Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2532(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0581/2016

Predložena besedila :

B8-0581/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/05/2016 - 9.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0222

Sprejeta besedila
PDF 257kWORD 77k
Četrtek, 12. maj 2016 - Strasbourg
Sledljivost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno
P8_TA(2016)0222B8-0581/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. maja 2016 o sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno (2016/2532(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000(1),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane(2),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali(4),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. januarja 2014 o krizi zaradi pomanjkanja hrane, goljufijah v prehranski verigi in nadzoru nad njimi(6),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za ribištvo,

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno (O-000052/2016 – B8-0365/2016),

–  ob upoštevanju členov 128(5) in 123(2) Poslovnika,

A.  ker je EU največji svetovni trg z morsko hrano, ki se zalaga z izdelki iz njenega ribiškega sektorja in uvoza iz tretjih držav;

B.  ker imajo potrošniki pravico do razumljivih informacij, vključno z informacijami o obalnih in drugih geografskih ribolovnih območjih, in ker bi morali vedeti, da se lahko v celoti zanesejo na dobavno verigo ribiških proizvodov na trgu EU; ker morajo EU in države članice državljane EU zaščititi pred goljufijami; ker morajo biti vsi uvoženi izdelki v skladu s pravili in standardi EU;

C.  ker Komisija pripravlja natančen in izčrpen seznam spontanih zahtev v zvezi z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva, ki se tržijo v EU; ker bi lahko izsledki Komisije vodili k vzpostavitvi zunanje strukture za preverjanje spontanih zahtev v zvezi z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva na trgu EU;

D.  ker je bilo v okviru nadzornega načrta Komisije za leto 2015(7) ugotovljeno, da na trgu prevladujejo nepravilno označene bele ribe glede na prijavljene vrste ter da so bile prijavljene vrste potrjene v 94 % odvzetih vzorcev; ker pa je bila stopnja neskladnosti za nekatere vrste zelo visoka, pri čemer 6-odstotna stopnja velja za dokaj nizko v primerjavi z drugimi, bolj omejenimi študijami v državah članicah;

E.  ker je bila Komisija na podlagi člena 36 Uredbe (EU) št. 1379/2013 pozvana, da do 1. januarja 2015 Parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvedljivosti v zvezi z možnostmi za sistem okoljskega označevanja ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva;

F.  ker bi morala skupna ureditev trgov zagotavljati pošteno konkurenco in prihodke za proizvajalce ribiških proizvodov, ki se prodajajo ali kupujejo v EU;

1.  izraža globoko zaskrbljenost in nezadovoljstvo zaradi ugotovitev različnih študij, ki kažejo na precejšnjo razširjenost nepravilnega označevanja ribiških proizvodov, ki se prodajajo na trgu EU, vključno z restavracijami institucij EU; ponovno poudarja, da se z namernim in goljufivim napačnim označevanjem ribjih vrst kršijo uredbe EU, vključno s pravili skupne ribiške politike, kar se lahko po nacionalni zakonodaji šteje za kaznivo dejanje;

2.  poziva države članice, naj okrepijo nacionalni nadzor, tudi nad nepredelanimi ribami v restavracijah in podjetjih za pripravo in dostavo hrane, da bi se spopadli z goljufijami in ugotovili, na kateri točki dobavne verige pride do napačnega označevanja rib; je zaskrbljen zaradi nadomeščanja visokokakovostnih vrst z vrstami nižje kakovosti; poziva Komisijo in države članice, naj preučijo, katere ukrepe je treba uvesti, da bi se izboljšala sledljivost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva; podpira ustanovitev delovne skupine za harmonizacijo izvajanja sledljivosti v vseh državah članicah ter za vzpostavitev zunanje strukture za preverjanje spontanih zahtev v zvezi z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva na trgu EU;

3.  podpira uvedbo zanesljivega sistema sledljivosti od iztovarjanja do potrošnje, s čimer bi zagotovili zaupanje potrošnikov in posledično zmanjšali odvisnost od uvoženih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva ter s tem okrepili trg EU; poziva Komisijo, naj izkoristi potencial črtne kode DNA, ki lahko prispeva k identifikaciji vrst z določitvijo zaporedja DNA ter s tem k izboljšanju sledljivosti;

4.  pozdravlja novi okvir skupne ureditve trgov in poziva Komisijo, naj v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 1379/2013 predloži poročilo o izvedljivosti v zvezi z možnostmi za sistem okoljskega označevanja ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva; poudarja, da je treba vzpostaviti minimalne standarde za okoljsko označevanje; meni, da morajo ključni elementi okoljskega označevanja zagotoviti preglednost, neodvisnost in verodostojnost postopka preverjanja; poziva, naj se opravi poglobljena analiza o prednostih uvedbe vseevropskega sistema označevanja;

5.  poziva Komisijo, naj redno nadzoruje, v kolikšni meri se zahtevane informacije navajajo na oznakah; poudarja, da morajo oznake vsebovati razumljive, preverljive in točne informacije; spodbuja države članice, naj pri prostovoljnem označevanju navedejo vse razpoložljive informacije, na podlagi katerih se lahko potrošniki informirano odločijo; poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo kampanje ozaveščanja o zahtevah v zvezi z označevanjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva;

6.  poudarja, da bi zanesljiva evropska politika označevanja v ribiškem sektorju bistveno prispevala h gospodarskemu razvoju obalnih skupnosti, priznavanju najboljših praks ribičev in osredotočanju na kakovost njihovih proizvodov, namenjenih potrošnikom;

7.  poziva Komisijo, naj za zagotavljanje pravice potrošnikov do natančnih, zanesljivih in razumljivih informacij sprejme ukrepe za odpravljanje zmede zaradi zahtev za označevanje, ki temeljijo na območjih in podobmočjih Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), ki je zlasti velika v primeru ulova na nekaterih podobmočjih območja 27, kjer sta med drugim Galicija in Cadiški zaliv označena kot portugalske vode, Wales kot Irsko morje in Bretanja kot Biskajski zaliv;

8.  opozarja, da je treba informacije o poreklu ribiških proizvodov vključiti na pregleden in jasen način;

9.  poudarja, da je treba zagotoviti skladnost vseh prihodnjih okoljskih oznak na ravni Unije ter okoljskega označevanja in shem certificiranja morske hrane tretjih držav s smernicami Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo za okoljsko označevanje rib in ribiških proizvodov iz morskega ribolova;

10.  meni, da lahko vseevropsko okoljsko označevanje ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, o katerem je treba še razpravljati na ravni Unije, prispeva k boljši sledljivosti in zagotavljanju preglednih informacij za potrošnike; meni, da lahko Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo financira takšno označevanje;

11.  ugotavlja, da se nekatera komercialna poimenovanja rib, ki se uporabljajo v državah članicah, med seboj razlikujejo zaradi nacionalnih praks, ki lahko povzročijo zmedo; pozdravlja prizadevanja Komisije za začetek pilotnega projekta, kot ga je sprejel Parlament, za uvedbo javne podatkovne baze, ki bo zagotavljala informacije o komercialnih poimenovanjih v vseh uradnih jezikih EU;

12.  spodbuja Komisijo, naj učinkovitejše oglašuje svoje delo na področju varstva morskih virov in boja proti nezakonitemu ribolovu;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji.

(1) UL L 354, 28.12.2013, str. 1.
(2) UL L 31, 1.2.2002, str. 1.
(3) UL L 304, 22.11.2011, str. 18.
(4) UL L 165, 30.4.2004, str. 1.
(5) UL L 343, 22.12.2009, str. 1.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0011.
(7). http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/fish_substitution/index_en.htm?subweb=343&lang=en

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov