Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0091(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0164/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0164/2016

Συζήτηση :

PV 11/05/2016 - 5

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2016 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0215

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 390kWORD 68k
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο
Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) ***II
P8_TA(2016)0215A8-0164/2016
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (14957/2/2015 – C8‑0130/2016),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) επί της πρότασης της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0173),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0164/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 25.2.2014, P7_TA(2014)0121.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το άρθρο 44

Η δημιουργία εναρμονισμένης και υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων στον τομέα των αστυνομικών και δικαστικών δραστηριοτήτων στην Ένωση έχει κρίσιμη σημασία ως μέσο για το σεβασμό και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης. Λόγω των συντρεχουσών αρμοδιοτήτων της Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, είναι σημαντικό να υπάρχει στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεωρούν ότι, μετά την έγκριση των προτάσεων γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων και οδηγίας για την προστασία των δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στον τομέα της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, περιλαμβανομένου του νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων το οποίο θα συσταθεί σύντομα και με βάση την εξαγγελθείσα αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, οι διάφοροι μηχανισμοί για τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και των εθνικών εποπτικών αρχών στον τομέα αυτό, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Συνεργασίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει στο μέλλον να αναδιοργανωθούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται η αποτελεσματικότητα και η συνοχή και να αποφεύγονται οι περιττές επικαλύψεις, με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου