Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0010(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0157/2016

Predkladané texty :

A8-0157/2016

Rozpravy :

PV 11/05/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 12/05/2016 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0221

Prijaté texty
PDF 520kWORD 175k
Štvrtok, 12. mája 2016 - Štrasburg
Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní *
P8_TA(2016)0221A8-0157/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. mája 2016 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0025),

–  so zreteľom na články 113 a 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0030/2016),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym Parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0157/2016),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  V posledných rokoch značne narástli problémy, ktoré predstavujú daňové podvody a daňové úniky, a stali sa stredobodom pozornosti v Únii i vo svete. Automatická výmena informácií predstavuje v tomto smere významný nástroj a Komisia vo svojom oznámení zo 6. decembra 2012, ktoré obsahuje akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom, zdôraznila potrebu dôrazne presadzovať automatickú výmenu informácií ako budúci európsky a medzinárodný štandard pre transparentnosť a výmenu informácií v daňových záležitostiach. Európska Rada vo svojich záveroch z 22. mája 2013 požiadala o rozšírenie automatickej výmeny informácií na úrovni Únie a na celosvetovej úrovni s cieľom bojovať proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu.
(1)  V posledných rokoch značne narástli problémy, ktoré predstavujú daňové podvody, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky, a stali sa stredobodom pozornosti v Únii i vo svete. Automatická výmena informácií predstavuje v tomto smere významný nástroj a Komisia vo svojom oznámení zo 6. decembra 2012, ktoré obsahuje akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom, zdôraznila potrebu dôrazne presadzovať automatickú výmenu informácií ako budúci európsky a medzinárodný štandard pre transparentnosť a výmenu informácií v daňových záležitostiach. Európska Rada vo svojich záveroch z 22. mája 2013 požiadala o rozšírenie automatickej výmeny informácií na úrovni Únie a na celosvetovej úrovni s cieľom bojovať proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Skupiny nadnárodných podnikov pôsobia vo viacerých krajinách, čo im umožňuje využívať praktiky agresívneho daňového plánovania, ktoré pre domáce spoločnosti nie sú dostupné. Takýmito praktikami nadnárodných podnikov môžu byť obzvlášť zasiahnuté čisto domáce spoločnosti, t. j. zvyčajne malé a stredné podniky (MSP), ktorých daňové zaťaženie je vyššie než zaťaženie skupín nadnárodných podnikov. Pre všetky členské štáty to zas môže znamenať stratu príjmov a existuje aj riziko súťaženia s cieľom prilákať skupiny nadnárodných podnikov tým, že sa im ponúknu ďalšie daňové výhody. Ide preto o problém pre riadne fungovanie vnútorného trhu.
(2)  Skupiny nadnárodných podnikov pôsobia vo viacerých krajinách, čo im umožňuje využívať praktiky agresívneho daňového plánovania, ktoré pre domáce spoločnosti nie sú dostupné. Takýmito praktikami nadnárodných podnikov môžu byť obzvlášť zasiahnuté čisto domáce spoločnosti, t. j. zvyčajne malé a stredné podniky (MSP), pretože efektívna sadzba daní, ktoré spravidla odvádzajú, je oveľa bližšia k zákonným sadzbám než je tomu v prípade nadnárodných spoločností, čo vedie k narúšaniu a poruchám vnútorného trhu, ako aj narúšaniu hospodárskej súťaže na úkor MSP. Aby sa zamedzilo narušeniu hospodárskej súťaže, domáce podniky by nemali byť znevýhodnené z dôvodu svojej veľkosti alebo nedostatočného cezhraničného obchodu. Okrem toho to pre všetky členské štáty môže znamenať stratu príjmov a existuje aj riziko nekalej súťaže medzi nimi s cieľom prilákať skupiny nadnárodných podnikov tým, že sa im ponúknu ďalšie daňové výhody. Ide preto o problém pre riadne fungovanie vnútorného trhu. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že za riadne fungovanie vnútorného trhu je zodpovedná práve Komisia.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Pre Úniu je mimoriadne dôležité, aby daňové pravidlá boli navrhnuté tak, aby sa nezamedzilo rastu či investíciám, podniky Únie neboli konkurenčne znevýhodnené, ani sa nezvýšilo riziko dvojitého zdanenia a aby sa minimalizovali náklady a administratívne zaťaženie podnikov.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Daňové orgány Únie potrebujú komplexné a relevantné informácie o skupinách nadnárodných podnikov, pokiaľ ide o ich štruktúru, politiku transferového oceňovania a interné transakcie v rámci a mimo nej. Uvedené informácie daňovým orgánom umožnia reagovať na škodlivé daňové praktiky pomocou zmien právnych predpisov alebo primeranými posúdeniami rizík a daňovými auditmi, a zároveň im umožnia zistiť, či spoločnosti využívali praktiky, ktoré vedú k umelému presúvaniu veľkých súm príjmov do daňovo zvýhodnených prostredí.
(3)  Daňové orgány členských štátov potrebujú komplexné a relevantné informácie o skupinách nadnárodných podnikov, pokiaľ ide o ich štruktúru, politiku transferového oceňovania, daňové priznania, daňové úľavy a interné transakcie v rámci Únie a mimo nej. Uvedené informácie daňovým orgánom umožnia reagovať na škodlivé daňové praktiky pomocou zmien právnych predpisov alebo primeranými posúdeniami rizík a daňovými auditmi, a zároveň im umožnia zistiť, či spoločnosti využívali praktiky, ktoré vedú k umelému presúvaniu veľkých súm príjmov do daňovo zvýhodnených prostredí. Komisia by tiež mala mať prístup k informáciám, ktoré si medzi sebou vymieňajú daňové orgány členských štátov, aby zabezpečila dodržiavanie príslušných pravidiel o hospodárskej súťaži. Komisia by s informáciami mala zaobchádzať ako s dôvernými a mala by prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu uvedených informácií.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)   Vyššia transparentnosť smerom k daňovým orgánom by mohla na skupiny nadnárodných podnikov zaúčinkovať ako stimul na to, aby upustili od určitých praktík a odvádzali spravodlivo vymeraný diel daní v krajine, kde sa vytvárajú zisky. Zvýšenie transparentnosti pre skupiny nadnárodných podnikov je preto nevyhnutnou súčasťou boja proti narúšania základu dane a presunu ziskov.
(4)   Primeraná úroveň informácií, ktoré sa poskytujú daňovým orgánom členských štátov, ako aj Komisii, a ktoré si uvedené daňové orgány vymieňajú navzájom by mohla na skupiny nadnárodných podnikov zaúčinkovať ako stimul na to, aby upustili od určitých praktík a odvádzali dane splatné v krajine, kde sa vytvára hodnota. Zvýšil by sa tým aj vzájomný tlak medzi členskými štátmi a pozornosť finančných trhov by sa zamerala na fiškálnu zodpovednosť nadnárodných podnikov. Zvýšenie transparentnosti pre skupiny nadnárodných podnikov bez toho, aby sa narúšala konkurencieschopnosť Únie, je preto nevyhnutnou súčasťou boja proti narúšania základu dane a presunu ziskov a v konečnom dôsledku aj vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  V správe podľa jednotlivých krajín by skupiny nadnárodných podnikov mali uvádzať každoročne a za každú daňovú jurisdikciu, v ktorej podnikajú, sumu príjmov, zisk pred zdanením príjmov, ako aj zaplatenú a vzniknutú daň z príjmov. Skupiny nadnárodných podnikov by takisto mali nahlasovať počet svojich zamestnancov, deklarovaný kapitál, nerozdelené zisky a hmotný majetok v každej daňovej jurisdikcii. Skupiny nadnárodných podnikov by mali okrem toho identifikovať každý subjekt v rámci skupiny, ktorý podniká v konkrétnej daňovej jurisdikcii, a mali by uviesť predmet činnosti každého takého subjektu.
(6)  V správe podľa jednotlivých krajín by skupiny nadnárodných podnikov mali uvádzať každoročne a za každú daňovú jurisdikciu, v ktorej podnikajú, sumu príjmov, zisk pred zdanením príjmov, ako aj zaplatenú a vzniknutú daň z príjmov a daňové úľavy. Skupiny nadnárodných podnikov by takisto mali nahlasovať počet svojich zamestnancov, deklarovaný kapitál, nerozdelené zisky a hmotný majetok v každej daňovej jurisdikcii. Skupiny nadnárodných podnikov by mali okrem toho identifikovať každý subjekt v rámci skupiny, ktorý podniká v konkrétnej daňovej jurisdikcii, a mali by uviesť predmet činnosti každého takého subjektu.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Na zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu musí zaistiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi skupinami nadnárodných podnikov z EÚ a skupinami nadnárodných podnikov z krajín mimo EÚ, v prípade ktorých má jeden alebo viacero subjektov sídlo v . V oboch prípadoch by preto takéto skupiny mali podliehať oznamovacej povinnosti.
(8)  Na zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu musí Únia zaistiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi skupinami nadnárodných podnikov z EÚ a skupinami nadnárodných podnikov z krajín mimo EÚ, v prípade ktorých má jeden alebo viacero subjektov sídlo v Únii. V oboch prípadoch by preto takéto skupiny mali podliehať oznamovacej povinnosti. Členské štáty by v tejto súvislosti mali byť zodpovedné za presadzovanie oznamovacej povinnosti nadnárodných podnikov, napríklad prostredníctvom zavedenia sankčných opatrení voči nadnárodným podnikom v prípade, že správu nepodajú.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, že zachovajú alebo zvýšia úroveň ľudských, technických a finančných zdrojov určených na automatickú výmenu informácií medzi daňovými správami a na spracúvanie údajov v rámci daňových správ.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Pokiaľ ide o výmenu informácii medzi členskými štátmi, v smernici Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS sa už stanovuje povinná automatická výmena informácií v mnohých oblastiach. Jej rozsah by sa mal rozšíriť s cieľom stanoviť povinnú automatickú výmenu správ podľa jednotlivých krajín medzi členskými štátmi.
(11)  Pokiaľ ide o výmenu informácii medzi členskými štátmi, v smernici Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS sa už stanovuje povinná automatická výmena informácií v mnohých oblastiach. Jej rozsah by sa mal rozšíriť s cieľom stanoviť povinnú automatickú výmenu správ podľa jednotlivých krajín medzi členskými štátmi a oznamovanie takýchto správ Komisii. Okrem toho by Komisia mala využívať správy podľa jednotlivých krajín na posúdenie súladu členských štátov s pravidlami štátnej pomoci Únie, pretože jedným z rozmerov nekalých daňových praktík v oblasti zdaňovania právnických osôb je aj štátna pomoc.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Povinná automatická výmena správ podľa jednotlivých krajín medzi členskými štátmi by v každom prípade mala zahŕňať oznamovanie vymedzeného súboru základných informácií, ktoré by boli prístupné tým členským štátom, v ktorých je jeden alebo viac subjektov danej skupiny nadnárodných podnikov na základe informácií v správe podľa jednotlivých krajín buď rezidentom na daňové účely, alebo podlieha dani v súvislosti s činnosťou vykonávanou prostredníctvom stálej prevádzkarne skupiny nadnárodných podnikov.
(12)  Povinná automatická výmena správ podľa jednotlivých krajín medzi členskými štátmi a s Komisiou by v každom prípade mala zahŕňať oznamovanie vymedzeného súboru základných informácií, ktoré by mali byť založené na jednotných vymedzeniach pojmov a ktoré by boli prístupné tým členským štátom, v ktorých je jeden alebo viac subjektov danej skupiny nadnárodných podnikov na základe informácií v správe podľa jednotlivých krajín buď rezidentom na daňové účely, alebo podlieha dani v súvislosti s činnosťou vykonávanou prostredníctvom stálej prevádzkarne skupiny nadnárodných podnikov.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 16
(16)  Je potrebné špecifikovať jazykové požiadavky na výmenu informácií medzi členskými štátmi o správach podľa jednotlivých krajín. Takisto je potrebné prijať praktické opatrenia potrebné na modernizáciu siete CCN. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania článku 20 ods. 6 a článku 21 ods. 7 by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.
(16)  Je potrebné špecifikovať jazykové požiadavky na výmenu informácií medzi členskými štátmi o správach podľa jednotlivých krajín a oznamovanie takýchto informácií Komisii. Takisto je potrebné prijať praktické opatrenia potrebné na modernizáciu siete CCN a zabezpečiť, aby sa zamedzilo zdvojovaniu noriem, ktoré by viedlo k zvýšeniu administratívnych nákladov u podnikateľských subjektov. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania článku 20 ods. 6 a článku 21 ods. 7 by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 18 a (nové)
(18a)  V ročných správach členských štátov určených Komisii podľa tejto smernice by sa mal uviesť rozsah podávania správ podľa článku 8aa a oddielu II bodu 1 prílohy III k tejto smernici a jej súčasťou by mal byť aj zoznam všetkých jurisdikcií, v ktorých sú hlavné materské subjekty jednotlivých subjektov nachádzajúcich sa v Únii rezidentmi, ale úplné správy neboli podané ani vymenené.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 18 b (nové)
(18b)  Malo by byť možné, aby nedošlo k výmene informácií podľa tejto smernice, ak by takáto výmena viedla k porušeniu obchodného, priemyselného či služobného tajomstva alebo obchodného postupu alebo prezradeniu informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 18 c (nové)
(18c)  Pozornosť by sa mala venovať uzneseniu Európskeho parlamentu z 25. novembra 2015 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku, správe Výboru Európskeho parlamentu pre právne veci o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernici 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení, ako aj uzneseniu Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2015 s odporúčaniami Komisii o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 20
(20)  Keďže cieľ tejto smernice, ktorým je účinná administratívna spolupráca medzi členskými štátmi za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu, nemôžu uspokojivo dosiahnuť jednotlivé členské štáty, a preto, z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti, ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.
(20)  Keďže cieľ tejto smernice, a to efektívnu administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi a s Komisiou za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 1 – odsek 1
-1.  Článok 1 ods. 1 sa nahrádza takto:
1.  Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá a postupy vzájomnej spolupráce členských štátov s cieľom vymieňať si informácie, ktoré sú predvídateľne relevantné pre správu a vynucovanie vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní uvedených v článku 2.
„1. Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá a postupy vzájomnej spolupráce členských štátov a s Komisiou s cieľom vymieňať si informácie, ktoré sú predvídateľne relevantné pre správu a presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní uvedených v článku 2.“
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno -a (nové)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 2
-a)  Článok 3 ods. 2 sa nahrádza takto:
(2)  „ústredný kontaktný úrad“ je úrad takto určený, ktorý nesie hlavnú zodpovednosť za kontakty s ostatnými členskými štátmi v oblasti administratívnej spolupráce;
(2)  „ústredný kontaktný úrad“ je úrad takto určený, ktorý nesie hlavnú zodpovednosť za kontakty s ostatnými členskými štátmi a s Komisiou v oblasti administratívnej spolupráce;
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 9 – písmeno a
(a)  na účely článku 8 ods. 1 a článkov 8a a 8aa systematické oznamovanie vopred určených informácií inému členskému štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti vo vopred stanovených pravidelných intervaloch; na účely článku 8 ods. 1 sa odkaz na dostupné informácie týka informácií, ktoré sa nachádzajú v daňových spisoch členského štátu oznamujúceho informácie, ktoré možno získať v súlade s postupmi zberu a spracúvania informácií v tomto členskom štáte;
a)  na účely článku 8 ods. 1 a článkov 8a a 8aa systematické oznamovanie vopred určených informácií inému členskému štátu a Komisii, a to bez predchádzajúcej žiadosti vo vopred stanovených pravidelných intervaloch; na účely článku 8 ods. 1 sa odkaz na dostupné informácie týka informácií, ktoré sa nachádzajú v daňových spisoch členského štátu oznamujúceho informácie, ktoré možno získať v súlade s postupmi zberu a spracúvania informácií v tomto členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 4 – odsek 6
1a.  Článok 4 ods. 6 sa nahrádza takto:
6.  Pokiaľ kontaktná jednotka alebo príslušný úradník posielajú alebo prijímajú žiadosť alebo odpoveď na žiadosť o spoluprácu, informujú ústredný kontaktný úrad svojho členského štátu na základe postupov tohto členského štátu.
„6. Pokiaľ kontaktná jednotka alebo príslušný úradník posielajú alebo prijímajú žiadosť alebo odpoveď na žiadosť o spoluprácu, informujú ústredný kontaktný úrad svojho členského štátu a Komisiu na základe postupov tohto členského štátu.“
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 6 – odsek 2
1b.  Článok 6 ods. 2 sa nahrádza takto:
2.  Žiadosť uvedená v článku 5 môže obsahovať odôvodnenú žiadosť o vykonanie konkrétneho administratívneho zisťovania. Ak sa dožiadaný orgán domnieva, že nie je potrebné žiadne administratívne zisťovanie, bezodkladne oznámi svoje dôvody dožadujúcemu orgánu.
„2. Žiadosť uvedená v článku 5 môže obsahovať odôvodnenú žiadosť o vykonanie konkrétneho administratívneho zisťovania. Ak sa dožiadaný orgán domnieva, že nie je potrebné žiadne administratívne zisťovanie, bezodkladne oznámi svoje dôvody dožadujúcemu orgánu a Komisii.“
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 c (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
1c.  V článku 8 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:
„ea) správy podľa jednotlivých krajín,“
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8aa – odsek 2
2.  Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bola správa podľa jednotlivých krajín v súlade s odsekom 1 prijatá, prostredníctvom automatickej výmeny oznámi obsah správy všetkým ostatným členským štátom, v ktorých je jeden alebo viac jednotlivých subjektov danej skupiny nadnárodných podnikov oznamujúceho subjektu na základe informácií v správe podľa jednotlivých krajín buď rezidentom na daňové účely, alebo podlieha dani v súvislosti s činnosťou vykonávanou prostredníctvom stálej prevádzkarne, a to v lehote stanovenej v odseku 4.
2.  Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bola správa podľa jednotlivých krajín v súlade s odsekom 1 prijatá, prostredníctvom automatickej výmeny čo najskôr oznámi správu všetkým ostatným členským štátom, v ktorých je jeden alebo viac jednotlivých subjektov danej skupiny nadnárodných podnikov oznamujúceho subjektu na základe informácií v správe podľa jednotlivých krajín buď rezidentom na daňové účely, alebo podlieha dani v súvislosti s činnosťou vykonávanou prostredníctvom stálej prevádzkarne, a to v lehote stanovenej v odseku 4. Príslušný orgán dotknutého členského štátu oznámi tiež správu podľa jednotlivých krajín Komisii, ktorá je zodpovedná za centralizovaný register správ podľa jednotlivých krajín, ktorý je k dispozícii jej príslušným útvarom.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8aa – odsek 3 – písmeno a
a)  súhrnné informácie o sume príjmov, zisku (strate) pred zdanením príjmov, zaplatenej dani z príjmu, vzniknutej dani z príjmu, deklarovanom kapitáli, akumulovaných ziskoch, počte zamestnancov, ako aj o hmotnom majetku inom než peňažných prostriedkoch a peňažných ekvivalentoch, vo vzťahu ku každej jurisdikcii, v ktorej skupina nadnárodných podnikov pôsobí;
a)  súhrnné informácie o sume príjmov, zisku (strate) pred zdanením príjmov, zaplatenej dani z príjmu, vzniknutej dani z príjmu, deklarovanom kapitáli, akumulovaných ziskoch, počte zamestnancov, hmotnom majetku inom než peňažné prostriedky či peňažné ekvivalenty, vo vzťahu ku každej jurisdikcii, v ktorej skupina nadnárodných podnikov pôsobí, o získaných subvenciách z verejných zdrojov, hodnote aktív a ročných nákladoch na ich udržiavanie a predajoch a nákupoch uskutočnených skupinou;
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8aa – odsek 3 – písmeno b a (nové)
ba)  budúce európske daňové identifikačné číslo (DIČ) skupiny nadnárodných podnikov uvedené v akčnom pláne Komisie z roku 2012 na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8 aa – odsek 4 a (nový)
4a.  S cieľom zvýšiť transparentnosť pre občanov Komisia zverejňuje celkový súhrn správ za jednotlivé krajiny na základe informácií obsiahnutých v centralizovanom registri správ podľa jednotlivých krajín. Komisia pritom dodržiava ustanovenia článku 23a týkajúce sa dôvernosti.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť
2a.  Úvodná časť článku 9 ods. 1 sa nahrádza takto:
1.  Príslušný orgán každého členského štátu oznamuje informácie uvedené v článku 1 ods. 1 príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného dotknutého členského štátu v každom z týchto prípadov:
„1. Príslušný orgán každého členského štátu oznamuje informácie uvedené v článku 1 ods. 1 príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného dotknutého členského štátu a Komisii v každom z týchto prípadov:
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 9 – odsek 2
2b.  Článok 9 ods. 2 sa nahrádza takto:
2.  Príslušné orgány každého členského štátu môžu spontánnou výmenou oznamovať príslušným orgánom iných členských štátov akékoľvek informácie, o ktorých vedia a ktoré môžu byť príslušným orgánom týchto iných členských štátov užitočné.
„2. Príslušné orgány každého členského štátu môžu spontánnou výmenou oznamovať príslušným orgánom iných členských štátov a Komisii akékoľvek informácie, o ktorých vedia a ktoré môžu byť príslušným orgánom týchto iných členských štátov užitočné.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23 – odsek 2
4a.  Článok 23 ods. 2 sa nahrádza takto:
2.  Členské štáty oznamujú Komisii všetky relevantné informácie potrebné na hodnotenie účinnosti administratívnej spolupráce v súlade s touto smernicou v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa dani.
„2. Členské štáty oznamujú Komisii všetky relevantné informácie potrebné na hodnotenie účinnosti administratívnej spolupráce v súlade s touto smernicou v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, daňovým únikom a daňovým podvodom.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23 – odsek 3
3.  Členské štáty oznamujú Komisii každoročné posúdenie efektívnosti automatickej výmeny informácií podľa článkov 8, 8a a 8aa, ako aj dosiahnuté praktické výsledky. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov formu a podmienky oznamovania tohto každoročného posúdenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 26 ods. 2.”
3.  Členské štáty oznamujú Komisii každoročné posúdenie efektívnosti automatickej výmeny informácií podľa článkov 8, 8a a 8aa, ako aj dosiahnuté praktické výsledky. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o uvedených výsledkoch vhodným spôsobom, napr. vo forme ročnej konsolidovanej správy, v ktorej rozoberie výsledky a výstup postupu podávania správ. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov formu a podmienky oznamovania tohto každoročného posúdenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 26 ods. 2.”
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23 – odsek 3 a (nový)
5a.  Do článku 23 sa vkladá tento odsek:
„3a. Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade ročnú konsolidovanú správu o ročných hodnoteniach členských štátov, pokiaľ ide o účinnosť automatických výmen informácií, ako aj o dosiahnutých praktických výsledkoch.“
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23 – odsek 3 b (nový)
5b.  Do článku 23 sa vkladá tento odsek:
„3b. V prípade, že Komisia prostredníctvom posúdenia vplyvu o dôsledkoch zverejňovania informácií podľa jednotlivých krajín zistí, že pre skupiny nadnárodných podnikov nevyplývajú žiadne negatívne dôsledky, bezodkladne navrhne právny predpis, aby sa tieto informácie sprístupnili verejnosti.“
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 24 – odsek 1
5c.  Článok 24 ods. 1 sa nahrádza takto:
1.  Ak príslušný orgán členského štátu prijme od tretej krajiny informácie, ktoré sú predvídateľne relevantné pre správu a vynucovanie vnútroštátnych právnych predpisov tohto členského štátu týkajúcich sa daní uvedených v článku 2, uvedený orgán môže za predpokladu, že sa to umožňuje na základe dohody s touto treťou krajinou, poskytnúť tieto informácie príslušným orgánom členských štátov, pre ktoré môžu byť užitočné, a všetkým dožadujúcim orgánom, ktoré o ne požiadajú.
1. Ak príslušný orgán členského štátu prijme od tretej krajiny informácie, ktoré sú predvídateľne relevantné pre správu a presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov tohto členského štátu týkajúcich sa daní uvedených v článku 2, uvedený orgán môže za predpokladu, že sa to umožňuje na základe dohody s touto treťou krajinou, poskytnúť tieto informácie príslušným orgánom členských štátov, pre ktoré môžu byť užitočné, a všetkým dožadujúcim orgánom, ktoré o ne požiadajú, ako aj Komisii.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 27 a (nový)
7a.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 27a
Preskúmanie
Komisia preskúma účinnosť tejto smernice do ... tri roky po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice.“
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Príloha – Príloha III – oddiel II – odsek 1 – pododsek 2
Ak existuje viac než jeden jednotlivý subjekt tej istej skupiny nadnárodných podnikov, ktorý je rezidentom na daňové účely v Únii, a ak je splnená jedna alebo viac podmienok stanovených v písmene b), skupina nadnárodných podnikov môže poveriť jeden z takýchto jednotlivých subjektov, aby podal správu podľa jednotlivých krajín v súlade s požiadavkami článku 8aa ods. 1 za akýkoľvek vykazovaný fiškálny rok v lehote uvedenej v článku 8aa ods. 1 a aby danému členskému štátu oznámil, že týmto podaním má byť splnená požiadavka na podávanie správ za jednotlivé subjekty takejto skupiny nadnárodných podnikov, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v Únii. Uvedený členský štát v súlade s článkom 8aa ods. 2 oznámi obsah prijatej správy podľa jednotlivých krajín všetkým ostatným členským štátom, v ktorých je jeden alebo viac jednotlivých subjektov danej skupiny nadnárodných podnikov na základe informácií v správe podľa jednotlivých krajín buď rezidentom na daňové účely, alebo podlieha dani v súvislosti s činnosťou vykonávanou prostredníctvom stálej prevádzkarne.
Ak existuje viac než jeden jednotlivý subjekt tej istej skupiny nadnárodných podnikov, ktorý je rezidentom na daňové účely v Únii, a ak je splnená jedna alebo viac podmienok stanovených v písmene b), skupina nadnárodných podnikov môže poveriť jeden z takýchto jednotlivých subjektov, najlepšie ten, ktorý má najvyšší obrat, aby podal správu podľa jednotlivých krajín v súlade s požiadavkami článku 8aa ods. 1 za akýkoľvek vykazovaný fiškálny rok v lehote uvedenej v článku 8aa ods. 1 a aby danému členskému štátu oznámil, že týmto podaním má byť splnená požiadavka na podávanie správ za jednotlivé subjekty takejto skupiny nadnárodných podnikov, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v Únii. Uvedený členský štát v súlade s článkom 8aa ods. 2 oznámi obsah prijatej správy podľa jednotlivých krajín všetkým ostatným členským štátom, v ktorých je jeden alebo viac jednotlivých subjektov danej skupiny nadnárodných podnikov na základe informácií v správe podľa jednotlivých krajín buď rezidentom na daňové účely, alebo podlieha dani v súvislosti s činnosťou vykonávanou prostredníctvom stálej prevádzkarne.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia