Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2667(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0607/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/05/2016 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0223

Prijaté texty
PDF 256kWORD 69k
Štvrtok, 12. mája 2016 - Štrasburg
Štatút trhového hospodárstva Číny
P8_TA(2016)0223RC-B8-0607/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. mája 2016 o štatúte trhového hospodárstva Číny (2016/2667(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na právne predpisy EÚ v oblasti ochrany proti dumpingu (nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva(1)),

–  so zreteľom na protokol o pristúpení Číny k Svetovej obchodnej organizácii (WTO),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o obchodných vzťahoch EÚ – Čína,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia a Čína sú dve z najväčších obchodných zoskupení na svete, Čína je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ a EÚ je najväčším obchodným partnerom Číny, pričom vzájomný obchod predstavuje viac ako 1 miliardu EUR denne;

B.  keďže v roku 2015 prvýkrát presiahli investície z Číny do EÚ úroveň investícií z EÚ do Číny; keďže čínsky trh je hlavnou hnacou silou ziskovosti pre mnohé priemyselné odvetvia a značky v EÚ;

C.  keďže po vstupe Číny do WTO sa pre prístupovú fázu dohodlo ustanovenie, ktoré umožňovalo špecifickú metodiku výpočtu dumpingu, ktorá bola uvedená v oddiele 15 protokolu o pristúpení Číny a ktorá slúži ako základ pre odlišné zaobchádzanie s výrobkami dovážanými z Číny;

D.  keďže každé rozhodnutie týkajúce sa dovozu z Číny po decembri 2016 musí byť v súlade s právom Únie a s pravidlami WTO;

E.  keďže ustanovenia oddielu 15 protokolu o pristúpení Číny k WTO, ktoré zostávajú v platnosti aj po roku 2016, sú základom pre uplatňovanie neštandardnej metodiky na dovoz z Číny po roku 2016;

F.  keďže vzhľadom na súčasnú úroveň zasahovania štátu do čínskeho hospodárstva rozhodnutia spoločností týkajúce sa cien, nákladov, výstupov a vstupov nereagujú na signály trhu, ktoré odrážajú ponuku a dopyt;

G.  keďže Čína sa v protokole o pristúpení zaviazala okrem iného k tomu, že umožní, aby všetky jej ceny určovali trhové sily, a keďže EÚ musí zabezpečiť, aby Čína v plnej miere dodržiavala svoje povinnosti spojené s členstvom vo WTO;

H.  keďže čínska nadvýroba má už teraz vážne sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky pre EÚ, čo dokazuje nedávny negatívny vplyv na oceliarsky priemysel v EÚ, najmä v Spojenom kráľovstve, a ak by bol Číne udelený štatút trhového hospodárstva, mohlo by to viesť k značným sociálnym dôsledkom na pracovné miesta v EÚ;

I.  keďže 56 zo 73 antidumpingových opatrení platných v súčasnosti v EÚ sa uplatňuje na čínsky dovoz;

J.  keďže nedávno ukončená verejná konzultácia o možnom udelení štatútu trhového hospodárstva Číne môže byť zdrojom ďalších informácií, ktoré pomôžu pri riešení tejto otázky;

K.  keďže v oznámení Komisie z 10. októbra 2012 s názvom Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva (COM(2012)0582) sa stanovuje cieľ zvýšiť do roku 2020 podiel priemyslu na HDP EÚ na 20 %;

1.  pripomína význam partnerstva EÚ s Čínou, v ktorom obchod a investície zohrávajú kľúčovú úlohu;

2.  zdôrazňuje, že Čína nie je trhovým hospodárstvom a že päť kritérií, ktoré EÚ určila na vymedzenie krajín s trhových hospodárstvom, ešte nebolo splnených;

3.  vyzýva Komisiu, aby koordinovala so svojimi hlavnými obchodnými partnermi úsilie, a to aj v kontexte nadchádzajúcich samitov G7 a G20, ako najlepšie zabezpečiť, aby všetky ustanovenia oddielu 15 protokolu o pristúpení Číny k WTO, ktoré budú naďalej platné po roku 2016, boli z právneho hľadiska plne zohľadnené v príslušných vnútroštátnych postupoch, a aby odmietla akékoľvek jednostranné ústupky, pokiaľ ide o udelenie štatútu trhového hospodárstva Číne;

4.  zdôrazňuje, že na nadchádzajúcom summite EÚ – Čína, by mali byť prerokované otázky týkajúce sa štatútu trhového hospodárstva;

5.  vyzýva Komisiu, aby náležite zohľadnila všetky obavy zo strany priemyslu EÚ, odborových organizácií a ďalších zainteresovaných strán týkajúce sa dôsledkov na zamestnanosť, životné prostredie, normy a udržateľný hospodársky rast vo všetkých dotknutých výrobných odvetviach a na priemysel EÚ ako celok a v tomto kontexte zabezpečila ochranu pracovných miest EÚ;

6.  je presvedčený, že pokiaľ Čína nesplní všetkých päť kritérií potrebných na to, aby sa mohla považovať za trhové hospodárstvo, EÚ by v rámci antidumpingových a antisubvenčných vyšetrovaní dovozu z Číny mala používať neštandardnú metodiku pri určovaní porovnateľnosti cien, a to na základe a pri plnom uplatnení tých častí oddielu 15 protokolu o pristúpení Číny, ktoré vytvárajú priestor na uplatňovanie neštandardnej metodiky; vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrh v súlade s touto zásadou;

7.  zároveň zdôrazňuje bezprostrednú potrebu všeobecnej reformy nástrojov na ochranu obchodu EÚ s cieľom zaručiť rovnaké podmienky pre priemysel EÚ, aké majú Čína a ďalší obchodní partneri, v plnom súlade s pravidlami WTO; vyzýva Radu, aby rýchlo dosiahla dohodu s Európskym parlamentom o modernizácii nástrojov na ochranu obchodu v Únii;

8.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia