Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2656(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0515/2016

Předložené texty :

B8-0515/2016

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0205

Přijaté texty
PDF 323kWORD 68k
Úterý, 10. května 2016 - Štrasburk Konečné znění
Nevyslovení námitky k aktu v přenesené pravomoci: přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu
P8_TA(2016)0205B8-0515/2016

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. dubna 2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (C(2016)2002 – 2016/2656(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2016)2002),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 11. března 2016, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že proti nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitku,

–  s ohledem na dopis Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 21. dubna 2016,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie(1), a zejména na čl. 278, 279 a čl. 284 odst. 5 tohoto nařízení,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 105 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 28. dubna 2016, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že po přijetí nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341(2) se zjistilo, že v části týkající se zjednodušení byly některé formuláře v příloze 12 chybně opomenuty, což bude mít velmi negativní dopad pro celní orgány a obchodníky, pokud tyto formuláře nebudou přidány do 1. května 2016, kdy příslušná ustanovení celního kodexu a jeho prováděcí opatření vstoupí v platnost;

B.  vzhledem k tomu, že v téže příloze 12 v části týkající se zjednodušení byly rovněž zjištěny některé chyby týkající se terminologie použité na formulářích, a k tomu, že pokud tyto chyby nebudou opraveny, bude to mít dopad na právní jasnost a přiměřenost celního kodexu a jeho prováděcích ustanovení;

C.  vzhledem k tomu, že by tedy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 mělo být opraveno tak, že v příloze 12 v části týkající se zjednodušení budou zahrnuty opomenuté formuláře a v téže části dotčené přílohy budou stávající formuláře nahrazeny;

D.  vzhledem k tomu, že k zajištění hladkého fungování celní unie a toho, že nedojde k narušení obchodních toků, je nutné, aby toto nařízení v přenesené pravomoci bylo platné od 1. května 2016;

E.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci může vstoupit v platnost pouze po uplynutí lhůty pro dohled ze strany Parlamentu a Rady, pokud Parlament nebo Rada nevysloví námitku, nebo pokud před uplynutím dané lhůty jak Parlament, tak i Rada informují Komisi o tom, že námitku nevysloví; vzhledem k tomu, že čl. 284 odst. 5 nařízení (EU) č. 952/2013 stanoví, že lhůta pro přezkum je dva měsíce od data oznámení, což znamená, že uplyne dne 9. června 2016, a může být prodloužena o další období dvou měsíců;

F.  vzhledem k tomu, že Komise z důvodů naléhavosti dne 11. března 2016 požádala o to, aby Evropský parlament potvrdil nařízení v přenesené pravomoci dříve, tj. před datem 1. května 2016;

1.  prohlašuje, že proti tomuto nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitku;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.03.2016, s. 1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí