Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2696(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0583/2016

Predložena besedila :

B8-0583/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/05/2016 - 9.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0224

Sprejeta besedila
PDF 326kWORD 83k
Četrtek, 12. maj 2016 - Strasbourg
Nadaljnji koraki in trenutno stanje Agende 2030 ter ciljev trajnostnega razvoja
P8_TA(2016)0224B8-0583/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. maja 2016 o nadaljnjih korakih in pregledu Agende 2030 (2016/2696(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju dokumenta z naslovom "Spremenimo svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030", sprejetega na vrhunskem srečanju Združenih narodov 25. septembra 2015 v New Yorku,

–  ob upoštevanju tretje mednarodne konference o financiranju za razvoj, ki je od 13. do 16. julija 2015 potekala v Adis Abebi,

–  ob upoštevanju poročila medagencijske in strokovne skupine za kazalnike ciljev trajnostnega razvoja, ki je bilo objavljeno 17. decembra 2015 in sprejeto na 47. zasedanju statistične komisije Združenih narodov marca 2016,

–  ob upoštevanju zasedanja Ekonomskega in socialnega sveta Združenih narodov na visoki ravni, ki bo potekalo od 18. do 22. julija 2016 na temo izvajanja programa razvojnih ukrepov za obdobje po letu 2015: prehod od zavez na rezultate,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. maja 2015 o financiranju za razvoj(1),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2014 o EU in svetovnem razvojnem okviru po letu 2015(2),

–  ob upoštevanju pariškega sporazuma, sprejetega na enaindvajseti konferenci pogodbenic (COP21), ki je potekala 12. decembra 2015 v Parizu,

–  ob upoštevanju člena 7 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki zatrjuje, da EU „skrbi za notranjo usklajenost svojih politik in dejavnosti ob upoštevanju vseh svojih ciljev“,

–  ob upoštevanju oblikovanja globalne strategije EU za zunanjo in varnostno politiko, ki bo usmerjala delovanje Evropske unije na svetovnih ravni,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. novembra 2015 o vlogi Evropske unije v Združenih narodih – kako bolje uresničiti cilje zunanje politike EU(3),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 26. oktobra 2015 o usklajenosti politik za razvoj,

–  ob upoštevanju pregleda strategije Evropa 2020 – Nov pristop za obdobje po letu 2020,

–  ob upoštevanju pariške deklaracije o učinkovitosti pomoči, agende za ukrepanje iz Akre ter deklaracije in akcijskega načrta, sprejetih na srečanju na visoki ravni o učinkovitosti pomoči, ki je potekalo decembra 2011 v Busanu,

–  ob upoštevanju Evropskega soglasja o razvoju in njegovega prihajaočega pregleda,

–  ob upoštevanju člena 208 PDEU, ki zahteva spoštovanje načela usklajenosti politik za razvoj pri vseh zunanjih politikah EU,

–  ob upoštevanju izidov svetovnega humanitarnega vrha, ki bo 23. in 24. maja 2016 potekal v Istanbulu,

–  ob upoštevanju pisma z dne 29. marca 2016, ki ga je njegov Odbor za razvoj poslal komisarju za mednarodno sodelovanje in razvoj o vprašanju nadaljnjih ukrepov in pregleda ciljev trajnostnega razvoja,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je generalna skupščina Združenih narodov v resoluciji 70/1 pozvala k nadaljnjim ukrepom in pregledu splošnih in konkretnih ciljev na podlagi vrste svetovnih kazalnikov; ker mora generalni sekretar Združenih narodov vsako leto pripraviti poročilo o napredku na področju ciljev trajnostnega razvoja, da bi se zagotovila podpora za nadaljnje ukrepe in pregled na političnem forumu na visoki ravni za trajnostni razvoj; ker mora to poročilo o napredku temeljiti na podatkih iz nacionalnih statističnih sistemov in informacijah, zbranih na različnih ravneh;

B.  ker je statistična komisija na svojem 46. zasedanju (od 3. do 6. marca 2015) sprejela načrt za oblikovanje in izvajanje okvira svetovnih kazalnikov;

C.  ker je medagencijska in strokovna skupina za kazalnike ciljev trajnostnega razvoja, katere naloga je dokončno pripraviti predlog za okvir kazalnikov za nadaljnje ukrepanje na podlagi splošnih in konkretnih ciljev razvojne agende za obdobje po letu 2015, predlagala kazalnike za pregled Agende 2030, ki so bili sprejeti marca 2016 na 47. zasedanju statistične komisije Združenih narodov;

D.  ker je predlagani sveženj 230 kazalnikov za cilje trajnostnega razvoja dobra izhodiščna točka in trden okvir za nadaljnje korake in pregled napredka pri doseganju sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja;

E.  ker nekateri kazalniki še vedno niso dokončno oblikovani, države članice podpisnice pa bodo morale oblikovati lastne nacionalne kazalnike v skladu s svetovnimi kazalniki, ki bodo prilagojeni njihovim nacionalnim okoliščinam;

F.  ker bi morala soglasje k okviru svetovnih kazalnikov podati julija 2016 Ekonomski in socialni svet (ECOSOC), septembra 2016 pa Generalna skupščina;

G.  ker se bo Svet za zunanje zadeve s poudarkom na razvojnih vprašanjih sestal 12. maja 2016, ko naj bi pripravil stališče EU za srečanje političnega foruma na visoki ravni za trajnostni razvoj julija 2016 ter določil, v kakšnem kontekstu se bo odvijala tematska razprava o trgovini in razvoju, s poudarkom na prispevku EU za zasebni sektor pri izvajanju Agende 2030;

H.  ker so sistemsko strateško načrtovanje, izvajanje in poročanje pomembni za zagotovitev usklajene in integrirane podpore pri izvajanju nove agende v okviru sistema ZN za razvoj;

I.  ker novi univerzalni okvir za trajnostni razvoj zahteva boljšo usklajenost med različnimi področji politike in akterji EU, za kar je potrebno nadaljnje usklajevanje, dialog in skupna prizadevanja na vseh ravneh znotraj institucij EU in med njimi, da se zagotovi vključitev treh stebrov trajnostnega razvoja (okoljskega, ekonomskega in socialnega) v notranjo in zunanjo politiko EU;

J.  ker bo srečanje političnega foruma na visoki ravni za trajnostni razvoj julija 2016 zajemalo prostovoljne preglede dvaindvajsetih držav, vključno štirih evropskih držav (Estonije, Finske, Francije in Nemčije), in tematske preglede napredka na področju ciljev trajnostnega razvoja, tudi medsektorska vprašanja, ki bodo podprta s pregledi funkcionalnih komisij sveta ECOSOC in drugih medvladnih organov ter forumov;

1.  poziva Svet za zunanje zadeve s poudarkom na razvojnih vprašanjih, naj pred srečanjem političnega foruma na visoki ravni za trajnostni razvoj julija 2016 ob upoštevanju stališča Parlamenta iz te resolucije sprejme usklajeno in skupno stališče EU; meni, da je sprejetje tega skupnega stališča bistveno za verodostojnost in ohranjanje vodilnega položaja EU; izraža zaskrbljenost, ker Komisija pred srečanjem omenjenega foruma ni objavila sporočila o nadaljnjih korakih in pregledu Agende 2030, kot so zahtevali člani Odbora za razvoj, ki bi služilo kot podlaga za skupno stališče EU;

2.  pozdravlja poročilo medagencijske in strokovne skupine za kazalnike ciljev trajnostnega razvoja; meni, da pomeni izjemen dosežek in je dobra podlaga za pogajanja, saj predlagani kazalniki opozarjajo na bistveno bolj raznoliko vrsto strukturnih vprašanj;

3.  pozdravlja ločeno poglavje o členitvi podatkov in pomenu, ki se ga pripisuje krepitvi nacionalnih statističnih zmogljivosti;

4.  priznava bistveno vlogo političnega foruma na visoki ravni za trajnostni razvoj pri pregledu izvajanja ciljev trajnostnega razvoja; poudarja, da mora ta organ zagotoviti usklajeno in učinkovito oceno potreb ter sprejetje načrtov, potrebnih za učinkovito izvajanje Agende 2030;

5.  poudarja, da so Agenda 2030 in cilji trajnostnega razvoja izraz ponovno izražene mednarodne zaveze izkoreninjenju revščine, ponovni opredelitvi in posodobitvi naših razvojnih strategij za naslednjih 15 let in zagotovitvi rezultatov;

6.  poziva Komisijo, naj pripravi predlog krovne strategije za trajnostni razvoj, ki bo zajemala vsa ustrezna notranja in zunanja področja politike, s podrobnim časovnim načrtom do leta 2030, vmesnim pregledom in posebnim postopkom, ki bi Parlamentu zagotavljal popolno vključenost, vključno s konkretnim izvedbenim načrtom za usklajevanje dosežkov 17 splošnih in 169 konkretnih ciljev ter 230 svetovnih kazalnikov ter zagotavljanje skladnosti s cilji iz pariškega sporazuma in doseganja teh ciljev; poudarja pomen univerzalnosti ciljev ter, da so se EU in njene države članice zavezale, da bodo v praksi in v duhu dosledno izvajale vse splošne in konkretne cilje;

7.  vztraja, da se je treba o novi strategiji EU za trajnostni razvoj in z njo povezanimi izvedbenimi ukrepi obširno posvetovati z vsemi deležniki, tudi nacionalnimi parlamenti, lokalnimi organi in civilno družbo, in sicer na podlagi vključujočega postopka;

8.  poziva Komisijo, naj pripravi sporočilo o nadaljnjih korakih in pregledu Agende 2030 z jasnimi informacijami o izvedbeni strukturi agende na ravni EU in držav članic; poudarja, da bi morali vsi ustrezni generalni direktorati Komisije in Evropska služba za zunanje delovanje v celoti sodelovati pri vključevanju Agende 2030 v prihodnji pregled strategije Evropa 2020 in prihodnjo globalno strategijo EU za zunanjo in varnostno politiko, s čimer bi zagotovili močno usklajenost politik za trajnostni razvoj;

9.  poudarja, da je treba pri pregledu Evropskega soglasja o razvoju dosledno upoštevati novo Agendo 2030, ki zajema spremembo vzorcev in popolno preobrazbo razvojne politike EU; želi spomniti, da je za uresničitev splošnih ciljev in z njimi povezanih konkretnih ciljev bistveno ustrezno in ciljno usmerjeno načrtovanje pomoči v okviru razvojnega sodelovanja ob ustreznem upoštevanju načel učinkovitosti pomoči;

10.  poudarja, da mora EU v celoti izkoristiti prihodnji vmesni pregled večletnega finančnega okvira, s čimer bi zagotovila, da bodo mehanizmi financiranja in proračunske vrstice odražale vse zaveze iz Agende 2030, ki jih je sprejela EU; poziva EU in njene države članice, naj se nemudoma ponovno zavežejo cilju 0,7 % BND za uradno razvojno pomoč in naj pripravijo časovni načrt za postopno povečevanje te pomoči, da bodo dosegle 0,7 %;

11.  poziva k rednemu dialogu med političnim forumom na visoki ravni za trajnostni razvoj in Komisijo o doseženem napredku ter rednemu poročanju Parlamentu v skladu z načeloma preglednosti in vzajemne odgovornosti; vztraja, da je potreben okrepljen dialog med Komisijo in Parlamentom o izvajanju Agende 2030, zlasti o razvojni politiki in usklajenosti politik za razvoj;

12.  poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj v tesnem posvetovanju z drugimi partnerji pripravita konkretne predloge o možnostih za učinkovitejše vključevanje usklajenosti politik za razvoj v izvajanje Agende 2030 in naj se ta novi pristop uporablja v vseh institucijah EU, da bi zagotovili učinkovito sodelovanje in odpravili t. i. silosni pristop;

13.  poudarja, da je treba vključiti pojem usklajenosti politik za razvoj; poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj v tesnem posvetovanju z drugimi partnerji predstavita konkretne predloge za boljše vključevanje usklajenosti politik za razvoj v pristop EU k izvajanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, poziva pa tudi, naj se ta pristop uporablja v vseh institucijah EU;

14.  poziva Komisijo, naj oblikuje učinkovite mehanizme za spremljanje, pregled in zagotavljanje odgovornosti pri izvajanju Agende 2030 ter naj Parlamentu o tem redno poroča; v zvezi s tem želi spomniti, da je treba izboljšati demokratični nadzor, ki ga izvaja Parlament, po možnosti na podlagi zavezujočega medinstitucionalnega sporazuma v skladu s členom 295 PDEU;

15.  poziva Komisijo in specializirane agencije, sklade in programe Združenih narodov, naj vzpostavijo dialog na visoki ravni o izvajanju ciljev trajnostnega razvoja, da bi bilo mogoče usklajevati politike, programe in dejavnosti EU, Združenih narodov in drugih donatorjev; poudarja, kako pomembni so razčlenjeni in dostopni podatki za napredek pri spremljanju in ocenjevanje rezultatov;

16.  poziva agencije in organe Združenih narodov, naj okrepijo usklajenost politik za razvoj v okviru delovnih struktur te organizacije, da bi učinkovito vključili vse razsežnosti trajnostnega razvoja;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter generalnemu sekretarju Združenih narodov.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0196.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0059.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0403.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov