Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2224(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0032/2016

Внесени текстове :

A8-0032/2016

Разисквания :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Гласувания :

PV 10/05/2016 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0211

Приети текстове
PDF 593kWORD 139k
Вторник, 10 май 2016 г. - Страсбург
Нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г.
P8_TA(2016)0211A8-0032/2016

Резолюция на Европейския парламент от 10 май 2016 г. относно новите териториални инструменти за развитие в Политиката на сближаване за периода 2014—2020 г.: интегрирани териториални инвестиции и водено от общностите местно развитие (2015/2224(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по‑специално дял XVIII от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета(1) (наричан по-нататък „Регламент за общоприложимите разпоредби“ (РОР)),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“(5),

—  като взе предвид Териториалната програма на „ЕС 2020“, приета на неформалната среща на Съвета на министрите, отговарящи за териториалното планиране и развитие, която се проведе в Гьодьольо на 19 май 2011 г.,

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 29 ноември 2012 г. относно водено от общностите местно развитие(6),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 9 юли 2015 г. относно резултатите от преговорите по споразуменията за партньорство и оперативните програми(7),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 декември 2014 г. относно водено от общностите местно развитие (ВОМР) като инструмент на политиката на сближаване за 2014—2020 г. за местното развитие, развитието на селските, градските и периферните градски райони (проучвателно становище по искане на гръцкото председателство на Съвета)(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно демографските промени и последици от тях за бъдещата политика на сближаване на ЕС(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г. относно оптимизиране на ролята на териториалното развитие в политиката на сближаване(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно готовността на държавите — членки на ЕС, за ефективно и навременно започване на новия програмен период в рамките на политиката на сближаване(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г., озаглавена „Към опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за 2014—2020 г.“(12),

—  като взе предвид информационния материал, озаглавен „Средства за подпомагане на териториалното и градското измерение на политиката на сближаване: Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и Водено от общностите местно развитие (ВОМР)“, Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел „Б“: Структурни политики и политика на сближаване, Европейски парламент, октомври 2015 г.

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Териториално управление и политика на сближаване“, Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел „Б“: Структурни политики и политика на сближаване, Европейски парламент, юли 2015 г.

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Стратегическа съгласуваност на политиката на сближаване: Сравнение на програмните периоди 2007—2013 г. и 2014—2020 г.“, Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел „Б“: Структурни политики и политика на сближаване, Европейски парламент, февруари 2015 г.

—  като взе предвид шестия доклад на Комисията относно „Икономическото, социалното и териториалното сближаване: Инвестиции за работни места и растеж – насърчаване на развитието и доброто управление в регионите и градовете на ЕС“, юли 2014 г.,

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Териториалната програма за 2020 г. на практика – засилване на ефикасността и ефективността на политиката на сближаване чрез подход, ориентиран към местните условия“, том II — проучвания на случаи, Европейска комисия, май 2015 г.,

—  като взе предвид доклада, озаглавен „Как да засилим териториалното измерение на „Европа 2020“ и политиката на сближаване на ЕС въз основа на Териториалната програма за 2020 г.“, изготвен по искане на полското председателство на Съвета на Европейския съюз, септември 2011 г.

—  като взе предвид доклада, озаглавен „Създаване на работни места и икономическо развитие“, Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ноември 2014 г.,

—  като взе предвид доклада, озаглавен „Местно икономическо лидерство“, Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), 2015 г.,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0032/2016),

A.  като има предвид, че териториалното сближаване е една от основните цели на Европейския съюз, залегнала в Договора от Лисабон;

Б.  като има предвид, че етапът от политиката на сближаване 2014—2020 г. предвижда и насърчава използването на интегрирани и ориентирани към местните условия подходи за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване, като същевременно насърчава и териториалното управление;

В.  като има предвид, че интегрираните и ориентираните към местните условия подходи имат потенциал да подобрят ефективността и ефикасността на публичните интервенции, като отговарят на конкретните потребности на териториите и допринасят за привлекателността им;

Г.  като има предвид, че ВОМР и ИТИ са новаторски инструменти в рамките на политиката на сближаване, които някои държави членки ще прилагат в такава форма за първи път и които могат да допринесат значително за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване, създаването на качествени работни места на местно равнище, устойчиво развитие и постигане на целите на „Европа 2020“;

Д.  като има предвид, че новите инициативи ВОМР и ИТИ представляват скокообразна промяна в способността на местните заинтересовани страни да съчетават потоци от финансиране и да планират целенасочени местни инициативи;

Е.  като има предвид, че овластяването на регионалните и местните структури е от основно значение за пълното осъществяване на политиката за икономическо, социално и териториално сближаване; като има предвид, че все по-голямо значение придобиват новаторските подходи, при които приоритет се дава на местното познание за преодоляване на местни проблеми посредством местни решения; като има предвид, че основаното на широко участие управление, като например основаното на широко участие бюджетиране, разполага с необходимите инструменти за обществено участие с цел възлагане на отговорности за решения на равнище на местната общност;

Ж.  като има предвид, че ВОМР стъпва върху опита от прилагането на LEADER, URBAN и EQUAL в предходни периоди на финансиране и се основава главно на подхода LEADER, който доведе до експоненциален ръст в местните групи за действие (МГД) още от въвеждането му през 1991 г. и допринесе значително за подобряването на качеството на живот на населението, особено в селските райони;

З.  като има предвид, че ВОМР е със задължителен характер единствено за ЕЗФРСР, а за ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР е по избор;

И.  като има предвид, че тези два нови инструмента могат да играят важна роля в приспособяването към демографските промени и преобръщането на междурегионалните дисбаланси в развитието;

Й.  като има предвид, че ВОМР се основава на подход „отдолу нагоре“ с цел да се определят задачи и да се финансират проекти, свързани с местните потребности на общността, вместо да се налагат цели на национално равнище;

К.  като има предвид, че ИТИ представляват инструмент, който може да бъде използван за постигане на интегрирани действия за устойчиво градско развитие, както е определено в член 7 от Регламент (ЕС) № 1301/2013;

Л.  като има предвид, че са налице различия между равнището на държавите членки по отношение на структурите за управление и опит в инициативи за развитие от типа „отдолу нагоре“;

М.  като има предвид, че капацитетът и ангажирането на регионалните и местните участници са от основно значение за успеха на тези инструменти, независимо от правомощията, определени за всяка структура;

Н.  като има предвид, че регионалните и местните органи са призовани да се намесват в решения, които засягат собственото им развитие, и да насърчават взаимодействието между публичния и частния сектор като основни водещи сили, способни да осигурят ефективно управление и администриране на проектите, както и да гарантират стабилността на поетите ангажименти;

О.  като има предвид, че е от решаващо значение местните и регионалните органи, в решения, които засягат собственото им развитие, правилно да идентифицират, в съответствие с отзиви от общността, своите активи и стратегически предимства и да се основават на тях при разработването на своите стратегии за регионално и местно развитие, които, заедно с отзиви от техните общности, биха повишили качеството на живот на гражданите посредством изясняване на проблемите, които се появяват, определяне на приоритетите и очертаване на устойчиви решения съвместно с гражданите;

П.  като има предвид член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1301/2013, който гласи, че „като взема под внимание своето специфично териториално положение, всяка държава членка определя в своето споразумение за партньорство принципите за подбор на градски райони, в които е необходимо да бъдат приложени интегрирани действия за устойчиво градско развитие, и посочва приблизителния размер на средствата, заделяни годишно за тези действия на национално равнище“;

Р.  като има предвид, че инициативата RURBAN за сътрудничество между селските и градските райони допринася за засилване на регионалната конкурентоспособност и създаване на партньорства за развитие;

С.  като има предвид, че на равнището на Европейския съюз бюджетите следва да бъдат основани на изпълнението, и е необходимо ресурсите, предвидени в рамките на ИТИ и ВОМР, да се използват ефективно чрез постигане на политическите цели и установените приоритети, и да имат най-високата възможна добавена стойност за преследваната цел, като постигнатите резултати следва да са получени с възможно най-малко разходи;

Общи съображения

1.  Отбелязва, че конкретната ангажираност на регионални и местни участници от самото начало, тяхната ангажираност и съпричастност към стратегиите за териториално развитие и правилното делегиране на отговорности и ресурси на по-ниските равнища на вземане на решения са от решаващо значение за успеха на подхода „отдолу нагоре“; счита, че участието на партньори също може да засили интегрирания и ориентиран към местните условия подход, по-специално там, където използването на ВОМР и ИТИ е слабо; подчертава обаче, че местните участници се нуждаят от техническа и финансова подкрепа на регионално, национално и европейско ниво, особено в ранния етап от процеса на прилагане;

2.  Призовава за определяне на стратегии на началните етапи от процеса на изпълнение в сътрудничество с регионалните и местните участници, особено на равнището на специфичното и специализираното обучение и на техническата и финансовата подкрепа, в контекста на ефективното партньорство между регионите, държавите членки и ЕС;

3.  Счита, че субделегирането на правомощия и ресурси, в рамките на ЕСИ фондовете, трябва да продължава да се насърчава, и че нежеланието на управляващите органи да направят това може да ограничи потенциала на двата инструмента; призовава държавите членки да се застъпват за подход „отдолу нагоре“, като възлагат отговорност на местни групи; призовава Комисията, като напълно остава в рамките на своите правомощия, да дава препоръки и обстойни насоки на държавите членки относно това как да бъде решен въпросът с липсата на доверие и административните пречки между различните равнища на управление във връзка с прилагането на ВОМР и ИТИ;

4.  Подчертава факта, че на местно равнище проектирането на висококачествени интегрирани многосекторни новаторски стратегии е предизвикателство, особено когато това трябва да се направи по начин, който предвижда всеобщо активно участие;

5.  Обръща вниманието към факта, че действията, предприети съгласно тези инструменти, трябва да отчитат приоритетите на местните участници и същевременно да бъдат съгласувани с принципните цели на оперативните програми, както и с други стратегии на ЕС, национални, регионални и местни стратегии за развитие и стратегиите за интелигентна специализация, като остават възможности за гъвкавост;

6.  Припомня, че не само програмите на ЕС, но и основните национални и регионални политики трябва да бъдат по-гъвкави и по-добре интегрирани; подчертава, че осигуряването на по-всеобхватен дух на реформиране на управлението ще помогне да се гарантира, че средствата от ЕС няма да се предоставят в рамка, която върви успоредно с националните и регионалните политики, а по-скоро ще бъдат интегрирани в по-обширна кампания за постигане на устойчиви икономически резултати;

7.  Счита, че безработицата сред младежите е най-спешният въпрос за държавите членки, заедно с липсата на финансиране за МСП; подчертава, че регионалните стратегии и стратегиите за териториално развитие трябва да предвидят мерки по тези въпроси като един от основните си приоритети; призовава местните и регионалните органи да предвидят данъчни и други стимули за насърчаване на младежката заетост и междурегионалната мобилност на младежи, както и да дадат приоритет на професионалното обучение, в партньорство с образователните институции;

8.  Препоръчва местните и регионалните органи да обърнат особено внимание на проектите, които имат за цел населените места и регионите да се адаптират към новата демографска действителност и да противодействат на произтичащите от нея дисбаланси, по-специално чрез: 1. адаптиране на обществената инфраструктура и инфраструктурата за мобилност спрямо демографските промени и миграционните потоци; 2. създаване на специални стоки и услуги, насочени към застаряващото население; 3. подкрепа за възможности за работа на по-възрастните хора, жените и мигрантите, допринасящи за социалното им приобщаване; 4. засилена цифрова свързаност и създаване на платформи, които способстват и насърчават участието на гражданите от по-изолираните региони и взаимодействието им с различни административни, социални и политически служби на всички равнища на властта (местно, регионално, национално и европейско);

9.  Приканва Европейската комисия и държавите членки да предоставят допълнителна подкрепа, обучение и насоки за по-малки и не толкова развити области, които разполагат с по-ограничени ресурси и капацитет и за които административните разходи и усложненията, свързани с тези инструменти, може да бъдат трудни за поемане по време на планирането и прилагането; припомня, че териториалното сближаване се осъществява отдолу нагоре и трябва да обхваща и по-малките административни участници, без изключване и дискриминация по отношение на достъпа до инструментите на ИТИ и ВОМР; призовава Комисията да представи резултатите за най-добри практики във всяка държава членка и предлага те да бъдат споделени чрез онлайн мрежа, която би позволила равен възможности за достъп до инструментите за съответните органи; насърчава националните и регионалните органи да предлагат решения, които да имат за цел да групират малките административни участници, като вземат под внимание териториалното измерение и конкретните потребности от развитие;

10.  Насърчава държавите членки да определят стратегия за увеличаване на използването на ВОМР и ИТИ чрез подход на многостранно финансиране за създаването на по-ефективни регионални и местни стратегии за развитие, особено в областите, посочени в член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз; призовава държавите членки да използват по целесъобразност гъвкавостта, предвидена в член 33, параграф 6 от РОР, за да отговорят по-добре на особеностите на тези региони; насърчава конкретни мерки за предоставяне на техническа подкрепа и изграждане на капацитет на административните органи в тези области, с оглед на тяхната изолация и частично неблагоприятно положение в конкурентно отношение;

11.  Изтъква, че интеграцията на множество фондове продължава да бъде предизвикателство за заинтересованите страни, особено в контекста на ВОМР и ИТИ; счита, че усилия за опростяване са необходими с цел създаване на условия за прилагането на тези инструменти; следователно приветства създаването на групата на високо равнище от независими експерти относно наблюдението на опростяването за получателите на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и усилията на Комисията в областта на по-доброто регулиране; изтъква необходимостта от намиране на европейска рамка при отправяне на препоръки;

12.  Изтъква в частност необходимостта да се предприемат мерки относно практики на свръхрегулиране, чрез които допълнителни изисквания и пречки се създават на национално, регионално и местно равнище; отбелязва, че често съществуват много одитни слоеве, което увеличава финансовата и административната тежест за бенефициерите; настоява за избягване на припокриването на административните задачи и подчертава колко е важно да се създадат условия за инвестиции и публично-частни партньорства; препоръчва одитните дейности да са опростени и мониторингът да е съсредоточен върху процеса и оценката на изпълнението, при запазване на ефикасен контрол;

13.  Призовава Комисията и държавите членки да разработят и прилагат целенасочени дейности за обучение, съсредоточени върху ВОМР и ИТИ за регионалните и местните участници, и приканва Комисията да обърне внимание на обучителни програми, насочени към местните бенефициери; счита, че е от решаващо значение да се гарантира включването и представителството на всички съответни сектори на обществото в такива дейности; подчертава значението на ефикасното и ефективно използване на техническа помощ в подкрепа на тези инструменти, без да се дублират структури;

14.  Приветства акцента на Комисията върху резултатите и последиците, което би трябвало също така да помогне на лицата, определящи местната политика, да загърбят прекомерното съсредоточаване върху усвояването на средствата и каталогизирането на процесите на изпълнение и да преминат към определяне на реални и смислени цели, които ще доведат до осезаема промяна за местната стопанска дейност и за местното население;

15.  Изразява загриженост относно липсата на подходяща комуникация между различните заинтересовани страни; насърчава инициативи, целящи увеличаване на обмена на информация; приканва Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да засили координацията и разпространението на информация относно ВОМР и ИТИ; настоява ВОМР и ИТИ да увеличат гражданското участие в местното и регионално управление, чрез пряко ангажиране в процеса на вземане на решения, за да се повиши отчетността за решенията, и призовава местните и регионалните органи да предприемат подходящи методи за участие на гражданите в публични консултации, чрез насърчаване на по-високо равнище на култура на дебат и сътрудничество;

16.  Насърчава Комисията, държавите членки и регионите, по целесъобразност, да гарантират, че са въведени подходящи механизми за избягване на проблеми между управляващите органи и отделни партньорства, и също така да гарантират, че потенциалните бенефициери са информирани по подходящ начин за тези механизми и съответно защитени; отбелязва забавянията, предизвикани от решаването на спорове след обжалване, и настоява да се въведе набор от конкретни правила за определяне на процедурите за обжалване и бързо решаване на спорове, свързани с обществени поръчки;

17.  Призовава Комисията, и по-специално Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, да създаде рамка за сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за да се извлече полза от нейния дългогодишен опит при изпълнението на програма „Местна заетост и икономическо развитие“ (LEED), и да се търсят синергии между инструменти, особено що се отнася до повишаване на капацитета за изпълнение на местните участници;

18.  Подчертава важността на повишените усилия както от страна на държавите членки, така и от страна на Комисията за разширяване на употребата на новите инструменти в контекста на европейското териториално сътрудничество (ETC); подчертава, че съседните райони, разделени от граница, често са изправени пред сходни предизвикателства, които могат да бъдат преодолени по-успешно чрез съвместни действия на местно равнище;

19.  Изразява загриженост относно високия процент на безработица в много държави членки и региони на ЕС; насърчава държавите членки да използват тези инструменти за проекти за създаване на висококачествени работни места и възможности за МСП, насърчаване на инвестициите, устойчивия и приобщаващ растеж, социалните инвестиции и принос за намаляване на бедността и социалното приобщаване, особено в районите и подрайоните, където това е най-необходимо; отбелязва във връзка с това значението на интегрираното финансиране, и по-специално комбинацията от ЕСФ и ЕФРР; изтъква потенциала за повторно инвестиране на части от местни данъци в свързани с резултати дейности; призовава Комисията да разработи специална инвестиционна стратегия в синхрон с пакета за социални инвестиции, която може да е в полза за регионите с най-високи равнища на безработица;

20.  Изтъква потенциала на подхода „отдолу нагоре“ на ВОМР в подкрепа на стратегиите за местно развитие, за създаването на възможности за заетост и насърчаване на устойчивото развитие на селското стопанство; счита, че ИТИ и ВОМР имат потенциала да откликнат непосредствено на местните нужди и предизвикателства по един по-фокусиран и подходящ начин; настоява на необходимостта от по-добро интегриране на градските райони в този механизъм и призовава Комисията да се стреми активно към осъществяването на тази стратегия; отбелязва, че ИТИ представлява ефективен механизъм за постигане на резултати, що се отнася до изпълнението на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие; настоятелно призовава Комисията да прилага разпоредбите за финансиране на ВОМР и ИТИ като едно цяло по линията на европейските структурни и инвестиционни фондове, с оглед укрепване на синергиите;

21.  Призовава Комисията, с цел да се отбележи решителен напредък по целите от стратегията „Европа 2020“ както по отношение на тяхното преразглеждане, така и по отношение на преразглеждането на МФР, да отчита в по-голяма степен регионалните и местните реалности, както и техните конкретни особености;

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

22.  Приветства създаването на новия инструмент за ВОМР, който надхвърля инициативата LEADER в предоставянето на повече възможности на местните общности и предоставянето на конкретни решения на местно равнище, не само по линия на ЕЗФРСР, но също така и на други ЕСИ фондове;

23.  Отбелязва, че ВОМР предлага възможности за градските и крайградските райони и следва да бъде неотделима част от по-широки стратегии за градско развитие, в това число посредством трансгранично сътрудничество; припомня, че за да се гарантира максимална ефикасност на стратегиите за териториално развитие, развитието на градските райони трябва да бъде устойчиво и съобразено с това на околните крайградски и селски райони;

24.  Изразява съжаление, че в редица държави членки ВОМР ще бъде въведено чрез подход на един фонд, което може да доведе до пропускане на възможности за създаване на по-ефективни стратегии за местно развитие; припомня важността на интегрирания подход и необходимостта да се включат възможно най-много заинтересовани страни от местното гражданско общество;

25.  Приветства създаването на хоризонталната работна група за партньорство благодарение на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“;

26.  Призовава за последователно спазване на Кодекса на поведение за партньорство, по-специално във връзка с прилагането на принципа на партньорство при прилагането на инструментите за ИТИ и ВОМР;

27.  Насърчава изграждането на капацитет, повишаването на осведомеността и активното участие на социалните и икономическите партньори, както и на участниците от гражданското общество, така че възможно най-голям брой партньори да могат да предложат стратегии за ВОМР преди крайния срок за представяне на предложения (31 декември 2017 г.);

28.  Изразява загриженост във връзка с това, че в някои държави членки ВОМР понякога е действие по формално „отмятане на задължения“, а не истински подход „отдолу нагоре“; в този контекст настоява местните участници да имат действителни правомощия за вземане на решения;

29.  Призовава Комисията, заедно с държавите членки, да насърчава споделянето на най-добри практики относно МГД въз основа на информационна стратегия на европейско равнище, свързана с успешните им проекти, като се използват съществуващите инструменти и платформи, като например TAIEX REGIO PEER 2 PEER, URBACT и Мрежата за градско развитие;

30.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат инициативи на ВОМР и да осигурят по-голяма гъвкавост в оперативните програми и в контекста на регионални, национални и европейски политически рамки, така че те да могат да вземат по-добре предвид приоритетите на стратегиите за ВОМР; признава успеха на МГД в управлението на проекти и призовава за по-всеобхватно финансиране и разглеждане на възможността за разширяване на техния обхват; изразява съжаление относно факта, че в някои държави членки ВОМР се ограничава от националните органи само до една конкретна цел на политиката; призовава Комисията да даде насоки на държавите членки относно финансирането на ВОМР посредством множество фондове и насърчаването на употребата на инструменти за финансиране;

31.  Припомня, че в регламента относно ЕСФ е предвиден специален инвестиционен приоритет за „стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по тематична цел 9, и насърчава държавите членки да го включат в своите оперативни програми; подчертава, че фондът може да предостави особено важна подкрепа за териториалните пактове за заетост, стратегиите за градско развитие и изграждането на институционален капацитет на местно и регионално равнище, и призовава Комисията да предостави допълнителна помощ на държавите членки при изпълнението на тези специални инвестиционни приоритети и да предвиди в годишните си отчети за дейността информация за обхвата на това изпълнение; призовава Комисията да използва средносрочния преглед на многогодишна финансова рамка (МФР), за да разгледа трудностите, които са вече идентифицирани при прилагането на инструментите, и да намери устойчиви решения.

32.  Счита, че инструменти като извършването на разчет на бюджета с участието на обществеността следва да се включат в стратегията за ВОМР, тъй като това е демократично начинание, което допринася значително за повишаване на участието на социалните и икономическите партньори, за да се укрепи социалното сближаване на местно равнище и да се повиши ефикасността на публичните разходи;

33.  Изтъква основното значение на недискриминационен и прозрачен подход, както и на свеждане до минимум на потенциалните конфликти на интереси във взаимодействието между публичните и частните субекти като част от равновесието между ефективност, опростяване и прозрачност; освен това приветства участието на широк спектър от партньори в МГД; счита за целесъобразна разпоредбата, съгласно която нито публичните власти, нито която и да е група от заинтересовани страни не могат да притежават повече от 49 % от правата на глас в МГД, както е предвидено в действащата правна рамка, което позволява да се допринесе за загърбване на административния подход и да се върви към подход, ориентиран към резултатите и иновациите; отправя искане към Комисията да следи отблизо и да направи оценка на изпълнението на тази разпоредба, включително обстоятелствата, за които могат да бъдат разрешени изключения, както и да предостави целенасочено изграждане на капацитет и техническа помощ;

Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

34.  Отбелязва, че са възможни различни управленски подходи в прилагането на ИТИ; счита, че при все това е от решаващо значение местните партньори да играят своята роля на основни участници при изготвянето на стратегия за териториално развитие на ИТИ и да участват в пълна степен в съответните отговорности по управление, мониторинг и одит, като по този начин помагат да се гарантира реална ангажираност на местно равнище по отношение на ИТИ интервенциите;

35.  Подчертава, че ИТИ следва да не се ограничават до градските райони, а могат да се отнасят до географски области като градските райони и големите градове, градските и селските райони, подрегионални или трансгранични области; подчертава, че ИТИ са в състояние най-добре да вземат предвид конкретните териториални потребности от по-гъвкаво определяне на териториалния им обхват, следвайки по този начин истински ориентиран към местните условия подход; счита, че ИТИ осигуряват също така подходяща структура за предприемане на мерки в територии, които имат слаб достъп до услуги и изолирани и общности в неблагоприятно положение; изисква от Комисията и държавите членки да оптимизират човешките и техническите ресурси и да използват в по-голяма степен ИТИ в областта на трансграничното сътрудничество;

36.  Подчертава, че ранното участие и делегиране на повече отговорности на регионалните и местните органи и заинтересовани страни, включително гражданското общество, в стратегията за териториално развитие, водеща отдолу нагоре, са от ключово значение за бъдещата ангажираност, участието и успеха на интегрираната стратегия за териториално развитие, която ще се прилага на местно и междусекторно равнище; настоява използването на капацитета на собствения потенциал за развитие да се увеличи, в съответствие с местните характеристики;

37.  Насърчава държавите членки да изберат многофондов подход за ИТИ, за да се постигне взаимодействие между фондовете на дадена територия и да се преодолеят предизвикателствата по един по-изчерпателен начин; подчертава, че е необходимо целенасочено изграждане на капацитет, за да се улесни привличането на средства от различни източници;

38.  Подчертава, че късно взетото на национално равнище решение за използване на инструмента за ИТИ се откроява като сериозно препятствие пред правилното оформяне на териториалната стратегия, създаването на координационна структура, определянето на бюджета и изготвянето на националната правна уредба за ИТИ;

39.  Приветства усилията на Комисията, заедно с експертната група за териториално сближаване и градски въпроси (TCUM), за изготвяне на сценарии за ИТИ; подкрепя становището, че такива указания следва да се появяват на по-ранен етап в процеса на планиране; счита, че е необходимо да се актуализират насоките с реални примери и поуки от ИТИ, след като те бъдат осъществени;

40.  Изисква от Комисията да вземе под внимание резултатите от проучването на Комитета на регионите от 2015 г., като използва по-ефективно средствата на информационните технологии и създава по-малко документация на хартия, като въведе по-гъвкави правила за държавите/регионите, на които са разпределени много малки суми, като подобри механизмите за съфинансиране в държавите членки и осигури повече обучения на лицата, отговарящи за управлението и усвояването на средствата, в това число политици на изборни постове;

Бъдещите препоръки

41.  Счита, че ВОМР и ИТИ следва да играят още по-важна роля в бъдещата политика на сближаване; призовава Комисията да изготви доклад, в който се показват силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ), свързани с прилагането на тези два инструмента, преди новото законодателно предложение относно възможните сценарии след 2020 г. във връзка с тези инструменти;

42.  Призовава посоченият по-горе доклад да анализира влиянието е ефективността на ВОМР и ИТИ и дали задължителният подход в законодателството за политиката на сближаване след 2020 г. относно тези инструменти е желателен, като се предвиди разпределение на средства за тези инструменти в оперативните програми; предлага оценка на разработването на конкретни стимули за насърчаване на държавите членки да прилагат ВОМР и ИТИ, заедно с потенциалните средства за гарантиране на по-голяма съгласуваност между оперативните програми и ВОМР и ИТИ; изтъква, че този анализ следва да се основава на релевантен набор от показатели, които отразяват както качествени, така и количествени елементи;

43.  Изисква подходът „отдолу нагоре“ в рамките на ИТИ да придобие официален характер в следващото поколение политика на сближаване както на етапа на програмиране, така и на етапа на прилагане;

44.  Насърчава Комисията и държавите членки да следят използването на средствата за ИТИ в координация с компетентните местни органи, тъй като количествено те са много по-значими от преди поради окрупняването им; подчертава, че това е важно за намаляване на възможността за корупция в държавите членки;

45.  Отново заявява необходимостта от двоен подход, по-специално в предоставянето на насоки, на първо място, за държавите членки, които имат само национални оперативни програми, и на второ място, за тези, които имат и регионални оперативни програми;

46.  Настоява за по-усъвършенствана координация между Комисията, държавите членки и регионите по отношение на насоките за тези инструменти; препоръчва насоките да бъдат разработени едновременно с предложението за ново законодателство за политика на сближаване за периода след 2020 г., с последващо актуализиране; изтъква, че това би позволило своевременното представяне на документи с насоки, би повишило правната сигурност за всички страни и би предоставило пояснения относно това как предлаганите разпоредби ще се изпълняват на практика;

o
o   o

47.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на регионалните и националните парламенти.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.
(4) ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.
(5) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.
(6) OВ C 17, 19.1.2013 г., стр. 18.
(7) OВ C 313, 22.9.2015 г., стр. 31.
(8) OВ C 230, 14.7.2015 г., стр. 1.
(9) OВ C 153 E, 31.5.2013 г., стр. 9.
(10) OВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 6.
(11) Приети текстове, P7_TA(2014)0015.
(12) Приети текстове, P8_TA(2015)0419.

Правна информация - Политика за поверителност