Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0081(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0166/2016

Indgivne tekster :

A8-0166/2016

Forhandlinger :

PV 11/05/2016 - 6

Afstemninger :

PV 11/05/2016 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0216

Vedtagne tekster
PDF 254kWORD 63k
Onsdag den 11. maj 2016 - Strasbourg
Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudveksling samt au pair-ophold ***II
P8_TA(2016)0216A8-0166/2016
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (omarbejdning) (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det græske parlament, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 18. september 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 28. november 2013 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0151),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0166/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 341 af 21.11.2013, s. 50.
(2) EUT C 114 af 15.4.2014, s. 42.
(3) Vedtagne tekster af 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Kommissionen om begrundelsen for afslag i artikel 20, stk. 2, litra f)

Europa-Parlamentet og Kommissionen forstår litra f) i artikel 20, stk. 2, sådan, at medlemsstaterne kun kan give afslag på en ansøgning fra sag til sag under hensyntagen til de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for tredjelandsstatsborgeren, til proportionalitetsprincippet og på grundlag af dokumentation eller tungtvejende og objektive årsager. Kommissionen vil sikre sig, at medlemsstaterne implementerer denne bestemmelse på linje med denne fortolkning, når de gennemfører direktivet i national ret, og vil underrette Parlamentet og Rådet herom som led i sine forpligtelser i henhold til artikel 39.

Europa-Parlamentet og Kommissionen mener ikke, at medtagelsen af denne bestemmelse i dette direktiv må danne præcedens for kommende instrumenter om lovlig migration.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik