Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0194(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0227/2015

Ingivna texter :

A8-0227/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0212

Antagna texter
PDF 242kWORD 73k
Tisdagen den 10 maj 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar ***I
P8_TA(2016)0212A8-0227/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 maj 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder (COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0379),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och artikel 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0038/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 284.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 5 december 2014(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 24 februari 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0227/2015),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 31, 30.1.2015, s. 3


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 maj 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar
P8_TC1-COD(2014)0194

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/1013.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy