Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2667(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0607/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/05/2016 - 9.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0223

Přijaté texty
PDF 326kWORD 70k
Čtvrtek, 12. května 2016 - Štrasburk
Statut tržního hospodářství přiznaný Číně
P8_TA(2016)0223RC-B8-0607/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. května 2016 o statusu tržního hospodářství Číny (2016/2667(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na antidumpingové právní předpisy EU (nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1)),

–  s ohledem na protokol o přistoupení Číny ke Světové obchodní organizaci (WTO),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se obchodních vztahů mezi EU a Čínou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Čína patří mezi největší obchodní mocnosti na světě, přičemž Čína je druhým největším obchodním partnerem EU a EU je největším obchodním partnerem Číny a hodnota vzájemných obchodních toků výrazně přesahuje 1 miliardu EUR denně;

B.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 čínské investice v EU poprvé přesáhly objem investic EU v Číně; vzhledem k tomu, že čínský trh je hlavním zdrojem zisků několika průmyslových odvětví a značek EU;

C.  vzhledem k tomu, že ujednání uzavřené pro přistoupení Číny k WTO umožňovalo zvláštní metodiku výpočtu dumpingu, stanovenou v oddíle 15 protokolu o přistoupení, která slouží jako základ pro odlišné zacházení s produkty dováženými z Číny;

D.  vzhledem k tomu, že veškerá rozhodnutí týkající se produktů dovážených z Číny musí po prosinci 2016 zajišťovat soulad právních předpisů EU s pravidly WTO;

E.  vzhledem k tomu, že ustanovení oddílu 15 protokolu o přistoupení Číny k WTO, která zůstávají v platnosti po roce 2016, představují základ pro uplatňování nestandardní metodiky na dovozy z Číny po roce 2016;

F.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí podniků týkající se cen, nákladů, výstupů a vstupů nereagují – s ohledem na stávající míru vlivu státu na čínské hospodářství – na signály na trhu, které jsou odrazem nabídky a poptávky;

G.  vzhledem k tomu, že Čína se v protokolu o přistoupení mimo jiné zavázala, že umožní, aby byly veškeré její ceny určovány tržními silami, a vzhledem k tomu, že EU musí zajistit, aby Čína své povinnosti spojené se členstvím ve WTO v plném rozsahu dodržovala;

H.  vzhledem k tomu, že nadměrná výrobní kapacita Číny má již v EU silné sociální, ekonomické a environmentální důsledky, jak prokazují nedávné nepříznivé dopady na ocelářský průmysl EU, zejména ve Spojeném království, a vzhledem k tomu, že udělení statusu tržního hospodářství Číně by mohlo mít značné sociální dopady na pracovní místa v EU;

I.  vzhledem k tomu, že 56 ze 73 antidumpingových opatření, která jsou v současné době v EU uplatňována, se vztahuje na produkty dovážené z Číny;

J.  vzhledem k tomu, že nedávno ukončené veřejné konzultace o případném udělení statusu tržního hospodářství Číně by mohly poskytnout další informace, jež by mohly být při řešení této otázky užitečné;

K.  vzhledem k tomu, že sdělení Komise ze dne 10. října 2012 nazvané „Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu“ (COM(2012)0582) stanoví cíl zvýšit do roku 2020 podíl průmyslu na HDP EU na 20 %;

1.  znovu potvrzuje význam partnerství EU s Čínou, v němž hrají důležitou úlohu volný a spravedlivý obchod a investice;

2.  zdůrazňuje, že Čína není tržním hospodářstvím a že dosud nesplnila pět kritérií, kterými EU definuje tržní hospodářství;

3.  naléhavě vyzývá Komisi, aby s hlavními obchodními partnery EU, a to i v rámci nadcházejících summitů G7 a G20, koordinovala, jakým způsobem nejlépe zajistit, aby všechna ustanovení oddílu 15 protokolu o přistoupení Číny k WTO, která zůstávají v platnosti po roce 2016, získala plný právní význam podle příslušných vnitrostátních postupů, a jak čelit jakémukoli jednostrannému udělení statusu tržního hospodářství Číně;

4.  zdůrazňuje, že je třeba otázky spojené s udělením statusu tržního hospodářství diskutovat na nadcházejícím summitu EU-Čína;

5.  vyzývá Komisi, aby řádně zohledňovala obavy průmyslu, odborů a dalších zúčastněných stran EU, pokud jde o důsledky pro zaměstnanost v EU, životní prostředí, normy a udržitelný hospodářský růst ve všech dotčených výrobních odvětvích a pro průmysl EU jako celek, a aby v této souvislosti zajistila ochranu pracovních míst v EU;

6.  je přesvědčen o tom, že dokud Čína nebude splňovat všech pět kritérií EU, na jejichž základě může být považována za tržní hospodářství, měla by EU v rámci antidumpingových a antisubvenčních šetření zaměřených na dovoz produktů z Číny uplatňovat nestandardní metodiku pro určování srovnatelnosti cen v souladu s těmi částmi oddílu 15 protokolu o přistoupení Číny, jež umožňují uplatňování nestandardní metodiky, přičemž tyto části by měly být využívány v plném rozsahu; vyzývá Komisi, aby v souladu s touto zásadou předložila příslušný návrh;

7.  současně zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí celkově reformovat nástroje EU na ochranu obchodu s cílem zajistit pro průmysl EU ve vztahu k Číně a k dalším obchodním partnerům rovnocenné podmínky, a to v plném souladu s pravidly WTO; vyzývá Radu, aby se ve věci modernizace nástrojů Unie na ochranu obchodu urychleně snažila dosáhnout dohody s Parlamentem;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

Právní upozornění - Ochrana soukromí