Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0295(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0064/2016

Indgivne tekster :

A8-0064/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/05/2016 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0214

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 62k
Onsdag den 11. maj 2016 - Strasbourg
Undtagelser for råvarehandlere ***I
P8_TA(2016)0214A8-0064/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere (COM(2015)0648 – C8–0403/2015 – 2015/0295(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0648),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0403/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 3. marts 2016 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. marts 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0064/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 130 af 13.4.2016, s. 1.
(2) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. maj 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere
P8_TC1-COD(2015)0295

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/1014.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik