Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0091(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0164/2016

Ingediende teksten :

A8-0164/2016

Debatten :

PV 11/05/2016 - 5

Stemmingen :

PV 11/05/2016 - 7.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0215

Aangenomen teksten
PDF 250kWORD 62k
Woensdag 11 mei 2016 - Straatsburg
Agentschap van de EU voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) ***II
P8_TA(2016)0215A8-0164/2016
Resolutie
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 mei 2016 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0173,

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0164/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

5.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Aangenomen teksten van 25.2.2014, P7_TA(2014)0121.


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Gemeenschappelijke verklaring van de Raad en het Europees Parlement betreffende artikel 44

Het tot stand brengen van een geharmoniseerd en hoog niveau van gegevensbescherming voor de politiële en juridische activiteiten in de Unie is van cruciaal belang als instrument om de grondrechten van de burgers van de Unie te eerbiedigen en te beschermen. Gelet op de gedeelde bevoegdheden van de Unie en de lidstaten op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, is het van essentieel belang dat er nauw en doeltreffend wordt samengewerkt tussen de toezichthouders op nationaal en uniaal niveau. Het Europees Parlement en de Raad zijn van oordeel dat na de aanneming van de voorgestelde algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming voor gegevensverwerking bij politie en justitie, met inbegrip van het nieuwe, binnenkort op te richten Europees Comité voor gegevensbescherming, alsmede in het licht van de aangekondigde evaluatie van Verordening (EG) nr. 45/2001, de verscheidene samenwerkingsmechanismen tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de nationale controleorganen op dit gebied, ook de bij deze verordening ingestelde samenwerkingsraad, in de toekomst zodanig moeten worden gereorganiseerd dat zij borg staan voor doeltreffendheid en consistentie en dat onnodig dubbel werk wordt vermeden, onverminderd het initiatiefrecht van de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid