Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2696(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0583/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0583/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2016 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0224

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 406kWORD 89k
Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο
Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη
P8_TA(2016)0224B8-0583/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου του 2030 (2016/2696(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Μετασχηματισμός του κόσμου μας: Το Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030» που εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη την Τρίτη Διεθνή Διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13-16 Ιουλίου 2015 στην Αντίς Αμπέμπα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διυπηρεσιακής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τους Δείκτες των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (IAEG-SDGs) που δημοσιεύθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 και εγκρίθηκε στην 47η σύνοδο της Στατιστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών τον Μάρτιο 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση του Υψηλού Επιπέδου Τμήματος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (ECOSOC) που πρόκειται να διεξαχθεί στις 18-22 Ιουλίου 2016 με θέμα την «υλοποίηση της μετά το 2015 αναπτυξιακής ατζέντας: μετάβαση από δεσμεύσεις σε αποτελέσματα»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού που εγκρίθηκε στην 21η Διάσκεψη των Μερών (COP21) στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ «μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στόχων της»,

–  έχοντας υπόψη την αναπτυσσόμενη παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, η οποία θα καθοδηγεί τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμια κλίμακα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ - τρόποι για βελτιωμένη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη την αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 – «Η νέα προσέγγιση πέρα από το 2020»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, το πρόγραμμα δράσης της Άκκρα και τη δήλωση και το σχέδιο δράσης που ενέκρινε το Φόρουμ υψηλού επιπέδου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, το οποίο έλαβε χώρα στο Μπουσάν τον Δεκέμβριο του 2011,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη και την επικείμενη αναθεώρησή της,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, το οποίο απαιτεί η αρχή της συνοχής των πολιτικών στην υπηρεσία της ανάπτυξης να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής που πρόκειται να διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, στις 23-24 Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της 29ης Μαρτίου 2016 της Επιτροπής Ανάπτυξης του ΕΚ προς τον αρμόδιο για την Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη Επίτροπο σχετικά με το θέμα της επακολούθησης και επανεξέτασης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμα 70/1 της Γενικής Συνέλευσης ζητείται οι στόχοι και οι επιδιώξεις να παρακολουθούνται και να αναθεωρούνται με τη χρήση δέσμης παγκόσμιων δεικτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έλαβε την εντολή να συντάσσει ετήσια έκθεση προόδου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) με σκοπό την παροχή στήριξης για την επακολούθηση και αναθεώρηση στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (HLPF)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση προόδου για τους SDG πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα που παράγουν τα εθνικά συστήματα στατιστικής και σε πληροφορίες που συλλέγονται σε διάφορα επίπεδα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 46η σύνοδό της (3-6 Μαρτίου 2015), η Στατιστική Επιτροπή ενέκρινε χάρτη πορείας για την ανάπτυξη και υλοποίηση παγκόσμιου πλαισίου δεικτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διυπηρεσιακή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τους Δείκτες των SDG (IAEG-SDGs), που επιφορτίστηκε με την εκτενή ανάπτυξη πρότασης για το πλαίσιο δεικτών σε σχέση με την παρακολούθηση των στόχων και των επιδιώξεων της μετά το 2015 αναπτυξιακής ατζέντας, πρότεινε δείκτες για την επανεξέταση του Θεματολογίου του 2030, οι οποίοι συμφωνήθηκαν στην 47η σύνοδο της Στατιστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών τον Μάρτιο 2016,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προταθείσα δέσμη 230 δεικτών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης αντιπροσωπεύει καλό σημείο εκκίνησης και ισχυρό πλαίσιο για την επακολούθηση και ανασκόπηση της προόδου που σημειώνεται στην πορεία επίτευξης των 17 SDG·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους δείκτες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει θα πρέπει να αναπτύξουν τους δικούς τους εθνικούς δείκτες σύμφωνα με τους παγκόσμιους δείκτες, προσαρμοσμένους στις εθνικές συνθήκες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο πλαίσιο δεικτών θα πρέπει να εγκριθεί από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) τον Ιούλιο 2016 και από την Γενική Συνέλευση τον Σεπτέμβριο 2016·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, με σύνθεση αρμόδιων για την ανάπτυξη υπουργών, θα συνεδριάσει στις 12 Μαΐου 2016 και θα πρέπει να προετοιμάσει τη θέση της ΕΕ για τη συνεδρίαση του HLPF του Ιουλίου 2016 και να προσδιορίσει σε ποιον βαθμό θα πραγματοποιηθεί θεματική συζήτηση για το εμπόριο και την ανάπτυξη, με έμφαση στη συμβολή της ΕΕ στον ιδιωτικό τομέα για την υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται συστημικός στρατηγικός σχεδιασμός, εκτέλεση και υποβολή εκθέσεων για να εξασφαλιστεί συνεπής και ολοκληρωμένη υποστήριξη για την εφαρμογή του νέου θεματολογίου από το σύστημα του ΟΗΕ για την ανάπτυξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο καθολικό πλαίσιο για βιώσιμη ανάπτυξη ζητεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής και φορέων της ΕΕ, κάτι που θα απαιτήσει περισσότερο συντονισμό, διάλογο και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα εντός και μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίζεται η ενσωμάτωση των τριών πυλώνων της βιώσιμη ανάπτυξης (περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική) στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεδρίαση του HLPF τον Ιούλιο 2016 θα περιλαμβάνει εθελοντικές ανασκοπήσεις από 22 χώρες, μεταξύ των οποίων τέσσερις ευρωπαϊκές – Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία και Γερμανία – και θεματικές ανασκοπήσεις της προόδου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των οριζόντιων θεμάτων, που θα υποστηρίζονται από ανασκοπήσεις τεχνικών επιτροπών του ECOSOC και άλλων διακυβερνητικών οργανισμών και φόρουμ·

1.  ζητεί από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με σύνθεση αρμόδιων για την ανάπτυξη υπουργών να εγκρίνει, πριν από τη συνεδρίαση του HLPF τον Ιούλιο 2016, μια συνεκτική και κοινή θέση της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου όπως διατυπώνεται στο παρόν ψήφισμα· πιστεύει ότι έχει ζωτική σημασία για την αξιοπιστία και την ηγετική θέση της ΕΕ να παρουσιάσει μια κοινή στάση· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει δημοσιεύσει ανακοίνωση για την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου 2030 πριν από τη συνεδρίαση του HLPF, όπως είχαν ζητήσει τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, η οποία θα χρησίμευε ως βάση για την κοινή στάση της ΕΕ·

2.  επιδοκιμάζει την έκθεση της Διυπηρεσιακής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τους Δείκτες των SDG· θεωρεί ότι αποτελεί αξιόλογο επίτευγμα και καλή βάση για διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι οι προτεινόμενοι δείκτες εφιστούν την προσοχή σε μια πολύ πιο ποικιλόμορφη δέσμη διαρθρωτικών προβλημάτων·

3.  επιδοκιμάζει το χωριστό κεφάλαιο για την κατηγοριοποίηση δεδομένων και τη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων στατιστικής·

4.  αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο του HLPF στην ανασκόπηση της υλοποίησης των SDG· τονίζει ότι το όργανο αυτό πρέπει να εξασφαλίζει μια συντονισμένη και αποτελεσματική αξιολόγηση των αναγκών και την έγκριση των χαρτών πορείας που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του Θεματολογίου του 2030·

5.  τονίζει ότι το Θεματολόγιο του 2030 και οι SDG αποτελούν μια ανανεωμένη διεθνή δέσμευση για την εξάλειψη της φτώχειας, τον επαναπροσδιορισμό και τον εκσυγχρονισμό των αναπτυξιακών στρατηγικών μας για τα επόμενα 15 έτη και για την επίτευξη αποτελεσμάτων·

6.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια ευρύτερη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς τομείς εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2030, μια ενδιάμεση επανεξέταση και μια ειδική διαδικασία που να εξασφαλίζει πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένου και ενός συγκεκριμένου σχεδίου υλοποίησης που θα συντονίζει την επίτευξη των 17 στόχων, των 169 επιδιώξεων και των 230 παγκόσμιων δεικτών, και που θα εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και την υλοποίησή τους· τονίζει τη σημασία της οικουμενικότητας των στόχων, καθώς και το γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν πλήρως όλους τους στόχους και τις επιδιώξεις, τόσο ως προς το γράμμα όσο και ως προς το πνεύμα τους·

7.  εμμένει στην άποψη ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οι συναφείς πολιτικές υλοποίησης θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των εθνικών κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών, μέσω μιας διεργασίας χωρίς αποκλεισμούς·

8.  ζητεί τη σύνταξη ανακοίνωσης από την Επιτροπή σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου του 2030, με σαφείς πληροφορίες για τη δομή υλοποίησης του Θεματολογίου σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι όλες οι σχετικές γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) θα πρέπει να συμμετάσχουν πλήρως στην ενσωμάτωση του Θεματολογίου του 2030 στην επικείμενη επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στην προσεχή παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, διασφαλίζοντας πραγματική συνοχή των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

9.  τονίζει ότι η επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη πρέπει να αντικατοπτρίζει πλήρως το νέο Θεματολόγιο του 2030, πράγμα που περιλαμβάνει αλλαγή μοντέλου και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι ο κατάλληλος και στοχευμένος προγραμματισμός της βοήθειας στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη, με πλήρη τήρηση των αρχών της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, έχει σημασία για την επίτευξη των στόχων και των συναφών επιδιώξεων·

10.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως την επικείμενη ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και οι γραμμές του προϋπολογισμού αντικατοπτρίζουν όλες τις δεσμεύσεις του Θεματολογίου του 2030 που συμφωνήθηκαν από την ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επαναλάβουν, χωρίς καθυστέρηση, τη δέσμευσή τους στο στόχο του 0,7 % του ΑΕΕ για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) και να υποβάλουν χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή αύξηση της ΕΑΒ προκειμένου να επιτευχθεί το 0,7 %·

11.  ζητεί τακτικό διάλογο μεταξύ του HLPF και της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται, και τακτική ενημέρωση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της αμοιβαίας λογοδοσίας· επιμένει στην ανάγκη εγκαθίδρυσης ενισχυμένου διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για την υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030, ιδίως όσον αφορά την αναπτυξιακή πολιτική και τη συνοχή των πολιτικών στην υπηρεσία της ανάπτυξης·

12.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, σε στενή συνεννόηση με άλλους εταίρους, να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τρόπους ουσιαστικότερης ενσωμάτωσης της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής στην υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030 και ζητεί αυτή η νέα προσέγγιση να υιοθετηθεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί πραγματική συνεργασία και να ξεπεραστεί η προσέγγιση των στεγανών·

13.  τονίζει ότι έχει σημασία να εδραιωθεί η αντίληψη περί συνοχής των πολιτικών στην υπηρεσία της ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, σε στενή συνεννόηση με άλλους εταίρους, να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τρόπους ουσιαστικότερης ενσωμάτωσης της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής στην προσέγγιση της ΕΕ για την εφαρμογή του Θεματολογίου για βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και ζητεί η νέα αυτή προσέγγιση να συνεκτιμάται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

14.  προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης, ανασκόπησης και λογοδοσίας για την υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030, και να υποβάλλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο σε τακτική βάση· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αυξηθεί ο δημοκρατικός έλεγχος από το Κοινοβούλιο, ενδεχομένως μέσω διοργανικής συμφωνίας δεσμευτικού χαρακτήρα βάσει του άρθρο 295 ΣΛΕΕ·

15.  καλεί την Επιτροπή και τους ειδικούς οργανισμούς, τα ταμεία και τα προγράμματα του ΟΗΕ να διοργανώσουν έναν υψηλού επιπέδου διάλογο σε σχέση με την υλοποίηση των SDG, με σκοπό να συντονίσουν τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις ενέργειες της ΕΕ, του ΟΗΕ και άλλων χορηγών· υπογραμμίζει τη σημασία κατηγοριοποιημένων και προσβάσιμων δεδομένων για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων·

16.  καλεί τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες του ΟΗΕ να ενισχύσουν τη συνοχή των πολιτικών στην υπηρεσία της ανάπτυξης εντός των δομών εργασίας του ΟΗΕ, προκειμένου να ενσωματωθούν με ουσιαστικό τρόπο όλες οι διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0196.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0059.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0403.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου