Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2667(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0607/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/05/2016 - 9.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0223

Hyväksytyt tekstit
PDF 157kWORD 63k
Torstai 12. toukokuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Kiinan markkinatalousasema
P8_TA(2016)0223RC-B8-0607/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. toukokuuta 2016 Kiinan markkinatalousasemasta (2016/2667(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon polkumyynnin vastaisen EU:n lainsäädännön (30. marraskuuta 2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1225/2009 polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta(1)),

–  ottaa huomioon Kiinan liittymistä Maailman kauppajärjestöön (WTO) koskevan pöytäkirjan,

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa EU:n ja Kiinan kauppasuhteista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Kiina ovat kaksi suurimpiin kuuluvaa kauppamahtia maailmassa, ja toteaa, että Kiina on EU:n toiseksi suurin kauppakumppani ja EU Kiinan suurin kauppakumppani ja että niiden kauppavaihto on reilusti yli miljardi euroa päivässä;

B.  toteaa, että vuonna 2015 investoinnit Kiinasta EU:hun ylittivät ensimmäistä kertaa investoinnit EU:sta Kiinaan; toteaa, että Kiinan markkinat ovat olleet tuottavuuden tärkein lähde eräille EU:n teollisuudenaloille ja tuotemerkeille;

C.  ottaa huomioon, että Kiinan liittyessä Maailman kauppajärjestöön sovittiin järjestelystä, jossa annettiin mahdollisuus soveltaa polkumyyntilaskelmaan erityistä menetelmää, joka otettiin käyttöön liittymispöytäkirjan 15 artiklassa ja joka toimii perustana Kiinasta peräisin olevan tuonnin erilaiselle kohtelulle;

D.  toteaa, että päätettäessä siitä, miten Kiinan tuontiin suhtaudutaan joulukuun 2016 jälkeen, on varmistettava, että EU:n oikeus on Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaista;

E.  toteaa, että Kiinan liittymistä Maailman kauppajärjestöön koskevan pöytäkirjan 15 artiklan määräykset, jotka jäävät voimaan vuoden 2016 jälkeen, muodostavat oikeusperustan epätavanomaisen menettelyn soveltamiselle Kiinan tuontiin vuoden 2016 jälkeen;

F.  ottaa huomioon sen, kuinka suuri vaikutusvalta valtiolla on nykytilanteessa Kiinan talouteen, ja toteaa, että hintoja, kustannuksia, tuotantomääriä ja panostuksia koskevat yritysten päätökset eivät vastaa tarjontaa ja kysyntää kuvastavia markkinasignaaleja;

G.  katsoo, että liittymispöytäkirjassaan Kiina on sitoutunut muun muassa siihen, että markkinavoimat saavat määritellä kaikki sen hinnat, ja katsoo, että EU:n on varmistettava, että Kiina noudattaa täysimääräisesti Maailman kauppajärjestöstä johtuvia velvoitteitaan;

H.  toteaa, että Kiinan ylikapasiteetilla on jo suuria sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia EU:ssa, mistä esimerkkinä ovat EU:n teräsalaan erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa hiljattain kohdistuneet kielteiset vaikutukset; toteaa, että markkinatalousaseman myöntämisellä voi olla merkittävä sosiaalinen vaikutus EU:n työpaikkoihin;

I.  toteaa, että EU:ssa nykyisin voimassa olevista 73:sta polkumyynnin vastaisesta toimenpiteestä 56:ta sovelletaan kiinalaisiin tuontituotteisiin;

J.  ottaa huomioon, että äskettäin loppuun saatettu julkinen kuuleminen mahdollisesta markkinatalousaseman myöntämisestä Kiinalle voisi antaa lisätietoa, josta saattaa olla hyötyä asian käsittelyssä;

K.  ottaa huomioon komission 10. lokakuuta 2012 antaman tiedonannon ”Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten” (COM(2012)0582) jossa tavoitteeksi esitettiin teollisuuden BKT-osuuden nostaminen Euroopassa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;

1.  toteaa jälleen pitävänsä tärkeänä EU:n ja Kiinan kumppanuutta, jossa vapaalla ja oikeudenmukaisella kaupalla ja investointitoiminnalla on tärkeä osa;

2.  korostaa, että Kiina ei ole markkinatalous eikä se ole vielä täyttänyt markkinatalouksien määrittelyssä käytettäviä EU:n asettamia viittä ehtoa;

3.  kehottaa komissiota koordinoimaan suurimpien kauppakumppaniensa kanssa muun muassa tulevien G7 ja G20-kokousten yhteydessä kysymystä siitä, miten voitaisiin parhaiten varmistaa, että Kiinan liittymistä Maailman kauppajärjestöön koskevan pöytäkirjan 15 artiklan kaikki määräykset, jotka jäävät voimaan vuoden 2016 jälkeen, saavat täyden oikeudellisen merkityksen asiaa koskevissa kansallisissa menettelyissä; kehottaa vastustamaan kaikenlaista yksipuolista markkinatalousaseman myöntämistä Kiinalle;

4.  korostaa, että tulevassa EU:n ja Kiinan huippukokouksessa olisi keskusteltava markkinatalousasemaan liittyvistä kysymyksistä;

5.  kehottaa komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon EU:n teollisuuden, ammattiliittojen ja muiden sidosryhmien esittämät huolenaiheet, jotka koskevat EU:n työpaikoille, ympäristölle, standardeille ja kestävälle talouskasvulle koituvia seurauksia kaikilla valmistusteollisuuden aloilla, joita asia koskee, sekä vaikutuksia EU:n teollisuudelle kokonaisuudessaan; kehottaa komissiota varmistamaan tässä yhteydessä EU:n työpaikkojen puolustamisen;

6.  on vakuuttunut siitä, että siihen asti että Kiina täyttää EU:n vaatimat viisi ehtoa tullakseen luokitelluksi markkinataloudeksi, EU:n olisi käytettävä epätavanomaista menetelmää Kiinan tuontia koskevissa polkumyynti- ja tukitutkimuksissa hintojen vertailukelpoisuutta määritettäessä; katsoo, että tässä olisi noudatettava täysin Kiinan liittymispöytäkirjan 15 artiklan niitä kohtia, jotka mahdollistavat epätavanomaisen menetelmän soveltamisen; kehottaa komissiota tekemään tämän periaatteen mukaisen ehdotuksen;

7.  korostaa samalla, että EU:n kaupan suojatoimia on välittömästi uudistettava yleisesti, jotta EU:n teollisuudelle voidaan taata yhtäläiset toimintaedellytykset Kiinan ja muiden kauppakumppanien kanssa täysin Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaisesti; kehottaa neuvostoa pyrkimään nopeasti sopimukseen parlamentin kanssa EU:n kaupan suojatoimien uudenaikaistamisesta;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö