Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2550(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0562/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0562/2016

Συζήτηση :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2016 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0217

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 405kWORD 96k
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο
Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής
P8_TA(2016)0217B8-0562/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (2016/2550(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4, το άρθρο 162, τα άρθρα 174-178 και το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(1) (εφεξής «ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων» (ΚΚΔ)),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ», της 23ης Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» (COM(2015)0639),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την ετοιμότητα των κρατών μελών της ΕΕ για μια αποτελεσματική και έγκαιρη έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη: νέες κατευθυντήριες γραμμές για τον συνδυασμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με το ΕΤΣΕ»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την πολιτική συνοχής και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(6),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (O-000070/2016 – B8-0364/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής, με προϋπολογισμό άνω των 350 δισεκατομμυρίων EUR έως το 2020, αποτελεί το μέσο που βοηθά να έρθει η ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες και αντιπροσωπεύει τη βασική πολιτική επενδύσεων και ανάπτυξης της ΕΕ που καλύπτει όλες τις περιφέρειές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μερικά κράτη μέλη αποτελεί την κύρια πηγή δημόσιων επενδύσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μπορούν να επιτευχθούν με συνεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών μεγέθυνσης και ανάπτυξης και, εφόσον χρειάζεται, με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και μέσω της ενεργού συμμετοχής περιφερειών και πόλεων στην εφαρμογή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως προς αυτό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί της περιόδου 2014-2020 εισήγαγαν αρκετές βασικές μεταρρυθμίσεις στην πολιτική συνοχής, όπως τη θεματική συγκέντρωση που παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία για την καλύτερη συνεκτίμηση των τοπικών αναγκών, τον προσανατολισμό σε πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα, καλύτερο συντονισμό με την οικονομική και κοινωνική πολιτική, βελτιωμένη σύνδεση μεταξύ προτεραιοτήτων της ΕΕ και περιφερειακών αναγκών, καθώς και καλύτερα συντονισμένη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ESI) μέσω του κοινού στρατηγικού πλαισίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να συντονίζονται και να εναρμονίζονται με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως είναι η ψηφιακή ενιαία αγορά, η ενεργειακή ένωση, η κοινωνική πολιτική, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές, το αστικό θεματολόγιο, η έρευνα και καινοτομία και η πολιτική μεταφορών, προκειμένου να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του ΚΚΔ, η Επιτροπή οφείλει να αποδεσμεύει κάθε τμήμα του ποσού για επιχειρησιακό πρόγραμμα που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για καταβολή της αρχικής και ετήσιας προχρηματοδότησης και ενδιάμεσων πληρωμών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου οικονομικού έτους μετά το έτος της δημοσιονομικής δέσμευσης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν περάσει δύο χρόνια από το ξεκίνημα της νέας περιόδου προγραμματισμού, και έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα εγκρίθηκαν στο τέλος του 2014 και το 2015, και ότι ένας σημαντικός αριθμός από τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΚΔ, η Επιτροπή οφείλει να διαβιβάζει κάθε χρόνο, από το 2016, συνοπτική έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με προγράμματα των ταμείων ESI βάσει ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης των κρατών μελών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 50, και τα έτη 2017 και 2019 η Επιτροπή οφείλει να εκπονήσει στρατηγική έκθεση για να συνοψίσει τις εκθέσεις προόδου των κρατών μελών·

1.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την πρόοδο της αξιοποίησης των κονδυλίων των ταμείων ESI κατά την περίοδο 2014-2020 και να εκπονήσει λεπτομερή ανάλυση σχετικά με τους κινδύνους αποδέσμευσης, με ενδεδειγμένα ποσά ανά κράτος μέλος, και μια ανάλυση των προβλέψεων πληρωμών που υπέβαλαν τα κράτη μέλη, το συντομότερο δυνατό μετά τις προθεσμίες της 31ης Ιανουαρίου και 31ης Ιουλίου που ορίζονται στον ΚΚΔ· καλεί επίσης την Επιτροπή να αναφέρει τα μέτρα που προγραμματίζονται για να αποφευχθεί η αποδέσμευση των κονδυλίων των ταμείων ESI στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των ταμείων ESI στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και τη μείωση των εδαφικών ανισοτήτων βοηθώντας όλες τις περιφέρειες να καταστούν πιο ανταγωνιστικές και να διευκολύνουν τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων από ιδιωτικές πηγές·

3.  επισημαίνει, κάνοντας μια αναδρομή στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, ότι οι ανεπαρκείς πληροφορίες για τους δυνητικούς δικαιούχους, που είχαν ως αποτέλεσμα μια έλλειψη επιλέξιμων έργων, η αργή και χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης σημαντικών έργων σε συνδυασμό με την έλλειψη διοικητικών δομών για τη διαχείριση επενδύσεων για μεγάλα έργα, οι περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι σύνθετοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, οι πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης, οι ανεπίλυτες διαφορές σχετικά με την ιδιοκτησία, η υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης και η δύσκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτέλεσαν τα κύρια εμπόδια και προβλήματα σε αρκετά κράτη μέλη και περιφέρειες για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· αναγνωρίζει, επιπλέον, τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν ορισμένες φορές τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή, για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, να παράσχει, αφενός, πληροφορίες σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και, αφετέρου, μια εκτίμηση του αντικτύπου που έχει η εκπλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων στην αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής·

4.  εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση της ειδικής ομάδας για την καλύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 σε οκτώ κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει την ειδική ομάδα προκειμένου να υποστηρίξει και να επισπεύσει την εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 σε όλα τα κράτη μέλη και να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο ένα σχέδιο δράσης για τις δραστηριότητες της ομάδας αυτής· καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως τα ταμεία ESI στη στρατηγική της ΕΕ για τη «βελτίωση της νομοθεσίας»·

5.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η διοικητική ικανότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι βασική προϋπόθεση για έγκαιρη και επιτυχημένη εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η έλλειψη επιλέξιμων έργων συνδέεται συχνά με την έλλειψη των πόρων που χρειάζονται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης του έργου· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να στηρίξει την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για τα στάδια εφαρμογής και αξιολόγησης της πολιτικής, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις δράσεις που προγραμματίζονται στο πλαίσιο αυτό· ενθαρρύνει επίσης τις διαχειριστικές αρχές να αξιοποιήσουν πλήρως και αποτελεσματικά τις διατάξεις του θεματικού στόχου 11, «ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων» καθώς και τις διαθέσιμες κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής·

6.  έχοντας υπόψη ότι η ορθή διακυβέρνηση μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας απορρόφησης, τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν σχετικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, σε συμφωνία με τους στόχους για την εδαφική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς επίσης και δημοσιονομικές πολιτικές που ευνοούν τις επενδύσεις και η καταπολέμηση της απάτης· αναμένει με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής με θέμα «Υστερούσες Περιφέρειες» και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω συμπεράσματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων προκλήσεων που επηρεάζουν την έγκαιρη υλοποίηση και την απορρόφηση των κονδυλίων των ταμείων ESI· καλεί επίσης την Επιτροπή να διευκρινίσει την έννοια της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας των δαπανών·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση, από την Επιτροπή, ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ESI)· τονίζει ότι η απλούστευση συγκαταλέγεται μεταξύ των προϋποθέσεων για την επίσπευση της υλοποίησης· παροτρύνει, επομένως, την Επιτροπή να επιταχύνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θέσπιση απλουστευμένων διαδικασιών, ακόμα και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, και να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας στην πολιτική συνοχής· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου πρέπει να ληφθούν υπόψη χωρίς καθυστέρηση·

8.  έχοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε ελλείμματα ρευστότητας και έλλειψη δημόσιων πόρων διαθέσιμων για δημόσιες επενδύσεις, και ότι οι πόροι που διατίθενται για την πολιτική συνοχής γίνονται η κύρια πηγή δημόσιων επενδύσεων, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να αξιοποιήσουν πλήρως την υφιστάμενη ευελιξία στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· καλεί επίσης την Επιτροπή να προβεί σε μόνιμο διάλογο με τα κράτη μέλη που ζήτησαν την εφαρμογή της τρέχουσας ρήτρας επενδύσεων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ευελιξίας σε σχέση με τις επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή της ΕΤΕπ υπό τη μορφή μεγαλύτερης τεχνικής και χρηματοδοτικής στήριξης για την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων για οποιοδήποτε κράτος μέλος τη χρειάζεται· θεωρεί ότι τα χρηματοδοτικά μέσα, εάν αξιοποιηθούν αποτελεσματικά βάσει σοβαρής εκ των προτέρων αξιολόγησης και συνδυαστούν στρατηγικά με επιχορηγήσεις, μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά το αποτέλεσμα της χρηματοδότησης και να βοηθήσουν με τον τρόπο αυτό να ξεπεραστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της συρρίκνωσης των δημόσιων προϋπολογισμών, καθώς και να αναπτυχθούν έργα που παράγουν έσοδα· τονίζει ότι οι σαφείς, συνεκτικοί και στοχευμένοι κανόνες για τα χρηματοδοτικά μέσα με στόχο την απλούστευση της διαδικασίας προετοιμασίας και υλοποίησης για τους διαχειριστές κεφαλαίων και τους δικαιούχους, που αναγνωρίζουν τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών αγορών σε όλα τα κράτη μέλη, μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση αυτής της φιλοδοξίας· πιστεύει ότι η σύνθεση όλων των σχετικών κανονιστικών διατάξεων για τα χρηματοδοτικά μέσα σε ένα ενιαίο, εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό έγγραφο, και η αποφυγή της περιττής εκ νέου αναθεώρησης των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών εν μέσω των περιόδων χρηματοδότησης, εκτός εάν απαιτείται εκ του νόμου, θα συνέβαλε επίσης σε αυτή τη διαδικασία·

9.  αναγνωρίζει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα των επενδύσεων του ΕΤΣΕ για την πολιτική συνοχής και σημειώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη: νέες κατευθυντήριες γραμμές για τον συνδυασμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με το ΕΤΣΕ»· καλεί την Επιτροπή και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να λάβουν δεόντως υπόψη τις δυνατότητες συνδυασμού της χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και από το ΕΤΣΕ, δεδομένου ότι παρόλο που τα δύο αυτά μέσα είναι διαφορετικής φύσης μπορούν ωστόσο να αλληλοσυμπληρώνονται και να ενισχύουν έτσι το αποτέλεσμα μόχλευσης των επενδύσεων·

10.  εκφράζει ανησυχία για τις καθυστερήσεις που αντιμετώπισαν τα κράτη μέλη κατά τον καθορισμό του προγράμματος και των αρχών πιστοποίησης, γεγονός που με τη σειρά του καθυστερεί την υποβολή των αιτήσεων πληρωμών από τα κράτη μέλη, και εμποδίζει, ως εκ τούτου, την ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων·

11.  πιστεύει ότι ο υπερσυγκεντρωτισμός και η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορούν επίσης να συμβάλουν στην καθυστέρηση της αξιοποίησης των κονδυλίων των ταμείων ESI, καθώς ορισμένα κράτη μέλη και διαχειριστικές αρχές επιδεικνύουν μικρότερη προθυμία να αναθέσουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη διαχείριση των πόρων της ΕΕ στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, μεταξύ άλλων και μέσω νέων εργαλείων ανάπτυξης όπως είναι η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) και η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)· παρόλο που αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ στην καλλιέργεια της στάσης αυτής, καλεί την Επιτροπή να συμβάλει περαιτέρω στη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών σχετικά με επιτυχημένα παραδείγματα δευτερεύουσας ανάθεσης·

12.  επισημαίνει τη σημασία των έγκαιρων πληρωμών για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή και την αξιοπιστία της πολιτικής συνοχής· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου πληρωμών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2016, καθώς και για τα επόμενα χρόνια·

13.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αξιολόγηση (της επιτάχυνσης) της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να παράσχει ορισμένα σημαντικά διδάγματα για την Επιτροπή εν όψει της συζήτησης σχετικά με τη μελλοντική πολιτική συνοχής μετά το 2020· καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει βασικά διδάγματα και να συνεργαστεί, το συντομότερο δυνατό, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και άλλους συναφείς ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το μέλλον των ταμείων ESI μετά το 2020, με σκοπό να αυξηθεί η στοχευμένη χρήση και η έγκαιρη υλοποίησή τους·

14.  τονίζει τη σημασία της εκπλήρωσης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων από τα κράτη μέλη έως το τέλος του 2016 προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων και να αποφευχθεί ενδεχόμενη αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών· ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει συνολικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και τα μέτρα πρόληψης για να αποφεύγονται λάθη και παρατυπίες, και να δημοσιεύσει τυποποιημένες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τους δικαιούχους προκειμένου να αποφεύγονται δημοσιονομικές διορθώσεις και ενδεχόμενη ακύρωση των συνεισφορών της ΕΕ·

15.  ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να συντονίσουν καλύτερα και να δρομολογήσουν αποτελεσματικές πρωτοβουλίες επικοινωνιακής πολιτικής προκειμένου να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής και να την προβάλουν περισσότερο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να κατανοήσει καλύτερα τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της εν λόγω πολιτικής·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στα κράτη μέλη και στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλιά τους.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0015.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0068.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0384.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου