Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2127(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0050/2016

Texte depuse :

A8-0050/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 16
CRE 27/04/2016 - 16

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.64
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0200

Texte adoptate
PDF 467kWORD 170k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles
Banca Europeană de Investiții - Raportul anual pentru 2014
P8_TA(2016)0200A8-0050/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la Raportul anual pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții (BEI) (2015/2127(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Raportul de activitate al Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru 2014,

–  având în vedere Raportul financiar pe 2014 și Raportul statistic pe 2014 ale Băncii Europene de Investiții,

–  având în vedere Raportul pe 2014 privind sustenabilitatea, Raportul pe 2014 privind evaluarea bazată pe trei piloni a operațiunilor desfășurate de BEI pe teritoriul UE și Raportul pe 2014 privind rezultatele obținute de Banca Europeană de Investiții în afara UE,

–  având în vedere rapoartele anuale pe 2014 ale Comitetului de audit al BEI,

–  având în vedere Raportul anual pe 2014 al Grupului Băncii Europene de Investiții privind activitățile de combatere a fraudelor,

–  având în vedere planul operațional al Grupului BEI pentru 2014-2016 (17 decembrie 2013), planul operațional al FEI pentru 2014-2016 (decembrie 2013) și planul operațional al Grupului BEI pentru 2015-2017 (21 aprilie 2015),

–  având în vedere raportul privind punerea în practică în 2014 a politicii de transparență a BEI,

–  având în vedere raportul de activitatea a Biroului de conformitate al BEI pe 2014,

–  având în vedere articolele 3 și 9 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolele 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 și 309 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Protocolul nr. 5 la acesta privind Statutul BEI,

–  având în vedere Regulamentul interior al Băncii Europene de Investiții,

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2014 referitoare la Raportul anual pentru 2012 al Băncii Europene de Investiții (BEI)(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 30 aprilie 2015 referitoare la Raportul anual pentru 2013 al Băncii Europene de Investiții (BEI)(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 februarie 2014 referitoare la finanțarea pe termen lung a economiei europene(3) și Comunicarea Comisiei din 27 martie 2014 privind finanțarea pe termen lung a economiei europene (COM(2014)0168),

–  având în vedere Decizia nr. 1080/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind mandatul extern al BEI pentru perioada 2007-2013 și Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 670/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2012 de modificare a Deciziei nr. 1639/2006/CE de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) și Regulamentul (CE) nr. 680/2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice (care vizează faza pilot a inițiativei privind obligațiunile pentru finanțarea proiectelor Europa 2020),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din octombrie 2014, în care se menționează în mod explicit participarea BEI la un nou fond destinat investițiilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice și modernizarea sistemelor energetice din statele membre cu venituri reduse,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2014 intitulată „Un Plan de investiții pentru Europa” (COM(2014)0903),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013(4),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 iulie 2015 intitulată „Lucrând împreună pentru locuri de muncă și creștere economică: Rolul băncilor naționale de promovare (BNP) în sprijinirea Planului de investiții pentru Europa” (COM(2015)0361),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru afaceri economice și monetare și Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0050/2016),

A.  întrucât sarcina principală a BEI, în calitatea sa de bancă a UE, este de a sprijini financiar proiecte în interesul Uniunii, care contribuie la dezvoltarea echilibrată a pieței interne și la coeziunea socială, economică și teritorială și, prin urmare, la consolidarea integrării europene, contribuind la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și la competitivitatea Uniunii;

B.  întrucât toate activitățile finanțate de BEI trebuie să fie în concordanță cu tratatele UE și cu obiectivele globale și domeniile prioritare ale UE, definite în Strategia Europa 2020 și în Facilitatea pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă;

C.  întrucât, în scopul îndeplinirii sarcinilor sale, Banca trebuie să acorde împrumuturi și garanții care să faciliteze finanțarea de proiecte în toate sectoarele economiei, fără a urmări, însă, realizarea unui profit;

D.  întrucât criza financiară, economică și socială din 2008 a dus la apariția unui deficit de investiții considerabil și a unor niveluri ale șomajului extrem de ridicate, în special în rândul tinerilor, preconizându-se și o stagnare prelungită a economiei europene;

E.  întrucât, în prezent, atât anumite state membre, cât și UE în ansamblu se confruntă cu o provocare extraordinară, care nu are precedent în întreaga istorie a UE, și anume cu necesitatea de a gestiona influxuri masive de migranți din diverse regiuni ale lumii;

F.  întrucât, în aceste împrejurări, rolul principal ce îi revine BEI în punerea efectivă în practică a Planului de investiții pentru Europa și în administrarea eficientă a Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) capătă un nou grad de stringență, acesta reprezentând modalitatea principală de stimulare a creșterii și a creării de locuri de muncă decente și de depășire a discrepanțelor sociale și teritoriale din cadrul Uniunii;

G.  întrucât Fondului european de investiții (FEI) îi revine un rol determinant în acțiunile Grupului BEI în ceea ce privește tratarea consecințelor pe termen lung ale crizei, contribuind totodată la redresarea economiei europene prin sprijinirea IMM;

H.  întrucât BEI nu ar trebui să fie numai o instituție financiară, ci și o bancă a cunoștințelor și a bunelor practici care oferă consiliere statelor membre și părților interesate din sectorul economic și contribuie la potențarea valorii adăugate a fondurilor UE;

I.  întrucât finanțarea de către BEI a operațiunilor din afara UE are ca scop sprijinirea obiectivelor strategice externe ale UE, în conformitate cu valorile Uniunii și cu respectarea standardelor sociale și de mediu sustenabile;

J.  întrucât anvergura și complexitatea sarcinilor ce îi revin BEI în prezent impun relansarea angajamentului de a se evita cu strictețe finanțarea de proiecte care încalcă normele de bază ale bunei gestiuni financiare, afectând astfel credibilitatea BEI ca instituție financiară publică cu o reputație de neclintit, notată cu triplu A,

Programul de investiții al BEI sprijină obiectivele strategice ale UE

Investiții prioritare pentru accelerarea redresării economice și sporirea productivității

1.  salută Rapoartele anuale pe 2014 ale BEI și realizările prezentate și încurajează insistent BEI să-și continue eforturile de îmbunătățire a nivelului scăzut de investiții din UE;

2.  salută îndeosebi faptul că, în 2014, BEI a finanțat 285 000 întreprinderi mici și mijlocii, asigurând, în felul acesta, 3,6 milioane de locuri de muncă și a semnat contracte pentru 413 proiecte în UE în valoare de 69 de miliarde EUR și pentru 92 de proiecte noi în afara UE în valoare totală de 7,98 miliarde EUR; salută, de asemenea, faptul că, în același an, FEI a angajat 3,3 miliarde EUR prin intermediul activităților sale de garantare și de participare la capital social care au vizat întreprinderi mici, înregistrând astfel realizarea cu succes a unuia dintre cele mai ambițioase planuri de afaceri ale BEI, valoarea totală a finanțării acordate de Grupul BEI fiind de 80,3 miliarde EUR; salută faptul că proiectele semnate de BEI în 2014 au atins cel mai înalt nivel din 2009 până în prezent, dar subliniază potențialul suplimentar al acestora; sprijină majorarea capitalului BEI cu 10 miliarde de euro, convenită în 2012 de toate statele membre;

3.  constată, însă, că, în 2014, 59,4 % din toate proiectele semnate de BEI au fost alocate primelor cinci economii ale UE, iar cota ce a revenit celorlalte 23 de state membre a fost de doar 30,3 %; încurajează BEI să pună în aplicare o politică de creditare mai echilibrată față de statele membre, având în vedere intensitatea provocărilor actuale și pe termen lung cu care se confruntă Uniunea;

4.  solicită BEI să acorde mai multă asistență tehnică în etapa de pre-aprobare statelor membre care au o rată scăzută de aprobare a proiectelor și încurajează BEI să faciliteze schimbul de bune practici între statele membre pentru dezvoltarea de proiecte performante;

5.  invită BEI să se concentreze pe investiții în economia reală, pentru a stimula crearea de locuri de muncă și creșterea economică în UE;

6.  reamintește că ratele șomajului sunt la niveluri dramatic de ridicate în multe state membre, în special în rândul tinerilor, și îndeamnă BEI să ia această situație în considerare la punerea în aplicare a politicilor sale.

7.  subliniază că, deși trebuie să se țină seama de disponibilitatea fondurilor, operațiunile trebuie să aibă ca scop generarea de investiții care să accelereze redresarea economică și angajarea productivă a forței de muncă și să fie însoțite de măsuri consecvente de sprijinire a statelor membre în vederea sporirii capacităților de absorbție, atunci când este cazul, precum și de un angajament constant de a evita riscul fragmentării teritoriale;

8.  constată că programul de împrumuturi al BEI se confruntă cu dificultăți semnificative din cauza capacității insuficiente de generare de proiecte în sectoarele public și privat și a capacității de împrumut scăzute în unele state membre, precum și din cauza condițiilor actuale de pe piață; îndeamnă, prin urmare, BEI să-și consolideze în mod substanțial asistența tehnică și consilierea financiară în toate domeniile de activitate principale, ușor accesibile și disponibile în toate statele membre, pentru a se atinge un nivel mult mai ridicat al capacității de generare a creșterii economice;

9.  salută utilizarea de către BEI a cadrului de evaluare bazat pe trei piloni (E3P) și a cadrului de măsurare a rezultatelor (MR) pentru evaluarea ex-ante a rezultatelor preconizate în urma proiectelor de investiții, atât în UE, cât și în afara UE;

10.  invită BEI ca, atunci când evaluează și clasifică proiectele, să acorde în mod univoc prioritate efectului pe termen lung al investițiilor, analizând nu numai indicatorii financiari, ci și, înainte de toate, contribuția proiectelor la dezvoltarea durabilă și la îmbunătățirea calității vieții prin îmbunătățirile aduse în domeniul ocupării forței de muncă, standardelor sociale și mediului;

11.  subliniază faptul că aprobarea finanțării proiectelor ar trebui întemeiată pe o analiză financiară și de risc corespunzătoare, pe viabilitatea financiară și buna gestiune bugetară; consideră că proiectele aprobate pentru finanțare din partea BEI ar trebui să ofere valoare adăugată clară pentru economia europeană;

12.  regretă faptul că în raportul privind E3P nu sunt incluse informații, fie bazate pe E3P, fie pe alte instrumente pertinente, cu privire la rezultatele efective obținute în urma operațiunilor executate în UE în 2014 (spre deosebire de rezultatele obținute în afara UE), în pofida faptului că E3P a fost conceput în mod specific pentru a spori capacitatea BEI de a monitoriza punerea în aplicare prin urmărirea impactului produs de-a lungul ciclului de desfășurare a proiectelor; se așteaptă ca, în urma procesului de armonizare a E3P și MR aflat în desfășurare, să fie instituit, până la începutul lui 2016, pentru a putea fi folosit de BEI în exercițiul de raportare pe 2015, un nou cadru armonizat, mai bine adaptat pentru evaluarea ex-post și raportarea cu privire la rezultatele proiectelor atât în UE, cât și în afara UE, și aliniat integral la tabelul centralizator al operațiunilor FEIS; cere să se publice în mod sistematic evaluările fiecărui proiect în parte;

13.  ia act de planul operațional al BEI pentru perioada 2015-2017; salută faptul că în acest plan se recunoaște că viteza de redresare economică este diferită între statele membre și că planul stabilește coeziunea economică și socială drept un obiectiv politic transversal;

14.  ia act de faptul că BEI a restructurat clasificarea principalelor sale obiective de politici publice (OPP) pentru Grupul BEI pe 2015-2017 (inovarea și capitalul uman, IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie, infrastructura eficientă, mediul), astfel încât acestea diferă de OPP formulate pentru 2014-2016 (sporirea potențialului de creștere și de ocupare a forței de muncă, sustenabilitatea ecologică, coeziunea și convergența economică și socială, măsurile de combatere a schimbărilor climatice); observă că OPP au fost adaptate la împrejurările economice schimbătoare și invită BEI, în acest context, să se asigure că sunt consolidate cele două obiective orizontale, și anume coeziunea economică și socială în UE și măsurile de combatere a schimbărilor climatice, și că este majorată cota preconizată a proiectelor semnate care contribuie la aceste obiective;

15.  consideră, totuși, că prezentarea în Raportul de activitate pe 2014 a activităților BEI nu corespunde în totalitate cu OPP pe 2014; regretă, de asemenea, lipsa de informații cu privire la rezultatele obținute de diferitele instrumente financiare și inițiative ale BEI existente în 2014; recomandă BEI, cu ocazia comunicării informațiilor privind activitățile sale, să se concentreze în primul rând nu pe volumul de investiții efectuate, ci mai degrabă pe efectul lor;

16.  se așteaptă ca BEI să contribuie la analiza intermediară a Strategiei Europa 2020, prezentând informații cu privire la activitățile sale și contribuția acestora la realizarea țintelor acestei strategii;

17.  invită BEI să aibă în vedere elaborarea în 2015 a unui raport mai cuprinzător și mai analitic cu privire la activitățile sale anuale, care să sintetizeze în mod corespunzător informațiile din rapoartele sale tematice și să corespundă într-o mai mare măsură cerințelor de la articolul 9 din Statutul BEI;

18.  salută noile informații prezentate în documentul de lucru privind instrumentele financiare care însoțește proiectul de buget; cu toate acestea, regretă lipsa unei imagini globale asupra angajamentelor și plăților anuale ale BEI și așteaptă detalii suplimentare;

19.  subliniază că investițiile, reformele structurale și politicile bugetare solide trebuie să facă parte dintr-o strategie generală;

Promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, a inovării și a IMM

20.  salută punerea în practică în 2014 a inițiativei BEI „Competențe și locuri de muncă – Investiții pentru tineret” și încurajează BEI să investească în continuare în educație, dezvoltarea competențelor și locuri de muncă pentru tineri; invită BEI să raporteze în mod cuprinzător cu privire la rezultatele obținute de inițiativa sa privind investițiile pentru tineri, inclusiv prin intermediul unui indicator precum ocuparea durabilă a forței de muncă ca rezultat al unor operațiuni specifice;

21.  salută lansarea în 2014 a unei noi game de produse în cadrul proiectului InnovFin (Finanțare UE pentru inovare), destinate întreprinderilor inovatoare, indiferent de dimensiunea acestora, precum și lansarea serviciului de consiliere InnovFin destinat proiectelor de cercetare și dezvoltare de anvergură; ia act, de asemenea, de lansarea în 2014 a unui nou mandat al Grupului BEI pentru consolidarea administrării riscului;

22.  constată că, în 2014, Banca a semnat în total 225 de operațiuni pe teritoriul UE pentru promovarea inovării și competențelor (62 de operațiuni pentru inovare și C-D, în valoare de 9,6 miliarde EUR, și 25 de operațiuni pentru educație și competențe, în valoare de 4,4 miliarde EUR), precum și a IMM și întreprinderilor cu capitalizare medie (138 de operațiuni în valoare de 22,2 miliarde EUR);

23.  ia act de majorarea capitalului FEI în 2014 cu 1,5 miliarde EUR, precum și de nivelul fără precedent al investițiilor acestuia, oferind IMM-urilor finanțare de risc în valoare de 3,3 miliarde EUR, ceea ce a generat capital în valoare de 14 miliarde EUR; cere ca în raportul anual al BEI să se includă o sinteză cuprinzătoare și transparentă a operațiunilor FEI;

24.  constată că Grupul BEI canalizează finanțarea destinată IMM și întreprinderilor cu capitalizare medie printr-o serie de intermediari financiari, scopul fiind îmbunătățirea condițiilor de finanțare și a accesului la finanțare; invită, așadar, BEI să colaboreze mult mai strâns cu intermediarii săi financiari din statele membre și să-i îndemne să difuzeze informații pertinente beneficiarilor potențiali, pentru a crea un climat favorabil antreprenorilor, care să le permită IMM să aibă un acces mai ușor la finanțare;

25.  constată că în multe zone ale Europei IMM întâmpină mari greutăți în privința accesării fondurilor necesare; în acest context, apreciază faptul că BEI acordă mai multă importanță sprijinirii IMM; subliniază și importanța rolului BEI în facilitarea parteneriatelor și în consolidarea instrumentelor de susținere pentru finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor nou-înființate inovatoare; solicită, în plus, BEI să intensifice cooperarea cu instituțiile publice regionale, pentru a optimiza posibilitățile de finanțare pentru IMM;

26.  salută programele BEI de facilitare a comerțului, în special Facilitatea de finanțare a comerțului pentru IMM, care oferă garanții băncilor străine care oferă finanțare pentru comerțul desfășurat de IMM, contribuind, astfel, la revigorarea fluxurilor comerciale și la atenuarea constrângerilor legate de garanțiile în numerar; salută și alte proiecte noi din domeniul finanțării comerțului desfășurate în țările afectate puternic de criza economică sau soluțiile financiare personalizate precum Instrumentul european de microfinanțare Progress dedicat incluziunii financiare;

27.  invită BEI să elaboreze o politică eficace de comunicare care să vizeze potențiali beneficiari privați, ca parte integrantă a funcției sale consultative; încurajează BEI să-și consolideze și să-și extindă rețeaua de birouri de pe teritoriul UE;

28.  regretă că în Raportul de activitate pe 2014 nu sunt incluse informații cu privire la punerea în aplicare a acordului semnat în iulie 2014 între Comisie și FEI în cadrul Programului UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM (COSME);

Consolidarea sustenabilității mediului și măsurile de combatere a schimbărilor climatice

29.  constată că dintre cele 84 de proiecte de mediu semnate în 2014 pe teritoriul UE, în valoare totală de 12,6 miliarde EUR, proiectele vizând transportul sustenabil au atins o valoare de 5,1 miliarde EUR, proiectele vizând sursele regenerabile de energie și eficiența energetică au atins o valoare de 3,7 miliarde EUR, iar proiectele de protecție a mediului 3,8 miliarde EUR; constată, de asemenea, că operațiunile semnate pentru obiectivul transversal „măsuri de combatere a schimbărilor climatice” au atins o valoare de 16,8 miliarde EUR, respectiv 24% din finanțarea totală acordată de BEI pe teritoriul UE;

30.  ia act de faptul că sprijinul acordat de BEI în 2014 pentru dezvoltarea capacității de producție a energiei din surse regenerabile s-a concentrat în principal în cele cinci economii cele mai importante ale UE, în cele 13 noi state membre ale UE fiind investite numai 42 de milioane EUR din cele 4,5 miliarde EUR destinate proiectelor privind sursele regenerabile de energie din cele 28 de state membre; constată, de asemenea, o concentrație similară și în domeniul eficienței energetice, în care numai 148 de milioane EUR din 2 miliarde EUR au fost alocate celor 13 state membre noi; încurajează creșterea treptată a cotei obligatorii din viitoarele investiții în dezvoltarea capacității sectorului energiilor regenerabile și în eficiența energetică în noile state membre, până va ajunge la 30 % din totalul investițiilor în aceste domenii până în 2020; cere să se depună mai multe eforturi pentru a acorda asistență tehnică suplimentară autorităților naționale și regionale pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a elabora proiecte viabile care vor stimula mai multe investiții în sectorul energetic;

31.  salută lansarea în 2014 a unor noi instrumente inovatoare destinate sprijinirii măsurilor climatice, cum ar fi Instrumentul de finanțare privată pentru eficiența energetică și Mecanismul de finanțare a capitalului natural, și invită BEI să relateze despre implementarea acestora în viitoarele sale rapoarte de activitate;

32.  încurajează angajamentul asumat de BEI să sprijine inițiative care permit UE să-și mențină poziția de lider și să-și îndeplinească ambițiile de durată ce vizează piața carbonului în contextul cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030, al strategiei care vizează reducerea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050 și al negocierilor din cadrul ONU în vederea elaborării unui nou acord mondial; solicită revizuirea ponderii investițiilor BEI în acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice, întrucât cota de 25% a fost deja atinsă;

33.  ia act de impulsul pentru dezvoltarea unei piețe a obligațiunilor ecologice și de rolul de frunte al BEI, care are propriile obligațiuni ecologice și obligațiuni de sensibilizare cu privire la problemele climatice, dat fiind interesul investitorilor în produse financiare destinate creșterii economice sustenabile, cu emisii reduse de carbon și rezistente în fața schimbărilor climatice; solicită BEI să își revizuiască standardul de performanță în domeniul emisiilor în 2016 pentru a reflecta Strategia UE privind reducerea emisiilor de CO2 până în 2050;

34.  salută publicarea în septembrie 2015 a Strategiei BEI de combatere a schimbărilor climatice - Mobilizarea de finanțare pentru tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice, precum și a Raportului de sinteză pe 2010-2014 privind evaluarea operațiunilor BEI de finanțare a măsurilor de combatere a schimbărilor climatice (atenuare) în UE; cere să se aplice abordarea SMART (specific, măsurabil, realizabil, realist și la timp) în cadrul planurilor de acțiune specifice întocmite pe baza Strategiei BEI în domeniul climei până în 2017;

Promovarea coeziunii și convergenței economice și sociale

35.  constată că pentru operațiunile de susținere a coeziunii s-au alocat 19,9 miliarde EUR, ceea ce reprezintă 29% din finanțarea totală acordată de BEI în 2014 pe teritoriul UE; regretă, însă, că nu sunt incluse informații cu privire la numărul de proiecte sprijinite de Grupul BEI în cadrul sectoarelor, instrumentelor financiare sau inițiativelor aplicate relevante, legate de acest obiectiv transversal;

36.  subliniază rolul hotărâtor al politicii de coeziune în reducerea dezechilibrelor dintre regiunile europene și stimularea integrării europene; evidențiază în acest context importanța determinantă a abordării bazate pe rezultate; îndeamnă BEI să includă în viitoarele sale rapoarte anuale informații detaliate privind contribuția activităților BEI la realizarea obiectivelor politicii de coeziune și rezultatele obținute;

37.  salută rolul crescut pe care Grupul BEI îl va juca în implementarea politicii de coeziune în perioada de programare 2014-2020; consideră că acesta este un pas în direcția cea bună în ceea ce privește îmbunătățirea sinergiilor dintre BEI și fondurile ESI; solicită îmbunătățirea activității sale, în conformitate cu Protocolul nr. 28 din TFUE privind coeziunea economică, socială și teritorială; consideră că este necesară consolidarea cooperării dintre Comisie, BEI și organismele locale și regionale, pentru a se asigura utilizarea cu succes a instrumentelor financiare în favoarea dezvoltării teritoriale și a coeziunii; salută parteneriatul dintre Comisie și BEI în înființarea platformei de consultanță FI-COMPASS; are convingerea că este nevoie să se simplifice normele aplicabile sprijinului acordat prin fondurile ESI pentru instrumentele financiare ale BEI;

38.  salută, în special, activitatea de finanțare a BEI în proiecte din sectorul infrastructurilor și al transportului în regiunile europene; subliniază faptul că aceste forme de sprijin financiar măresc în mod substanțial posibilitățile de schimburi comerciale, stimulând creșterea economică și competitivitatea, mai ales în zonele care se caracterizează prin dezavantaje geografice naturale;

39.  constată că, în 2014, BEI a semnat pe teritoriul UE 104 proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii sociale și economice, în valoare totală de 20,2 miliarde EUR, proiectele strategice din domeniul transporturilor (inclusiv TEN-T) primind 8,2 miliarde EUR, proiectele pentru energie competitivă și sigură 7,5 miliarde EUR, iar proiectele de renovare urbană 4,5 miliarde EUR;

40.  subliniază că investițiile în proiecte sustenabile de infrastructură sunt esențiale pentru îmbunătățirea competitivității și pentru restabilirea creșterii economice și creării de locuri de muncă în Europa; prin urmare, solicită BEI să-și îndrepte finanțarea spre zonele cele mai afectate de niveluri ridicate de șomaj și să vizeze mai multe proiecte de infrastructură socială; subliniază că finanțarea BEI ar trebui să se axeze în primul rând pe țările cu o calitate și o dezvoltare reduse ale infrastructurii, ținând cont, totuși, de principiul bunei gestiuni financiare și de viabilitatea proiectelor;

41.  observă cu îngrijorare tendința de a finanța infrastructuri precum autostrăzile, care stimulează consumul de carburanți fosili, în contradicție cu obiectivele pe termen lung ale UE care vizează o economie fără emisii de CO2; solicită BEI să includă în mod obligatoriu o evaluare ex ante independentă privind valoarea adăugată ecologică, economică și socială în procesul de selectare a proiectelor ce urmează a fi finanțate în interiorul și în afara Uniunii, cerând, în plus, ca toate evaluările ex ante și ex post să fie realizate prin implicarea efectivă a părților interesate, a entităților locale, regionale și naționale și a reprezentanților societății civile; solicită, de asemenea, să fie făcute publice și complet accesibile rezultatele acestor evaluări, precum și indicatorii utilizați;

42.  subliniază că finanțarea unor mari proiecte facilitează adesea infiltrarea unor societăți care au legături cu criminalitatea organizată; regretă că BEI a finanțat tronsonul de autostradă „Passante di Mestre” în cazul căruia se desfășoară în prezent anchete privind fraude fiscale; observă cu îngrijorare că BEI nu a dat curs cererilor în această privință cuprinse în Raportul privind raportul anual pe 2013 referitor la apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene - Combaterea fraudei; cere din nou BEI să suspende orice formă de finanțare a proiectului;

43.  subliniază importanța dezvoltării regionale și invită BEI să consolideze dialogul și cooperarea cu autoritățile regionale și locale, băncile și agențiile; în acest cadru, consideră că cooperarea transfrontalieră ar trebui, de asemenea, sprijinită;

44.  solicită BEI să sporească sprijinul acordat proiectelor acoperite de strategiile macro-regionale ale UE; subliniază importanța continuării sprijinirii sectoarelor economice inovatoare durabile, dar și a sectoarelor economice tradiționale din UE; subliniază că este nevoie ca Europa să fie interconectată prin intermediul transportului intermodal, precum și prin investiții la nivel local; cere, de asemenea, crearea de platforme financiare și de investiții care să permită reunirea de fonduri din diverse surse și mobilizarea investițiilor necesare pentru astfel de proiecte macro-regionale;

Gestionarea Fondului european pentru investiții strategice

45.  salută noul Fond european pentru investiții strategice (FEIS); subliniază necesitatea ca FEIS să funcționeze într-un mod eficient, transparent și echitabil, potrivit criteriilor din mandatul și regulamentul său, recomandă o cooperare strânsă cu Parlamentul European și Curtea de Conturi Europeană și o supraveghere riguroasă din partea acestora a operațiunilor FEIS; subliniază că resursele FEIS trebuie să aibă o adiționalitate efectivă comparativ cu operațiunile obișnuite finanțate de BEI; reamintește că FEIS trebuie să contribuie, de asemenea, la coeziune și invită BEI să asigure existența unei complementarități cu investițiile din partea fondurilor structurale și de investiții europene și a altor fonduri publice; cere BEI să execute și să dezvolte în continuare FEIS, în strânsă cooperare cu colegislatorii, inclusiv prin încheierea în timp util și obligatorie a acordului încă nefinalizat dintre Parlament și BEI;

46.  se așteaptă ca obiectivele FEIS să fie coerente cu OPP ale BEI, iar nivelul investiților BEI pentru 2016 să fie adaptat astfel încât să reflecte și operațiunile FEIS;

47.  subliniază că FEIS ar trebui să aducă beneficii tuturor statelor membre, fără o alocare prealabilă pe sectoare și regiuni, și ar trebui să fie coerent, de asemenea, cu inițiativele de investiții regionale sau locale în curs de desfășurare; subliniază că finanțarea acordată de FEIS ar trebui să aducă beneficii și proiectelor la scară mică;

48.  este conștient de dificultățile aferente creării și aducerii rapide în stare operațională a unei rezerve de proiecte strategice pentru FEIS; salută înființarea de către BEI a Platformei europene de consiliere în materie de investiții, care are ca scop punerea la dispoziția promotorilor potențiali a asistenței tehnice și a competențelor de specialitate; se așteaptă ca mecanismul de asistență tehnică să funcționeze bine la nivel local și regional;

49.  recomandă statelor membre să desemneze bănci naționale de promovare și intensificarea cooperării dintre BEI și băncile de promovare, instituțiile financiare și platformele de investiții naționale, pentru a pune în comun și a partaja competențe de specialitate și tehnologii, precum și pentru a adapta mai precis acțiunile BEI la prioritățile strategice ale statelor membre; reamintește că este necesar să se asigure o transparență deplină și să se acorde prioritate unei abordări orientate spre rezultate în ceea ce privește implicarea băncilor și instituțiilor naționale de promovare în proiectele din cadrul FEIS;

50.  cere BEI să se asigure că FEIS nu este folosit ca o majorare de capital implicită a BEI; solicită BEI să verifice și să demonstreze întotdeauna că în cazul unei mobilizări a FEIS sunt îndeplinite condițiile privind adiționalitatea stipulate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 și, mai ales, că nu se produce o eliminare din joc a surselor de finanțare private;

51.  este îngrijorat de faptul că multe proiecte selectate în etapa de stocare ar fi avut acces la finanțare în condiții normale și nu îndeplinesc cerința privind adiționalitatea; reamintește faptul că garanția pentru FEIS este menită să permită BEI să își asume mai multe riscuri, menținându-și ratingul AAA; subliniază că va fi extrem de vigilent în ceea ce privește monitorizarea respectării acestui criteriu;

52.  se așteaptă din partea grupului BEI să acorde o atenție deosebită respectării articolului 140 alineatul (6) din Regulamentul financiar care prevede că instrumentele financiare „nu generează avantaje necuvenite, în special sub formă de dividende necuvenite sau profit pentru terțe părți”, date fiind temerile că FEIS ar putea, în vreun fel, să contribuie la „socializarea riscurilor și privatizarea profiturilor” și ținând seama de experiențele de finanțare în cazuri precum proiectul Castor din Spania și proiectul Passante di Mestre din Italia;

Luarea în considerare a inițiativei de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte (PBI)

53.  consideră că inițiativa de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte (PBI) ar trebui supusă unei evaluări riguroase în ceea ce privește impactul său financiar, social și ecologic; îndeamnă Comisia să inițieze un proces de consultare incluziv și deschis la nivelul UE, cu participarea reprezentanților Parlamentului European, cu privire la viitorul obligațiunilor pentru finanțarea de proiecte pentru perioada 2016-2020, înainte de implementarea deplină a actualei faze pilot a PBI;

Actualizarea aspectului extern al intervențiilor BEI

54.  salută mandatul reînnoit al BEI pentru acordarea de împrumuturi în afara UE în perioada 2014-2020, prin care UE pune la dispoziție o garanție pentru operațiunile externe ale BEI de până la 30 de miliarde EUR, precum și obiectivele principale aferente, și anume dezvoltarea sectorului privat la nivel local, dezvoltarea unei infrastructuri sociale și economice și adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora;

55.  invită BEI să acorde o atenție deosebită țărilor terțe și regiunilor din afara UE care sunt afectate de conflicte și sărăcie extremă, având ca obiectiv principal reducerea decalajului de dezvoltare dintre UE și aceste regiuni, dar și pentru a contribui la programele de sprijinire a IMM în țările cu care întreține relații comerciale, inclusiv prin finanțarea suficientă a zonei de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare pentru întreprinderile mici și mijlocii (DCFTA), cu un accent special pe țările din vecinătatea sud-mediteraneeană și din vecinătatea estică; invită BEI să colaboreze cu Banca Africană de Dezvoltare (BAD) în vederea finanțării unor investiții pe termen lung în serviciul dezvoltării economice; salută faptul că granturile UE sunt tot mai mult asociate cu împrumuturile BEI, pentru obținerea unor rezultate mai bune ale proiectelor în țările partenere ale UE;

56.  îndeamnă BEI să promoveze în continuare activ creșterea durabilă atât în țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare, pentru a sprijini dezvoltarea durabilă pretutindeni în lume; subliniază faptul că BEI, în calitatea sa de organism financiar al Uniunii, trebuie să își îndeplinească rolul în atingerea obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă; solicită ca, în cadrul revizuirii intermediare din 2016 a mandatului BEI privind împrumuturile externe, să se acorde o atenție deosebită agendei de dezvoltare post-2015;

57.  reamintește că Banca Europeană de Investiții este cel mai mare finanțator străin din Turcia și că, în urma deschiderii negocierilor de aderare în 2004, BEI și-a intensificat operațiunile de creditare în această țară, circa 23 de miliarde EUR fiind puși la dispoziție în ultimii 10 ani; regretă faptul că, în ciuda crizei economice persistente din UE, Turcia este în prezent țara din afara UE care primește cea mai mare finanțare din partea BEI, cu circa 3,5% din creditele totale acordate de BEI (2015); cere ca finanțarea să fie într-o mai mare măsură condiționată de respectarea drepturilor omului și a libertății de expresie;

58.  încurajează BEI să elaboreze și să aplice abordarea cuprinzătoare necesară ca răspuns la provocările majore generate de fluxul de migranți care vizează Europa, inclusiv operațiuni mai consistente în țările în care își au originea acești migranți, precum și în țările care au frontiere comune cu țările de origine;

59.  invită BEI, în acest sens, să își concentreze activitățile pe sprijinirea nevoilor de investiții în infrastructuri urbane, de sănătate, educaționale și sociale, pe stimularea activităților economice care creează noi oportunități de muncă și pe promovarea cooperării transfrontaliere dintre statele membre și țările terțe;

60.  atrage atenția asupra faptului că BEI este un actor important pentru promovarea priorităților și obiectivelor politicii externe a UE; recomandă să se intensifice cooperarea și coordonarea dintre BEI și serviciile și instrumentele de politică externă ale UE; se pronunță în favoarea continuării și îmbunătățirii evaluărilor sistematice ex ante și ex post ale impactului economic al proiectelor susținute de BEI în raport cu obiectivele SEAE și principiile generale care călăuzesc acțiunea externă a Uniunii menționate la articolul 21 din TUE și Cadrul strategic și planul de acțiune ale UE privind drepturile omului; solicită, în ceea ce privește investițiile din afara Uniunii, să se realizeze un raport detaliat cu privire la orice posibile pierderi și la modul și situațiile în care a fost utilizat instrumentul de garantare; salută seria de seminarii ținute de BEI pe tema afacerilor și a drepturilor omului;

61.  cere BEI să pună la dispoziția Parlamentului și a publicului informații detaliate privind finanțarea oferită de BEI și performanțele Ombudsmanului pentru afaceri din Ucraina;

62.  salută soluția la care s-a ajuns cu Banca Mondială prin care BEI poate să contribuie la facilitarea achiziționării de gaze de către Ucraina;

63.  își exprimă intenția de a monitoriza îndeaproape implementarea mandatului extern al BEI înainte de revizuirea intermediară, având în vedere, de asemenea, activarea potențială a unei sume suplimentare de 3 miliarde EUR; își confirmă angajamentul de a examina îndeaproape primele „rapoarte de finalizare a proiectelor”, care urmează a fi publicate în contextul mandatului privind împrumuturile externe pentru perioada 2014-2020; solicită Curții de Conturi Europene să elaboreze un raport special privind performanțele activităților de creditare externă ale BEI și alinierea acestora la politicile UE;

Îmbunătățirea guvernanței, transparenței și cadrului de control al BEI

64.  salută calitatea ridicată a activelor BEI, cu o rată a activelor neperformante aproape de 0 % (0,2 %) din totalul portofoliului de credite, și gestionarea prudentă a lichidităților; consideră esențial ca BEI să își mențină ratingul de credit AAA pentru a-și păstra accesul la piețele de capital internaționale în cele mai bune condiții de finanțare;

65.  sugerează ca BEI să își îmbunătățească capacitățile de analiză sectorială și să publice date statistice agregate, precum și informații privind sub-proiectele, facilitând o abordare axată pe anumite sectoare determinate sau pe tipuri de întreprinderi mici și mijlocii; insistă asupra necesității de a integra în raportul anual al BEI o analiză mai completă și mai detaliată a nevoilor de investiții pe sectoare de activitate în Uniune, pentru a identifica deficiențele de investiții comparativ cu prioritățile UE; consideră că BEI ar trebui să evalueze capacitatea instrumentelor sale de investiții de a acoperi carențele.

66.  evidențiază importanța acordată de BEI politicii sale de toleranță zero față de fraude, corupție și coluziune, precum și angajamentul său de a asigura un nivel ridicat al integrității și respectarea normelor etice; salută, în acest context, aprobarea de către Consiliul Guvernatorilor BEI, a unei versiuni actualizate a politicii de combatere a fraudei și Raportul anual pe 2014 al Grupului BEI privind activitățile de combatere a fraudelor; speră ca BEI să sisteze eliberarea de tranșe din împrumuturi pentru proiectele care fac obiectul unor investigații de corupție la nivel național sau european;

67.  salută adoptarea, în iulie 2014, a versiunii revizuite a Cadrului Grupului BEI pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML-CFT); încurajează BEI să continue dialogul cu societatea civilă cu privire la îmbunătățirea politicii sale privind jurisdicțiile necooperante; invită BEI să instituie o nouă politică de impozitare responsabilă, pornind de la revizuirea politicii sale privind jurisdicțiile necooperante (politica JNC) în 2016; îndeamnă BEI să condiționeze atât finanțarea directă, cât și finanțarea prin intermediari de publicarea datelor fiscale relevante din fiecare țară, în conformitate cu dispoziția din CRD IV referitoare la instituțiile de credit, precum și de publicarea de informații privind beneficiarul real;

68.  invită BEI ca, în cadrul evaluărilor ex ante ale întreprinderilor care fac obiectul unor anchete judiciare, să își actualizeze politicile privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și a crimei organizate;

69.  ia act de raportul privind punerea în practică în 2014 a politicii de transparență a BEI; insistă asupra necesității de a atinge cel mai înalt nivel al transparenței și răspunderii instituționale, asigurând publicarea proactivă și exhaustivă a informațiilor bugetare și accesul la datele financiare aferente proiectelor finanțate de BEI;

70.  solicită să se aplice nivelul maxim de transparență și publicitate cu privire la sistemul de contractare și subcontractare și să se asigure în orice caz accesul Parlamentului la informațiile și documentația aferente;

71.  încurajează BEI să respecte cu strictețe cerințele legate de registrul public al documentelor de mediu prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 privind Convenția de la Aarhus și să continue să raporteze periodic cu privire la activitățile sale de creditare în afara UE, în conformitate cu standardele Inițiativei internaționale privind transparența ajutoarelor (IATI);

72.  repetă că BEI ar trebui să-și consolideze activitățile legate de obligațiile de diligență, pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor privind beneficiarii finali și pentru a preveni într-un mod mai eficient realizarea de tranzacții cu intermediari financiari care au un istoric negativ în ceea ce privește transparența, fraudele, corupția, criminalitatea organizată, spălarea banilor proveniți din activități ilicite sau impactul negativ asupra mediului ori impactul social sau care sunt înregistrați în centre financiare off-shore ori în paradisuri fiscale și care se dedau la practici de eludare agresivă a impozitelor; solicită BEI să nu folosească inițiativa de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte care să servească în activități infiltrate de criminalitatea organizată; subliniază din nou că este necesar să se întocmească, împreună cu Comisia, o listă publică riguroasă care să conțină criteriile de selecție de către BEI a intermediarilor financiari;

73.  invită BEI să elaboreze reguli mai stricte în materie de conflicte de interese și criterii clare, stricte și transparente pentru parteneriatele de tip public-privat care beneficiază de finanțare pentru a garanta că nu doar partea de investiții a proiectelor este suportată în mod echitabil de partenerii publici și cei privați, și ci și partea de riscuri aferente investițiilor, în vederea protejării interesului public; solicită BEI să consolideze baza de know-how (inclusiv prin elaborarea de orientări), pentru ca guvernele, regiunile și municipalitățile să participe în parteneriate public-private;

74.  cere BEI să se asigure că întreprinderile care participă la proiecte cofinanțate de BEI sunt obligate să respecte principiul egalității de remunerare și al transparenței remunerării, precum și principiul egalității de gen, prevăzute în Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă; în plus, subliniază faptul că, la stabilirea proiectelor care urmează să fie finanțate, BEI ar trebui să țină seama de măsurile adoptate de întreprinderile candidate în materie de responsabilitate socială a întreprinderii;

75.  consideră că ar fi utile actualizări regulate cu privire la costurile și onorariile administrative suportate de BEI și la impactul proiectelor finanțate asupra ocupării forței de muncă și valorii economice adăugate;

76.  recomandă ca pe site-ul de internet al BEI să fie publicate documente ce nu sunt confidențiale, cum ar fi planurile operaționale ale BEI pe anii trecuți, acordurile și memorandumurile interinstituționale și alte acorduri pertinente, recomandând, de asemenea, publicarea periodică a proceselor verbale complete ale organelor de conducere ale BEI începând cu ianuarie 2016; consideră că facilitarea accesului public la documente este un element cheie al transparenței, responsabilității și integrității instituției;

77.  salută procesul de revizuire a politicii BEI privind mecanismul de tratare a plângerilor, lansat în septembrie 2015, și consultarea publică conexă care se adresează părților interesate vizate; se așteaptă ca revizuirea în curs a mecanismului de tratare a plângerilor să îmbunătățească și să sporească independența și eficiența acestuia și să contribuie la sporirea eficacității și eficienței biroului său responsabil de mecanismul de tratare a plângerilor; invită Comitetul de direcție al BEI să ia în considerare recomandările biroului menționat și să dea curs avizelor Ombudsmanului European; solicită asigurarea unui flux continuu de informații între Oficiul mecanismului de tratare a reclamațiilor al BEI și Consiliul Guvernatorilor BEI; consideră că este necesară actualizarea memorandumului de înțelegere dintre BEI și Ombudsmanul European, pentru ca acesta să joace un rol mai activ atunci când își exercită controlul extern asupra BEI; consideră totodată că este necesară îmbunătățirea procedurilor de control al BEI și a răspunderii democratice a acesteia;

78.  salută rapoartele anuale pentru exercițiul financiar 2014 ale Comitetului de audit al BEI și îndeamnă organele responsabile ale BEI să asigure respectarea deplină a celor mai bune practici prudențiale din sectorul bancar în domeniile în care acestea nu au fost respectate pe deplin în 2014; ia act de intenția conducerii BEI de a reorganiza funcțiile de control ale Băncii; sprijină solicitarea Comitetului de audit de a se elabora un plan de implementare corespunzător, precum și intenția acestuia de a monitoriza cu atenție evoluțiile ulterioare; sprijină avertizarea adresată de Comitetul de audit conducerii și serviciilor BEI cu privire la faptul că BEI trebuie să-și mențină capacitățile, fără însă a reduce eficacitatea cadrului actual de control intern;

79.  consideră că rapoartele anuale ale BEI ar trebui să dedice mai mult spațiu rezultatelor proiectelor finalizate; în acest context, solicită BEI, în cooperare cu partenerii la proiecte, să prezinte un set de rezultate pentru fiecare proiect finalizat care să evalueze eficacitatea finanțării acordate de BEI;

80.  ia act de faptul că la 27 octombrie 2015 a expirat Acordul tripartit menționat la articolul 287 alineatul (3) din TFUE, care reglementează cooperarea dintre BEI, Comisie și Curtea de Conturi cu privire la modalitățile de control de către Curte al activităților BEI de administrare a fondurilor Uniunii și ale statelor membre; invită cele trei instituții să coopereze în procesul de reînnoire și actualizare a acestui acord și să asigure includerea în noul acord a tuturor instrumentelor sau inițiativelor existente și noi ale BEI care implică fonduri publice din partea UE sau din partea Fondului european pentru dezvoltare; solicită în acest context să se delege Conții de Conturi Europene atribuții extinse pentru a evalua și raporta mai detaliat cu privire la practicile BEI de acordare a împrumuturilor și a instrumentelor și inițiativelor legate direct de execuția creditelor bugetare UE;

Către o răspundere parlamentară cuprinzătoare

81.  consideră că gradul tot mai mare de complexitate și volumul în creștere al activităților BEI, împreună cu incertitudinea de pe piețele financiare, fac și mai necesară găsirea unor soluții pentru înființarea unei supravegheri prudențiale eficace a activităților BEI; regretă, prin urmare, că propunerile Parlamentului formulate anterior privind introducerea unei supravegheri prudențiale externe nu au fost luate în considerare nici de Comisie, nici de BEI;

82.  încurajează eforturile depuse de părțile care participă la elaborarea unui acord interinstituțional între Parlamentul European și BEI, care va prevedea o cooperare mai intensă între cele două instituții; se pronunță în favoarea unui dialog structurat periodic între Președintele BEI și Parlamentul European pentru a asigura o supraveghere parlamentară mai strictă a activităților BEI; de asemenea, în cadrul acestui Acord interinstituțional, adresează un apel BEI să accepte semnarea unui acord cu Parlamentul care să permită deputaților în Parlamentul European să adreseze întrebări directe Președintelui BEI, fixând de comun acord un termen de răspuns, similar cu cazul Președintelui BCE;

o
o   o

83.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Băncii Europene de Investiții, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2014)0201.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2015)0183.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2014)0161.
(4) JO L 169, 1.7.2015, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate