Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0194(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0227/2015

Ingediende teksten :

A8-0227/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0212

Aangenomen teksten
PDF 246kWORD 69k
Dinsdag 10 mei 2016 - Straatsburg
Statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen ***I
P8_TA(2016)0212A8-0227/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 mei 2016 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen wat betreft de toekenning van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor het vaststellen van bepaalde maatregelen (COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0379),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0038/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 284, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 5 december 2014(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 24 februari 2016 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0227/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 31 van 30.1.2015, blz. 3.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 10 mei 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen
P8_TC1-COD(2014)0194

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2016/1013.)

Juridische mededeling - Privacybeleid