Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0010(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0157/2016

Predložena besedila :

A8-0157/2016

Razprave :

PV 11/05/2016 - 17

Glasovanja :

PV 12/05/2016 - 9.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0221

Sprejeta besedila
PDF 423kWORD 172k
Četrtek, 12. maj 2016 - Strasbourg
Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja *
P8_TA(2016)0221A8-0157/2016

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. maja 2016 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2016)0025),

–  ob upoštevanju členov 113 in 115 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0030/2016),

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0157/2016),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)  V zadnjih letih je izziv, ki ga predstavljajo davčne goljufije in davčne utaje, znatno večji, za Unijo in na globalni ravni pa vzbuja veliko zaskrbljenost. Avtomatična izmenjava podatkov je pri tem pomembno orodje in Komisija je v svojem sporočilu z dne 6. decembra 2012, ki vsebuje Akcijski načrt za okrepljeni boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam, poudarila potrebo po odločnem spodbujanju avtomatične izmenjave podatkov kot prihodnjega evropskega in mednarodnega standarda preglednosti in izmenjave podatkov v davčnih zadevah. Evropski svet je 22. maja 2013 v svojih sklepih pozval k razširitvi avtomatične izmenjave podatkov na ravni Unije in na svetovni ravni, da bi preprečili davčne goljufije, davčne utaje in agresivno davčno načrtovanje.
(1)  V zadnjih letih je izziv, ki ga predstavljajo davčne goljufije, izogibanje davkom in davčne utaje, znatno večji, za Unijo in na globalni ravni pa vzbuja veliko zaskrbljenost. Avtomatična izmenjava podatkov je pri tem pomembno orodje in Komisija je v svojem sporočilu z dne 6. decembra 2012, ki vsebuje Akcijski načrt za okrepljeni boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam, poudarila potrebo po odločnem spodbujanju avtomatične izmenjave podatkov kot prihodnjega evropskega in mednarodnega standarda preglednosti in izmenjave podatkov v davčnih zadevah. Evropski svet je 22. maja 2013 v svojih sklepih pozval k razširitvi avtomatične izmenjave podatkov na ravni Unije in na svetovni ravni, da bi preprečili davčne goljufije, davčne utaje in agresivno davčno načrtovanje.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 2
(2)  Skupine multinacionalnih podjetij so dejavne v različnih državah, zato lahko uporabijo prakse agresivnega davčnega načrtovanja, ki domačim podjetjem niso na voljo. Kadar te skupine uporabljajo tovrstne prakse, to običajno prizadene predvsem popolnoma domača mala in srednja podjetja, saj je njihova davčna obremenitev višja od obremenitve takih skupin. Po drugi strani pa lahko vse države članice utrpijo izgubo prihodkov in obstaja nevarnost, da se med državami razvije konkurenca za privabljanje skupin multinacionalnih podjetij tako, da se jim ponudijo dodatne davčne ugodnosti. To onemogoča pravilno delovanje notranjega trga.
(2)  Skupine multinacionalnih podjetij so dejavne v različnih državah, zato lahko uporabijo prakse agresivnega davčnega načrtovanja, ki domačim podjetjem niso na voljo. Kadar te skupine uporabljajo tovrstne prakse, to običajno prizadene predvsem popolnoma domača mala in srednja podjetja, saj običajno plačujejo dejansko davčno stopnjo, ki je veliko bližja zakonsko določenim davčnim stopnjam kot pri skupinah multinacionalnih podjetij, kar povzroča izkrivljanje in nepravilno delovanje notranjega trga ter izkrivljanje konkurence v škodo malih in srednjih podjetij. Da bi preprečili izkrivljanje konkurence, domača podjetja ne bi smela biti v slabšem položaju zaradi svoje velikosti ali ker ne trgujejo čezmejno. Poleg tega lahko vse države članice utrpijo izgubo prihodkov in obstaja nevarnost, da se med njimi razvije nepoštena konkurenca za privabljanje skupin multinacionalnih podjetij tako, da se jim ponudijo dodatne davčne ugodnosti. To onemogoča pravilno delovanje notranjega trga. V zvezi s tem je treba poudariti, da je za pravilno delovanje notranjega trga pristojna Komisija.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 2a (novo)
(2a)  Za Unijo je bistveno, da se davčni predpisi oblikujejo tako, da ne ogrožajo rasti ali naložb, da podjetij v Uniji ne potiskajo v neugoden konkurenčni položaj in ne povečujejo tveganja dvojnega obdavčevanja podjetij, poleg tega pa bi morali čim bolj zmanjšati njihove stroške in upravno breme.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 3
(3)  Davčni organi Unije potrebujejo celovite in ustrezne informacije o strukturi, politiki transfernih cen in notranjih transakcijah skupin multinacionalnih podjetij znotraj in zunaj Unije. Na podlagi teh informacij se bodo davčni organi lahko odzvali na škodljive davčne prakse s spremembami zakonodaje ali ustreznimi ocenami tveganja in davčnimi revizijami ter ugotovili, ali so družbe uporabljale prakse, s katerimi so umetno prenesli znatne zneske dohodkov v okolja z davčnimi ugodnostmi.
(3)  Davčni organi držav članic potrebujejo celovite in ustrezne informacije o strukturi, politiki transfernih cen, davčnih poravnavah, davčnih posojilih in notranjih transakcijah skupin multinacionalnih podjetij znotraj in zunaj Unije. Na podlagi teh informacij se bodo davčni organi lahko odzvali na škodljive davčne prakse s spremembami zakonodaje ali ustreznimi ocenami tveganja in davčnimi revizijami ter ugotovili, ali so družbe uporabljale prakse, s katerimi so umetno prenesli znatne zneske dohodkov v okolja z davčnimi ugodnostmi. Do podatkov, ki jih izmenjujejo davčni organi držav članic, bi morala imeti dostop tudi Komisija, da bi zagotovila spoštovanje ustreznih pravil o konkurenci. Komisija bi morala te informacije obravnavati kot zaupne in sprejeti vse ustrezne ukrepe za njihovo zaščito.
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)   Večja preglednost v odnosu do davčnih organov bi skupine multinacionalnih podjetij lahko spodbudila, da bi opustile nekatere prakse in plačale pravičen delež davka v državi, v kateri so dobiček ustvarile. Večja preglednost za skupine multinacionalnih podjetij je zato bistveni del preprečevanja erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička.
(4)   Z ustreznim obsegom informacij, ki bi si jih posredovali in izmenjevali nacionalni davčni organi držav članic in Komisija, bi skupine multinacionalnih podjetij lahko spodbudili, da bi dolgovani davek plačale v državi, v kateri so ustvarile vrednost. S tem bi tudi države članice izvajale večji pritisk druga na drugo, pozornost finančnih trgov pa bi se usmerila na fiskalno odgovornost multinacionalnih podjetij. Večja preglednost za skupine multinacionalnih podjetij, ki pa ne sme ovirati konkurenčnosti Unije, je zato bistveni del preprečevanja erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička ter končno tudi davčnega izogibanja.
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 6
(6)  Skupine multinacionalnih podjetij bi morale v poročilu po posameznih državah vsako leto in za vsako jurisdikcijo, v kateri poslujejo, navesti višino prihodkov, dobiček pred davkom od dohodkov ter plačani in obračunani davek od dohodkov. Skupine multinacionalnih podjetij bi morale navesti tudi število zaposlenih, izkazani kapital, zadržani dobiček in opredmetena sredstva v vsaki jurisdikciji. Nazadnje bi morale skupine multinacionalnih podjetij opredeliti vse subjekte znotraj skupine, ki poslujejo v posameznih davčnih jurisdikcijah, in navesti poslovne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo.
(6)  Skupine multinacionalnih podjetij bi morale v poročilu po posameznih državah vsako leto in za vsako jurisdikcijo, v kateri poslujejo, navesti višino prihodkov, dobiček pred davkom od dohodkov ter plačani in obračunani davek od dohodkov, pa tudi davčne olajšave. Skupine multinacionalnih podjetij bi morale navesti tudi število zaposlenih, izkazani kapital, zadržani dobiček in opredmetena sredstva v vsaki jurisdikciji. Nazadnje bi morale skupine multinacionalnih podjetij opredeliti vse subjekte znotraj skupine, ki poslujejo v posameznih davčnih jurisdikcijah, in navesti poslovne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo.
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 8
(8)  Za zagotovitev pravilnega delovanja notranjega trga mora EU zagotoviti pošteno konkurenco med skupinami multinacionalnih podjetij znotraj EU in tistimi zunaj EU, katerih en ali več subjektov se nahaja v EU. Obveznost poročanja bi morala veljati za obe vrsti skupin.
(8)  Za zagotovitev pravilnega delovanja notranjega trga mora Unija zagotoviti pošteno konkurenco med skupinami multinacionalnih podjetij znotraj EU in tistimi zunaj EU, katerih en ali več subjektov se nahaja v Uniji. Obveznost poročanja bi morala veljati za obe vrsti skupin. V zvezi s tem bi morale biti države članice odgovorne, da zagotovijo izpolnjevanje obveznosti poročanja skupin multinacionalnih podjetij, na primer z uvedbo ukrepov za njihovo kaznovanje v primeru neporočanja.
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 9a (novo)
(9a)  Države članice bi morale ohraniti ali zvišati raven človeških, tehničnih in finančnih virov, namenjenih avtomatični izmenjavi podatkov med davčnimi upravami in njihovi obdelavi na davčnih upravah.
Sprememba 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 11
(11)  Glede izmenjave podatkov med državami članicami Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS že zagotavlja obvezno avtomatično izmenjavo podatkov na številnih področjih. Njeno področje uporabe bi bilo treba razširiti tako, da bo določala obvezno avtomatično izmenjavo poročil po posameznih državah med državami članicami.
(11)  Glede izmenjave podatkov med državami članicami Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS že zagotavlja obvezno avtomatično izmenjavo podatkov na številnih področjih. Njeno področje uporabe bi bilo treba razširiti tako, da bo določala obvezno avtomatično izmenjavo poročil po posameznih državah med državami članicami in posredovanje teh poročil Komisiji. Komisija bi morala poročila po posameznih državah uporabiti tudi za oceno skladnosti držav članic s pravili Unije o državni pomoči, saj so nepoštene davčne prakse na področju obdavčitve podjetij povezane tudi z državno pomočjo.
Sprememba 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 12
(12)  Obvezna avtomatična izmenjava poročil po posameznih državah med državami članicami bi morala v vsakem primeru vključevati sporočanje opredeljenega niza osnovnih podatkov, ki bi bil na voljo tistim državam članicam, v katerih je na podlagi podatkov iz poročila po posameznih državah eden ali več subjektov skupine multinacionalnih podjetij rezident za davčne namene ali pa obdavčen glede na dejavnosti, ki se opravljajo prek stalne poslovne enote take skupine.
(12)  Obvezna avtomatična izmenjava poročil po posameznih državah med državami članicami in s Komisijo bi morala v vsakem primeru vključevati sporočanje opredeljenega niza osnovnih podatkov, ki bi moral temeljili na enotnih opredelitvah in bi bil na voljo tistim državam članicam, v katerih je na podlagi podatkov iz poročila po posameznih državah eden ali več subjektov skupine multinacionalnih podjetij rezident za davčne namene ali pa obdavčen glede na dejavnosti, ki se opravljajo prek stalne poslovne enote take skupine.
Sprememba 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 16
(16)  Opredeliti je treba jezikovne zahteve za izmenjavo podatkov iz poročila po posameznih državah med državami članicami. Poleg tega je treba sprejeti praktične ureditve, potrebne za posodobitev skupnega komunikacijskega omrežja. Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje členov 20(6) in 21(7), bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta.
(16)  Določiti je treba jezikovne zahteve za izmenjavo podatkov iz poročila po posameznih državah med državami članicami in za sporočanje teh podatkov Komisiji. Poleg tega je treba sprejeti praktično ureditev, potrebno za posodobitev skupnega komunikacijskega omrežja in za preprečevanje podvajanja standardov, ki bi zvišalo upravne stroške za nosilce dejavnosti. Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje členov 20(6) in 21(7), bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta.
Sprememba 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 18a (novo)
(18a)  Države članice bi na podlagi te direktive morale v letnem poročilu Komisiji navesti obseg dokumentacije v skladu s členom 8aa in točko 1 oddelka 2 Priloge III k tej direktivi ter seznam vseh jurisdikcij, v katerih so krovni matični subjekti subjektov v sestavi s sedežem v EU rezidenti, pa v njih niso bila predložena ali izmenjana popolna poročila.
Sprememba 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 18b (novo)
(18b)  Zagotoviti bi bilo treba možnost, da se na podlagi te direktive informacije ne izmenjajo, če bi to povzročilo razkritje poslovne, industrijske ali poklicne tajnosti, poslovnega procesa ali informacij, katerih razkritje bi bilo v nasprotju z javnim redom.
Sprememba 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 18c (novo)
(18c)  Upoštevati bi bilo treba resolucijo Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2015 o davčnih odločbah in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom, poročilo Odbora za pravne zadeve Parlamenta o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij ter resolucijo Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2015 s priporočili Komisiji o spodbujanju preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od dohodkov pravnih oseb v Uniji.
Sprememba 15
Predlog direktive
Uvodna izjava 20
(20)  Ker cilja te direktive, tj. učinkovitega upravnega sodelovanja med državami članicami pod pogoji, ki so skladni s pravilnim delovanjem notranjega trga, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in je ta cilj zaradi zahtevane enotnosti in učinkovitosti lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.
(20)  Ker cilja te direktive, tj. učinkovitega upravnega sodelovanja med državami članicami in s Komisijo pod pogoji, ki so skladni s pravilnim delovanjem notranjega trga, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in je ta cilj zaradi zahtevane enotnosti in učinkovitosti lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.
Sprememba 16
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 1 – odstavek 1
(-1)  člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:
1.  Ta direktiva določa pravila in postopke, v skladu s katerimi države članice sodelujejo med seboj z namenom izmenjave informacij, ki naj bi bile pomembne za izvajanje in uveljavljanje nacionalne zakonodaje držav članic v zvezi z davki iz člena 2.
„1. Ta direktiva določa pravila in postopke, v skladu s katerimi države članice sodelujejo med seboj in s Komisijo z namenom izmenjave informacij, ki naj bi bile pomembne za izvajanje in uveljavljanje nacionalne zakonodaje držav članic v zvezi z davki iz člena 2.“
Sprememba 17
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka -a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 2
(-a)  člen 3(2) se nadomesti z naslednjim:
(2)  „centralni urad za zvezo“ pomeni urad, ki je bil kot tak določen in katerega glavna odgovornost so stiki z drugimi državami članicami na področju upravnega sodelovanja;
„(2) „centralni urad za zvezo“ pomeni: urad, ki je bil kot tak določen in katerega glavna odgovornost so stiki z drugimi državami članicami in Komisijo na področju upravnega sodelovanja;“
Sprememba 18
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 2011/16/EU
Člen 3 – točka 9 – točka a
(a)  v členu 8(1) ter členih 8a in 8aa pomeni sistematično sporočanje vnaprej opredeljenih podatkov drugi državi članici brez predhodnega zaprosila v vnaprej določenih rednih časovnih presledkih; v členu 8(1) se izraz ‚podatki, ki so na voljo‘ nanaša na podatke, ki so v davčnih spisih države članice, ki sporoča podatke, in so dostopni v skladu s postopki za zbiranje in obdelavo podatkov v navedeni državi članici;
(a)  v členu 8(1) ter členih 8a in 8aa pomeni sistematično sporočanje vnaprej opredeljenih podatkov drugi državi članici in Komisiji brez predhodnega zaprosila v vnaprej določenih rednih časovnih presledkih; v členu 8(1) se izraz ‚podatki, ki so na voljo‘ nanaša na podatke, ki so v davčnih spisih države članice, ki sporoča podatke, in so dostopni v skladu s postopki za zbiranje in obdelavo podatkov v navedeni državi članici;
Sprememba 19
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 4 – odstavek 6
(1a)  člen 4(6) se nadomesti z naslednjim:
6.  Če služba za zvezo ali pristojni uradnik pošlje ali prejme zaprosilo za sodelovanje ali odgovor na takšno zaprosilo, o tem obvesti centralni urad za zvezo svoje države članice v skladu s postopki, ki jih določi ta država članica.
„6. Če služba za zvezo ali pristojni uradnik pošlje ali prejme zaprosilo za sodelovanje ali odgovor na takšno zaprosilo, o tem obvesti centralni urad za zvezo svoje države članice in Komisijo v skladu s postopki, ki jih določi ta država članica.“
Sprememba 20
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1b (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 6 – odstavek 2
(1b)  člen 6(2) se nadomesti z naslednjim:
2.  Zaprosilo iz člena 5 lahko vsebuje obrazloženo zaprosilo za posebno administrativno preiskavo. Če zaprošeni organ meni, da administrativna preiskava ni potrebna, takoj obvesti organ prosilec o razlogih za tako mnenje.
„2. Zaprosilo iz člena 5 lahko vsebuje obrazloženo zaprosilo za posebno administrativno preiskavo. Če zaprošeni organ meni, da administrativna preiskava ni potrebna, takoj obvesti organ prosilec in Komisijo o razlogih za tako mnenje.“
Sprememba 21
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1c (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8 – odstavek 1 – točka ea (novo)
(1c)  v členu 8(1) se doda naslednja točka:
„(ea) poročila po posameznih državah.“
Sprememba 22
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8aa – odstavek 2
2.  Pristojni organ države članice, ki je prejela poročilo po posameznih državah v skladu z odstavkom 1, na podlagi avtomatične izmenjave posreduje poročilo vsem drugim državam članicam, v katerih je na podlagi podatkov iz poročila po posameznih državah eden ali več subjektov v sestavi skupine multinacionalnih podjetij poročujočega subjekta rezident za davčne namene ali pa obdavčen glede na dejavnosti, ki se opravljajo prek stalne poslovne enote skupine, in sicer v roku iz odstavka 4.
2.  Pristojni organ države članice, ki je prejela poročilo po posameznih državah v skladu z odstavkom 1, na podlagi avtomatične izmenjave čim prej posreduje poročilo vsem drugim državam članicam, v katerih je na podlagi podatkov iz poročila po posameznih državah eden ali več subjektov v sestavi skupine multinacionalnih podjetij poročujočega subjekta rezident za davčne namene ali pa obdavčen glede na dejavnosti, ki se opravljajo prek stalne poslovne enote skupine, in sicer v roku iz odstavka 4. Pristojni organ zadevne države članice mora poročilo po posameznih državah poslati tudi Komisiji, ki je odgovorna za centralni register teh poročil, ta pa je na voljo pristojnim službam.
Sprememba 23
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8aa – odstavek 3 – točka a
(a)  zbirne podatke, ki se nanašajo na znesek prihodkov, dobiček (izgubo) pred davkom od dohodka, plačani in obračunani davek od dohodkov, izkazani kapitan, akumulirani zaslužek, število zaposlenih, opredmetena sredstva, razen denarja in denarnih ekvivalentov, glede na posamezno jurisdikcijo, v kateri deluje skupina multinacionalnih podjetij;
(a)  zbirne podatke, ki se nanašajo na znesek prihodkov, dobiček (izgubo) pred davkom od dohodka, plačani in obračunani davek od dohodkov, izkazani kapital, akumulirani zaslužek, število zaposlenih, opredmetena sredstva, razen denarja in denarnih ekvivalentov, glede na posamezno jurisdikcijo, v kateri deluje skupina multinacionalnih podjetij, prejete javne subvencije, vrednost sredstev in letni stroški njihovega vzdrževanja ter prodaje in nakupi, ki jih je opravila skupina;
Sprememba 24
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8aa – odstavek 3 – točka ba (novo)
(ba)  prihodnjo evropsko davčno identifikacijsko številko skupine multinacionalnih podjetij iz akcijskega načrta Komisije iz leta 2012 za okrepljeni boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam.
Sprememba 37
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1– točka 2
Direktiva 2011/16/EU
Člen 8aa – odstavek 4 a (novo)
4a.   Da se poveča preglednost za državljane, Komisija objavi povzetek poročil po posameznih državah v zbirni obliki na podlagi informacij iz centralnega registra teh poročil. Pri tem upošteva določbe člena 23a o zaupnosti.
Sprememba 26
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del
(2a)  uvodni del člena 9(1) se nadomesti z naslednjim:
1.  Pristojni organ vsake države članice sporoči informacije iz člena 1(1) pristojnemu organu katere koli druge zadevne države članice v katerem koli od naslednjih primerov:
„1. Pristojni organ vsake države članice sporoči informacije iz člena 1(1) pristojnemu organu katere koli druge zadevne države članice in Komisiji v katerem koli od naslednjih primerov:“
Sprememba 27
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2b (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 9 – odstavek 2
(2b)  člen 9(2) se nadomesti z naslednjim:
2.  Pristojni organi vsake države članice lahko pristojnim organom drugih držav članic sporočijo preko izmenjave na lastno pobudo kakršne koli podatke, s katerimi so seznanjeni in bi lahko koristili pristojnim organom drugih držav članic.
„2. Pristojni organi vsake države članice lahko z izmenjavo na lastno pobudo pristojnim organom drugih držav članic in Komisiji sporočijo kakršne koli podatke, s katerimi so seznanjeni in bi lahko koristili pristojnim organom drugih držav članic.“
Sprememba 28
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 23 – odstavek 2
(4a)  člen 23(2) se nadomesti z naslednjim:
2.  Države članice Komisiji sporočijo kakršne koli ustrezne informacije, ki so potrebne za oceno učinkovitosti upravnega sodelovanja v skladu s to direktivo pri preprečevanju davčnih utaj in izogibanju davkom.
„2. Države članice Komisiji sporočijo kakršne koli ustrezne informacije, ki so potrebne za oceno učinkovitosti upravnega sodelovanja v skladu s to direktivo pri preprečevanju izogibanja davkom, davčnih utaj in davčnih goljufij.“
Sprememba 29
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2011/16/EU
Člen 23 – odstavek 3
3.  Države članice Komisiji sporočijo letno oceno učinkovitosti avtomatične izmenjave podatkov iz členov 8, 8a in 8aa ter dosežene praktične rezultate. Komisija z izvedbenimi akti sprejme obliko in pogoje sporočanja navedene letne ocene. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 26(2).“;
3.  Države članice Komisiji sporočijo letno oceno učinkovitosti avtomatične izmenjave podatkov iz členov 8, 8a in 8aa ter dosežene praktične rezultate. Komisija obvesti Evropski parlament in Svet o teh rezultatih na ustrezen način, na primer v obliki letnega konsolidiranega poročila, ki vsebuje dosežke in učinke postopka poročanja. Komisija z izvedbenimi akti sprejme obliko in pogoje sporočanja letne ocene. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 26(2).“;
Sprememba 30
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 23 – odstavek 3a (novo)
(5a)  V členu 23 se doda naslednji odstavek:
„3a. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto predloži konsolidirano poročilo o letnih ocenah držav članic glede učinkovitosti avtomatične izmenjave podatkov ter o doseženih praktičnih rezultatih.“
Sprememba 31
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5b (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 23 – odstavek 3b (novo)
(5b)  v členu 23 se doda naslednji odstavek:
„3b. Če Komisija v svoji oceni učinka o posledicah javnega razkritja informacij po posameznih državah ugotovi, da ni negativnih posledic za skupine multinacionalnih podjetij, nemudoma predlaga zakonodajo, da bodo te informacije javno dostopne.“
Sprememba 32
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5c (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 24 – odstavek 1
(5c)  člen 24(1) se nadomesti z naslednjim:
1.  Če pristojni organ države članice iz tretje države prejme podatke, ki naj bi bili pomembni za izvajanje in uveljavljanje nacionalne zakonodaje te države članice o davkih iz člena 2, lahko navedeni organ, če je to dovoljeno na podlagi sporazuma s to tretjo državo, te podatke predloži pristojnim organom držav članic, ki bi jim ti podatki lahko koristili, in katerim koli organom, ki zanje zaprosijo.
„1. Če pristojni organ države članice iz tretje države prejme podatke, ki naj bi bili pomembni za izvajanje in uveljavljanje nacionalne zakonodaje te države članice o davkih iz člena 2, lahko navedeni organ, če je to dovoljeno na podlagi sporazuma s to tretjo državo, te podatke predloži pristojnim organom držav članic, ki bi jim ti podatki lahko koristili, in katerim koli organom, ki zanje zaprosijo, ter Komisiji.“
Sprememba 33
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7a (novo)
Direktiva 2011/16/EU
Člen 27a (novo)
(7a)  vstavi se naslednji člen:
„člen 27a
Pregled
Komisija pregleda učinkovitost te direktive najpozneje... tri leta po datumu začetka veljavnosti te direktive].“
Sprememba 34
Predlog direktive
Priloga – priloga III – oddelek II – odstavek 1 – pododstavek 2
Kadar je več kot en subjekt v sestavi iste skupine multinacionalnih podjetij rezident za davčne namene v Uniji in je izpolnjen en ali več pogojev iz točke (b), lahko skupina imenuje enega od subjektov v sestavi, da predloži poročilo po posameznih državah, ki ustreza zahtevam iz člena 8aa(1), v zvezi s katerim koli davčnim letom poročanja do roka iz člena 8aa(1) in obvesti državo članico, da želi s predložitvijo poročila izpolniti zahtevo po predložitvi za vse subjekte v sestavi skupine, ki so rezidenti za davčne namene v Uniji. Ta država članica v skladu s členom 8aa(2) posreduje prejeto poročilo po posameznih državah vsem drugim državam članicam, v katerih je na podlagi podatkov iz poročila eden ali več subjektov v sestavi skupine multinacionalnih podjetij poročujočega subjekta rezident za davčne namene ali obdavčen glede na poslovne dejavnosti, ki jih opravlja prek stalne poslovne enote.
Kadar je več kot en subjekt v sestavi iste skupine multinacionalnih podjetij rezident za davčne namene v Uniji in je izpolnjen en ali več pogojev iz točke (b), lahko skupina imenuje enega od subjektov v sestavi, po možnosti tistega z največjim prometom, da predloži poročilo po posameznih državah, ki ustreza zahtevam iz člena 8aa(1), v zvezi s katerim koli davčnim letom poročanja do roka iz člena 8aa(1) in obvesti državo članico, da želi s predložitvijo poročila izpolniti zahtevo po predložitvi za vse subjekte v sestavi skupine, ki so rezidenti za davčne namene v Uniji. Ta država članica v skladu s členom 8aa(2) posreduje prejeto poročilo po posameznih državah vsem drugim državam članicam, v katerih je na podlagi podatkov iz poročila eden ali več subjektov v sestavi skupine multinacionalnih podjetij poročujočega subjekta rezident za davčne namene ali obdavčen glede na poslovne dejavnosti, ki jih opravlja prek stalne poslovne enote.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov