Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0194(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0227/2015

Indgivne tekster :

A8-0227/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0212

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 69k
Tirsdag den 10. maj 2016 - Strasbourg
Statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer ***I
P8_TA(2016)0212A8-0227/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. maj 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen med henblik på vedtagelsen af visse foranstaltninger (COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0379),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk.1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0038/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 284, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 5. december 2014(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 24. februar 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0227/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 31 af 30.1.2015, s. 3.


Europa-Parlamentet og Rådets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. maj 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer
P8_TC1-COD(2014)0194

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/1013.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik