Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0081(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0166/2016

Predkladané texty :

A8-0166/2016

Rozpravy :

PV 11/05/2016 - 6

Hlasovanie :

PV 11/05/2016 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0216

Prijaté texty
PDF 260kWORD 66k
Streda, 11. mája 2016 - Štrasburg
Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby, výmen žiakov a činnosti au pair ***II
P8_TA(2016)0216A8-0166/2016
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. mája 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (prepracované znenie) (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality gréckym Parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. septembra 2013(1);

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 28. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0151),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0166/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Komisie, ktoré je pripojené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 341, 21.11.2013, s. 50.
(2) Ú. v. EÚ C 114, 15.4.2014, s. 42.
(3) Prijaté texty, 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Komisie týkajúce sa dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 20 ods. 2 písm. f)

Európsky parlament a Komisia chápu článok 20 ods. 2 písm. f) tejto smernice tak, že umožňuje členským štátom zamietnuť žiadosť iba v závislosti od prípadu a pri zohľadnení osobitných okolností štátneho príslušníka tretej krajiny a zásady proporcionality a na základe dôkazov alebo závažných a objektívnych dôvodov. Komisia v rámci svojich povinností podľa článku 39 zabezpečí, aby členské štáty pri transpozícii smernice implementovali toto ustanovenie v súlade s týmto výkladom a bude informovať Parlament a Radu.

Európsky parlament a Komisia sa domnievajú, že zahrnutie tohto ustanovenia do tejto smernice by nemalo predstavovať precedens pre budúce právne nástroje legálnej migrácie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia