Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2550(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0562/2016

Indgivne tekster :

B8-0562/2016

Forhandlinger :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Afstemninger :

PV 11/05/2016 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0217

Vedtagne tekster
PDF 174kWORD 75k
Onsdag den 11. maj 2016 - Strasbourg
Fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken
P8_TA(2016)0217B8-0562/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 11. maj 2016 om fremskyndet gennemførelse af samhørighedspolitikken (2016/2550(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 4, artikel 162, artikel 174-178 og artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006(1) (herefter "forordningen om fælles bestemmelser"),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2),

–  der henviser til Kommissionens sjette rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed med titlen "Investering i job og vækst: Fremme af udvikling og god forvaltning i EU's regioner og byer" af 23. juli 2014,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. december 2015 med titlen "Investering i job og vækst – maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde" (COM(2015)0639),

–  der henviser til sin beslutning af 14. januar 2014 om medlemsstaternes evne til at sikre en effektiv og rettidig start på den nye programperiode for samhørighedspolitikken(3),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. februar 2016 med titlen "Investment Plan for Europe: new guidelines on combining European Structural and Investment Funds with the EFSI",

–  der henviser til sin beslutning af 27. november 2014 om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020(4),

–  der henviser til sin beslutning af 28. oktober 2015 om samhørighedspolitikken og midtvejsrevisionen af Europa 2020-strategien(5),

–  der henviser til sin beslutning af 26. november 2015 om forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020(6),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om fremskyndet gennemførelse af samhørighedspolitikken (O-000070/2016 – B8-0364/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at samhørighedspolitikken med sit budget på over 350 mia. EUR frem til 2020 er det instrument, der bidrager til at bringe EU tættere på borgerne, og udgør EU's vigtigste investerings- og udviklingspolitiske instrument for alle EU's regioner; der henviser til, at den i nogle medlemsstater udgør den primære kilde til offentlige investeringer;

B.  der henviser til, at Europa 2020-målene kan nås ved at kombinere vækst- og udviklingspolitikker og om nødvendigt strukturreformer samt gennem aktiv inddragelse af regioner og byer i gennemførelsen heraf; der henviser til, at samhørighedspolitikken spiller en afgørende rolle i denne henseende;

C.  der henviser til, at forordningerne for 2014-2020 indførte en række vigtige reformer i samhørighedspolitikken, f.eks. tematisk koncentration, der giver den nødvendige fleksibilitet til at tage større hensyn til lokale behov, en mere resultatorienteret tilgang, en bedre koordinering med økonomi- og socialpolitikken, forbedring af sammenhængen mellem EU's prioriteter og de regionale behov og en tættere koordination af anvendelsen af midlerne fra ESI-fondene gennem den fælles strategiske ramme;

D.  der finder, at de samhørighedspolitiske investeringer bør koordineres og samordnes med andre EU-politikker såsom det digitale indre marked, energiunionen, socialpolitikken, makroregionale strategier, dagsordenen for byer, forskning og innovation og transportpolitik med henblik på at yde et mere effektivt bidrag til opfyldelsen af Europa 2020-strategiens mål;

E.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 136, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser skal frigøre enhver del af beløbet i forbindelse med et operationelt program, som ikke er blevet anvendt til betaling af den første og den årlige forfinansiering og de mellemliggende betalinger senest den 31. december i det tredje finansår efter året for indgåelsen af budgetforpligtelsen under det operationelle program;

F.  der henviser til, at der er gået to år siden starten af den nye programmeringsperiode, og at der har været forsinkelser i gennemførelsen af samhørighedspolitikken; der henviser til, at de fleste operationelle programmer blev godkendt i slutningen af 2014 og i 2015, og at en lang række forhåndsbetingelser stadig ikke er blevet opfyldt;

G.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 53 i forordningen om fælles bestemmelser hvert år fra og med 2016 skal sende en sammenfattende rapport til Parlamentet vedrørende ESI-fondenes programmer baseret på de årlige gennemførelsesrapporter, som medlemsstaterne skal forelægge i henhold til artikel 50, og at Kommissionen i 2017 og 2019 skal udarbejde en strategirapport, der sammenfatter medlemsstaternes statusrapporter;

1.  opfordrer Kommissionen til at vurdere status for gennemførelsen af ESI-fondene i perioden 2014-2020 og udarbejde en detaljeret analyse af risikoen for frigørelse, med angivelse af beløbet pr. medlemsstat, og en analyse af betalingsoverslagene fra medlemsstaterne hurtigst muligt efter de frister, der er fastsat i forordningen om fælles bestemmelser, dvs. 31. januar og 31. juli; opfordrer desuden Kommissionen til at oplyse, hvilke foranstaltninger der er planlagt for at undgå frigørelse af ESI-fondsmidler i videst mulige udstrækning;

2.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udnytte ESI-fondenes potentiale fuldt ud og i overensstemmelse med Europa 2020-strategien med henblik på at fremme den økonomiske og sociale samhørighed og mindske de territoriale skævheder ved at sætte alle regioner i stand til at blive mere konkurrencedygtige og med henblik på at fremme investeringerne, herunder fra private kilder;

3.  konstaterer ved et tilbageblik på programmeringsperioden 2007-2013, at de faktorer, der i størst grad hindrede og vanskeliggjorde gennemførelsen af samhørighedspolitikken i flere medlemsstater og regioner, var utilstrækkelig information af potentielle støttemodtagere og en deraf følgende mangel på støtteberettigede projekter, langsom og langtrukken godkendelse af store projekter kombineret med en mangel på administrative strukturer til håndtering af investeringer i store projekter, komplekse og tidskrævende procedurer for offentlige indkøb, komplekse statsstøtteregler, komplicerede procedurer for udstedelse af tilladelser, uafklarede ejendomsforhold, den urimeligt langvarige godkendelsesprocedure og vanskelighederne med at få adgang til finansiering; påpeger endvidere, at nogle medlemsstater og lokale myndigheder undertiden har haft vanskeligheder med at overholde kravene vedrørende intern og ekstern gennemførelse af stabilitets- og vækstpagten; opfordrer Kommissionen til for programperioden 2014-2020 dels at fremlægge oplysninger om de hindringer, som medlemsstaterne står over for i forbindelse med gennemførelsen af samhørighedspolitikken, dels at foretage en vurdering af de virkninger, som øvelsen med opfyldelse af forhåndsbetingelser har på den effektive gennemførelse af politikken;

4.  hilser oprettelsen af taskforcen for bedre gennemførelse af programmerne for 2007-2013 i otte medlemsstater velkommen og opfordrer Kommissionen til at informere Parlamentet om de opnåede resultater; opfordrer Kommissionen til at opretholde denne taskforce med henblik på at støtte og fremskynde gennemførelsen af programmerne for 2014-2020 og til at forelægge Parlamentet en handlingsplan for taskforcens virksomhed; opfordrer Kommissionen til inkludere ESI-fondene fuldt ud i EU's strategi for bedre regulering;

5.  understreger, at den administrative kapacitet på såvel nationalt som regionalt og lokalt plan er en afgørende forudsætning for en rettidig og vellykket gennemførelse af samhørighedspolitikken; påpeger i den forbindelse, at manglen på støtteberettigede projekter ofte hænger sammen med, at de lokale og regionale myndigheder ikke har de fornødne ressourcer til at udarbejde projektdokumentationen; anmoder derfor Kommissionen om at yde støtte til en styrkelse af den administrative kapacitet på politikimplementerings- og evalueringsstadierne og informere Parlamentet om, hvilke tiltag der er planlagt i så henseende; tilskynder desuden forvaltningsmyndighederne til at gøre fuld og effektiv brug af bestemmelserne i det tematiske mål nr. 11, "styrkelse af institutionel kapacitet for offentlige myndigheder og interesseparter", og af de foreliggende retningslinjer fra Kommissionen;

6.  understreger under henvisning til, at god forvaltning kan bidrage til at øge absorptionskapaciteten, nødvendigheden af at tilskynde til relevante strukturreformer i overensstemmelse med målsætningerne om territorial samhørighed, bæredygtig vækst og beskæftigelse, samt til investeringsvenlige politikker og bekæmpelse af svig; ser frem til konklusionerne i Kommissionens rapport om "regioner med efterslæb" og nærmere oplysninger om, hvordan disse konklusioner vil blive anvendt til at adressere de udfordringer, som længe har berørt den rettidige gennemførelse og udnyttelse af ESI-fondene; opfordrer endvidere Kommissionen til at præcisere begrebet "resultatbaseret budgettering" med henblik på at øge effektiviteten af udgifterne;

7.  glæder sig over nedsættelsen af en højniveaugruppe af uafhængige eksperter vedrørende overvågning af forenkling for ESI-fondenes støttemodtagere; understreger, at forenkling er en af forudsætningerne for fremskyndelse af gennemførelsen; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at fremskynde de aktiviteter, der vedrører indførelse af forenklede procedurer, allerede i den nuværende programmeringsperiode, og til at opretholde en høj grad af gennemsigtighed i samhørighedspolitikken; mener i den forbindelse, at henstillingerne fra højniveaugruppen skal tages i betragtning med det samme;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udnytte den eksisterende fleksibilitet inden for stabilitets- og vækstpagten fuldt ud, i betragtning af at den økonomiske krise i mange medlemsstater har skabt likviditetsproblemer og mangel på offentlige midler til offentlige investeringer, og at midlerne under samhørighedspolitikken er ved at blive den vigtigste kilde til offentlige investeringer; anmoder endvidere Kommissionen om at føre en løbende dialog med de medlemsstater, der har anmodet om anvendelse af den nuværende investeringsklausul, med henblik på at sikre størst mulig fleksibilitet med hensyn til investeringer i vækst og beskæftigelse; opfordrer desuden Kommissionen til at tilskynde til øget inddragelse af EIB i form af øget teknisk og økonomisk støtte til udarbejdelse og gennemførelse af projekter for enhver medlemsstat, der måtte have brug herfor; mener, at finansielle instrumenter, såfremt de anvendes effektivt på grundlag af en grundig forudgående vurdering og kombineres strategisk med tilskud, i høj grad kan øge finansieringens gennemslagskraft, hvilket vil bidrage til at afhjælpe de negative virkninger af nedskæringer i de offentlige budgetter og til at udvikle indtægtsskabende projekter; understreger, at klare, konsekvente og målrettede regler for de finansielle instrumenter, der bidrager til at forenkle forberedelses- og gennemførelsesprocessen for fondsforvaltere og modtagere og tager hensyn til de forskellige udviklingsniveauer på de finansielle markeder i medlemsstaterne, kan medvirke til at virkeliggøre denne ambition; er overbevist om, at man ved at samle al relevant lovgivning om finansielle instrumenter i et enkelt, lettilgængeligt og -forståeligt dokument og undgå at foretage unødvendige revisioner af relevante retningslinjer halvvejs inde i finansieringsperioder, medmindre der er tale om et lovkrav, også ville hjælpe denne proces på vej;

9.  anerkender den komplementære rolle, som EFSI-investeringer spiller for samhørighedspolitikken, og noterer sig Kommissionens meddelelse af 22. februar 2016 med titlen "Investment Plan for Europe: new guidelines on combining European Structural and Investment Funds with the EFSI", opfordrer Kommissionen og de lokale og regionale myndigheder til at tage passende hensyn til mulighederne for at kombinere ESI- og EFSI-finansiering, eftersom de to instrumenter, selv om de er af forskellig karakter, kan supplere hinanden og dermed forstærke investeringernes løftestangseffekt;

10.  er betænkelig ved de forsinkelser, som der er opstået i udpegningen af de program- og godkendelsesansvarlige myndigheder i medlemsstaterne, hvilket for sin del risikerer at forsinke indgivelsen af betalingsanmodninger fra medlemsstaterne og dermed forhindre en smidig gennemførelse af programmerne;

11.  mener, at en for stærk centralisering og manglende tillid også kan spille en rolle i den forsinkede gennemførelse af ESI-fondene, idet nogle medlemsstater og forvaltningsmyndigheder er mindre tilbøjelige end andre til at give de lokale og regionale myndigheder et større ansvar for forvaltningen af EU-midlerne, bl.a. gennem nye værktøjer som f.eks. integrerede territoriale investeringer (ITI) og lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD); erkender, at EU's lovgivningsmæssige ramme medvirker til at fremme denne holdning, men opfordrer ikke desto mindre Kommissionen til yderligere at lette udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne og regionerne for så vidt angår eksempler på vellykket uddelegering;

12.  understreger vigtigheden af rettidige betalinger som forudsætning for samhørighedspolitikkens korrekte og effektive gennemførelse og troværdighed; opfordrer derfor Kommissionen til at informere Parlamentet om de foranstaltninger, den påtænker at træffe for at sikre fuldstændig gennemførelse af betalingsplanen i forbindelse med 2016-budgettet samt for de efterfølgende år;

13.  understreger, at en vurdering af (en fremskyndelse af) gennemførelsen af samhørighedspolitikken på nuværende tidspunkt kunne give Kommissionen nogle vigtige indsigter med henblik på en drøftelse af den fremtidige samhørighedspolitik efter 2020; opfordrer Kommissionen til at formulere de vigtigste indsigter og gå ind i en dialog med Parlamentet, medlemsstaterne og andre relevante interessenter om fremtiden for ESI-fondene efter 2020 så tidligt som muligt med henblik på at øge fondenes målrettede anvendelse og rettidig gennemførelse;

14.  påpeger betydningen af, at medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser omkring forhåndsbetingelserne inden udgangen af 2016 med henblik på at sikre en smidig gennemførelse af programmerne og undgå en eventuel suspension af de mellemliggende betalinger; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde omfattende retningslinjer vedrørende offentlige indkøb og foranstaltninger til forebyggelse af fejl og uregelmæssigheder i indkøbsproceduren og til at offentliggøre standardiserede udbudsprocedurer for støttemodtagerne for at undgå finansielle korrektioner og eventuel annullering af EU-bidrag;

15.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og alle interessenter til at sikre en bedre samordning og iværksætte effektive kommunikationspolitiske initiativer, der kan højne offentlighedens bevidsthed om samhørighedspolitikken i praksis og give den en skarpere profil og dermed give borgerne en bedre forståelse af samhørighedspolitikkens resultater og virkninger;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Regionsudvalget samt til medlemsstaterne og deres nationale og regionale parlamenter.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0015.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0068.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0384.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0419.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik