Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0091(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0164/2016

Indgivne tekster :

A8-0164/2016

Forhandlinger :

PV 11/05/2016 - 5

Afstemninger :

PV 11/05/2016 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0215

Vedtagne tekster
PDF 252kWORD 62k
Onsdag den 11. maj 2016 - Strasbourg
EU's Agentur for Samarbejde på Retshåndhævelsesområdet (Europol) ***II
P8_TA(2016)0215A8-0164/2016
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (14957/2/2015 – C8‑0130/2016),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0173),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0164/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 25.2.2014, P7_TA(2014)0121.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring fra Rådet og Europa-Parlamentet om artikel 44

Det er af afgørende betydning at skabe et harmoniseret, højt databeskyttelsesniveau, der omfatter politimæssige og retlige aktiviteter i Unionen som middel til respekt for og sikring af EU-borgernes grundlæggende rettigheder. I betragtning af, at Unionen og medlemsstaterne deler ansvaret på området frihed, sikkerhed og retfærdighed, er det vigtigt, at der er et tæt og effektivt samarbejde mellem tilsynsmyndighederne på nationalt plan og EU-plan. Europa-Parlamentet og Rådet er af den opfattelse, at de forskellige mekanismer for samarbejde mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de nationale tilsynsmyndigheder på området, herunder samarbejdsrådet, der nedsættes ved denne forordning, efter vedtagelsen af den foreslåede generelle forordning om databeskyttelse og databeskyttelsesdirektivet vedrørende databehandling inden for politiet og retsvæsenet, herunder det nye Europæiske Databeskyttelsesråd, der snart skal oprettes, og i lyset af den planlagte revision af forordning (EF) nr. 45/2001, i fremtiden bør omstruktureres med henblik på at sikre effektivitet og konsekvens og undgå unødvendig overlapning, uden at dette berører Kommissionens initiativret.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik