Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2656(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0515/2016

Indgivne tekster :

B8-0515/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0205

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 63k
Tirsdag den 10. maj 2016 - Strasbourg
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle
P8_TA(2016)0205B8-0515/2016

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 8. april 2016 om berigtigelse af delegerede forordning (EU) 2016/341 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (C(2016)2002 – 2016/2656(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2016)2002),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 11. marts 2016, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 21. april 2016 fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen(1), særlig artikel 278, artikel 279, og artikel 284, stk. 5,

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

–  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 105, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 28. april 2016,

A.  der henviser til, at det efter vedtagelsen af delegeret forordning (EU) 2016/341(2) blev opdaget, at visse formularer i den del, der omhandler forenklinger, ved en fejl var blevet udeladt fra bilag 12, hvilket vil have særdeles negative konsekvenser for toldmyndigheder og erhvervsdrivende, såfremt de ikke tilføjes inden den 1. maj 2016, når de relevante bestemmelser i EU-toldkodeksen og dens gennemførelsesbestemmelser får virkning;

B.  der henviser til, at der med hensyn til samme bilag 12 i den del, som omhandler forenklinger, ligeledes blev opdaget fejl vedrørende terminologien i formularerne, og at disse fejl, såfremt de ikke rettes, vil påvirke den juridiske klarhed i og tilstrækkeligheden af EU-toldkodeksen og dens gennemførelsesbestemmelser;

C.  der henviser til, at delegeret forordning (EU) 2016/341 derfor bør berigtiges i overensstemmelse hermed for at medtage de manglende formularer i bilag 12 i den del, der omhandler forenklinger, og erstatte de eksisterende formularer i samme del af nævnte bilag;

D.  der henviser til, at den delegerede forordning skal finde anvendelse fra den 1. maj 2016 med henblik på at sikre, at toldunionen fungerer tilfredsstillende, og at der ikke er nogen forstyrrelse af samhandelen;

E.  der henviser til, at denne delegerede forordning kun kan træde i kraft ved udløbet af Parlamentets og Rådets indsigelsesfrist, hvis hverken Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse, eller hvis Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse; der henviser til, at indsigelsesfristen er fastsat i artikel 284, stk. 5, i forordning (EU) nr. 952/2013 til to måneder fra datoen for meddelelsen, dvs. den løber til den 9. juni 2016, og kan forlænges med endnu en periode på to måneder;

F.  der henviser til, at Kommissionen på grund af sagens påtrængende karakter den 11. marts 2016 anmodede Parlamentet om en tidlig bekræftelse af den delegerede forordning inden den 1. maj 2016;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 af 15.3.2016, s. 1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik