Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0081(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0166/2016

Texte depuse :

A8-0166/2016

Dezbateri :

PV 11/05/2016 - 6

Voturi :

PV 11/05/2016 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0216

Texte adoptate
PDF 320kWORD 68k
Miercuri, 11 mai 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair ***II
P8_TA(2016)0216A8-0166/2016
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 mai 2016 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat și programe de schimb de elevi, proiecte educaționale și muncă au pair (reformare) (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Greciei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 septembrie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 28 noiembrie 2013(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0151),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0166/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 341, 21.11.2013, p. 50.
(2) JO C 114, 15.4.2014, p. 42.
(3) Texte adoptate la 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație comună a Parlamentului European și a Comisiei privind motivul respingerii specificat la articolul 20 alineatul (2) litera (f)

Parlamentul European și Comisia înțeleg articolul 20 alineatul (2) litera (f) din directiva în cauză ca autorizând statele membre să respingă o cerere numai de la caz la caz și luând în considerare circumstanțele specifice ale fiecărui resortisant al unei țări terțe și principiul proporționalității și pe baza unor dovezi sau a unor motive grave și obiective. Comisia va asigura faptul că statele membre pun în aplicare respectiva dispoziție în conformitate cu această interpretare atunci când transpun directiva și va informa Parlamentul European și Consiliul în legătură cu aceasta, în cadrul obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 39.

Parlamentul European și Comisia consideră că includerea acestei dispoziții în directiva în cauză nu ar trebui să constituie un precedent pentru viitoarele instrumente privind migrația legală.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate