Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2127(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0050/2016

Teksty złożone :

A8-0050/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 16
CRE 27/04/2016 - 16

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.64
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0200

Teksty przyjęte
PDF 462kWORD 161k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela
Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014
P8_TA(2016)0200A8-0050/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 (2015/2127(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie z działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie finansowe za 2014 r. i sprawozdanie statystyczne za 2014 r. Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

–  uwzględniając sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2014 r. w sprawie zrównoważonego rozwoju, w sprawie opartej na trzech filarach oceny operacji EBI w UE oraz w sprawie wyników osiągniętych poza UE,

–  uwzględniając sprawozdania roczne Komitetu Kontroli i Audytu EBI za rok 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczące zwalczania nadużyć finansowych w 2014 r.,

–  uwzględniając plan operacyjny grupy EBI na okres 2014–2016 (17 grudnia 2013 r.), operacyjny plan działań EFI na okres 2014–2016 (grudzień 2013 r.) oraz plan operacyjny grupy EBI na okres 2015–2017 (21 kwietnia 2015 r.),

–  uwzględniając sprawozdanie z realizacji polityki przejrzystości EBI w 2014 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie z działalności jednostki EBI ds. nadzoru zgodności z prawem za rok 2014,

–  uwzględniając art. 3 i 9 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając art. 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 i 309 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz załączony do niego Protokół (nr 5) w sprawie statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

–  uwzględniając Regulamin wewnętrzny Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za rok 2012(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za rok 2013(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej(3) oraz komunikat Komisji z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie finansowania długoterminowego gospodarki europejskiej (COM(2014)0168),

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2011/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie upoważnienia EBI do prowadzenia działalności zewnętrznej na lata 2007–2013 oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 670/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany decyzji nr 1639/2006/WE ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (dotyczące etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020”),

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z października 2014 r. odnoszące się jednoznacznie do zaangażowania EBI na rzecz nowego funduszu ukierunkowanych inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz modernizację systemów energetycznych w państwach członkowskich o niższych dochodach,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 listopada 2014 r. pt. „Plan inwestycyjny dla Europy” (COM(2014)0903),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013(4),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 lipca 2015 r. pt. „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rola krajowych banków prorozwojowych we wspieraniu planu inwestycyjnego dla Europy” (COM(2015)0361),

–  uwzględniając art.52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jak również Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0050/2016),

A.  mając na uwadze, że podstawowym zadaniem EBI, jako banku UE, jest wspieranie finansowe projektów służących interesom Unii, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju rynku wewnętrznego oraz do spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, a co za tym idzie – umacniają integrację europejską przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia i sprzyjają konkurencyjności Unii;

B.  mając na uwadze, że wszystkie działania finansowane przez EBI muszą być spójne z traktatami UE, jak również z nadrzędnymi celami i priorytetowymi obszarami działania UE określonymi w strategii „Europa 2020” i w instrumencie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia;

C.  mając na uwadze, że w celu wykonania swoich zadań EBI, nie dążąc do osiągania zysków, udziela pożyczek i gwarancji, które ułatwiają finansowanie projektów we wszystkich sektorach gospodarki;

D.  mając na uwadze, że kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny z 2008 r. doprowadził do pojawienia się poważnej luki inwestycyjnej i skrajnych poziomów bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi młodych, a także przyniósł perspektywę przedłużającej się stagnacji europejskiej gospodarki;

E.  mając na uwadze, że obecnie zarówno poszczególne państwa członkowskie, jak i cała UE stoją przed przytłaczającym wyzwaniem, z jakim nie miały do tej pory do czynienia w całej historii UE i które polega na zarządzaniu masowym napływem migrantów z różnych regionów świata;

F.  mając na uwadze, że w obecnych okolicznościach centralna rola, jaką EBI odgrywa w skutecznym wdrażaniu planu inwestycyjnego dla Europy i w zapewnianiu skutecznego działania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), cechuje się teraz nowym pod względem jakościowym stopniem pilności, gdyż fundusz ten stanowi główny mechanizm pobudzania wzrostu, tworzenia godnych miejsc pracy oraz eliminacji podziałów społecznych i terytorialnych w Unii;

G.  mając na uwadze, że Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ma do odegrania kluczową rolę w reakcji grupy EBI na bardziej długoterminowe konsekwencje kryzysu, a także przyczynia się do ożywienia gospodarki europejskiej dzięki wsparciu dla MŚP;

H.  mając na uwadze, że EBI powinien być nie tylko instytucją finansową, ale także bankiem wiedzy i dobrych praktyk, który doradza państwom członkowskim i podmiotom gospodarczym oraz przyczynia się do maksymalizacji wartości dodanej funduszy UE;

I.  mając na uwadze, że finansowanie przez EBI projektów poza UE ma na celu wspieranie realizacji unijnych celów polityki zagranicznej, zgodnie z wartościami Unii i w oparciu o poszanowanie zrównoważonych standardów społecznych i środowiskowych;

J.  mając na uwadze, że skala i złożony charakter zadań, jakie ma do wykonania obecnie EBI, wymagają odnowionego zobowiązania się do starannego unikania finansowania projektów, które nie są zgodne z podstawowymi standardami należytego zarządzania finansowego, szkodząc tym samym wiarygodności EBI jako publicznej instytucji finansowej z potrójnym „A” i o nieposzlakowanej reputacji;

Program inwestycyjny EBI podstawą realizacji celów polityki UE

Priorytetowe traktowanie inwestycji służących przyspieszeniu ożywienia i zwiększeniu produktywności

1.  z zadowoleniem przyjmuje roczne sprawozdania EBI za 2014 r. oraz przedstawione w nich osiągnięcia, a także gorąco zachęca EBI, by kontynuował swoje wysiłki mające na celu podwyższenie niskiego poziomu inwestycji w UE;

2.  z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza fakt, że w 2014 r. EBI dofinansował 285 000 małych i średnich przedsiębiorstw i zapewnił dzięki temu 3,6 mln miejsc pracy, a także podpisał umowy dotyczące łącznie 413 projektów w UE o wartości 69 mld EUR oraz 92 nowych projektów poza UE o łącznej wartości 7,98 mld EUR; z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że w tym samym roku EFI przeznaczył finansowanie w wysokości 3,3 mld EUR w postaci kapitału własnego i gwarancji dla mniejszych firm, zapewniając w ten sposób pomyślną realizację jednego z najambitniejszych planów działalności EBI, zaś łączna wysokość finansowania zapewnionego przez grupę EBI wyniosła 80,3 mld EUR; z zadowoleniem przyjmuje najwyższy od 2009 r. wolumen zatwierdzonych operacji, jaki EBI osiągnął w 2014 r., ale podkreśla, że może on być jeszcze wyższy; wyraża poparcie dla podwyższenia kapitału EBI o 10 mld EUR, uzgodnionego w 2012 r. przez wszystkie państwa członkowskie;

3.  zauważa jednak, że w 2014 r. 59,4% wszystkich projektów wspartych przez EBI było realizowanych w pięciu wiodących gospodarkach UE, podczas gdy udział pozostałych 23 państw członkowskich wyniósł jedynie 30,3%; zachęca EBI do prowadzenia bardziej zrównoważonej polityki pożyczkowej względem państw członkowskich, biorąc pod uwagę znaczenie obecnych i długoterminowych wyzwań, z jakimi zmierzyć się musi Unia;

4.  wzywa EBI do zapewnienia państwom członkowskim posiadającym niższy wskaźnik zatwierdzanych wniosków większego wsparcia technicznego na etapie poprzedzającym zatwierdzenie i zachęca EBI do ułatwiania wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi w odniesieniu do pomyślnego opracowywania projektów;

5.  apeluje do EBI o skoncentrowanie się na inwestycjach w gospodarkę realną, aby pobudzać tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy w UE;

6.  zwraca uwagę na dramatycznie wysokie wskaźniki bezrobocia w wielu państwach członkowskich, zwłaszcza wśród młodych ludzi, i wzywa EBI do uwzględniania tej sytuacji przy wdrażaniu polityki;

7.  wskazuje że operacje, oprócz tego, że muszą uwzględniać dostępność środków, muszą być ukierunkowane na generowanie inwestycji sprzyjających ożywieniu gospodarczemu i produktywnemu zatrudnieniu i musi im towarzyszyć spójne wsparcie dla państw członkowskich mające na celu zwiększenie możliwości absorpcyjnych w razie konieczności, jak również nieustanne zaangażowanie na rzecz unikania ryzyka fragmentacji terytorialnej;

8.  zwraca uwagę, że niewystarczająca zdolność do tworzenia projektów w sektorach publicznym i prywatnym oraz niskie poziomy zdolności kredytowej w niektórych państwach członkowskich, w połączeniu z obecnymi warunkami na rynku, stanowią poważne wyzwania dla programu udzielania kredytów EBI; nalega zatem, aby EBI znacznie zintensyfikował swoją pomoc techniczną i doradztwo finansowe we wszystkich kluczowych dziedzinach działalności, aby wszystkie państwa członkowskie mogły łatwo z nich korzystać, co pozwoli uzyskać dużo wyższy poziom zdolności do generowania wzrostu;

9.  z zadowoleniem przyjmuje stosowane przez EBI ramy oceny opartej na trzech filarach (3PA) oraz ramy pomiaru wyników do oceny ex ante oczekiwanych wyników projektów inwestycyjnych, zarówno w UE, jak i poza nią;

10.  zwraca się do EBI, aby przy ocenianiu i klasyfikowaniu projektów przyznawał decydujące pierwszeństwo długoterminowym skutkom inwestycji i brał pod uwagę nie tylko wskaźniki finansowe, ale przede wszystkim wkład projektów w zapewnianie zrównoważonego rozwoju i lepszej jakości życia przez wprowadzanie dalszych ulepszeń w dziedzinie zatrudnienia, standardów społecznych i środowiska;

11.  podkreśla, że zatwierdzanie finansowania projektów powinno opierać się na odpowiedniej analizie finansowej i analizie ryzyka, rentowności i należytym zarządzaniu budżetem; uważa, że projekty zatwierdzone do finansowania przez EBI powinny zapewniać wyraźną wartość dodaną dla gospodarki europejskiej;

12.  ubolewa nad tym, że w sprawozdaniu w sprawie oceny opartej na trzech filarach (3PA) nie przedstawiono informacji, czy to w oparciu o metodę 3PA, czy inne odnośne narzędzia, o wynikach faktycznie osiągniętych dzięki operacjom zrealizowanym w UE w 2014 r. (w odróżnieniu od wyników osiągniętych poza UE), pomimo faktu, że metoda trzech filarów została opracowana w konkretnym celu wzmocnienia zdolności EBI do monitorowania wdrażania poprzez obserwowanie wpływu wywieranego przed dany projekt podczas całego cyklu projektowego; oczekuje, że w rezultacie trwającej harmonizacji między metodą 3PA a ramami pomiaru wyników zostaną wprowadzone na początku roku 2016 i użyte do sporządzenia sprawozdania EBI za 2015 r. nowe zharmonizowane ramy, lepiej dostosowane do oceny ex post i do sporządzania sprawozdań z wyników projektów w UE i poza nią oraz w pełni zgodne z tabelą wyników dla operacji EFIS; apeluje o systematyczne publikowanie ocen poszczególnych projektów;

13.  odnotowuje plan operacyjny EBI na lata 2015–2017; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że uznano w nim, iż tempo odbudowy gospodarczej jest różne w poszczególnych państwach członkowskich oraz że przekrojowym celem politycznym ustanowiono w nim spójność gospodarczą i społeczną;

14.  bierze pod uwagę fakt, że EBI przeorganizował klasyfikację swoich głównych celów polityki publicznej dla grupy EBI na okres 2015–2017 (innowacje i kapitał ludzki, finansowanie MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, efektywna infrastruktura oraz środowisko) w sposób różniący się od klasyfikacji jego celów polityki publicznej na okres 2014–2016 (zwiększenie potencjału wzrostu i zatrudnienia, zrównoważenie środowiskowe, gospodarcza i społeczna spójność i konwergencja oraz działania w dziedzinie klimatu); zauważa, że cele polityki publicznej zostały dostosowane do zmieniających się warunków gospodarczych, i w tym względzie zwraca się do EBI o dopilnowanie, by dwa cele przekrojowe – cel dotyczący spójności gospodarczej i społecznej w UE oraz cel dotyczący działań w dziedzinie klimatu – zostały jeszcze bardziej umocnione, podobnie jak spodziewany odsetek podpisanych projektów realizujących te cele;

15.  niemniej jednak uważa, że prezentacja działań EBI w sprawozdaniu z działalności za 2014 r. nie jest w pełni spójna z celami polityki publicznej na 2014 r.; ponadto ubolewa nad brakiem informacji na temat wyników uzyskanych w ramach poszczególnych instrumentów finansowych i inicjatyw EBI, które realizowano w 2014 r.; zaleca, aby EBI, przekazując informacje o swojej działalności, koncentrował się na efekcie poczynionych inwestycji, a nie głównie na ich rozmiarze;

16.  oczekuje, że EBI weźmie udział w śródokresowym przeglądzie strategii „Europa 2020”, przedstawiając informacje o swoich działaniach i swoim wkładzie w realizację celów strategii;

17.  wzywa EBI, aby rozważył sporządzenie w 2015 r. bardziej kompleksowego i analitycznego sprawozdania dotyczącego rocznej działalności, w którym odpowiednio podsumuje informacje ze sprawozdań tematycznych i który pełniej odpowiadałby wymogom art. 9 statutu EBI;

18.  z zadowoleniem przyjmuje nowe informacje zawarte w dokumencie roboczym w sprawie instrumentów finansowych, dołączonym do projektu budżetu; ubolewa jednak nad brakiem globalnego przeglądu rocznych zobowiązań i płatności względem EBI i oczekuje dalszych szczegółów;

19.  podkreśla, że częścią ogólnej strategii muszą być inwestycje, reformy strukturalne i polityka zrównoważonego budżetu;

Promowanie zatrudnienia młodzieży, innowacji oraz MŚP

20.  z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie w 2014 r. inicjatywy EBI „Umiejętności i miejsca pracy – inwestowanie w młodzież” i zachęca EBI do kontynuowania inwestycji w edukację, rozwijanie umiejętności oraz tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych; wzywa EBI do przygotowania kompleksowego sprawozdania dotyczącego wyników uzyskanych w ramach inicjatywy na rzecz inwestowania w młodzież, w tym poprzez zastosowanie takiego wskaźnika jak trwałe zatrudnienie w następstwie konkretnych działań;

21.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie w 2014 r. nowej gamy produktów w ramach InnovFin (Fundusze unijne dla innowatorów), dostępnych dla innowatorów wszelkich rozmiarów, a także uruchomienie usługi doradztwa InnovFin dla dużych projektów w zakresie badań i rozwoju; odnotowuje również zapoczątkowanie w 2014 r. nowego upoważnienia grupy EBI w zakresie zwiększenia ryzyka;

22.  zauważa, że w 2014 r. EBI podpisał łącznie 225 operacji w UE na rzecz promowania innowacji i umiejętności (62 operacje dotyczące innowacji oraz badań i rozwoju o wartości 9,6 mld EUR oraz 25 operacji dotyczących edukacji i umiejętności o wartości 4,4 mld EUR) oraz na rzecz MŚP i spółek o średniej kapitalizacji (138 operacji o wartości 22,2 mld EUR);

23.  odnotowuje wzrost kapitału EFI o 1,5 mld EUR w 2014 r. oraz jego rekordowe – wynoszące 3,3 mld EUR – inwestycje na rzecz finansowania ryzyka MŚP, co dzięki efektowi dźwigni przyciągnęło kapitał w wysokości 14 mld EUR; apeluje o włączenie kompleksowego i przejrzystego przeglądu operacji EFI do rocznego sprawozdania EBI;

24.  zwraca uwagę, że grupa EBI przekazuje finansowanie MŚP i spółkom o średniej kapitalizacji za pośrednictwem różnych pośredników finansowych, starając się poprawić warunki dostępu do finansowania i zwiększyć ten dostęp; apeluje zatem do EBI, aby ściślej współpracował ze swoimi pośrednikami finansowymi w państwach członkowskich i nakłonił ich do przekazywania odnośnych informacji potencjalnym beneficjentom w celu stworzenia środowiska przyjaznego przedsiębiorcy, które daje MŚP łatwiejszy dostęp do finansowania;

25.  zauważa, że MŚP w wielu częściach Europy napotykają skrajne trudności w uzyskiwaniu dostępu do niezbędnego finansowania; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBI kładzie większy nacisk na wspieranie MŚP; podkreśla istotną rolę EBI w kontekście ułatwiania partnerstw i wzmacniania instrumentów wspierania finansowania działalności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up; wzywa ponadto EBI do ściślejszej współpracy z regionalnymi instytucjami publicznymi w celu optymalizacji możliwości finansowania MŚP;

26.  z zadowoleniem przyjmuje programy EBI na rzecz ułatwień w handlu, w szczególności instrument finansowania wymiany handlowej dla MŚP, który udziela gwarancji bankom zagranicznym zapewniającym finansowanie wymian handlowych MŚP, a tym samym przyczynia się do ożywienia przepływów handlowych i złagodzenia ograniczeń gotówkowych, a także inne nowe projekty w dziedzinie finansowania wymiany handlowej, skierowane do krajów bardzo mocno dotkniętych kryzysem gospodarczym, lub indywidualne rozwiązania finansowe, takie jak europejski instrument mikrofinansowy Progress poświęcony kwestii włączenia społecznego pod względem finansowym;

27.  zwraca się do EBI, by opracował skuteczną politykę komunikacji ukierunkowaną na potencjalnych beneficjentów prywatnych, która stanowiłaby nieodłączny element jego funkcji doradczej; zachęca Bank do umocnienia i poszerzenia jego sieci biur w UE;

28.  ubolewa nad tym, że w sprawozdaniu z działalności za 2014 r. brakuje informacji o wdrażaniu porozumienia z lipca 2014 r. między Komisją i EFI w ramach unijnego Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME);

Umocnienie zrównoważenia środowiskowego i działań w dziedzinie klimatu

29.  zwraca uwagę, że spośród 84 projektów w dziedzinie środowiska podpisanych w 2014 r. w UE, o łącznej wartości 12,6 mld EUR, wartość projektów dotyczących zrównoważonego transportu wynosiła 5,1 mld EUR, wartość projektów dotyczących energii odnawialnej i efektywności energetycznej wynosiła 3,7 mld EUR, zaś wartość projektów dotyczących ochrony środowiska – 3,8 mld EUR; odnotowuje ponadto, że wartość podpisanych operacji na rzecz horyzontalnego celu dotyczącego działań w dziedzinie klimatu wyniosła 16,8 mld EUR, tj. 24% łącznego finansowania EBI wewnątrz UE;

30.  zauważa, że wsparcie EBI na rzecz rozwijania zdolności w zakresie energii odnawialnej koncentrowało się w 2014 r. głównie na pięciu największych gospodarkach UE, zaś jedynie 42 mln EUR z 4,5 mld EUR na projekty dotyczące energii odnawialnej w UE-28 wydano w trzynastu nowych państwach członkowskich; dodaje, że podobną koncentrację odnotowuje się w sektorze efektywności energetycznej, gdzie z 2 mld EUR jedynie 148 mln EUR przydzielono trzynastu nowym państwom członkowskim; zachęca do stopniowego zwiększania w przyszłości inwestycji w budowanie zdolności w zakresie energii odnawialnej i w sektor efektywności energetycznej w nowych państwach członkowskich, tak by stanowiły one 30% całkowitych inwestycji w tych dziedzinach do 2020 r.; wzywa do dołożenia większych starań na rzecz zapewniania dalszej pomocy technicznej organom krajowym i regionalnym, aby zwiększać ich zdolność do przygotowywania rentownych projektów umożliwiających większe inwestycje w sektorze energetycznym;

31.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie w 2014 r. nowych innowacyjnych instrumentów wspierania działań w dziedzinie klimatu, takich jak instrument prywatnego finansowania na rzecz efektywności energetycznej oraz instrument finansowania kapitału naturalnego, a także oczekuje, że EBI przedstawi sprawozdanie o ich wdrażaniu w przyszłych sprawozdaniach z działalności;

32.  wspiera zobowiązanie EBI do sprzyjania inicjatywom, które mają pozwolić UE na pozostanie liderem i na realizowanie jej ambitnych długoletnich celów na rynku emisji w kontekście ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, strategii niskoemisyjnej na 2050 r. oraz negocjacji klimatycznych na forum ONZ w celu opracowania nowego globalnego porozumienia; wzywa do przeglądu udziału EBI w inwestycjach w działania w dziedzinie klimatu, ponieważ udział na poziomie 25% został już osiągnięty;

33.  odnotowuje pęd ku rozwijaniu rynku obligacji ekologicznych oraz wiodącą rolę EBI w zakresie jego własnych obligacji ekologicznych i obligacji „odpowiedzialnych środowiskowo”, co świadczy o zainteresowaniu inwestorów produktami finansowymi poświęconymi zrównoważonemu, niskoemisyjnemu i odpornemu na zmianę klimatu wzrostowi gospodarczemu; wzywa EBI do dokonania w 2016 r. przeglądu jego normy emisji w świetle unijnej strategii niskoemisyjnej na 2050 r.;

34.  z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie we wrześniu 2015 r. strategii klimatycznej EBI (Mobilizowanie środków finansowych na przejście do niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu gospodarki) oraz sprawozdania podsumowującego ocenę operacji EBI w zakresie finansowania działań w dziedzinie klimatu (łagodzenie) w UE w latach 2010–2014; wzywa do przyjęcia skonkretyzowanego, mierzalnego, osiągalnego, realnego, terminowego podejścia w konkretnych planach działania w ramach strategii klimatycznej EBI do 2017 r.;

Promowanie spójności i konwergencji gospodarczej i społecznej

35.  zwraca uwagę, że 19,9 mld EUR, tj. 29% łącznego finansowania EBI wewnątrz UE w 2014 r., przeznaczono na operacje wspierające spójność; niemniej jednak ubolewa nad tym, że nie przedstawiono informacji o liczbie projektów wspartych przez grupę EBI w odnośnych sektorach lub dzięki instrumentom finansowym czy w ramach realizowanych inicjatyw związanych z tym przekrojowym celem polityki;

36.  podkreśla decydującą rolę polityki spójności w zmniejszaniu nierówności między regionami europejskimi oraz wspieraniu integracji europejskiej i w tym kontekście uwypukla kluczowe znaczenie podejścia opartego na wynikach; nalega, aby w przyszłości EBI umieszczał w swoich sprawozdaniach rocznych szczegółowe informacje o wkładzie działań EBI w realizację celów polityki spójności oraz o uzyskanych w tym względzie wynikach;

37.  z zadowoleniem przyjmuje większą rolę, jaką odegra grupa EBI we wdrażaniu polityki spójności w okresie programowania 2014–2020; uważa, że jest to słuszny krok na rzecz zwiększania synergii między EBI a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi; wzywa do usprawnienia działalności EBI zgodnie z Protokołem (nr 28) w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej załączonym do TFUE; uważa, że konieczne jest zacieśnienie współpracy między Komisją, EBI oraz organami lokalnymi i regionalnymi, aby w ten sposób zapewniać skuteczne wykorzystywanie instrumentów finansowych na rzecz wspierania rozwoju terytorialnego i spójności terytorialnej; z zadowoleniem przyjmuje partnerstwo między Komisją a EBI w zakresie ustanowienia platformy doradczej fi-compass; jest przekonany, że należy uprościć przepisy dotyczące wsparcia udzielanego za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz instrumentów finansowych zarządzanych przez EBI;

38.  ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje działania EBI w zakresie finansowania na rzecz wspierania projektów w dziedzinie infrastruktury i transportu w regionach europejskich; podkreśla, że takie formy wsparcia finansowego zwiększają w istotny sposób potencjał rozwoju wymian handlowych, poprzez pobudzanie wzrostu i zwiększanie konkurencyjności, zwłaszcza w obszarach charakteryzujących się stałymi ograniczeniami geograficznymi;

39.  zauważa, że w 2014 r. EBI podpisał w UE 104 projekty na rzecz rozwijania infrastruktury społecznej i gospodarczej na łączną wartość 20,2 mld EUR, z czego strategiczne projekty transportowe (w tym TEN-T) opiewały na 8,2 mld EUR, projekty dotyczące konkurencyjnej i bezpiecznej energii opiewały na 7,5 mld EUR, a projekty odnowy miejskiej (obejmujące także zdrowie) na 4,5 mld EUR;

40.  podkreśla, że inwestowanie w zrównoważone projekty infrastrukturalne stanowi klucz do poprawy konkurencyjności oraz przywrócenia wzrostu i zatrudnienia w Europie; w związku z tym apeluje, by finansowanie EBI było przeznaczane na obszary najbardziej dotknięte wysokim bezrobociem, a także o więcej projektów na rzecz infrastruktury społecznej; zwraca uwagę, że finansowanie EBI powinno skupiać się przede wszystkim na tych państwach, które pozostają w tyle pod względem jakości i rozwoju infrastruktury, pamiętając jednak o zasadzie należytego zarządzania finansami i rentowności projektów;

41.  z niepokojem zauważa tendencję do finansowania infrastruktury takiej jak autostrady, które powodują wzrost zużycia paliwa kopalnego, co stoi w sprzeczności z długoterminowymi celami UE dotyczącymi przejścia na gospodarkę bezemisyjną; zwraca się do EBI o uwzględnienie w procesie selekcji projektów do finansowania w Unii i poza nią obowiązkowej oceny ex ante dotyczącej środowiskowej, gospodarczej i społecznej wartości dodanej oraz o to, by wszelkie oceny ex ante i ex post były dokonywane przy skutecznym zaangażowaniu zainteresowanych podmiotów, organów lokalnych, regionalnych i krajowych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego; ponadto apeluje, aby wyniki tych ocen i szczegóły dotyczące zastosowanych wskaźników były podane do wiadomości publicznej i w pełni dostępne;

42.  podkreśla, że finansowanie wielkich projektów często ułatwia infiltrację spółek powiązanych z przestępczością zorganizowaną; ubolewa, że EBI sfinansował budowę obwodnicy „Passante di Mestre”, w sprawie której prowadzone jest dochodzenie dotyczące oszustw podatkowych; z niepokojem zauważa, że EBI nie uwzględnił żądań w tej kwestii zawartych w sprawozdaniu w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2013 dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych; ponownie wzywa EBI do zawieszenia wszelkiego finansowania projektu;

43.  podkreśla znaczenie rozwoju regionalnego i wzywa EBI do intensywniejszego dialogu i współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi, bankami i agencjami; uważa, że w tym kontekście należy też wspierać współpracę transgraniczną;

44.  wzywa EBI do zwiększenia wsparcia dla projektów objętych strategiami makroregionalnymi UE; podkreśla znaczenie dalszego wspierania zrównoważonych innowacyjnych, jak i tradycyjnych sektorów gospodarki w UE; zwraca uwagę na konieczność zapewnienia wzajemnych połączeń w Europie dzięki transportowi intermodalnemu oraz inwestycjom lokalnym; ponadto wzywa do ustanowienia platform finansowych i inwestycyjnych, aby umożliwić łączenie funduszy z różnych źródeł oraz uruchomienie inwestycji niezbędnych do realizacji takich projektów makroregionalnych;

Zarządzanie Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

45.  z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS); podkreśla potrzebę działania EFIS w sposób skuteczny, przejrzysty i sprawiedliwy, zgodnie z kryteriami swego mandatu i regulaminu, a także zaleca bliską współpracę Parlamentu i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i kontrolowanie przez te organy operacji EFIS; podkreśla, że jego zasoby powinny wykazać rzeczywistą wartość dodaną względem zwyczajowych operacji finansowanych przez EBI; przypomina, że EFIS musi również przyczynić się do spójności, oraz zwraca się do EBI o zapewnienie spójności i komplementarności w odniesieniu do inwestycji finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych funduszy publicznych; wzywa EBI do wdrożenia i dalszego rozwijania EFIS w bliskiej współpracy ze współprawodawcami, w tym poprzez terminowe i obowiązkowe zawarcie porozumienia będącego przedmiotem negocjacji między Parlamentem Europejskim a EBI;

46.  oczekuje, że cele EFIS będą spójne z celami polityki publicznej EBI oraz że poziomy inwestycji EBI na 2016 r. zostaną dostosowane, aby odzwierciedlać również operacje EFIS;

47.  podkreśla, że EFIS powinien przynosić korzyści wszystkim państwom członkowskim, bez wcześniejszego przydziału sektorowego i regionalnego, a także powinien być spójny z realizowanymi obecnie inicjatywami inwestowania regionalnego czy lokalnego; zaznacza, że z finansowania EFIS powinny korzystać również projekty na małą skalę;

48.  uznaje wyzwania, jakie wiążą się z utworzeniem i szybkim zapewnieniem operacyjności wykazu strategicznych projektów EFIS; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie przez EBI europejskiego centrum doradztwa inwestycyjnego, którego celem jest zapewnianie technicznego wsparcia i ekspertyzy potencjalnym promotorom; oczekuje, że mechanizm technicznego wsparcia będzie działał skutecznie na poziomie lokalnym i regionalnym;

49.  wzywa państwa członkowskie do wyznaczenia krajowych banków prorozwojowych i zaleca bliższą współpracę między EBI i krajowymi bankami prorozwojowymi, instytucjami finansowymi i platformami inwestycyjnymi, aby gromadzić wiedzę fachową i know-how oraz dzielić się nimi, a także by lepiej dostosować działania EBI do politycznych priorytetów państw członkowskich; przypomina o potrzebie pełnej przejrzystości i nadania priorytetowego znaczenia ukierunkowaniu na wyniki w odniesieniu do udziału krajowych banków i instytucji prorozwojowych w projektach EFIS;

50.  apeluje do EBI o dopilnowanie, aby EFIS nie był pośrednio wykorzystywany do podwyższania kapitału EBI; apeluje zatem do EBI, w przypadku zaangażowania EFIS, o regularną ocenę i wykazywanie, że są spełnione wymogi dotyczące dodatkowości zawarte w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/1017, a w szczególności, że nie występuje wypieranie prywatnych źródeł finansowania;

51.  wyraża zaniepokojenie, że wiele projektów wybranych w fazie przygotowywania portfela otrzymałoby dostęp do finansowania na normalnych warunkach oraz że nie spełniają one warunku dodatkowości; przypomina, że gwarancja EFIS miała umożliwić EBI podejmowanie większego ryzyka przy jednoczesnym utrzymaniu ratingu potrójnego „A”; podkreśla, że wzmoże czujność, monitorując zgodność z tym kryterium;

52.  oczekuje od grupy EBI szczególnie dokładnego obserwowania przestrzegania art. 140 ust. 6 rozporządzenia finansowego, który stanowi, że instrumenty finansowe „nie generują nienależnych korzyści, zwłaszcza w postaci nienależnych dywidend lub zysków dla osób trzecich”, z uwagi na pewne obawy, że EFIS mógłby w pewien sposób przyczynić się do „uspołeczniania ryzyka i prywatyzacji zysków” w świetle doświadczeń związanych z finansowaniem, takich jak projekt Castor w Hiszpanii czy projekt Passante di Mestre we Włoszech;

Rozważenie inicjatywy obligacji projektowych

53.  uważa, że należy skrupulatnie ocenić inicjatywę obligacji projektowych pod kątem jej skutków finansowych, społecznych i środowiskowych; zwraca się do Komisji o rozpoczęcie otwartego dla wszystkich procesu konsultacji na szczeblu UE z aktywnym udziałem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości obligacji projektowych na okres 2016–2020, zanim w pełni rozwinie się pilotażowy etap obecnej inicjatywy obligacji projektowych;

Aktualizacja zewnętrznego wymiaru interwencji EBI

54.  z zadowoleniem przyjmuje odnowiony mandat EBI w zakresie zewnętrznej działalności pożyczkowej na okres 2014–2020, które zapewnia gwarancję UE obejmującą zewnętrzne operacje EBI na maksymalną kwotę 30 mld EUR, a także jego główne cele, a mianowicie rozwój lokalnego sektora prywatnego, rozwój infrastruktury społecznej i gospodarczej oraz przystosowanie się do zmiany klimatu i jej łagodzenie;

55.  apeluje do EBI o zwracanie uwagi na kraje trzecie i regiony spoza UE, które cierpią na skutek konfliktów i skrajnego ubóstwa, z myślą przede wszystkim o ograniczeniu różnic rozwojowych między UE a tymi regionami, jak również o wnoszeniu wkładu do programów wsparcia MŚP w krajach będących partnerami handlowymi, również poprzez wystarczające finansowanie instrumentu finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA), ze szczególnym uwzględnieniem krajów leżących po południowej stronie Morza Śródziemnego i krajów europejskiego sąsiedztwa wschodniego; wzywa EBI do podejmowania wspólnych działań z Afrykańskim Bankiem Rozwoju (AfDB) w zakresie finansowania długoterminowych inwestycji na rzecz rozwoju gospodarczego; wyraża zadowolenie, że dotacje UE coraz częściej łączy się z kredytami EBI w celu osiągnięcia lepszych wyników w ramach projektów realizowanych w krajach partnerskich UE;

56.  wzywa EBI do kontynuowania aktywnego wsparcia na rzecz zrównoważonego wzrostu zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju na świecie; podkreśla, że EBI, jako finansowe ramię Unii, musi mieć swój udział w realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju; apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na agendę rozwoju po 2015 roku w ramach przeglądu średnioterminowego mandatu w zakresie zewnętrznej działalności pożyczkowej EBI w 2016 r.;

57.  przypomina, że Europejski Bank Inwestycyjny jest największym zagranicznym podmiotem finansującym działającym w Turcji oraz że po otwarciu negocjacji akcesyjnych w 2004 r. EBI zintensyfikował udzielanie pożyczek dla tego kraju i w ciągu ostatnich dziesięciu lat udostępnił około 23 mld EUR; ubolewa nad faktem, że pomimo utrzymującego się kryzysu gospodarczego w UE Turcja zajmuje obecnie pierwszą pozycję wśród państw spoza UE otrzymujących finansowanie EBI i otrzymuje około 3,5% wszystkich pożyczek EBI (2015); apeluje o to, by przyznawanie finansowania było w większym stopniu uwarunkowane poszanowaniem praw człowieka i wolności wypowiedzi;

58.  zachęca EBI do opracowania i zastosowania niezbędnego kompleksowego podejścia w odpowiedzi na poważne wyzwania spowodowane napływem migrantów do Europy, co obejmuje intensywniejsze działania w krajach, z których migranci przybywają, oraz w krajach graniczących bezpośrednio z krajami pochodzenia;

59.  w związku z tym apeluje do EBI, aby w swoich działaniach skupiał się na wspieraniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie infrastruktury miejskiej, zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej, na pobudzaniu działalności gospodarczej stwarzającej nowe możliwości zatrudnienia i na promowaniu współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi a krajami trzecimi;

60.  wskazuje, że EBI jest ważnym podmiotem promującym priorytety i cele polityki zagranicznej UE; zaleca wzmocnioną koordynację i zacieśnioną współpracę między EBI a służbami i instrumentami polityki zagranicznej UE; apeluje o kontynuowanie i ulepszenie systematycznej oceny ex ante i ex post dotyczącej gospodarczych, społecznych i środowiskowych skutków projektów wspieranych przez EBI w świetle celów ESDZ i ogólnych zasad określających działania zewnętrzne Unii, o których mowa w art. 21 TUE oraz w ramach strategicznych i planie działania UE na rzecz praw człowieka; wzywa, w odniesieniu do inwestycji poza UE, do sporządzenia szczegółowego sprawozdania na temat ewentualnych strat oraz sposobu i przypadków stosowania instrumentu gwarancyjnego; wyraża zadowolenie, że EBI przeprowadził szereg seminariów poświęconych działalności gospodarczej i prawom człowieka;

61.  wzywa EBI do przekazania Parlamentowi i opinii publicznej szczegółowych informacji na temat finansowania przez EBI rzecznika praw przedsiębiorców na Ukrainie oraz na temat wyników jego pracy;

62.  wyraża zadowolenie z rozwiązania wypracowanego wraz z Bankiem Światowym, które umożliwia EBI ułatwienie Ukrainie zakupów gazu;

63.  wyraża zamiar dokładnego kontrolowania działań podejmowanych na podstawie mandatu EBI w zakresie zewnętrznej działalności pożyczkowej przed przeglądem śródokresowym, mając jednocześnie na uwadze ewentualne uruchomienie dodatkowych 3 mld EUR; potwierdza swoje zobowiązanie do dokładnego zbadania pierwszych „sprawozdań z zakończonych projektów”, które mają zostać opublikowane w ramach mandatu w zakresie zewnętrznej działalności pożyczkowej na lata 2014–2020; zwraca się do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o sporządzenie specjalnego sprawozdania na temat zewnętrznej działalności kredytowej EBI pod kątem jej wyników i dostosowania do polityki UE;

Umacnianie ram zarządzania, przejrzystości i kontroli EBI

64.  wyraża zadowolenie z powodu wysokiej jakości aktywów EBI, o której świadczy bliski zeru (0,2%) odsetek kredytów zagrożonych w ogólnym portfelu kredytowym, oraz z powodu jego ostrożnego zarządzania płynnością; uważa za kluczowe, by EBI utrzymał swój rating kredytowy na poziomie potrójnego „A”, aby utrzymać swój dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych na jak najlepszych warunkach finansowania;

65.  sugeruje, aby EBI wzmocnił swoje kompetencje analityczne na poziomie sektorowym i publikował zbiorcze dane statystyczne, a także informacje na temat podprojektów, aby ułatwić podejście ukierunkowane na określone sektory lub rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw; podkreśla konieczność włączenia do sprawozdania rocznego EBI bardziej kompleksowej i szczegółowej analizy potrzeb inwestycyjnych poszczególnych sektorów w Unii w celu wskazania obszarów, w których inwestycje nie odpowiadają priorytetom UE; uważa, że EBI powinien dokonywać oceny potencjału swoich instrumentów inwestycyjnych w zakresie korygowania tych niedociągnięć.

66.  podkreśla znaczenie, jakie EBI przypisuje swojej polityce zerowej tolerancji dla nadużyć finansowych, korupcji i zmowy oraz swojemu przywiązaniu do surowych zasad etycznych i zasad w zakresie uczciwości; z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście zatwierdzenie przez Radę Gubernatorów EBI zaktualizowanej strategii zwalczania nadużyć finansowych oraz roczne sprawozdanie grupy EBI w sprawie zwalczania nadużyć finansowych w 2014 r.; oczekuje, że EBI zaprzestanie dalszych wypłat kredytów na projekty, w odniesieniu do których prowadzone są krajowe lub europejskie dochodzenia dotyczące korupcji;

67.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie w lipcu 2014 r. zmienionych ram grupy EBI dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML-CFT); zachęca EBI do kontynuowania dialogu ze społeczeństwem obywatelskim na temat usprawnienia jego polityki w zakresie jurysdykcji niechętnych współpracy; wzywa EBI, by ustanowił nową politykę odpowiedzialnego opodatkowania, rozpoczynając od przeglądu polityki w zakresie jurysdykcji niechętnych współpracy w 2016 r.; wzywa EBI, aby uzależnił zarówno finansowanie bezpośrednie, jak i finansowanie poprzez pośredników finansowych od ujawnienia istotnych danych podatkowych z podziałem na poszczególne kraje zgodnie z przepisami pakietu CRD IV/CRR odnoszącymi się do instytucji kredytowych, a także od ujawnienia informacji na temat rzeczywistej własności;

68.  wzywa EBI, w kontekście ocen ex ante przedsiębiorstw, wobec których toczy się postępowanie sądowe, do aktualizacji jego polityki w zakresie walki z praniem pieniędzy oraz zwalczania finansowania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej;

69.  przyjmuje do wiadomości sprawozdanie w sprawie realizacji polityki przejrzystości EBI w 2014 r.; nalega na potrzebę osiągnięcia najwyższych poziomów przejrzystości i rozliczalności instytucjonalnej poprzez zapewnienie proaktywnego publicznego ujawniania wyczerpujących i rzetelnych informacji budżetowych oraz dostępu do danych finansowych związanych z projektami finansowanymi przez EBI;

70.  zwraca się o jak największą przejrzystość i publiczny charakter systemu zamówień i podwykonawstwa, a także o zagwarantowanie Parlamentowi dostępu w każdym przypadku do informacji i dokumentacji finansowej w tym zakresie;

71.  zachęca EBI do ścisłego spełniania wymogów w zakresie publicznego rejestru dokumentów dotyczących środowiska, na mocy rozporządzenia Aarhus (rozporządzenie (WE) nr 1367/2006), a także do kontynuowania regularnego składania sprawozdań dotyczących swojej działalności kredytowej poza UE zgodnie ze standardami międzynarodowej inicjatywy na rzecz przejrzystości pomocy (IATI);

72.  powtarza, że EBI powinien umocnić swoje działania w zakresie należytej staranności, tak by poprawić jakość informacji o beneficjentach ostatecznych oraz skuteczniej zapobiegać transakcjom z pośrednikami finansowymi, którzy mają na swoim koncie uchybienia w zakresie przejrzystości, nadużyć finansowych, korupcji, przestępczości zorganizowanej, prania pieniędzy lub szkodliwych skutków społecznych i środowiskowych bądź którzy są zarejestrowani w centrach offshore lub rajach podatkowych, które uciekają się do agresywnego planowania podatkowego; zwraca się do EBI o niewykorzystywanie inicjatywy w zakresie obligacji projektowych do finansowania działalności infiltrowanej przez przestępczość zorganizowaną; ponownie podkreśla potrzebę sporządzenia przez EBI wspólnie z Komisją publicznego wykazu rygorystycznych kryteriów selekcji pośredników finansowych;

73.  apeluje do EBI o opracowanie bardziej rygorystycznych zasad dotyczących konfliktów interesów oraz jasnych, rygorystycznych i przejrzystych kryteriów dla partnerstw publiczno-prywatnych otrzymujących finansowanie w celu zapewnienia sprawiedliwego podziału nie tylko części inwestycyjnej projektów między publicznych i prywatnych partnerów, lecz także ryzyka związanego z inwestycjami, aby chronić interes publiczny; wzywa EBI do poszerzania zasobów wiedzy umożliwiających udział rządów, regionów i gmin w strukturach partnerstwa publiczno-prywatnego, również poprzez udostępnianie im wytycznych;

74.  apeluje do EBI o zadbanie o to, aby przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach współfinansowanych przez EBI przestrzegały zasady równości i przejrzystości wynagrodzeń oraz zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet, określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy; ponadto podkreśla, że podejmując decyzje o finansowaniu projektów, EBI powinien uwzględniać środki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu przedsięwzięte przez kandydujące przedsiębiorstwa;

75.  uważa ponadto, że użyteczne byłoby regularne przekazywanie aktualnych informacji o wysokości kosztów zarządzania i opłat ponoszonych przez EBI oraz o wpływie finansowanych projektów na zatrudnienie, a także o ich gospodarczej wartości dodanej;

76.  zaleca publikowanie na stronie internetowej EBI dokumentów, które nie są poufne, takich jak operacyjne plany działań dotyczące poprzednich lat, międzyinstytucjonalne porozumienia i memoranda oraz inne odnośne porozumienia, i regularne ujawnianie protokołów posiedzeń organów zarządzających EBI począwszy od stycznia 2016 r.; uważa, że lepszy publiczny dostęp do dokumentów jest kluczowym elementem zapewniania przejrzystości, rozliczalności i uczciwości instytucji;

77.  z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęty we wrześniu 2015 r. przegląd strategii EBI w zakresie mechanizmu rozpatrywania skarg, a także konsultacje publiczne otwarte dla odnośnych zainteresowanych stron; oczekuje, że trwający przegląd mechanizmu rozpatrywania skarg zwiększy i umocni jego niezależność i skuteczność oraz przyczyni się do większej skuteczności i efektywności biura ds. mechanizmu rozpatrywania skarg; wzywa Komitet Zarządzający EBI do przyjęcia zaleceń tego biura i do podjęcia działań w związku z opiniami Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich; apeluje o stały przepływ informacji między biurem ds. mechanizmu rozpatrywania skarg EBI a Radą Dyrektorów EBI; uważa, że należy uaktualnić protokół ustaleń między EBI a Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich, aby Rzecznik mógł aktywniej sprawować kontrolę nad EBI oraz aby poprawić procedury monitorowania i zwiększyć jeszcze rozliczalność EBI;

78.  z zadowoleniem przyjmuje roczne sprawozdania Komitetu Kontroli i Audytu EBI za rok budżetowy 2014 i nalega, aby właściwe organy EBI zapewniły pełną zgodność z najlepszymi ostrożnościowymi praktykami bankowymi w obszarach, w których nie osiągnięto pełnej zgodności w 2014 r.; przyjmuje do wiadomości, że kierownictwo EBI zamierza przeorganizować funkcje kontroli w Banku; popiera wniosek Komitetu Kontroli i Audytu dotyczący odpowiedniego planu wdrażania oraz jego zamiar dokładnego monitorowania dalszego rozwoju sytuacji; zgadza się z Komitetem Kontroli i Audytu, który zwrócił uwagę kierownictwu i służbom EBI, że EBI powinien utrzymać zdolności, nie osłabiając obecnych ram kontroli wewnętrznej;

79.  uważa, że w sprawozdaniach rocznych EBI należy kłaść większy nacisk na wyniki zakończonych projektów; w tym kontekście apeluje do EBI, aby we współpracy z partnerami projektów opracował zestaw rezultatów każdego zakończonego projektu oceniający skuteczność finansowania EBI;

80.  zwraca uwagę, że dnia 27 października 2015 r. wygasa trójstronna umowa wspomniana w art. 287 ust. 3 TFUE, która reguluje współpracę między EBI, Komisją i Trybunałem Obrachunkowym w zakresie metod kontroli sprawowanej przez Trybunał w odniesieniu do zarządzania przez EBI funduszami Unii i państw członkowskich; wzywa te trzy instytucje do współpracy przy odnowieniu i uaktualnieniu tej umowy oraz do dopilnowania, by odnowiona umowa obejmowała już istniejące oraz wszelkie nowe instrumenty i inicjatywy EBI angażujące środki publiczne z UE czy z Europejskiego Funduszu Rozwoju; w tym kontekście apeluje o przyznanie Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu szerszych uprawnień, aby dokładniej oceniał praktyki udzielania pożyczek, instrumenty i inicjatywy EBI, gdy odnoszą się one bezpośrednio do wykorzystania środków z budżetu UE, oraz składał dokładniejsze sprawozdania w tym względzie;

Ku kompleksowej rozliczalności parlamentarnej

81.  uważa, że rosnąca złożoność i liczba działań EBI oraz stała niepewność na rynkach finansowych powodują, że tym bardziej konieczne jest znalezienie rozwiązań umożliwiających wprowadzenie rzeczywistego ostrożnościowego nadzoru bankowego nad EBI; w związku z tym ubolewa nad tym, że przestawione wcześniej wnioski Parlamentu dotyczące wprowadzenia regulacyjnego zewnętrznego nadzoru ostrożnościowego nie zostały uwzględnione ani przez Komisję, ani przez EBI;

82.  wspiera podejmowane przez zainteresowane strony starania w celu sporządzenia porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a EBI przewidującego zacieśnioną współpracę między tymi dwiema instytucjami; ponadto apeluje o regularny, zorganizowany dialog między prezesem EBI a Parlamentem Europejskim, aby zapewnić zwiększony nadzór parlamentarny nad działalnością EBI; ponadto apeluje do EBI, aby w ramach wspomnianego porozumienia międzyinstytucjonalnego wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Parlamentem umożliwiającego posłom do Parlamentu Europejskiego zadawanie prezesowi EBI bezpośrednich pytań z ustalonym terminem udzielania odpowiedzi, jak ma to już miejsce w przypadku prezesa EBC;

o
o   o

83.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0201.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0183.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0161.
(4) Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności