Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2667(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0607/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2016 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0223

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 385kWORD 74k
Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο
Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας
P8_TA(2016)0223RC-B8-0607/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας (2016/2667(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη νομοθεσία αντιντάμπινγκ της ΕΕ (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(1)),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο προσχώρησης της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα είναι δύο από τις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις στον κόσμο, ότι η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και η ΕΕ ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας, με καθημερινές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους που υπερβαίνουν σημαντικά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 οι επενδύσεις της Κίνας στην ΕΕ ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις επενδύσεις της ΕΕ στην Κίνα· ότι η κινεζική αγορά υπήρξε ο βασικός κινητήρας κερδοφορίας για μια σειρά κλάδους και εταιρείες της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν η Κίνα προσχώρησε στον ΠΟΕ, μια ρύθμιση για την προσχώρησή της προέβλεπε συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ντάμπινγκ, η οποία θεσπίστηκε στο τμήμα 15 του πρωτοκόλλου προσχώρησης και χρησιμεύει ως βάση για τη διαφορετική αντιμετώπιση των κινεζικών εισαγωγών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε απόφαση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των εισαγωγών από την Κίνα μετά τον Δεκέμβριο του 2016 πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση της νομοθεσίας της ΕΕ προς τους κανόνες του ΠΟΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του τμήματος 15 του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ που παραμένουν σε ισχύ μετά το 2016 παρέχουν μια βάση για την εφαρμογή μιας μη τυποποιημένης μεθοδολογίας για τις εισαγωγές από την Κίνα μετά το 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου του τρέχοντος επιπέδου κρατικής επιρροής στην κινεζική οικονομία, οι αποφάσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τις τιμές, το κόστος, τις εκροές και τις εισροές δεν λαμβάνουν υπόψη τα σήματα που στέλνει η αγορά μέσω της προσφοράς και της ζήτησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρωτόκολλο προσχώρησης, η Κίνα δεσμεύτηκε, μεταξύ άλλων, να επιτρέψει να καθορίζονται όλες οι τιμές της από δυνάμεις της αγοράς, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι η Κίνα συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας έχει ήδη ισχυρές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ΕΕ, όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες αρνητικές συνέπειες για τη χαλυβουργία της ΕΕ, και ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ότι η αναγνώριση στην Κίνα καθεστώτος οικονομίας της αγοράς θα μπορούσε να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο όσον αφορά τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 56 από τα 73 μέτρα αντιντάμπινγκ που ισχύουν σήμερα στην ΕΕ εφαρμόζονται στις κινεζικές εισαγωγές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα για την ενδεχόμενη αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να φανούν χρήσιμες για την αντιμετώπιση του θέματος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582), προσδιορίζει τους στόχους για την αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της ΕΕ σε 20 % έως το 2020·

1.  επαναλαμβάνει τη σημασία της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Κίνα, στο πλαίσιο της οποίας το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και οι επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο·

2.  τονίζει ότι η Κίνα δεν είναι οικονομία της αγοράς, και ότι τα πέντε κριτήρια που έχει ορίσει η ΕΕ για τον προσδιορισμό των οικονομιών της αγοράς δεν πληρούνται ακόμη·

3.  καλεί την Επιτροπή να συντονιστεί με τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, μεταξύ άλλων ενόψει των επικείμενων συνόδου κορυφής της G7 και της G20, σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι διατάξεις του τμήματος 15 του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ που παραμένουν σε ισχύ μετά το 2016 θα αποκτήσουν πλήρη νομική σημασία σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, και να παρεμποδιστεί κάθε μονομερής αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα·

4.  τονίζει ότι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας πρέπει να συζητηθούν τα ζητήματα που συνδέονται με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς·

5.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τη βιομηχανία της ΕΕ, τα συνδικάτα και άλλους ενδιαφερομένους παράγοντες, σχετικά με τις συνέπειες για την απασχόληση στην ΕΕ, το περιβάλλον, τα πρότυπα και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε όλους τους επηρεαζόμενους τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας και στη βιομηχανία της ΕΕ συνολικά, και να διασφαλίσει στο πλαίσιο αυτό την προάσπιση των θέσεων εργασίας της ΕΕ·

6.  είναι πεπεισμένο ότι, όσο η Κίνα δεν πληροί και τα πέντε κριτήρια που απαιτούνται για να αναγνωριστεί ως οικονομία της αγοράς, η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια μη τυποποιημένη μεθοδολογία στις έρευνες για ντάμπινγκ και επιδοτήσεις των εισαγωγών από την Κίνα κατά τον καθορισμό της συγκρισιμότητας των τιμών, βάσει, και με πλήρη τήρησή τους, εκείνων των μερών του τμήματος 15 του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας που παρέχουν περιθώριο για εφαρμογή μη τυποποιημένης μεθοδολογίας· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόταση στη βάση αυτής της αρχής·

7.  τονίζει παράλληλα την άμεση ανάγκη για γενική μεταρρύθμιση των μηχανισμών εμπορικής άμυνας της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστούν για τη βιομηχανία της ΕΕ ίσοι όροι ανταγωνισμού με την Κίνα και με άλλους εμπορικούς εταίρους, με πλήρη τήρηση των κανόνων του ΠΟΕ· καλεί το Συμβούλιο να επιδιώξει ταχέως συμφωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου