Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0091(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0164/2016

Predkladané texty :

A8-0164/2016

Rozpravy :

PV 11/05/2016 - 5

Hlasovanie :

PV 11/05/2016 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0215

Prijaté texty
PDF 257kWORD 66k
Streda, 11. mája 2016 - Štrasburg
Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) ***II
P8_TA(2016)0215A8-0164/2016
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. mája 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0173),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0164/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, 25.2.2014, P7_TA(2014)0121.


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Rady a Európskeho parlamentu k článku 44

Zaistenie harmonizovanej vysokej úrovne ochrany údajov vzťahujúcej sa na činnosti polície a justičných orgánov v Únii je zásadné ako prostriedok dodržiavania a zabezpečovania základných práv občanov Únie. Vzhľadom na spoločné právomoci Únie a členských štátov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je nevyhnutná úzka a efektívna spolupráca medzi dozornými orgánmi na národnej úrovni a na úrovni Únie. Európsky parlament a Rada sa domnievajú, že po prijatí navrhovaného všeobecného nariadenia o ochrane údajov a smernice o ochrane údajov pri spracúvaní údajov políciou a justičnými orgánmi vrátane nového Európskeho výboru pre ochranu údajov, ktorý sa má čoskoro zriadiť, a vzhľadom na ohlásené preskúmanie nariadenia (ES) č. 45/2001 by sa mali jednotlivé mechanizmy spolupráce medzi európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a národnými dozornými orgánmi v tejto oblasti vrátane Rady pre spoluprácu zriadenej týmto nariadením v budúcnosti reorganizovať tak, aby sa zabezpečila efektivita a jednotnosť a predchádzalo sa zbytočnému zdvojeniu, a to bez toho, aby bolo dotknuté právo legislatívnej iniciatívy Komisie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia