Gruppen; glæder sig over, at den volumen af undertegninger, som EIB opnåede i 2014, er på det højeste niveau siden 2009, men understreger, at niveauet af undertegninger har et yderligere potentiale; godkender udvidelsen af EIB's kapital med 10 mia. EUR, som blev vedtaget af alle medlemsstaterne i 2012;

3.  bemærker dog, at 59,4 % af alle EIB's undertegnede projekter i 2014 blev tildelt de fem største økonomier i EU, mens de øvrige 23 medlemsstaters andel kun var 30,3 %; opfordrer EIB til at gennemføre en mere afbalanceret långivningspolitik over for medlemsstater i lyset af intensiteten af både de nuværende og de langsigtede udfordringer, som EU står over for;

4.  opfordrer EIB til at yde øget teknisk støtte i perioden forud for godkendelsen til medlemsstater, som har en lavere succesrate for projektgodkendelse, og tilskynder EIB til at fremme udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne i forbindelse med en vellykket udvikling;

5.  opfordrer EIB til at fokusere på investeringer i realøkonomien med henblik på at stimulere vækst og beskæftigelse i EU;

6.  påpeger det meget høje arbejdsløshedsniveau i mange medlemsstater, navnlig blandt unge, og opfordrer indtrængende EIB til at tage højde for denne omstændighed ved gennemførelsen af sine politikker;

7.  påpeger, at operationer, idet der tages hensyn til de disponible midler, skal målrettes for at skabe investeringer, der fremmer økonomisk genopretning og produktiv beskæftigelse, som ledsages af vedvarende støtte til medlemsstater, der tager sigte på at øge absorptionskapaciteten, hvor det er nødvendigt, samt af et fortsat engagement for at undgå risikoen for territorial opsplitning;

8.  bemærker, at utilstrækkelig kapacitet til generering af projekter i den offentlige og private sektor og en ringe lånekapacitet i nogle medlemsstater sammenholdt med de nuværende markedsforhold medfører store udfordringer for EIB's låneprogram; opfordrer derfor indtrængende EIB til i væsentlig grad at intensivere sin tekniske bistand og finansielle rådgivning inden for alle centrale aktivitetsområder på en let tilgængelig måde og over for alle medlemsstater med henblik på at opnå en langt højere grad af vækstskabende kapacitet;

9.  glæder sig over EIB's anvendelse af rammen for vurdering af de tre søjler (3PA) og rammen for resultatmåling (ReM) til forudgående vurdering af de forventede resultater af investeringsprojekter både inden for og uden for EU;

10.  opfordrer EIB til, når den evaluerer og klassificerer projekter, at give afgørende prioritet til den langsigtede virkning af investeringerne, ikke blot med hensyn til finansielle indikatorer, men også frem for alt deres bidrag til bæredygtig udvikling og en bedre livskvalitet gennem yderligere forbedringer inden for beskæftigelse, sociale standarder og miljøet;

11.  understreger, at godkendelse af projektfinansiering bør være baseret på en passende finans- og risikoanalyse, den finansielle levedygtighed og forsvarlig budgetforvaltning; mener, at projekter, der er godkendt til EIB-finansiering, bør give en klar merværdi for den europæiske økonomi;

12.  beklager, at der ikke er nogen oplysninger i 3PA-rapporten, uanset om de er baseret på 3PA eller andre relevante redskaber, om de faktiske resultater af de operationer, der udførtes i EU i 2014 (i modsætning til de opnåede resultater uden for EU), til trods for at 3PA er udformet med det specifikke formål at forbedre EIB's evne til at overvåge gennemførelsen ved at spore påvirkninger gennem hele projektforløbet; forventer, at der i begyndelsen af 2016 som følge af den løbende harmonisering mellem 3PA og ReM vil blive indført en ny harmoniseret ramme, som vil blive anvendt til EIB's rapportering for 2015, og som er bedre udformet til den efterfølgende vurdering og rapportering af projektresultater, både inden for og uden for EU og fuldt ud i tråd med resultattavlen i forbindelse med EFSI-operationer; opfordrer til på systematisk grundlag at offentliggøre vurderingerne af de enkelte projekter;

13.  noterer sig EIB's forretningsplan for 2015-2017; glæder sig over, at det heri erkendes, at opsvinget ikke finder sted med samme hastighed i alle medlemsstater, og at økonomisk og social samhørighed i planen fastsættes som et tværgående politisk mål;

14.  tager hensyn til, at EIB har omstruktureret klassificeringen af dens vigtigste offentlige politiske mål (PPG'er) for EIB-Gruppen for 2015-2017 (innovation og menneskelig kapital, SMV'er, midcap-selskaber, effektiv infrastruktur og miljø) på en måde, som afviger fra udformningen af dens PPG'er for 2014-2016 (forøgelse af vækst- og beskæftigelsespotentialet, miljømæssig bæredygtighed, økonomisk og social samhørighed og konvergens samt klimaindsats); bemærker, at PPG'erne er blevet tilpasset til de skiftende økonomiske forhold, og opfordrer i denne forbindelse EIB til at sikre, at de to horisontale mål for den økonomiske og sociale samhørighed i EU og for klimaindsatsen sammen med den forventede procentsats af undertegnelser, der bidrager til disse projekter, styrkes yderligere;

15.  mener dog, at præsentationen af EIB's aktiviteter i aktivitetsberetningen 2014 ikke er helt i overensstemmelse med PPG'erne for 2014; beklager endvidere manglen på information om resultaterne af EIB's forskellige finansielle instrumenter og initiativer, som blev indført i 2014; henstiller, at EIB – når den formidler oplysninger om sine aktiviteter – ikke primært fokuserer på omfanget af investeringer, men snarere på virkningerne af disse;

16.  forventer, at EIB bidrager til midtvejsevalueringen af Europa 2020-strategien ved at fremlægge oplysninger om sine aktiviteter og deres bidrag til opfyldelsen af strategiens mål;

17.  opfordrer EIB til at overveje i 2015 at udarbejde en mere omfattende og analytisk beretning om sine årlige aktiviteter, der gør det muligt at sammenfatte oplysningerne fra dens tematiske rapporter og i højere grad vil være i overensstemmelse med kravene i artikel 9 i EIB's vedtægter;

18.  glæder sig over de nye oplysninger, som fremgår af arbejdsdokumentet om finansielle instrumenter, og som ledsager budgetforslaget; beklager imidlertid, at der ikke er en samlet oversigt over de årlige forpligtelser og betalinger til EIB og forventer at få yderligere oplysninger;

19.  understreger, at investeringer, strukturreformer og ansvarlige budgetpolitikker skal indgå i en overordnet strategi;

Fremme af unges beskæftigelse, innovation og SMV'er

20.  glæder sig over, at EIB's initiativ "Jobs til unge – investering i kvalifikationer" blev gennemført i 2014, og opfordrer EIB til at fortsætte med at investere i uddannelse, udvikling af kvalifikationer og jobs til unge; opfordrer EIB til at aflægge en samlet rapport om resultaterne af dens investering i ungdomsinitiativet, herunder gennem brug af en indikator, såsom f.eks. vedvarende beskæftigelse, der er resultatet af specifikke aktioner;

21.  glæder sig over lanceringen i 2014 af en ny vifte af produkter under InnovFin – EU-finansiering til innovatorer, som er åben for innovatorer i alle størrelser, såvel som lanceringen af InnovFin-rådgivningstjenesten for store F&U projekter; bemærker også, at der i 2014 blev indført et nyt mandat for risikoforbedring for EIB-Gruppen;

22.  bemærker, at EIB i 2014 undertegnede 225 operationer inden for EU for at fremme innovation og kvalifikationer (62 operationer vedrørende innovation og FoU for 9,6 mia. EUR og 25 vedrørende uddannelse og kvalifikationer for 4,4 mia. EUR) og for SMV'er og midcap-selskaber (138 operationer for 22,2 mia. EUR);

23.  bemærker EIF's kapitalforhøjelse på 1,5 mia. EUR i 2014 og dens rekordhøje investeringer for at tilvejebringe risikovillig kapital til SMV'er på i alt 3,3 mia. EUR, hvilket fremskaffede 14 mia. EUR i kapital; opfordrer til, at der indføjes en omfattende og gennemsigtig oversigt over EIF's transaktioner i EIB's årsberetning;

24.  bemærker, at EIB-Gruppen kanaliserer midler til SMV'er og midcap-selskaber gennem en række finansielle formidlere, der har til formål at forbedre betingelserne for og lette adgangen til finansiering; opfordrer derfor EIB til at arbejde meget mere sammen med dens finansielle formidlere i medlemsstaterne og til at tilskynde dem til at udbrede relevante oplysninger til potentielle støttemodtagere for at skabe et iværksættervenligt miljø, der giver SMV'er lettere adgang til finansiering;

25.  bemærker, at SMV'er i mange dele af Europa står over for store vanskeligheder med at få adgang til tilstrækkelig finansiering; glæder sig i denne forbindelse over den større vægt, som EIB lægger på at støtte SMV'er; fremhæver betydningen af at styrke instrumenterne til støtte af mikrovirksomheder, mellemstore virksomheder og innovative opstartsvirksomheder; opfordrer endvidere EIB til at arbejde tættere sammen med regionale offentlige institutioner med henblik på at optimere SMV'ernes finansieringsmuligheder;

26.  glæder sig over EIB's programmer med henblik på handelslettelser, især SMV-handelsfinansieringsfaciliteten, som tilbyder garantier til udenlandske banker, der yder handelsfinansiering til SMV'er og derved bidrager til at sætte gang i handelsstrømmene og lette kontant sikkerhedsstillelse, og andre nye handelsfinansieringsprojekter rettet mod lande, som er hårdt ramt af den økonomiske krise eller skræddersyede finansielle løsninger som f.eks. den europæiske mikrofinansieringsfacilitet til finansiel inklusion;

27.  opfordrer EIB til at udvikle en effektiv kommunikationspolitik for at håndtere potentielle private støttemodtagere som en integrerende del af dens rådgivende funktion; opfordrer Kommissionen til at styrke og udvide sit netværk af kontorer i EU;

28.  beklager de manglende oplysninger i aktivitetsberetningen 2014 om gennemførelsen af aftalen fra juli 2014 mellem Kommissionen og EIF under EU's program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme);

Forbedring af miljømæssig bæredygtighed og klimaindsats

29.  bemærker, at ud af de 84 miljøprojekter, der blev undertegnet i 2014 inden for EU for samlet 12,6 mia. EUR, tegnede bæredygtige transportprojekter sig for 5,1 mia. EUR, projekter for vedvarende energi og energieffektivitet for 3,7 mia. EUR og projekter for beskyttelse af miljøet for 3,8 mia. EUR; bemærker endvidere, at EIB undertegnede operationer vedrørende det tværgående mål "klimaindsats", som udgjorde 16,8 mia. EUR eller 24 % af den samlede EIB-finansiering i EU;

30.  noterer sig, at EIB's støtte til kapacitetsudvikling inden for vedvarende energi i 2014 for størstedelens vedkommende var koncentreret om EU's fem største økonomier, idet kun 42 mio. EUR ud af 4,5 mia. EUR til projekter for vedvarende energi i EU-28 blev anvendt i de 13 nye medlemsstater; tilføjer, at en tilsvarende koncentration kan observeres i sektoren for energieffektivitet, hvor kun 148 mio. EUR ud af 2 mia. EUR blev tildelt 13 nye medlemsstater; opfordrer til, at andelen af fremtidige investeringer i kapacitetsudvikling inden for vedvarende energi og sektoren for energieffektivitet i nye medlemsstater øges gradvist, indtil de når 30 % af de samlede investeringer på disse områder senest i 2020; opfordrer til, at der gøres en større indsats med hensyn til at yde yderligere teknisk bistand til nationale og regionale myndigheder for at forbedre deres kapacitet til at udarbejde levedygtige projekter, som vil give mulighed for flere investeringer i energisektoren;

31.  glæder sig over, at der i 2014 blev lanceret nye innovative instrumenter til støtte for klimaindsatsen såsom instrumentet til privatfinansiering af energieffektivitet og faciliteten til finansiering af naturkapital, og forventer, at EIB aflægger rapport om deres gennemførelse i sine kommende aktivitetsberetninger;

32.  bakker op om EIB's indsats for at støtte initiativer, der hjælper EU til både fortsat at være i førerposition og opfylde sine egne mangeårige ambitioner om et kvotemarked i forbindelse med 2030-rammen for klima- og energipolitikken, lavemissionsstrategien for 2050 samt FN's klimaforhandlinger for at fastlægge en ny global aftale; opfordrer til en revision af den del af EIB's investeringer, der vedrører klimaindsatsen, da andelen på 25 % allerede er nået;

33.  bemærker bevægelsen i retning af et marked for grønne obligationer og EIB's førende rolle med egne grønne obligationer og klimabevidsthedsobligationer, der er et tegn på investorers interesse i finansielle produkter, som skal fremme bæredygtig, kulstoffattig og klimarobust vækst; opfordrer EIB til at revidere sin emissionsstandard i 2016 i lyset af EU's lavemissionsstrategi for 2050;

34.  glæder sig over offentliggørelsen i september 2015 af EIB's klimastrategi – mobilisering af finansiering til overgangen til en kulstoffattig og klimarobust økonomi - og den sammenfattende rapport om evaluering af operationer i forbindelse med EIB's finansiering af klimaindsatsen (modvirkning af klimaændringer) i EU 2010-2014; opfordrer til, at SMART-strategien (specifik, målbar, opnåelig, realistisk og rettidig) anvendes i de specifikke handlingsplaner i overensstemmelse med EIB's klimastrategi senest i 2017;

Fremme af økonomisk og social samhørighed og konvergens

35.  bemærker, at 19,9 mia. EUR eller 29 % af den samlede EIB-finansiering i EU i 2014 gik til aktiviteter til fremme af samhørighed; beklager dog, at der ikke er nogen oplysninger om antallet af projekter, der støttes af EIB-Gruppen i de relevante sektorer, eller de finansielle instrumenter eller initiativer i tilknytning til dette horisontale politiske mål;

36.  understreger samhørighedspolitikkens afgørende rolle for at reducere ubalancerne mellem de europæiske regioner og fremme af europæisk integration og fremhæver i denne forbindelse den centrale betydning af den resultatorienterede tilgang; opfordrer indtrængende EIB til i sine fremtidige årsberetninger give detaljerede oplysninger om støtten og de opnåede resultater med hensyn til gennemførelsen af samhørighedspolitikken via EIB's aktiviteter;

37.  glæder sig over, at EIB-Gruppen vil spille en større rolle i gennemførelsen af samhørighedspolitikken i programmeringsperioden 2014-2020; mener, at dette er et skridt i den rigtige retning hen imod en forbedring af synergierne mellem EIB og ESI-fondene; opfordrer til at forbedre EIB's aktiviteter i overensstemmelse med protokollen i TEUF (nr. 28) om økonomisk, social og territorial samhørighed; mener, at det er nødvendigt at styrke samarbejdet mellem Kommissionen, EIB og de lokale og regionale myndigheder for at sikre, at de finansielle instrumenter udnyttes effektivt til at fremme territorial udvikling og samhørighed; glæder sig over partnerskabet mellem Kommissionen og EIB i forbindelse med oprettelsen af rådgivningsplatformen fi-compass; er overbevist om, at det er nødvendigt at forenkle reglerne for støtte fra ESI-fondene til finansielle instrumenter under EIB;

38.  påskønner i særlig grad EIB's finansieringsaktiviteter inden for infrastruktur- og transportarbejder til støtte af projekter i europæiske regioner; understreger, at disse former for finansiel støtte i betydeligt omfang øger mulighederne for samhandel, fremmer vækst og stimulerer konkurrenceevnen især i områder, der er underlagt varige geografiske begrænsninger;

39.  bemærker, at EIB i 2014 undertegnede 104 projekter inden for EU til udvikling af social og økonomisk infrastruktur for samlet 20,2 mia. EUR, hvoraf strategiske transportprojekter (herunder TEN-T) tegnede sig for 8,2 mia. EUR, projekter for konkurrencedygtig og sikker energi for 7,5 mia. EUR og byfornyelsesprojekter (herunder sundhed) for 4,5 mia. EUR;

40.  understreger, at investeringer i bæredygtige infrastrukturprojekter er afgørende for at øge konkurrenceevnen og genskabe vækst og jobs i Europa; opfordrer derfor til, at der afsættes EIB-finansiering til de områder, der er hårdest ramt af høj arbejdsløshed, og til flere sociale infrastrukturprojekter; understreger, at EIB's finansiering primært bør fokusere på de lande, som halter bagefter med hensyn til infrastrukturens kvalitet og udvikling, men holder sig dog princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og projekters levedygtighed for øje;

41.  bemærker med bekymring tendensen til at finansiere infrastrukturer såsom motorveje, som øger forbruget af fossile brændstoffer, hvilket står i modsætning til EU's langsigtede mål om en kulstoffri økonomi; opfordrer EIB til obligatorisk at integrere en forudgående, uafhængig vurdering af den miljømæssige, økonomiske og sociale merværdi under udvælgelsen af projekter, der vil blive finansieret inden og uden for Unionen, og opfordrer til, at alle forudgående og efterfølgende vurderinger gennemføres med effektiv inddragelse af interessenter, lokale, regionale og nationale myndigheder og repræsentanter for civilsamfundet; opfordrer desuden til, at resultaterne af disse evalueringer samt de anvendte indikatorer offentliggøres og gøres fuldt tilgængelige;

42.  understreger, at finansieringen af store projekter ofte fremmer infiltration af selskaber med forbindelse til organiseret kriminalitet; beklager, at EIB har finansieret motorringvejen "Passante di Mestre", som er genstand for efterforskning i forbindelse med påstande om skattesvig; bemærker med bekymring, at EIB ikke har fulgt op på henstillingerne i betænkningen om årsrapport 2013 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig; opfordrer endnu en gang EIB til at indstille enhver form for finansiering til projektet;

43.  understreger betydningen af regionaludvikling og opfordrer EIB til at øge dialogen og samarbejdet med regionale og lokale myndigheder, banker og agenturer; mener, at man i forbindelse hermed også bør støtte grænseoverskridende samarbejde;

44.  opfordrer EIB til at øge sin støtte til projekter, der er omfattet af EU's makroregionale strategier; understreger betydningen af fortsat at støtte bæredygtige innovative økonomiske samt traditionelle sektorer i EU; understreger, at det er nødvendigt at binde Europa sammen ved hjælp af intermodal transport og lokale investeringer; opfordrer desuden til oprettelse af en finansierings- og investeringsplatform, der skal gøre det muligt at samle midler fra forskellige kilder og mobilisere de nødvendige investeringer i sådanne makroregionale projekter;

Forvaltning af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)

45.  glæder sig over den nye Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI); understreger behovet for, at EFSI fungerer på en effektiv, gennemsigtig og retfærdig måde i overensstemmelse med kriterierne i fondens mandat og forordning, og anbefaler, at Parlamentet og Den Europæiske Revisionsret indgår et tæt samarbejde og fører tilsyn med EFSI-operationer; understreger, at dens ressourcer bør udvise reel additionalitet i forhold til de sædvanlige aktiviteter, der finansieres af EIB; minder om, at EFSI også skal bidrage til samhørighed og opfordrer EIB til at sikre sammenhæng og komplementaritet med investeringer fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og andre offentlige midler; opfordrer EIB til at gennemføre og videreudvikle EFSI i tæt samarbejde med lovgivningsmyndighedens to parter, herunder ved en rettidig og forpligtende indgåelse af den påtænkte aftale mellem Europa-Parlamentet og EIB;

46.  forventer, at målene for EFSI vil være i overensstemmelse med EIB's PPG'er, og at omfanget af EIB's investeringer for 2016 vil blive tilpasset for også at afspejle EFSI's aktiviteter;

47.  understreger, at EFSI bør komme alle medlemsstaterne til gode uden sektorbestemt og regional forhåndstildeling og også bør stemme overens med igangværende regionale eller lokale investeringsinitiativer; understreger, at EFSI-finansiering desuden bør være til gavn for mindre projekter;

48.  erkender de udfordringer, der er forbundet med at skabe og hurtigt gennemføre en EFSI-oversigt over strategiske projekter; glæder sig over, at EIB har oprettet Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning, der har til formål at yde teknisk bistand og ekspertise til potentielle initiativtagere; forventer, at den tekniske bistandsmekanisme kan fungere effektivt på lokalt og regionalt plan;

49.  anbefaler, at medlemsstaterne udpeger nationale erhvervsfremmende banker, og at der indgås et tættere samarbejde mellem EIB og nationale erhvervsfremmende banker, finansielle institutioner og investeringsplatforme for at samle og udveksle ekspertise og knowhow samt for bedre at tilpasse EIB's aktioner til medlemsstaternes politiske prioriteter; minder om nødvendigheden af fuld gennemsigtighed og prioritering af resultatorientering med hensyn til inddragelse af nationale erhvervsfremmende banker og institutioner i EFSI-projekter;

50.  opfordrer EIB til at sikre, at EFSI ikke indirekte anvendes som et middel til at øge EIB's kapital; opfordrer derfor EIB til regelmæssigt at revidere sin deltagelse i EFSI og til at påvise, at betingelserne om additionalitet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 2015/1017 er opfyldt, og navnlig at private finansieringskilder ikke fortrænges;

51.  er bekymret over, at mange af de projekter, som blev udvalgt i "warehousing"-fasen, ville have kunnet opnå finansiering på normale betingelser, og ikke opfylder kravet om additionalitet; minder om, at EFSI-garantien havde til formål at gøre det muligt for EIB at tage flere risici og samtidig opretholde sin AAA-rating; understreger, at det vil være yderst årvågent med hensyn til at overvåge overholdelsen af dette kriterium;

52.  forventer, at EIB-Gruppen er særlig opmærksom på overholdelsen af artikel 140, stk. 6, i finansforordningen, som fastsætter, at finansielle instrumenter "ikke må skabe uberettigede fordele for tredjemand, især i form af uberettigede udbytter eller fortjenester", som følge af en frygt for, at EFSI på én eller anden måde eventuelt kan bidrage til "socialiseringen af risici og privatiseringen af gevinster" i lyset af finansieringserfaringerne i forbindelse med sager, såsom Castor-projektet i Spanien eller Passante di Mestre-projektet i Italien;

Vurdering af projektobligationsinitiativet

53.  mener, at projektobligationsinitiativet bør vurderes med hensyn til dets økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser; opfordrer indtrængende Kommissionen til at oprette en inklusiv og åben høringsproces på EU-plan – med aktiv deltagelse af repræsentanter fra Europa-Parlamentet – om fremtiden for projektobligationer for perioden 2016-2020, inden den nuværende pilotfase er fuldt ud iværksat;

Opdatering af den eksterne dimension af EIB's interventioner

54.  glæder sig over EIB's nye eksterne långivningsmandat for 2014-2020, som fastsætter en EU-garanti for EIB's eksterne transaktioner på op til 30 mia. EUR såvel som dens centrale mål, nemlig udvikling af den lokale private sektor, udvikling af den sociale og økonomiske infrastruktur samt tilpasning til og modvirkning af klimaændringer;

55.  opfordrer EIB til at lægge vægt på tredjelande og regioner uden for EU, som er ramt af konflikter og ekstrem fattigdom, med det primære mål at mindske udviklingskløften mellem EU og disse regioner og bidrage til støtteprogrammer for SMV'er i handelspartnerlande, herunder via tilstrækkelig finansiering til faciliteten for SMV'er som led i det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA) med særligt fokus på naboskabslande i det sydlige Middelhavsområde og Østeuropa; opfordrer EIB til at arbejde sammen med Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) med henblik på at finansiere langsigtede investeringer til fordel for den økonomiske udvikling; glæder sig over, at EU-tilskud i stigende grad blandes med lån fra EIB med henblik på at opnå bedre projektresultater i EU's partnerlande;

56.  opfordrer indtrængende EIB til at fortsætte med aktivt at fremme bæredygtig vækst i både udviklede lande og udviklingslande for at støtte bæredygtig udvikling rundt om i verden; understreger, at EIB som Unionens finansielle institution skal leve op til sit ansvar for opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling; opfordrer til, at der udvises særlig opmærksomhed over for udviklingsdagsordenen for tiden efter 2015 i forbindelse med midtvejsrevisionen af EIB's eksterne udlånsmandat i 2016;

57.  minder om, at Den Europæiske Investeringsbank er den største udenlandske finansieringsyder i Tyrkiet, og at EIB efter indledningen af tiltrædelsesforhandlingerne i 2004 intensiverede sin långivning til landet, og at der i løbet af det sidste årti er blevet stillet ca. 23 mia. EUR til rådighed; beklager, at Tyrkiet til trods for den fortsatte økonomiske krise i EU for øjeblikket er på en førsteplads blandt EIB's modtagerlande uden for EU med omkring 3,5 % af de samlede EIB-lån (2015); kræver strengere betingelser for finansiering, der er relateret til overholdelse af menneskerettigheder og ytringsfriheden;

58.  opfordrer EIB til at udarbejde og anvende den nødvendige omfattende tilgang som reaktion på de alvorlige udfordringer, som skabes af migrationsstrømmen til Europa, der omfatter en forbedring af operationerne for sådanne strømme i oprindelseslandene samt i de lande, der grænser op til disse lande;

59.  opfordrer i denne forbindelse EIB til at koncentrere sine aktiviteter om at støtte investeringsbehov inden for by-, sundheds- og uddannelsesinfrastruktur og social infrastruktur, hvilket tilskynder til økonomiske aktiviteter, der skaber nye jobmuligheder, og fremmer grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og tredjelande;

60.  påpeger, at EIB er en vigtig aktør for at fremme EU's udenrigspolitiske prioriteringer og mål; anbefaler en bedre koordination og et bedre samarbejde mellem EIB og tjenesterne for eksterne politikker og instrumenter i EU; opfordrer til en fortsættelse af forbedringen af de systematiske forudgående og efterfølgende vurderinger af de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser af EIB-støttede projekter mod EU-Udenrigstjenestens mål og de generelle principper for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i TEU og EU's strategiske ramme og handlingsplan vedrørende menneskerettigheder; opfordrer, med hensyn til investeringer uden for EU, til en dybdegående rapport om eventuelle tab, og om hvordan og i hvilke tilfælde garantiinstrumentet er blevet anvendt; glæder sig over, at EIB har afholdt en række seminarer om erhvervslivet og menneskerettigheder;

61.  opfordrer EIB til at give Parlamentet og offentligheden detaljerede oplysninger om EIB-finansieringen og erhvervsombudsmanden i Ukraines udøvelse af sit hverv;

62.  bifalder den løsning, der er fundet med Verdensbanken, som sætter EIB i stand til at bidrage til at fremme Ukraines køb af gas;

63.  giver udtryk for, at det har til hensigt at foretage en nøje kontrol af gennemførelsen af EIB's eksterne mandat forud for midtvejsevalueringen, samtidig med at der tages højde for den potentielle aktivering af yderligere 3 mia. EUR; bekræfter sit tilsagn om nøje at undersøge de første "rapporter om projektgennemførelse", som skal offentliggøres for perioden 2014-2020 inden for rammerne af EIB's eksterne udlånsmandat; anmoder Den Europæiske Revisionsret om at udarbejde en særberetning om EIB's eksterne låneaktiviteter, deres resultater og overensstemmelse med EU's politikker;

Forbedring af EIB's forvaltning, gennemsigtighed og kontrol

64.  glæder sig over den gode kvalitet af EIB's aktiver med en andel af nødlidende lån tæt på 0 % (0,2 %) af den samlede låneportefølje og dens forsigtige likviditetsstyring; anser det for afgørende, at EIB bevarer sin AAA-kreditrating for fortsat at kunne få adgang til de internationale kapitalmarkeder på de bedste finansieringsvilkår;

65.  foreslår, at EIB forbedrer sine kapaciteter til sektoranalyse og offentliggør samlede statistiske data samt oplysninger om delprojekter med henblik på at fremme en målrettet tilgang til bestemte sektorer eller typer af SMV'er; understreger, at det er nødvendigt, at der i EIB's årsberetninger indgår en mere fuldstændig og detaljeret analyse af investeringsbehovene pr. virksomhedssektor i EU med henblik på at gøre det muligt at indkredse investeringsmanglerne i forhold til EU's prioriteringer; mener, at EIB skal kunne evaluere sine investeringsinstrumenters kapacitet for at afhjælpe sådanne mangler;

66.  understreger den betydning, som EIB tillægger sin politik om nultolerance over for svig, korruption og hemmelige aftaler og dens forpligtelse til at styrke integritet og etiske regler; glæder sig i denne forbindelse over, at EIB's bestyrelse har godkendt en opdateret politik til bekæmpelse af svig og EIB-Gruppens årsberetning om bekæmpelse af svig – 2014; forventer, at EIB standser yderligere udbetalinger af lån til projekter, der er genstand for nationale eller europæiske korruptionsundersøgelser;

67.  glæder sig over vedtagelsen af EIB-Gruppens reviderede ramme for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (AML-CFT) i juli 2014; opfordrer EIB til at fortsætte dialogen med civilsamfundet om forbedring af politikken over for ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner; opfordrer EIB til at etablere en ny ansvarlig beskatningspolitik, som tager udgangspunkt i revision af dens politik for usamarbejdsvillige jurisdiktioner i 2016; opfordrer EIB til både at yde direkte finansiering og finansiering via formidlere på betingelse af offentliggørelse af landeopdelte skatterelevante data i overensstemmelse med CRD IV-bestemmelserne for kreditinstitutter og oplysninger om det reelle ejerskab;

68.  opfordrer EIB til i forbindelse med de forhåndsvurderinger af foretagender, som er genstand for retslig efterforskning, at opdatere sine politikker for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet;

69.  noterer sig rapporten om gennemførelsen af EIB's politik for gennemsigtighed i 2014; insisterer på nødvendigheden af at opnå den højeste grad af gennemsigtighed og institutionel ansvarliggørelse ved at sikre en proaktiv offentliggørelse af udtømmende og velfunderede budgetoplysninger og adgang til finansielle data vedrørende de projekter, der finansieres af EIB;

70.  opfordrer til størst mulig gennemsigtighed og offentlighed omkring systemet med udbuds- og underleverandøraftaler og til, at Parlamentet under alle omstændigheder garanteres adgang til oplysningerne og den finansielle dokumentation herom;

71.  opfordrer EIB til nøje at overholde kravene vedrørende det offentlige register over miljødokumenter i henhold til Århusforordningen (forordning (EF) nr. 1367/2006) og til at fortsætte sine regelmæssige rapporter om sine udlånsaktiviteter uden for EU i overensstemmelse med standarderne i det internationale initiativ vedrørende gennemsigtighed i bistanden (IATI);

72.  gentager, at EIB bør styrke sine due diligence-aktiviteter for at forbedre kvaliteten af oplysningerne om de endelige modtagere og mere effektivt undgå transaktioner med finansielle formidlere med negative resultater med hensyn til gennemsigtighed, svig, korruption, organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge og negativ påvirkninger af miljøet eller sociale forhold, eller som er registreret i offshorefinanscentre og skattely, som gør brug af aggressiv skatteplanlægning; opfordrer EIB til ikke at anvende projektobligationsinitiativet til at finansiere aktiviteter, der er infiltreret af organiseret kriminalitet; understreger på ny, at det er nødvendigt, at EIB sammen med Kommissionen udarbejder en stringent offentlig liste over kriterier for udvælgelse af finansielle formidlere;

73.  opfordrer EIB til at udvikle mere stringente regler om interessekonflikter og klare, strenge og gennemsigtige kriterier for offentlig-private partnerskaber, der modtager finansiering, for at sikre at ikke blot investeringerne i projekterne er ligeligt delt mellem både offentlige og private partnere, men også de risici, der er forbundet med investeringerne, med henblik på at beskytte den offentlige interesse; opfordrer EIB til at styrke knowhow-grundlaget for staters, regioners og kommuners deltagelse i strukturerne i offentlig-private partnerskaber, herunder ved at give dem retningslinjer herom;

74.  opfordrer EIB til at sikre, at virksomheder, der deltager i projekter, der medfinansieres af EIB, skal respektere princippet om lige løn og gennemsigtige lønninger samt princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv; påpeger endvidere, at EIB's beslutninger om, hvilke projekter, der skal finansieres, ligeledes bør tage hensyn til de foranstaltninger, som kandidatvirksomhederne har truffet for så vidt angår virksomhedernes sociale ansvar;

75.  mener, at det ville være hensigtsmæssigt med regelmæssige ajourføringer af de forvaltningsomkostninger og -gebyrer, som EIB afholder, og af oplysninger om finansierede projekters virkning med hensyn til beskæftigelse og økonomisk merværdi;

76.  anbefaler, at der på EIB's websted offentliggøres ikke-fortrolige dokumenter som f.eks. forretningsplaner for de foregående år, interinstitutionelle aftaler og aftalememoranda og andre relevante aftaler samt en regelmæssig offentliggørelse af protokollerne fra møderne i EIB's ledende organer fra og med januar 2016; mener, at bedre offentlig adgang til dokumenter er et centralt element i institutionens gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet;

77.  glæder sig over revisionen af EIB's klageinstanspolitik, der blev lanceret i september 2015 og den offentlige høring, der blev indledt for relevante interessenter; forventer, at den igangværende revision af klageinstansen vil forbedre og fremme dens uafhængighed og effektivitet og vil bidrage til øget effektivitet af klageinstansens kontor; anmoder EIB's direktion om at tage højde for henstillingerne fra dette kontor og om at reagere på Den Europæiske Ombudsmands udtalelser; opfordrer til en stabil informationsudveksling mellem EIB's klageinstans og EIB's bestyrelse; mener, at der er behov for at ajourføre aftalememorandummet mellem EIB og Den Europæiske Ombudsmand, for at Ombudsmanden mere aktivt kan føre ekstern kontrol med EIB og forbedre overvågningsprocedurerne og EIB's ansvarlighed;

78.  glæder sig over årsberetningerne for regnskabsåret 2014 fra EIB's Revisionsudvalg, og opfordrer indtrængende de ansvarlige EIB-organer til at sikre fuld overensstemmelse med den mest forsigtige bankpraksis i de områder, hvor fuld overensstemmelse ikke blev nået i 2014; noterer sig, at EIB's ledelse har til hensigt at omorganisere bankens kontrolfunktioner; støtter Revisionsudvalgets anmodning om en tilsvarende gennemførelsesplan og dets hensigt om nøje at overvåge den videre udvikling; glæder sig over, at Revisionsudvalget har advaret EIB's ledelse og tjenestegrene om, at EIB bør opretholde sin kapacitet, samtidig med at den nuværende struktur for intern kontrol ikke svækkes;

79.  mener, at EIB's årsberetninger bør lægge større vægt på resultaterne af gennemførte projekter; opfordrer i denne forbindelse EIB til sammen med projektpartnere at fremlægge en række resultater fra hvert afsluttet projekt, der vurderer effektiviteten af EIB's finansiering;

80.  bemærker, at trepartsaftalen, der er omtalt i artikel 287, stk. 3, i TEUF, om samarbejdet mellem EIB, Kommissionen og Revisionsretten vedrørende Revisionsrettens metoder til revision af EIB's aktiviteter med hensyn til at forvalte Unionens og medlemsstaternes midler, udløber den 27. oktober 2015; opfordrer de tre institutioner til at samarbejde om processen for fornyelse og ajourføring af denne aftale, og at det sikres, at den forlængede aftale dækker de allerede eksisterende og EIB's nye instrumenter og initiativer, som vedrører offentlige midler fra EU eller Den Europæiske Udviklingsfond; opfordrer i denne forbindelse til, at Den Europæiske Revisionsret tildeles øgede beføjelser for at evaluere og mere grundigt at rapportere om EIB's udlånspraksis, instrumenter og initiativer, når de direkte vedrører anvendelsen af EU's budgetbevillinger;

Hen imod en mere omfattende parlamentarisk ansvarlighed

81.  mener, at den voksende kompleksitet og det voksende omfang af EIB's aktiviteter, sammen med den fortsatte usikkerhed på de finansielle markeder, gør det endnu mere nødvendigt at finde løsninger til at indføre et effektivt banktilsyn med EIB; beklager derfor, at Parlamentets tidligere fremsatte forslag om at indføre reguleringsmæssige eksterne tilsyn ikke er blevet taget i betragtning af hverken Kommissionen eller EIB;

82.  tilskynder til de bestræbelser, der gøres af de berørte parter for at udarbejde en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og EIB for at forbedre samarbejdet mellem de to institutioner; opfordrer til en regelmæssig struktureret dialog mellem EIB's formand og Europa-Parlamentet for at sikre øget parlamentarisk kontrol med EIB's aktiviteter; opfordrer endvidere EIB til som led i denne interinstitutionelle aftale at undertegne en aftale med Parlamentet for at gøre det muligt for Europa-Parlamentets medlemmer at stille direkte spørgsmål til EIB's formand med en aftalt tidsplan for svar, som det allerede er tilfældet med ECB's formand;

o
o   o

83.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Den Europæiske Investeringsbank og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0201.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0183.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0161.
(4) EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik