Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0081(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0166/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0166/2016

Συζήτηση :

PV 11/05/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2016 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0216

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 393kWORD 68k
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο
Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) ***II
P8_TA(2016)0216A8-0166/2016
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (αναδιατύπωση) (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 28ης Νοεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) επί της πρότασης της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0151),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0166/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 341 της 21.11.2013, σ. 50.
(2) ΕΕ C 114 της 15.4.2014, σ. 42.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον λόγο της απόρριψης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν ότι το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο στ) της παρούσας οδηγίας επιτρέπει στα κράτη μέλη να απορρίπτουν μια αίτηση μόνο κατά περίπτωση και έχοντας λάβει υπόψη τις ειδικές περιστάσεις του υπηκόου τρίτης χώρας και την αρχή της αναλογικότητας, και βάσει τεκμηρίων ή για σοβαρούς και αντικειμενικούς λόγους. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε, κατά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την εν λόγω διάταξη σύμφωνα με την παρούσα ερμηνεία, και θα ενημερώσει σχετικά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει του άρθρου 39.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εκτιμούν ότι η ενσωμάτωση της εν λόγω διάταξης στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για μελλοντικές πράξεις στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου