Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0010(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0157/2016

Ingediende teksten :

A8-0157/2016

Debatten :

PV 11/05/2016 - 17

Stemmingen :

PV 12/05/2016 - 9.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0221

Aangenomen teksten
PDF 330kWORD 141k
Donderdag 12 mei 2016 - Straatsburg
Verplichte automatische gegevensuitwisseling op het vlak van belastingen *
P8_TA(2016)0221A8-0157/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 mei 2016 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2016)0025),

–  gezien de artikelen 113 en 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0030/2016),

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Zweedse Rijksdag, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0157/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals geamendeerd;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1
(1)  Belastingfraude en belastingontduiking zijn de afgelopen jaren een almaar grotere uitdaging geworden en vormen thans een grote reden tot bezorgdheid, zowel in de Unie als op mondiaal niveau. In dit verband is een belangrijke rol weggelegd voor de automatische uitwisseling van inlichtingen en de Commissie heeft in haar mededeling van 6 december 2012, die een actieplan ter versterking van de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking bevat, de nadruk gelegd op de noodzaak om er daadkrachtig voor te ijveren dat automatische inlichtingenuitwisseling de toekomstige Europese en internationale norm voor transparantie en uitwisseling van inlichtingen in belastingzaken wordt. De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 22 mei 2013 verzocht om het toepassingsgebied van de automatische inlichtingenuitwisseling op Unie- en mondiaal niveau te verruimen met het oog op de bestrijding van belastingfraude, belastingontduiking en agressieve fiscale planning.
(1)  Belastingfraude, belastingontwijking en belastingontduiking zijn de afgelopen jaren een almaar grotere uitdaging geworden en vormen thans een grote reden tot bezorgdheid, zowel in de Unie als op mondiaal niveau. In dit verband is een belangrijke rol weggelegd voor de automatische uitwisseling van inlichtingen en de Commissie heeft in haar mededeling van 6 december 2012, die een actieplan ter versterking van de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking bevat, de nadruk gelegd op de noodzaak om er daadkrachtig voor te ijveren dat automatische inlichtingenuitwisseling de toekomstige Europese en internationale norm voor transparantie en uitwisseling van inlichtingen in belastingzaken wordt. De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 22 mei 2013 verzocht om het toepassingsgebied van de automatische inlichtingenuitwisseling op Unie- en mondiaal niveau te verruimen met het oog op de bestrijding van belastingfraude, belastingontduiking en agressieve fiscale planning.
Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2
(2)  Aangezien multinationale ondernemingsgroepen (hierna "MNO-groepen" genoemd) actief zijn in verschillende landen, hebben zij de mogelijkheid om aan agressieve fiscale planning te doen. Binnenlandse ondernemingen kunnen evenwel geen gebruik maken van dergelijke praktijken. Wanneer MNO's dit doen, kunnen ondernemingen die uitsluitend nationaal actief zijn - waarbij het normaal gesproken gaat over kleine en middelgrote ondernemingen - bijzonder sterk getroffen zijn, aangezien hun belastingdruk hoger is dan die van MNO-groepen. Aan de andere kant kunnen alle lidstaten inkomsten derven en bestaat het risico op concurrentie bij het aantrekken van MNO-groepen door deze groepen verdere belastingvoordelen aan te bieden. Er rijst dus een probleem voor de goede werking van de interne markt.
(2)  Aangezien multinationale ondernemingsgroepen (hierna "MNO-groepen" genoemd) actief zijn in verschillende landen, hebben zij de mogelijkheid om aan agressieve fiscale planning te doen. Binnenlandse ondernemingen kunnen evenwel geen gebruik maken van dergelijke praktijken. Wanneer MNO's dit doen, kunnen ondernemingen die uitsluitend nationaal actief zijn - waarbij het normaal gesproken gaat over kleine en middelgrote ondernemingen - bijzonder sterk getroffen zijn, aangezien zij doorgaans een effectief belastingtarief betalen dat veel dichter bij de wettelijke tarieven ligt dan het tarief dat MNO´s betalen, hetgeen resulteert in verstoringen en een slechte werking van de interne markt alsook in concurrentieverstoring ten nadele van kmo´s. Om concurrentieverstoring te voorkomen zouden ondernemingen die nationaal actief zijn geen nadelen mogen ondervinden van hun omvang of van het feit dat zij geen grensoverschrijdende handel drijven. Bovendien kunnen alle lidstaten inkomsten derven en bestaat het risico op oneerlijke concurrentie tussen hen bij het aantrekken van MNO-groepen door deze groepen verdere belastingvoordelen aan te bieden. Er rijst dus een probleem voor de goede werking van de interne markt. In dit verband zij er op gewezen dat het de Commissie is die verantwoordelijk is voor de goede werking van de interne markt.
Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)
(2 bis)  Het is voor de Unie van cruciaal belang dat belastingregels zodanig worden ontworpen dat zij geen rem zetten op groei of investeringen, de concurrentiepositie van EU-bedrijven niet benadelen, het risico van dubbele belastingheffing niet vergroten en de kosten en administratieve lasten voor ondernemingen tot een minimum beperken.
Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3
(3)  De belastingautoriteiten van de Unie hebben nood aan uitgebreide en relevante informatie over MNO-groepen met betrekking tot hun structuur, verrekenprijsbeleid en interne transacties binnen en buiten de EU. Op grond van deze informatie kunnen de belastingautoriteiten met wijzigingen in de wetgeving of adequate risicobeoordelingen en fiscale controles optreden tegen schadelijke fiscale praktijken en nagaan of ondernemingen zich schuldig hebben gemaakt aan praktijken die een kunstmatige verschuiving van aanzienlijke inkomsten naar belastingvoordelige omgevingen tot gevolg hebben.
(3)  De belastingautoriteiten van de lidstaten hebben nood aan uitgebreide en relevante informatie over MNO-groepen met betrekking tot hun structuur, verrekenprijsbeleid, fiscale vaststellingsovereenkomsten, belastingkredieten en interne transacties binnen en buiten de Unie. Op grond van deze informatie kunnen de belastingautoriteiten met wijzigingen in de wetgeving of adequate risicobeoordelingen en fiscale controles optreden tegen schadelijke fiscale praktijken en nagaan of ondernemingen zich schuldig hebben gemaakt aan praktijken die een kunstmatige verschuiving van aanzienlijke inkomsten naar belastingvoordelige omgevingen tot gevolg hebben. Ook de Commissie moet toegang hebben tot de tussen de belastingdiensten van de lidstaten uitgewisselde inlichtingen om te kunnen toezien op de naleving van de relevante mededingingsbepalingen. De Commissie moet deze informatie als vertrouwelijk beschouwen en alle nodige maatregelen nemen om de informatie te beschermen.
Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4
(4)   Een verhoging van de transparantie ten overstaan van de belastingautoriteiten zou tot gevolg kunnen hebben dat MNO-groepen ertoe worden aangezet bepaalde praktijken stop te zetten en een billijke bijdrage in de belastingen te leveren in het land waar de winst wordt gegenereerd. Een grotere transparantie van MNO-groepen is derhalve een essentieel onderdeel van de strijd tegen grondslaguitholling en winstverschuiving.
(4)   Een behoorlijk niveau van informatieverstrekking aan en -uitwisseling tussen de belastingautoriteiten van de lidstaten onderling alsook de Commissie zou tot gevolg kunnen hebben dat MNO-groepen ertoe worden aangezet bepaalde praktijken stop te zetten en belasting af te dragen in het land waar de waarde wordt gecreëerd. Dit zou ook de 'groepsdruk' onder de lidstaten vergroten en ervoor zorgen dat financiële markten meer aandacht besteden aan de fiscale verantwoordingsplicht van MNO´s. Een grotere transparantie van MNO-groepen, zonder dat hierdoor het concurrentievermogen van de Unie wordt benadeeld, is derhalve een essentieel onderdeel van de strijd tegen grondslaguitholling en winstverschuiving, en uiteindelijk tegen belastingontwijking.
Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
(6)  In het landenrapport moeten MNO-groepen jaarlijks en voor elke belastingjurisdictie waarin zij zaken doen, volgende inlichtingen verstrekken: het bedrag van de inkomsten, de winst voor winstbelasting, de betaalde en toerekenbare winstbelasting. MNO-groepen moeten ook verslag uitbrengen over het aantal personeelsleden, het gestort kapitaal, de ingehouden winst en de materiële activa in elke belastingjurisdictie. Ten slotte moeten de MNO-groepen elke entiteit binnen de groep identificeren die zaken doet in een specifieke belastingjurisdictie en moeten zij een indicatie geven van de bedrijfsactiviteiten die elke entiteit verricht.
(6)  In het landenrapport moeten MNO-groepen jaarlijks en voor elke belastingjurisdictie waarin zij zaken doen, volgende inlichtingen verstrekken: het bedrag van de inkomsten, de winst voor winstbelasting, de betaalde en toerekenbare winstbelasting, alsook belastingkredieten. MNO-groepen moeten ook verslag uitbrengen over het aantal personeelsleden, het gestort kapitaal, de ingehouden winst en de materiële activa in elke belastingjurisdictie. Ten slotte moeten de MNO-groepen elke entiteit binnen de groep identificeren die zaken doet in een specifieke belastingjurisdictie en moeten zij een indicatie geven van de bedrijfsactiviteiten die elke entiteit verricht.
Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8
(8)  Om de goede werking van de interne markt te garanderen, moet de EU voorzien in een eerlijke concurrentie tussen MNO-groepen van binnen de EU en MNO-groepen van buiten de EU met een of verscheidene entiteiten die in de EU zijn gevestigd. De rapportageverplichting moet dus voor beide groepen gelden.
(8)  Om de goede werking van de interne markt te garanderen, moet de Unie voorzien in een eerlijke concurrentie tussen MNO-groepen van binnen de EU en MNO‑groepen van buiten de EU met een of verscheidene entiteiten die in de Unie zijn gevestigd. De rapportageverplichting moet dus voor beide groepen gelden. In dit verband moeten de lidstaten erop toezien dat MNO-groepen de rapportageverplichting nakomen, bijvoorbeeld door maatregelen in te voeren ter sanctionering van MNO's die niet aan de rapportageverplichting voldoen.
Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)
(9 bis)  De lidstaten moeten toezien op de handhaving of verhoging van het niveau van personele, technische en financiële middelen voor de automatische uitwisseling van inlichtingen tussen belastinginstanties en de gegevensverwerking binnen belastinginstanties.
Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11
(11)  Wat betreft de uitwisseling van inlichtingen tussen lidstaten, voorziet Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG reeds in verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op een aantal terreinen. Het toepassingsgebied van deze richtlijn moet worden uitgebreid om te voorzien in verplichte automatische uitwisseling van landenrapporten tussen lidstaten.
(11)  Wat betreft de uitwisseling van inlichtingen tussen lidstaten, voorziet Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG reeds in verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op een aantal terreinen. Het toepassingsgebied van deze richtlijn moet worden uitgebreid om te voorzien in verplichte automatische uitwisseling van landenrapporten tussen lidstaten en in de verstrekking van deze rapporten aan de Commissie. Bovendien moet de Commissie de landenrapporten gebruiken om te beoordelen of de lidstaten de Unieregels inzake staatssteun naleven, aangezien er aan oneerlijke fiscale praktijken op het gebied van de vennootschapsbelasting ook een kant zit die te maken heeft met de staatssteunregels.
Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12
(12)  Bij verplichte automatische uitwisseling van landenrapporten tussen lidstaten moet telkens een welomschreven set basisgegevens aan alle lidstaten worden verstrekt, waar blijkens de informatie in het landenrapport, één of meer Groepsentiteiten van de MNO-groep fiscaal inwoner zijn of aan belasting onderworpen zijn met betrekking tot activiteiten die met behulp van een vaste inrichting van de MNO-groep worden uitgeoefend.
(12)  Bij verplichte automatische uitwisseling van landenrapporten tussen de lidstaten en met de Commissie moet telkens een welomschreven set op uniforme definities gebaseerde basisgegevens aan alle lidstaten worden verstrekt, waar blijkens de informatie in het landenrapport, één of meer Groepsentiteiten van de MNO-groep fiscaal inwoner zijn of aan belasting onderworpen zijn met betrekking tot activiteiten die met behulp van een vaste inrichting van de MNO-groep worden uitgeoefend.
Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16
(16)  Het is noodzakelijk om de taleneisen vast te stellen voor de uitwisseling van inlichtingen tussen de lidstaten met betrekking tot het landenrapport. Het is ook noodzakelijk om de nadere regels vast te stellen voor de upgrade van het CCN-netwerk. Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van artikel 20, lid 6, en artikel 21, lid 7, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad.
(16)  Het is noodzakelijk om de taleneisen vast te stellen voor de uitwisseling van inlichtingen tussen de lidstaten met betrekking tot het landenrapport en de verstrekking van deze inlichtingen aan de Commissie. Het is ook noodzakelijk om de nadere regels vast te stellen voor de upgrade van het CCN-netwerk en ervoor te zorgen dat duplicatie van normen, met een verhoging van de administratieve kosten voor ondernemingen tot gevolg, wordt voorkomen. Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van artikel 20, lid 6, en artikel 21, lid 7, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad.
Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)
(18 bis)  In de verslagen dat de lidstaten op grond van deze richtlijn jaarlijks aan de Commissie moeten doen toekomen, moet in detail worden aangegeven in welke mate dossiers worden ingediend, overeenkomstig artikel 8 bis bis en bijlage III, deel 2, punt 1, bij deze richtlijn, en moet een lijst worden opgenomen van de rechtsgebieden waar uiteindelijkemoederentiteiten van in de EU gebaseerde groepsentiteiten zijn gevestigd maar waar geen volledige verslagen zijn ingediend of uitgewisseld.
Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 ter (nieuw)
(18 ter)  Er moet in de mogelijkheid worden voorzien om de uit hoofde van deze richtlijn uit te wisselen inlichtingen niet uit te wisselen indien deze uitwisseling aanleiding zou geven tot de onthulling van een handels-, bedrijfs, nijverheids- of beroepsgeheim of van een handelswerkwijze, of tot de onthulling van gegevens waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde.
Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 quater (nieuw)
(18 quater)  Er moet rekening worden gehouden met de resolutie van het Europees Parlement van 25 november 2015 over fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect, met het verslag van de commissie juridische zaken van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft, en met de resolutie van het Europees Parlement van 16 december 2015 met aanbevelingen voor de Commissie over meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid in de Unie.
Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20
(20)  Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk een doeltreffende administratieve samenwerking tussen de lidstaten onder voorwaarden die verenigbaar zijn met het goed functioneren van de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en zij wegens de vereiste uniformiteit en doeltreffendheid dus beter op Unieniveau kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.
(20)  Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk een doeltreffende administratieve samenwerking tussen de lidstaten en met de Commissie onder voorwaarden die verenigbaar zijn met het goed functioneren van de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en zij wegens de vereiste uniformiteit en doeltreffendheid dus beter op Unieniveau kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.
Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 1 – lid 1
(-1)  Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:
1.  Deze richtlijn legt de voorschriften en procedures vast voor de onderlinge samenwerking van de lidstaten met het oog op de uitwisseling van inlichtingen die naar verwachting van belang zijn voor de administratie en de handhaving van de nationale wetgeving van de lidstaten met betrekking tot de in artikel 2 bedoelde belastingen.
"1. Deze richtlijn legt de voorschriften en procedures vast voor de samenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Commissie met het oog op de uitwisseling van inlichtingen die naar verwachting van belang zijn voor de administratie en de handhaving van de nationale wetgeving van de lidstaten met betrekking tot de in artikel 2 bedoelde belastingen."
Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 2
(-a)  Artikel 3, lid 2, wordt vervangen door:
(2)  „centraal verbindingsbureau”, het bureau dat als zodanig is aangewezen en is belast met de primaire zorg voor de contacten met de andere lidstaten op het gebied van de administratieve samenwerking;
„(2) „centraal verbindingsbureau”, het bureau dat als zodanig is aangewezen en is belast met de primaire zorg voor de contacten met de andere lidstaten en met de Commissie op het gebied van de administratieve samenwerking;”
Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 9 – letter a
(a)  voor de toepassing van artikel 8, lid 1, artikel 8 bis en artikel 8 bis bis, de systematische verstrekking van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat, zonder voorafgaand verzoek, met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen; voor de toepassing van artikel 8, lid 1, betekent "beschikbare inlichtingen" inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingen verstrekkende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat.
(a)  voor de toepassing van artikel 8, lid 1, artikel 8 bis en artikel 8 bis bis, de systematische verstrekking van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat en de Commissie, zonder voorafgaand verzoek, met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen; voor de toepassing van artikel 8, lid 1, betekent "beschikbare inlichtingen" inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingen verstrekkende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat.
Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 4 – lid 6
(1 bis)  Artikel 4, lid 6, wordt vervangen door:
6.  De verbindingsdienst of de bevoegde ambtenaar die een verzoek of een antwoord op een verzoek om samenwerking verzendt of ontvangt, stelt volgens de procedures van zijn lidstaat het centrale verbindingsbureau van deze lidstaat hiervan in kennis.
"6. De verbindingsdienst of de bevoegde ambtenaar die een verzoek of een antwoord op een verzoek om samenwerking verzendt of ontvangt, stelt volgens de procedures van zijn lidstaat het centrale verbindingsbureau van deze lidstaat en de Commissie hiervan in kennis."
Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 6 – lid 2
(1 ter)  Artikel 6, lid 2, wordt vervangen door:
2.  Het in artikel 5 bedoelde verzoek kan een met redenen omkleed verzoek om een bepaald administratief onderzoek omvatten. In voorkomend geval deelt de aangezochte autoriteit de verzoekende autoriteit mee op welke gronden zij een administratief onderzoek niet noodzakelijk acht.
"2. Het in artikel 5 bedoelde verzoek kan een met redenen omkleed verzoek om een bepaald administratief onderzoek omvatten. In voorkomend geval deelt de aangezochte autoriteit de verzoekende autoriteit en de Commissie mee op welke gronden zij een administratief onderzoek niet noodzakelijk acht."
Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 quater (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 – lid 1 – letter e bis (nieuw)
(1 quater)  Aan artikel 8, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:
"(e bis) landenrapporten,"
Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis – lid 2
2.  De bevoegde autoriteit van een lidstaat waar het landenrapport overeenkomstig lid 1 is ingediend, bezorgt het rapport via automatische uitwisseling aan alle andere lidstaten waar, blijkens de informatie in het landenrapport, één of meer Groepsentiteiten van de MNO-groep van de Rapporterende Entiteit fiscaal inwoner is of aan belasting onderworpen is met betrekking tot de activiteiten die met behulp van een vaste inrichting worden uitgeoefend, binnen de in lid 4 vastgestelde termijn.
2.  De bevoegde autoriteit van een lidstaat waar het landenrapport overeenkomstig lid 1 is ingediend, bezorgt het rapport zo snel mogelijk via automatische uitwisseling aan alle andere lidstaten waar, blijkens de informatie in het landenrapport, één of meer Groepsentiteiten van de MNO-groep van de Rapporterende Entiteit fiscaal inwoner is of aan belasting onderworpen is met betrekking tot de activiteiten die met behulp van een vaste inrichting worden uitgeoefend, binnen de in lid 4 vastgestelde termijn. De bevoegde autoriteit van de lidstaat bezorgt het landenrapport eveneens aan de Commissie, die verantwoordelijk is voor het centrale register van landenrapporten, waar haar bevoegde diensten toegang tot hebben.
Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis – lid 3 - letter a
(a)  geaggregeerde informatie met betrekking tot het bedrag van de inkomsten, de winst (het verlies) vóór winstbelasting, de betaalde winstbelasting, de toerekenbare winstbelasting, het gestort kapitaal, de gecumuleerde winst, het aantal personeelsleden, materiële activa andere dan geldmiddelen of kasequivalenten met betrekking tot elke jurisdictie waarin de MNO-groep actief is;
(a)  geaggregeerde informatie met betrekking tot het bedrag van de inkomsten, de winst (het verlies) vóór winstbelasting, de betaalde winstbelasting, de toerekenbare winstbelasting, het gestort kapitaal, de gecumuleerde winst, het aantal personeelsleden, materiële activa andere dan geldmiddelen of kasequivalenten met betrekking tot elke jurisdictie waarin de MNO-groep actief is, ontvangen overheidssubsidies, de waarde van activa en de jaarlijkse kosten van het beheer hiervan, en door de groep verrichte verkopen en aankopen;
Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis – lid 3 – letter b bis (nieuw)
(b bis)  het toekomstig Europees fiscaal identificatienummer van de MNO-groep waarnaar wordt verwezen in het actieplan van de Commissie van 2012 ter versterking van de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking.
Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis – lid 4 bis (nieuw)
4 bis.  Om de transparantie voor burgers te vergroten, maakt de Commissie een geaggregeerde samenvatting van de landenrapporten openbaar, op basis van de informatie die is opgenomen in het centrale register van landenrapporten. Op die manier voldoet de Commissie aan de in artikel 23 bis opgenomen bepalingen inzake vertrouwelijkheid.
Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 9 – lid 1– inleidende formule
(2 bis)  Artikel 9, lid 1, inleidende formule, wordt vervangen door:
1.  De bevoegde autoriteit van elke lidstaat verstrekt, in elk van de volgende gevallen, de in artikel 1, lid 1, bedoelde inlichtingen aan de bevoegde autoriteit van elke andere betrokken lidstaat:
"1. De bevoegde autoriteit van elke lidstaat verstrekt, in elk van de volgende gevallen, de in artikel 1, lid 1, bedoelde inlichtingen aan de bevoegde autoriteit van elke andere betrokken lidstaat en aan de Commissie:"
Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 9 – lid 2
(2 ter)  Artikel 9, lid 2, wordt vervangen door:
2.  De bevoegde overheden van elke lidstaat kunnen met de bevoegde overheden van de andere lidstaten spontaan alle inlichtingen uitwisselen waarvan zij kennis hebben en die de bevoegde overheden van de andere lidstaten van nut kunnen zijn.
"2. De bevoegde overheden van elke lidstaat kunnen met de bevoegde overheden van de andere lidstaten en de Commissie spontaan alle inlichtingen uitwisselen waarvan zij kennis hebben en die de bevoegde overheden van de andere lidstaten van nut kunnen zijn."
Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 - punt 4 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 – lid 2
(4 bis)  Artikel 23, lid 2, wordt vervangen door:
2.  De lidstaten delen de Commissie alle relevante gegevens mee die noodzakelijk zijn om de doeltreffendheid van de administratieve samenwerking overeenkomstig deze richtlijn ter bestrijding van belastingontduiking en belastingontwijking te kunnen evalueren.
"2. De lidstaten delen de Commissie alle relevante gegevens mee die noodzakelijk zijn om de doeltreffendheid van de administratieve samenwerking overeenkomstig deze richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking, belastingontduiking en belastingfraude te kunnen evalueren."
Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 – lid 3
3.  De lidstaten doen de Commissie een jaarlijkse beoordeling toekomen van de doeltreffendheid van de in artikel 8, artikel 8 bis, artikel 8 bis bis bedoelde automatische inlichtingenuitwisseling en de daarmee bereikte resultaten. De Commissie stelt aan de hand van uitvoeringshandelingen de vorm en wijze van mededeling van deze jaarlijkse beoordeling vast. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
3.  De lidstaten doen de Commissie een jaarlijkse beoordeling toekomen van de doeltreffendheid van de in artikel 8, artikel 8 bis, artikel 8 bis bis bedoelde automatische inlichtingenuitwisseling en de daarmee bereikte resultaten. De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad op een gepaste manier van deze resultaten in kennis, bijvoorbeeld door middel van een jaarlijks geconsolideerd verslag waarin de bevindingen en prestaties van de verslagleggingsprocedure worden besproken. De Commissie stelt aan de hand van uitvoeringshandelingen de vorm en wijze van mededeling van deze jaarlijkse beoordeling vast. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)
(5 bis)  In artikel 23 wordt het volgende lid ingevoegd:
"3 bis. De Commissie dient elk jaar een geconsolideerd verslag in bij het Europees Parlement en de Raad over de jaarlijkse beoordeling door de lidstaten van de doeltreffendheid van de automatische inlichtingenuitwisseling en de hiermee bereikte praktische resultaten."
Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 – lid 3 ter (nieuw)
(5 ter)  In artikel 23 wordt het volgende lid ingevoegd:
"3 ter. Wanneer in de effectbeoordeling van de Commissie inzake de gevolgen van de openbaarmaking van de gegevens betreffende de verslaglegging per land wordt vastgesteld dat er geen sprake is van negatieve gevolgen voor MNO-groepen, stelt de Commissie onverwijld wetgeving voor om deze informatie publiek toegankelijk te maken."
Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5 quater (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 24 – lid 1
(5 quater)  In artikel 24 wordt lid 1 vervangen door:
1.  De bevoegde autoriteit van een lidstaat die van een derde land inlichtingen ontvangt welke naar verwachting van belang zijn voor de administratie en de handhaving van de binnenlandse wetgeving van die lidstaat betreffende de in artikel 2 bedoelde belastingen, kan deze inlichtingen verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor welke die inlichtingen van nut kunnen zijn, en aan elke verzoekende autoriteit, mits dat krachtens een overeenkomst met dat derde land is toegestaan.
"1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat die van een derde land inlichtingen ontvangt welke naar verwachting van belang zijn voor de administratie en de handhaving van de binnenlandse wetgeving van die lidstaat betreffende de in artikel 2 bedoelde belastingen, kan deze inlichtingen verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor welke die inlichtingen van nut kunnen zijn, aan elke verzoekende autoriteit, mits dat krachtens een overeenkomst met dat derde land is toegestaan, en aan de Commissie."
Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 27 bis (nieuw)
(7 bis)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 27 bis
Evaluatie
Uiterlijk ... [drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] evalueert de Commissie de effectiviteit van de richtlijn."
Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – Bijlage III – Afdeling II – paragraaf 1 – alinea 2
Als meer dan één Groepsentiteit van dezelfde MNO-groep fiscaal inwoner is van de Unie en één of meer van de voorwaarden in punt b) zijn vervuld, kan de MNO-groep één van die Groepsentiteiten aanwijzen om in overeenstemming met de vereisten in artikel 8 bis bis, lid 1, binnen de in artikel 8 bis bis, lid 1, vermelde termijn het landenrapport met betrekking tot een Te Rapporteren Boekjaar in te dienen en om de lidstaat ervan in kennis te stellen dat zij daarmee beoogt te voldoen aan de documentatieverplichting van alle Groepsentiteiten van die MNO-groep die fiscaal inwoner van de Unie zijn. Overeenkomstig artikel 8 bis bis, lid 2, bezorgt die lidstaat het ontvangen landenrapport aan alle andere lidstaten waar, blijkens de informatie in het landenrapport, één of meer Groepsentiteiten van de MNO-groep van de Rapporterende Entiteit fiscaal inwoner zijn of aan belasting onderworpen zijn met betrekking tot de activiteiten die met behulp van een vaste inrichting worden uitgeoefend.
Als meer dan één Groepsentiteit van dezelfde MNO-groep fiscaal inwoner is van de Unie en één of meer van de voorwaarden in punt b) zijn vervuld, kan de MNO-groep één van die Groepsentiteiten aanwijzen, bij voorkeur die met de hoogste omzet, om in overeenstemming met de vereisten in artikel 8 bis bis, lid 1, binnen de in artikel 8 bis bis, lid 1, vermelde termijn het landenrapport met betrekking tot een Te Rapporteren Boekjaar in te dienen en om de lidstaat ervan in kennis te stellen dat zij daarmee beoogt te voldoen aan de documentatieverplichting van alle Groepsentiteiten van die MNO-groep die fiscaal inwoner van de Unie zijn. Overeenkomstig artikel 8 bis bis, lid 2, bezorgt die lidstaat het ontvangen landenrapport aan alle andere lidstaten waar, blijkens de informatie in het landenrapport, één of meer Groepsentiteiten van de MNO-groep van de Rapporterende Entiteit fiscaal inwoner zijn of aan belasting onderworpen zijn met betrekking tot de activiteiten die met behulp van een vaste inrichting worden uitgeoefend.
Juridische mededeling - Privacybeleid