Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2696(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0583/2016

Predkladané texty :

B8-0583/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/05/2016 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0224

Prijaté texty
PDF 274kWORD 86k
Štvrtok, 12. mája 2016 - Štrasburg
Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav
P8_TA(2016)0224B8-0583/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. mája 2016 o následných opatreniach a preskúmaní programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (2016/2696(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dokument s názvom „Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030“, ktorý bol prijatý na samite OSN o trvalo udržateľnom rozvoji 25. septembra 2015 v New Yorku,

–  so zreteľom na tretiu medzinárodnú konferenciu o financovaní rozvoja, ktorá sa konala v Addis Abebe 13. až 16. júla 2015,

–  so zreteľom na správu medziagentúrnej expertnej skupiny pre ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja (IAEG-SDGs), ktorá bola uverejnená 17. decembra 2015 a schválená na 47. zasadnutí Štatistickej komisie OSN v marci 2016,

–  so zreteľom na stretnutie Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ECOSOC) v skupine na vysokej úrovni, ktoré sa má konať 18. – 22. júla 2016 na tému „Vykonávanie rozvojového programu na obdobie po roku 2015: prechod od záväzkov na výsledky“,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2015 o financovaní rozvoja(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2014 o EÚ a celosvetovom rozvojovom rámci na obdobie po roku 2015(2),

–  so zreteľom na parížsku dohodu prijatú na 21. konferencii zmluvných strán (COP21) 12. decembra 2015 v Paríži,

–  so zreteľom na článok 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý opätovne potvrdzuje, že EÚ „zabezpečuje vzájomný súlad medzi svojimi politikami a činnosťami zohľadňujúc všetky svoje ciele“,

–  so zreteľom na prebiehajúci rozvoj globálnej stratégie EÚ v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorou sa bude riadiť celosvetová činnosť Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. novembra 2015 o úlohe EÚ v rámci OSN – ako lepšie plniť ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky(3),

–  so zreteľom na závery Rady zo 26. októbra 2015 o nadväznosti politík v záujme rozvoja,

–  so zreteľom na revíziu stratégie Európa 2020 s názvom „Nový prístup po roku 2020“,

–  so zreteľom na Parížsku deklaráciu o účinnosti pomoci, Akčný plán z Akkry a vyhlásenie a akčný plán, ktoré boli prijaté na fóre na vysokej úrovni o účinnosti pomoci v decembri 2011 v Pusane,

–  so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji a jeho blížiacu sa revíziu,

–  so zreteľom na článok 208 ZFEÚ, ktorý stanovuje, že vo všetkých vonkajších politikách Európskej únie treba zohľadňovať zásadu súdržnosti politík v oblasti rozvoja,

–  so zreteľom na výsledky svetového humanitárneho samitu, ktorý sa bude konať 23. – 24. mája 2016 v Istanbule v Turecku,

–  so zreteľom na list z 29. marca 2016, ktorý zaslal Výbor pre rozvoj komisárovi pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj o otázke sledovania a preskúmania cieľov trvalo udržateľného rozvoja,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v rezolúcii Valného zhromaždenia OSN č. 70/1 sa požaduje, aby sa ciele a zámery sledovali a preskúmali pomocou súboru globálnych ukazovateľov; keďže generálny tajomník OSN bol poverený vypracovaním výročnej správy o pokroku v dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja s cieľom poskytnúť podporu pri sledovaní a preskúmaní v rámci politického fóra na vysokej úrovni pre trvalo udržateľný rozvoj; keďže správa o pokroku v dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja sa má zakladať na údajoch vypracovaných v rámci národných štatistických systémov a informáciách zhromaždených na rôznych úrovniach;

B.  keďže Štatistická komisia na svojom 46. zasadnutí (3. – 6. marca 2015) schválila plán postupu pri rozvoji a realizácii globálneho rámca ukazovateľov;

C.  keďže medziagentúrna expertná skupina pre ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja (IAEG-SDGs), ktorá bola poverená úlohou plne rozvinúť návrh rámca ukazovateľov na monitorovanie cieľov a úloh rozvojovej agendy po roku 2015, navrhla ukazovatele na preskúmanie programu trvalo udržateľného rozvoja po roku 2030, ktoré boli odsúhlasené na 47. zasadnutí Štatistickej komisie OSN v marci 2016;

D.  keďže navrhovaný súbor 230 ukazovateľov pre ciele trvalo udržateľného rozvoja predstavuje dobré východisko a pevný rámec na sledovanie a preskúmanie pokroku pri plnení 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

E.  keďže viacero ukazovateľov ešte nie je dokončených a signatárske členské štáty budú musieť zároveň vypracovať svoje vnútroštátne ukazovatele v súlade s globálnymi ukazovateľmi, ktoré sú prispôsobené ich vnútroštátnym podmienkam;

F.  keďže rámec globálnych ukazovateľov by mala schváliť Hospodárska a sociálna rada (ECOSOC) v júli 2016 a Valné zhromaždenie v septembri 2016;

G.  keďže Rada pre zahraničné veci zasadne vo svojom zložení pre rozvoj 12. mája 2016 a mala by pripraviť pozíciu EÚ na zasadnutie politického fóra na vysokej úrovni v júli 2016 a mala by určiť, v akej súvislosti prebehne tematická diskusia o obchode a rozvoji so zameraním na príspevok EÚ k súkromnému sektoru pri vykonávaní programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030;

H.  keďže celosystémové strategické plánovanie, vykonávanie a podávanie správ sú nevyhnutné, aby sa zabezpečilo, že rozvojový systém OSN bude poskytovať pri vykonávaní nového programu súdržnú a integrovanú podporu;

I.  keďže nový univerzálny rámec pre udržateľný rozvoj si vyžaduje väčšiu súdržnosť medzi rôznymi oblasťami politík a rôznymi subjektmi EÚ, na čo je potrebná ďalšia koordinácia, dialóg a spolupráca na všetkých úrovniach v rámci inštitúcií EÚ a medzi nimi s cieľom zabezpečiť integráciu všetkých troch pilierov trvalo udržateľného rozvoja (environmentálneho, hospodárskeho a sociálneho) do vnútorných aj vonkajších politík EÚ;

J.  keďže schôdza politického fóra na vysokej úrovni v júli 2016 bude zahŕňať dobrovoľné preskúmania 22 krajín, medzi nimi aj štyroch európskych – Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko –, a tematické preskúmania pokroku v dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja vrátane prierezových otázok, ktoré bude podporené hodnoteniami funkčných komisií ECOSOC a iných medzivládnych orgánov a fór;

1.  vyzýva Radu pre zahraničné veci v jej zložení pre rozvoj, aby ešte pred zasadnutím politického fóra na vysokej úrovni v júli 2016 prijala súdržnú a spoločnú pozíciu EÚ, pričom zohľadní pozíciu Európskeho parlamentu vyjadrenú v tomto uznesení; vyjadruje presvedčenie, že pre dôveryhodnosť EÚ a jej vedúce postavenie je rozhodujúce, aby predložila spoločnú pozíciu; je znepokojený tým, že Komisia neuverejnila oznámenie o sledovaní a hodnotení programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 pred zasadnutím politického fóra na vysokej úrovni, ako o to žiadali členovia Výboru pre rozvoj, ktoré by slúžilo ako základ pre spoločnú pozíciu EÚ;

2.  víta správu medziagentúrnej expertnej skupiny pre ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja; domnieva sa, že táto správa je pozoruhodným úspechom a dobrým základom pre rokovania, pretože navrhované ukazovatele poukazujú na omnoho rôznorodejší súbor štrukturálnych problémov;

3.  víta osobitnú kapitolu o rozčlenených údajoch a význam, ktorý sa udeľuje posilneniu vnútroštátnych štatistických kapacít;

4.  uznáva rozhodujúcu úlohu politického fóra na vysokej úrovni pri preskúmaní vykonávania cieľov trvalo udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že tento orgán musí zabezpečiť koordinované a účinné posudzovanie potrieb a prijatie plánu postupu potrebného na účinné vykonávanie programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030;

5.  zdôrazňuje, že program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele trvalo udržateľného rozvoja predstavujú obnovený medzinárodný záväzok usilovať sa o odstránenie chudoby, opätovne vymedziť a modernizovať stratégie rozvoja na najbližších 15 rokov a zabezpečiť splnenie cieľov;

6.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh rozsiahlej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ktorá bude obsahovať všetky relevantné oblasti vnútornej a vonkajšej politiky, v ktorom zahrnie podrobný harmonogram do roku 2030, preskúmanie v polovici trvania a osobitný postup, ktorým sa zabezpečí plné zapojenie Európskeho parlamentu, vrátane konkrétneho realizačného plánu na koordináciu plnenia 17 cieľov, 169 úloh a 230 globálnych ukazovateľov a na zabezpečenie súladu s cieľmi parížskej dohody a ich plnenia; zdôrazňuje význam univerzálnosti cieľov a skutočnosť, že EÚ a jej členské štáty sa zaviazali k úplnému vykonaniu všetkých cieľov a úloh, v praxi aj v teórii;

7.  trvá na tom, že nová stratégia EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj a súvisiace implementačné politiky by mali byť predmetom širokej konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami vrátane národných parlamentov, miestnych orgánov a občianskej spoločnosti, a to prostredníctvom inkluzívneho procesu;

8.  žiada, aby Komisia vypracovala oznámenie o sledovaní a preskúmaní programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, v ktorom uvedie jasné informácie o vykonávacej štruktúre programu na úrovni EÚ a členských štátov; zdôrazňuje skutočnosť, že všetky príslušné generálne riaditeľstvá Komisie a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) by mali byť plne zapojené do začleňovania programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 do nadchádzajúceho preskúmania stratégie Európa 2020 a nadchádzajúcej globálnej stratégie EÚ v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, čím sa zabezpečí pevná súdržnosť politík pre trvalo udržateľný rozvoj;

9.  zdôrazňuje, že revízia Európskeho konsenzu o rozvoji musí v plnej miere odrážať nový program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, čo zahŕňa zmenu paradigmy a plnohodnotnú transformáciu rozvojovej politiky EÚ; pripomína, že na dosiahnutie cieľov a súvisiacich úloh je nevyhnutné primerané a cielené plánovanie pomoci v rámci rozvojovej spolupráce, a to s náležitým ohľadom na zásady účinnosti pomoci;

10.  zdôrazňuje, že EÚ musí plne využiť nadchádzajúce strednodobé preskúmanie viacročného finančného rámca (VFR) s cieľom zabezpečiť, aby mechanizmy financovania a rozpočtové riadky odrážali všetky záväzky programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, na ktorých sa EÚ dohodla; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa bezodkladne opätovne zaviazali splniť cieľ venovať 0,7 % HND na oficiálnu rozvojovú pomoc a aby predložili harmonogram postupného zvýšenia oficiálnej rozvojovej pomoci na cieľovú úroveň 0,7 %;

11.  vyzýva na pravidelný dialóg medzi politickým fórom na vysokej úrovni a Komisiou o dosiahnutom pokroku, o ktorom má byť Európsky parlament pravidelne oboznamovaný v súlade so zásadami transparentnosti a vzájomnej zodpovednosti; trvá na potrebe posilneného dialógu medzi Komisiou a Európskym parlamentom o vykonávaní programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, najmä pokiaľ ide o rozvojovú politiku a súdržnosť politík v záujme rozvoja;

12.  vyzýva Komisiu a ESVČ, aby na základe úzkej konzultácie s ostatnými partnermi predložili konkrétne návrhy, ako lepšie začleniť súdržnosť politík v záujme rozvoja do vykonávania programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, a vyzýva, aby sa tento nový prístup uplatňoval vo všetkých inštitúciách EÚ s cieľom zabezpečiť účinnú spoluprácu a prekonať „neochotný“ postoj;

13.  zdôrazňuje, že je dôležité začleniť koncepciu súdržnosti politík v záujme rozvoja; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby na základe úzkej konzultácie s ostatnými partnermi predložili konkrétne návrhy, ako lepšie začleniť súdržnosť politík v záujme rozvoja do prístupu EÚ k vykonávaniu programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, a vyzýva, aby tento nový prístup presadzovali všetky inštitúcie EÚ;

14.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby rozvíjala účinné mechanizmy monitorovania, preskúmavania a zodpovednosti zamerané na vykonávanie programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, a pravidelne o tom podávala správu Európskemu parlamentu; v tejto súvislosti pripomína potrebu zvýšiť demokratickú kontrolu zo strany Európskeho parlamentu, podľa možnosti prostredníctvom záväznej medziinštitucionálnej dohody podľa článku 295 ZFEÚ;

15.  vyzýva Komisiu a špecializované agentúry, fondy a programy OSN, aby začali dialóg na vysokej úrovni o realizácii cieľov trvalo udržateľného rozvoja v záujme koordinácie politík, programov a operácií EÚ, OSN a iných darcov; zdôrazňuje význam rozčlenených a dostupných údajov z hľadiska monitorovania pokroku a hodnotenia výsledkov;

16.  vyzýva agentúry a orgány OSN, aby posilnili súdržnosť politík v záujme rozvoja v rámci pracovných štruktúr OSN s cieľom účinne integrovať všetky rozmery trvalo udržateľného rozvoja;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0196.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2014)0059.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2015)0403.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia