Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0010(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0157/2016

Teksty złożone :

A8-0157/2016

Debaty :

PV 11/05/2016 - 17

Głosowanie :

PV 12/05/2016 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0221

Teksty przyjęte
PDF 578kWORD 180k
Czwartek, 12 maja 2016 r. - Strasburg
Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania *
P8_TA(2016)0221A8-0157/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2016)0025),

–  uwzględniając art. 113 i 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0030/2016),

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Riksdag, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  zgodnie z art.59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0157/2016),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)  W ostatnich latach znacząco przybyło wyzwań związanych z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania; wyzwania te stały się również przedmiotem poważnych obaw w Unii i na całym świecie. Automatyczna wymiana informacji stanowi ważne narzędzie w tym względzie, a Komisja w swoim komunikacie z dnia 6 grudnia 2012 r. zawierającym Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania podkreśliła potrzebę zdecydowanego promowania automatycznej wymiany informacji jako przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu dla przejrzystości i wymiany informacji w sprawach podatkowych. W konkluzjach z dnia 22 maja 2013 r. Rada Europejska wezwała do rozszerzenia automatycznej wymiany informacji na poziomie unijnym i globalnym z myślą o zwalczaniu oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.
(1)  W ostatnich latach znacząco przybyło wyzwań związanych z oszustwami podatkowymi, unikaniem opodatkowania i uchylaniem się od opodatkowania; wyzwania te stały się również przedmiotem poważnych obaw w Unii i na całym świecie. Automatyczna wymiana informacji stanowi ważne narzędzie w tym względzie, a Komisja w swoim komunikacie z dnia 6 grudnia 2012 r. zawierającym Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania podkreśliła potrzebę zdecydowanego promowania automatycznej wymiany informacji jako przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu dla przejrzystości i wymiany informacji w sprawach podatkowych. W konkluzjach z dnia 22 maja 2013 r. Rada Europejska wezwała do rozszerzenia automatycznej wymiany informacji na poziomie unijnym i globalnym z myślą o zwalczaniu oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2
(2)  Ponieważ grupy przedsiębiorstw wielonarodowych działają w różnych krajach, mają możliwość stosowania praktyk agresywnego planowania podatkowego, które nie są dostępne dla przedsiębiorstw krajowych. Wskutek stosowania tych praktyk przez grupy przedsiębiorstw wielonarodowych mogą ucierpieć przede wszystkim przedsiębiorstwa działające wyłącznie na rynku krajowym (zwykle małe i średnie – MŚP), jako że ich obciążenie podatkowe jest wyższe niż w przypadku grup przedsiębiorstw wielonarodowych. Z drugiej strony, wszystkie państwa członkowskie są narażone na uszczuplenie dochodów podatkowych, istnieje zatem ryzyko, że będą one ze sobą konkurowały, oferując grupom przedsiębiorstw wielonarodowych dodatkowe korzyści podatkowe, aby je przyciągnąć. Taka sytuacja utrudnia właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
(2)  Ponieważ wielonarodowe grupy przedsiębiorstw działają w różnych krajach, mają możliwość stosowania praktyk agresywnego planowania podatkowego, które nie są dostępne dla przedsiębiorstw krajowych. Wskutek stosowania tych praktyk przez przedsiębiorstwa wielonarodowe mogą ucierpieć przede wszystkim przedsiębiorstwa działające wyłącznie na rynku krajowym (zwykle małe i średnie – MŚP), jako że płacona przez nie zwykle efektywna stawka opodatkowania jest o wiele bliższa stawkom ustawowym niż w przypadku przedsiębiorstw wielonarodowych, co prowadzi do zakłóceń rynku wewnętrznego i jego niewłaściwego funkcjonowania, jak również do zakłócenia konkurencji ze szkodą dla MŚP. Aby uniknąć zakłócenia konkurencji, przedsiębiorstwa działające na rynku krajowym nie powinny być stawiane w gorszej sytuacji ze względu na ich wielkość lub brak obrotu transgranicznego. Ponadto wszystkie państwa członkowskie są narażone na uszczuplenie dochodów podatkowych, istnieje zatem ryzyko, że będą one ze sobą konkurowały w sposób nieuczciwy, oferując wielonarodowym grupom przedsiębiorstw dodatkowe korzyści podatkowe, aby je przyciągnąć. Taka sytuacja utrudnia właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W tym kontekście należy podkreślić, że to Komisja odpowiada za właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)
(2a)  Kluczowe znaczenie dla Unii ma to, aby przepisy podatkowe nie utrudniały wzrostu gospodarczego ani inwestycji, nie stawiały przedsiębiorstw unijnych w niekorzystnej sytuacji w zakresie konkurencji, ani nie zwiększały ryzyka podwójnego opodatkowania, lecz aby przyczyniały się do minimalizacji kosztów i obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  Unijne organy podatkowe potrzebują wyczerpujących i rzetelnych danych na temat struktury grup przedsiębiorstw wielonarodowych, ich polityki cen transferowych oraz transakcji wewnętrznych zarówno w UE, jak i poza jej terytorium. Informacje te umożliwią organom podatkowym reagowanie na szkodliwe praktyki podatkowe poprzez zmianę prawa lub odpowiednie oceny ryzyka i kontrole podatkowe oraz pozwolą im stwierdzić, czy przedsiębiorstwa stosują praktyki prowadzące do sztucznego przerzucania znacznej części dochodów w celu uzyskania korzyści podatkowych.
(3)  Organy podatkowe państw członkowskich potrzebują wyczerpujących i rzetelnych danych na temat struktury wielonarodowych grup przedsiębiorstw, ich polityki cen transferowych, rozliczeń podatkowych, ulg podatkowych oraz transakcji wewnętrznych zarówno w Unii, jak i poza jej terytorium. Informacje te umożliwią organom podatkowym reagowanie na szkodliwe praktyki podatkowe poprzez zmianę prawa lub odpowiednie oceny ryzyka i kontrole podatkowe oraz pozwolą im stwierdzić, czy przedsiębiorstwa stosują praktyki prowadzące do sztucznego przerzucania znacznej części dochodów w celu uzyskania korzyści podatkowych. Komisja powinna mieć również dostęp do informacji wymienianych między organami podatkowymi państw członkowskich, aby zagwarantować przestrzeganie odpowiednich reguł konkurencji. Komisja powinna traktować te informacje jako poufne i powinna podjąć wszelkie stosowne działania w celu ochrony tych informacji.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)   Większa przejrzystość wobec organów podatkowych może nakłonić grupy przedsiębiorstw wielonarodowych do zaprzestania pewnych praktyk i do uczciwego płacenia podatków w kraju, w którym uzyskują dochód. Wprowadzenie większej przejrzystości po stronie grup przedsiębiorstw wielonarodowych stanowi w związku z tym niezbędny element działań zapobiegających erozji bazy podatkowej i przerzucaniu zysków.
(4)   Odpowiedni poziom informacji przekazywanych organom podatkowym państw członkowskich i wymienianych między nimi oraz między nimi a Komisją mógłby nakłonić wielonarodowe grupy przedsiębiorstw do zaprzestania pewnych praktyk i do płacenia należnych podatków w kraju, w którym tworzona jest wartość. Zwiększyłby on również wzajemną presję państw członkowskich i skoncentrowałaby uwagę rynków finansowych na odpowiedzialności fiskalnej przedsiębiorstw wielonarodowych. Wprowadzenie większej przejrzystości po stronie wielonarodowych grup przedsiębiorstw – bez uszczerbku dla konkurencyjności Unii – stanowi w związku z tym niezbędny element działań zapobiegających erozji bazy podatkowej i przerzucaniu zysków, a co za tym idzie, zapobiegających unikaniu opodatkowania.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
(6)  W sprawozdaniu według krajów grupy przedsiębiorstw wielonarodowych powinny zgłaszać co roku – w odniesieniu do każdej jurysdykcji podatkowej, w której prowadzą działalność – wysokość osiągniętych przychodów, dochodu przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego i należnego podatku dochodowego. W sprawozdaniu powinny się także znaleźć informacje na temat liczby pracowników, kapitału zakładowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i rzeczowych aktywów trwałych w każdej jurysdykcji podatkowej. Grupy przedsiębiorstw wielonarodowych powinny również wskazać wszystkie podmioty wchodzące w jej skład, które prowadzą działalność gospodarczą w danej jurysdykcji podatkowej, i informacje na temat typu działalności gospodarczej prowadzonej przez każdy z tych podmiotów.
(6)  W sprawozdaniu według krajów wielonarodowe grupy przedsiębiorstw powinny zgłaszać co roku – w odniesieniu do każdej jurysdykcji podatkowej, w której prowadzą działalność – wysokość osiągniętych przychodów, dochodu przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego i należnego podatku dochodowego, a także ulg podatkowych. W sprawozdaniu powinny się także znaleźć informacje na temat liczby pracowników, kapitału zakładowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i rzeczowych aktywów trwałych w każdej jurysdykcji podatkowej. Wielonarodowe grupy przedsiębiorstw powinny również wskazać wszystkie podmioty wchodzące w jej skład, które prowadzą działalność gospodarczą w danej jurysdykcji podatkowej, i informacje na temat typu działalności gospodarczej prowadzonej przez każdy z tych podmiotów.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8
(8)  Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, UE musi zadbać o uczciwą konkurencję pomiędzy grupami przedsiębiorstw wielonarodowych z UE i tymi grupami spoza UE, w których skład wchodzi co najmniej jeden podmiot mający siedzibę w UE. Obowiązkowi sprawozdawczemu powinny zatem podlegać oba te rodzaje grup.
(8)  Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, Unia musi zadbać o uczciwą konkurencję pomiędzy wielonarodowymi grupami przedsiębiorstw z Unii i tymi grupami spoza Unii, w których skład wchodzi co najmniej jeden podmiot mający siedzibę w Unii. Obowiązkowi sprawozdawczemu powinny zatem podlegać oba te rodzaje grup. W związku z tym państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za wdrożenie obowiązku sprawozdawczego dla przedsiębiorstw wielonarodowych, na przykład poprzez wprowadzenie kar dla tych przedsiębiorstw w przypadku niewypełnienia obowiązku sprawozdawczego.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)
(9a)  Państwa członkowskie powinny zadbać o utrzymanie lub zwiększenie poziomu zasobów ludzkich, technicznych i finansowych przeznaczanych na automatyczną wymianę informacji między organami administracji podatkowej i przetwarzanie danych w organach administracji podatkowej.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11
(11)  Jeśli chodzi o wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi, dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG przewiduje już obowiązkową automatyczną wymianę informacji w szeregu dziedzin. Jej zakres należy rozszerzyć, aby obejmowała również obowiązkową automatyczną wymianę sprawozdań według krajów pomiędzy państwami członkowskimi.
(11)  Jeśli chodzi o wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi, dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG przewiduje już obowiązkową automatyczną wymianę informacji w szeregu dziedzin. Jej zakres należy rozszerzyć, aby obejmowała również obowiązkową automatyczną wymianę sprawozdań według krajów pomiędzy państwami członkowskimi oraz przekazywanie takich sprawozdań Komisji. Ponadto Komisja powinna wykorzystać sprawozdania według krajów do dokonania oceny przestrzegania przez państwa członkowskie unijnych zasad pomocy państwa, ponieważ nieuczciwe praktyki podatkowe w dziedzinie opodatkowania osób prawnych mają też aspekt związany z pomocą państwa.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12
(12)  Obowiązkowa automatyczna wymiana sprawozdań według krajów prowadzona pomiędzy państwami członkowskimi powinna w każdym przypadku obejmować przekazanie określonego zbioru podstawowych informacji wszystkim państwom członkowskim, w których – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden podmiot wchodzący w skład grupy przedsiębiorstw wielonarodowych lub w którym co najmniej jeden taki podmiot podlega opodatkowaniu w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez stały zakład grupy przedsiębiorstw wielonarodowych.
(12)  Obowiązkowa automatyczna wymiana sprawozdań według krajów między państwami członkowskimi oraz z Komisją powinna w każdym przypadku obejmować przekazanie określonego zbioru podstawowych informacji, które powinny być oparte o jednolite definicje i które byłyby dostępne dla tych państw członkowskich, w których – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden podmiot wchodzący w skład wielonarodowej grupy przedsiębiorstw lub w których co najmniej jeden taki podmiot podlega opodatkowaniu w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez stały zakład wielonarodowej grupy przedsiębiorstw.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16
(16)  Konieczne jest określenie wymogów językowych na potrzeby wymiany informacji dotyczących sprawozdania według krajów dokonywanej między państwami członkowskimi. Konieczne jest również przyjęcie ustaleń praktycznych niezbędnych do modernizacji sieci CCN. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania art. 20 ust. 6 i 21 ust. 7 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.
(16)  Konieczne jest określenie wymogów językowych na potrzeby wymiany informacji dotyczących sprawozdania według krajów dokonywanej między państwami członkowskimi oraz przekazywania takich informacji Komisji. Konieczne jest również przyjęcie ustaleń praktycznych niezbędnych do modernizacji sieci CCN i dopilnowanie, aby nie prowadziło to do powielania standardów, a co za tym idzie do zwiększenia kosztów administracyjnych po stronie podmiotów gospodarczych. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania art. 20 ust. 6 i 21 ust. 7 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)
(18a)  W corocznych sprawozdaniach składanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z niniejszą dyrektywą należy szczegółowo opisać zakres dokumentacji na podstawie art. 8aa i załącznika III sekcja II pkt 1 niniejszej dyrektywy oraz umieścić wykaz wszelkich jurysdykcji, których rezydentami są 'ostateczne jednostki dominujące' 'podmiotów wchodzących w skład grupy' mających siedzibę w Unii, jednak w przypadku których nie złożono ani nie wymieniono pełnych sprawozdań.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 b (nowy)
(18b)  Na mocy niniejszej dyrektywy powinna istnieć możliwość niedokonywania wymiany informacji, jeżeli wymiana taka prowadziłaby do ujawnienia tajemnicy handlowej, przemysłowej lub zawodowej, procesu produkcyjnego lub informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 c (nowy)
(18c)  Należy uwzględnić rezolucję Komisji do Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach, sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, a także rezolucję Parlamentu z dnia 16 grudnia 2015 r. z zaleceniami dla Komisji dotyczącymi wprowadzenia przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20
(20)  Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie skuteczna współpraca administracyjna pomiędzy państwami członkowskimi na warunkach zgodnych z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na wymaganą jednolitość i skuteczność możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.
(20)  Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie skuteczna współpraca administracyjna pomiędzy państwami członkowskimi oraz z Komisją na warunkach zgodnych z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na wymaganą jednolitość i skuteczność możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł – ustęp 1
-1)  art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.  Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady i procedury, zgodnie z którymi państwa członkowskie współpracują ze sobą w celu wymiany informacji, które wydają się być istotne do celów stosowania i egzekwowania krajowych przepisów państw członkowskich dotyczących podatków, o których mowa w art. 2.
1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady i procedury, zgodnie z którymi państwa członkowskie współpracują ze sobą i z Komisją w celu wymiany informacji, które wydają się być istotne do celów stosowania i egzekwowania krajowych przepisów państw członkowskich dotyczących podatków, o których mowa w art. 2.”;
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – punkt 2
-a)  art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2)  „centralne biuro łącznikowe” oznacza biuro wyznaczone jako takie, które jest odpowiedzialne głównie za kontakty z innymi państwami członkowskimi w dziedzinie współpracy administracyjnej;
2) „centralne biuro łącznikowe” oznacza biuro wyznaczone jako takie, które jest odpowiedzialne głównie za kontakty z innymi państwami członkowskimi i z Komisją w dziedzinie współpracy administracyjnej;”;
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – punkt 9 – litera a
a)  do celów art. 8 ust. 1 oraz art. 8a i 8aa – systematyczne przekazywanie określonych z góry informacji innemu państwu członkowskiemu, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu; do celów art. 8 ust. 1 odniesienie do dostępnych informacji dotyczy informacji zawartych w dokumentacji podatkowej państwa członkowskiego przekazującego informacje, które można wyszukiwać zgodnie z procedurami gromadzenia i przetwarzania informacji w tym państwie członkowskim;
a)  do celów art. 8 ust. 1 oraz art. 8a i 8aa – systematyczne przekazywanie określonych z góry informacji innemu państwu członkowskiemu i Komisji Europejskiej, bez uprzedniego wniosku z ich strony, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu; do celów art. 8 ust. 1 odniesienie do dostępnych informacji dotyczy informacji zawartych w dokumentacji podatkowej państwa członkowskiego przekazującego informacje, które można wyszukiwać zgodnie z procedurami gromadzenia i przetwarzania informacji w tym państwie członkowskim;
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 4 – ustęp 6
1a)  art. 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6.  Jeżeli łącznikowy organ administracyjny lub właściwy urzędnik przesyłają lub otrzymują wniosek o współpracę lub odpowiedź na taki wniosek, informują centralne biuro łącznikowe w swoim państwie członkowskim zgodnie z procedurami określonymi przez to państwo członkowskie.
6. Jeżeli łącznikowy organ administracyjny lub właściwy urzędnik przesyłają lub otrzymują wniosek o współpracę lub odpowiedź na taki wniosek, informują centralne biuro łącznikowe w swoim państwie członkowskim i Komisję zgodnie z procedurami określonymi przez to państwo członkowskie.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 6 – ustęp 2
1b)  art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  Wniosek, o którym mowa w art. 5, może zawierać uzasadniony wniosek o przeprowadzenie szczególnego postępowania administracyjnego. Jeżeli organ współpracujący uważa, że postępowanie administracyjne nie jest konieczne, natychmiast informuje organ wnioskujący o przyczynach takiego stanowiska.
2. Wniosek, o którym mowa w art. 5, może zawierać uzasadniony wniosek o przeprowadzenie szczególnego postępowania administracyjnego. Jeżeli organ współpracujący uważa, że postępowanie administracyjne nie jest konieczne, natychmiast informuje organ wnioskujący i Komisję o przyczynach takiego stanowiska.”;
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 c (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera e a (nowa)
1c)  w art. 8 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:
„ea) sprawozdania według krajów,”;
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a a – ustęp 2
2.  Właściwy organ państwa członkowskiego, które otrzymało sprawozdanie według krajów zgodnie z ust. 1, ma obowiązek przekazać to sprawozdanie – w drodze wymiany automatycznej i w terminie określonym w ust. 4 – każdemu państwu członkowskiemu, w którym – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden 'podmiot wchodzący w skład' 'grupy przedsiębiorstw wielonarodowych', do której należy 'podmiot raportujący', lub w którym podlega opodatkowaniu działalność gospodarcza prowadzona przez jego stały zakład.
2.  Właściwy organ państwa członkowskiego, które otrzymało sprawozdanie według krajów zgodnie z ust. 1, ma obowiązek przekazać to sprawozdanie jak najszybciej – w drodze wymiany automatycznej i w terminie określonym w ust. 4 – każdemu państwu członkowskiemu, w którym – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden 'podmiot wchodzący w skład' 'wielonarodowej grupy przedsiębiorstw', do której należy 'podmiot raportujący', lub w którym podlega opodatkowaniu działalność gospodarcza prowadzona przez jego stały zakład. Właściwy organ danego państwa członkowskiego ma również obowiązek przekazać sprawozdanie według krajów Komisji, która jest odpowiedzialna za centralny rejestr sprawozdań według krajów, udostępniany właściwym służbom.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a a – ustęp 3 – litera a
a)  zagregowane dane dotyczące wysokości osiągniętych przychodów, dochodu (straty) przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego, należnego podatku dochodowego, kapitału zakładowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników i rzeczowych aktywów trwałych innych niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w odniesieniu do każdej jurysdykcji, w której 'grupa przedsiębiorstw wielonarodowych' prowadzi działalność;
a)  zagregowane dane dotyczące wysokości osiągniętych przychodów, dochodu (straty) przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego, należnego podatku dochodowego, kapitału zakładowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników i rzeczowych aktywów trwałych innych niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w odniesieniu do każdej jurysdykcji, w której 'wielonarodowa grupa przedsiębiorstw' prowadzi działalność, wysokość otrzymanych dotacji publicznych, wartość aktywów wraz z rocznym kosztem ich utrzymania, a także wartość transakcji sprzedaży i zakupów dokonanych przez grupę;
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a a – ustęp 3 – litera b a (nowa)
ba)  przyszły europejski numer identyfikacji podatkowej (NIP) wielonarodowej grupy przedsiębiorstw, o którym mowa w planie działania Komisji na rok 2012 w celu zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a a – ustęp 4 a (nowy)
4a.  W celu zwiększenia przejrzystości z korzyścią dla obywateli Komisja publikuje zagregowane streszczenie sprawozdań w podziale na kraje w oparciu o informacje zawarte w centralnym rejestrze sprawozdań w podziale na kraje. Komisja musi przy tym przestrzegać postanowień art. 23a dotyczącego zachowania poufności.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 9 – ustęp 1 – część wprowadzająca
2a)  część wprowadzająca art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.  Właściwy organ każdego z państw członkowskich przekazuje właściwemu organowi któregokolwiek z pozostałych zainteresowanych państw członkowskich informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1, w każdym z następujących przypadków:
1. Właściwy organ każdego z państw członkowskich przekazuje właściwemu organowi któregokolwiek z pozostałych zainteresowanych państw członkowskich i Komisji informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1, w każdym z następujących przypadków:”;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 9 – ustęp 2
2b)  art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  Właściwe organy każdego z państw członkowskich mogą przekazywać, w ramach spontanicznej wymiany, właściwym organom pozostałych państw członkowskich wszelkie znane im informacje, które mogą być przydatne właściwym organom pozostałych państw członkowskich.
2. Właściwe organy każdego z państw członkowskich mogą przekazywać, w ramach spontanicznej wymiany, właściwym organom pozostałych państw członkowskich i Komisji wszelkie znane im informacje, które mogą być przydatne właściwym organom pozostałych państw członkowskich.”;
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 – ustęp 2
4a)  art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie istotne informacje, które są niezbędne dla oceny skuteczności współpracy administracyjnej prowadzonej zgodnie z niniejszą dyrektywą w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania.
2. Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie istotne informacje, które są niezbędne dla oceny skuteczności współpracy administracyjnej prowadzonej zgodnie z niniejszą dyrektywą w zwalczaniu unikania opodatkowania, uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych.”;
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji, o której mowa w art. 8, 8a i 8aa, a także jej praktyczne wyniki. Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – formę i warunki przekazywania tej rocznej oceny. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 26 ust. 2.
3.  Państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji, o której mowa w art. 8, 8a i 8aa, a także jej praktyczne wyniki. Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o tych wynikach w odpowiedni sposób, na przykład w formie rocznego skonsolidowanego sprawozdania omawiającego wyniki i rezultaty procedury sprawozdawczej. Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – formę i warunki przekazywania tej rocznej oceny. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 26 ust. 2.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)
5a)  w art. 23 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3a. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne skonsolidowane sprawozdanie dotyczące przekazanych przez państwa członkowskie rocznych ocen skuteczności automatycznej wymiany informacji, a także osiągniętych praktycznych wyników.”;
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 b (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 – ustęp 3 b (nowy)
5b)  w art. 23 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3b. Jeżeli w wyniku oceny skutków dotyczącej konsekwencji podania do wiadomości publicznej informacji w podziale na poszczególne kraje Komisja stwierdzi brak negatywnych skutków dla wielonarodowych grup przedsiębiorstw, Komisja niezwłocznie zgłosi wniosek ustawodawczy w celu umożliwienia podanie takich informacji do wiadomości publicznej.”;
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 c (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 24 – ustęp 1
5c)  art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.  W przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego otrzymuje od państwa trzeciego informacje, które wydają się być istotne do celów stosowania i egzekwowania przepisów krajowych tego państwa członkowskiego dotyczących podatków, o których mowa w art. 2, organ ten może – w zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy umowy z tym państwem trzecim – przekazać te informacje właściwym organom państw członkowskich, którym mogą one być przydatne oraz wszelkim organom wnioskującym.
1. W przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego otrzymuje od państwa trzeciego informacje, które wydają się być istotne do celów stosowania i egzekwowania przepisów krajowych tego państwa członkowskiego dotyczących podatków, o których mowa w art. 2, organ ten może – w zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy umowy z tym państwem trzecim – przekazać te informacje właściwym organom państw członkowskich, którym mogą one być przydatne oraz wszelkim organom wnioskującym i Komisji.”;
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 27 a (nowy)
7a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 27a
Przegląd
Komisja dokonuje przeglądu skuteczności niniejszej dyrektywy w terminie do dnia ... [trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy].”;
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik – Załącznik III – sekcja II – ustęp 1 – akapit 2
W przypadku gdy rezydentami do celów podatkowych w Unii jest większa liczba 'podmiotów wchodzących w skład' tej samej 'grupy przedsiębiorstw wielonarodowych' i gdy stosuje się co najmniej jeden z warunków określonych w lit. b), 'grupa przedsiębiorstw wielonarodowych' może wyznaczyć jeden z 'podmiotów wchodzących w skład grupy', aby złożył sprawozdanie według krajów zgodne z wymogami art. 8aa ust. 1 w odniesieniu do 'sprawozdawczego roku podatkowego' w terminie wskazanym w art. 8aa ust. 1 i aby powiadomił państwo członkowskie, że sprawozdanie to jest przedstawiane w celu wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego w imieniu wszystkich 'podmiotów wchodzących w skład' tej 'grupy przedsiębiorstw wielonarodowych', które są rezydentami do celów podatkowych w Unii. Zgodnie z art. 8aa ust. 2 zainteresowane państwo członkowskie ma obowiązek przekazać otrzymane sprawozdanie według krajów każdemu państwu członkowskiemu, w którym – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden 'podmiot wchodzący w skład' 'grupy przedsiębiorstw wielonarodowych', do której należy 'podmiot raportujący', lub w którym opodatkowaniu podlega działalność gospodarcza prowadzona przez jego stały zakład.
W przypadku gdy rezydentami do celów podatkowych w Unii jest większa liczba 'podmiotów wchodzących w skład' tej samej 'wielonarodowej grupy przedsiębiorstw' i gdy stosuje się co najmniej jeden z warunków określonych w lit. b), 'wielonarodowa grupa przedsiębiorstw' może wyznaczyć jeden z 'podmiotów wchodzących w skład grupy', najlepiej podmiot o największym obrocie, aby złożył sprawozdanie według krajów zgodne z wymogami art. 8aa ust. 1 w odniesieniu do 'sprawozdawczego roku podatkowego' w terminie wskazanym w art. 8aa ust. 1 i aby powiadomił państwo członkowskie, że sprawozdanie to jest przedstawiane w celu wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego w imieniu wszystkich 'podmiotów wchodzących w skład' tej 'wielonarodowej grupy przedsiębiorstw', które są rezydentami do celów podatkowych w Unii. Zgodnie z art. 8aa ust. 2 zainteresowane państwo członkowskie ma obowiązek przekazać otrzymane sprawozdanie według krajów każdemu państwu członkowskiemu, w którym – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden 'podmiot wchodzący w skład' 'wielonarodowej grupy przedsiębiorstw', do której należy 'podmiot raportujący', lub w którym opodatkowaniu podlega działalność gospodarcza prowadzona przez jego stały zakład.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności