Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2583(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0545/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0545/2016

Συζήτηση :

PV 11/05/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2016 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0225

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 494kWORD 105k
Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο
Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα
P8_TA(2016)0225B8-0545/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα (2016/2583(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής(1) (κανονισμός για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφοι 5 και 7,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για το γάλα, το γάλα που χρησιμοποιείται ως συστατικό γαλακτοκομικών προϊόντων και είδη κρεάτων εκτός του βοείου και χοιρείου κρέατος και του κρέατος προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών (COM(2015)0205) και σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για μη μεταποιημένα τρόφιμα, τρόφιμα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό και συστατικά που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50 % του τροφίμου (COM(2015)0204),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για το κρέας που χρησιμοποιείται ως συστατικό (COM(2013)0755) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την επισήμανση καταγωγής του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό, τη στάση των καταναλωτών, την σκοπιμότητα των ενδεχόμενων σεναρίων και τις επιπτώσεις (SWD(2013)0437),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας στα επεξεργασμένα τρόφιμα(2) και την επίσημη απάντηση της Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 6 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (EE) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Φεβρουαρίου 2014(4), σχετικά με τον προαναφερθέντα εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την επισιτιστική κρίση, την απάτη στην αλυσίδα των τροφίμων και τη διενέργεια ελέγχων(5)·

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα (O-000031/2016 – B8-0363/2016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα απαιτεί την υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 13 Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για είδη κρεάτων εκτός του βοείου και χοιρείου κρέατος και του κρέατος προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών, για το γάλα, το γάλα ως συστατικό γαλακτοκομικών προϊόντων, για τα μη μεταποιημένα τρόφιμα, τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό και τα συστατικά που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50 % του τροφίμου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 8 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα, η Επιτροπή υποχρεούται να έχει εκδώσει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανόνες επισήμανσης της προέλευσης ισχύουν ήδη και λειτουργούν αποτελεσματικά για πολλά άλλα τρόφιμα, όπως είναι, μεταξύ άλλων, το μη μεταποιημένο κρέας, τα αυγά, τα οπωροκηπευτικά, τα ψάρια, το μέλι, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το παρθένο ελαιόλαδο, το κρασί και τα αλκοολούχα ποτά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 7 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα προβλέπει ότι οι εκθέσεις πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη του καταναλωτή να ενημερώνεται, την σκοπιμότητα της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης, καθώς και μια ανάλυση του κόστους και του οφέλους από τη θέσπιση των μέτρων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι προβλέπει επίσης την δυνατότητα να συνοδεύονται οι εκθέσεις από προτάσεις για τροποποίηση των οικείων διατάξεων της νομοθεσίας της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα τονίζει ότι η αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης είναι υποχρεωτική, σε περίπτωση που η μη αναγραφή του μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την αληθινή χώρα καταγωγής ή τον αληθινό τόπο προέλευσης του τροφίμου, ιδίως εάν από τις πληροφορίες που συνοδεύουν το τρόφιμο ή από την ετικέτα στο σύνολό της θα μπορούσε κάποιος να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι το τρόφιμο έχει άλλη χώρα καταγωγής ή τόπο προέλευσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Μαΐου 2015, η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής για το γάλα, το γάλα ως συστατικό γαλακτοκομικών προϊόντων και για είδη κρεάτων εκτός του βοείου και χοιρείου κρέατος και του κρέατος προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών («έκθεση σχετικά με το γάλα και άλλα είδη κρεάτων») και την έκθεσή της σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής για μη μεταποιημένα τρόφιμα, τρόφιμα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό και συστατικά που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50 % του τροφίμου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της έκθεσης COM(2013)0755 της Επιτροπής, όσο πιο σύνθετα είναι τα στάδια τεμαχισμού και μεταποίησης και όσο πιο προηγμένο το επίπεδο της μεταποίησης, τόσο πιο σύνθετη καθίσταται η ιχνηλασιμότητα για τους σκοπούς της επισήμανσης της καταγωγής·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι συχνά μεγάλη και σύνθετη, περιλαμβάνοντας πολλές επιχειρήσεις τροφίμων και άλλα εμπλεκόμενα μέρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές αγνοούν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό τον τρόπο παραγωγής των τροφίμων τους και ότι οι μεμονωμένες επιχειρήσεις τροφίμων δεν είναι πάντα σε θέση να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα της αλυσίδας παραγωγής στο σύνολό της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν γένει προθυμία των καταναλωτών να πληρώνουν για να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων (Willingness to Pay - WTP) εμφανίζεται περιορισμένη, αν και υφίστανται έρευνες καταναλωτών σχετικά με την WTP(6) από τις οποίες προκύπτει ότι οι καταναλωτές είναι σε μεγάλο βαθμό πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για πληροφορίες περί καταγωγής των προϊόντων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015, παρότρυνε την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην έκθεσή της, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, μέσω νομοθετικών προτάσεων που θα καθιστούν υποχρεωτική την αναγραφή της προέλευσης του κρέατος στα επεξεργασμένα τρόφιμα προκειμένου να διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και προκειμένου να ενημερώνονται καλύτερα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και αποφεύγοντας το υπερβολικό κόστος και τις διοικητικές επιβαρύνσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να μην έχει υποβάλει νομοθετικές προτάσεις εν συνεχεία των ανωτέρω·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυστηρές προδιαγραφές υφίστανται μόνο για προαιρετικά συστήματα ποιότητας, όπως είναι οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) ή τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ), ενώ τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στα προαιρετικά συστήματα επισήμανσης τροφίμων που καλύπτει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 εμφανίζουν ενδεχομένως σημαντικές αποκλίσεις·

Γάλα κατανάλωσης και γάλα ως συστατικό γαλακτοκομικών προϊόντων

1.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 32 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, το γάλα είναι ένα από τα προϊόντα για τα οποία η αναγραφή καταγωγής θεωρείται ως έχουσα ιδιαίτερο ενδιαφέρον·

2.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2013, το 84 % των πολιτών της ΕΕ θεωρεί απαραίτητη την αναγραφή της καταγωγής του γάλακτος, είτε αυτό πωλείται ως μεμονωμένο προϊόν, είτε χρησιμοποιείται ως συστατικό σε γαλακτοκομικά προϊόντα· σημειώνει ότι αυτός είναι ένας από τους διάφορους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών·

3.  επισημαίνει ότι η υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής του γάλακτος, είτε αυτό πωλείται ως μεμονωμένο προϊόν, είτε χρησιμοποιείται ως συστατικό σε γαλακτοκομικά προϊόντα, αποτελεί χρήσιμο μέσο στις προσπάθειες διαφύλαξης της ποιότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων και διατήρησης των θέσεων εργασίας σε έναν τομέα που περνά σοβαρή κρίση·

4.  σημειώνει ότι σύμφωνα με την έρευνα που συνοδεύει την έκθεση της Επιτροπής για το γάλα και τα άλλα είδη κρεάτων, το κόστος της υποχρεωτικής επισήμανσης της καταγωγής του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνεται όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα της διαδικασίας παραγωγής· παρατηρεί ότι η ίδια έρευνα εικάζει ότι επιχειρήσεις ορισμένων κρατών μελών είχαν υπερεκτιμήσει τον αντίκτυπο που θα είχε η υποχρεωτική επισήμανση της καταγωγής των προϊόντων στην ανταγωνιστική τους θέση (δεδομένου ότι από την έρευνα δεν προέκυψε σαφής εξήγηση για τις υψηλές εκτιμήσεις κόστους που έγιναν από τέτοιες επιχειρήσεις) και πιθανολογεί ότι επρόκειτο απλώς για εκδήλωση της έντονης αντίθεσης που προξένησε η υποχρέωση επισήμανσης της χώρας καταγωγής·

5.  ζητεί την σύσταση ομάδας εργασίας της Επιτροπής για την περαιτέρω αξιολόγηση της έκθεσης της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στις 20 Μαΐου 2015, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιες δαπάνες μπορούν να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα εάν οι νέες προτάσεις περί υποχρεωτικής επισήμανσης χώρας καταγωγής περιοριστούν στα γαλακτοκομικά και στα ελαφρώς επεξεργασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα·

6.  κρίνει θετικά την περιλαμβανόμενη στην έρευνα ανάλυση του κόστους και του οφέλους της θέσπισης υποχρεωτικής επισήμανσης της καταγωγής του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού αλλά θεωρεί ωστόσο ότι η Επιτροπή δε λαμβάνει επαρκώς υπόψη στα συμπεράσματά της τις θετικές πτυχές της επισήμανσης της χώρας καταγωγής για τέτοιου είδους προϊόντα, όπως είναι η πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή· παρατηρεί ότι οι καταναλωτές αισθάνονται ενδεχομένως ότι έχουν παραπλανηθεί όταν δεν διατίθενται πληροφορίες περί υποχρεωτικής επισήμανσης καταγωγής και όταν χρησιμοποιούνται άλλου είδους ετικέτες στα τρόφιμα, όπως είναι οι εθνικές σημαίες·

7.  επισημαίνει τη σημασία των μικρών και των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην αλυσίδα μεταποίησης·

8.  συντάσσεται με την άποψη ότι η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη και να αναλύσει τον οικονομικό αντίκτυπο που θα έχει η υποχρεωτική επισήμανση της καταγωγής στις θιγόμενες ΜΜΕ του γεωργικού και του διατροφικού κλάδου·

9.  εκτιμά ότι το συμπέρασμα της Επιτροπής σχετικά με το γάλα και το γάλα ως συστατικό υπερεκτιμά ενδεχομένως το κόστος που έχει η επισήμανση της χώρας καταγωγής για τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα εξετάζονται ως σύνολο·

10.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κόστος της επισήμανσης της χώρας καταγωγής για το γάλα θα ήταν περιορισμένο·

Άλλα είδη κρέατος

11.  τονίζει ότι, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2013, το 88 % των πολιτών της ΕΕ θεωρεί απαραίτητη την αναγραφή της καταγωγής του κρέατος εκτός του βοείου και χοιρείου κρέατος και του κρέατος προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών·

12.  παρατηρεί ότι το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου κατέδειξε την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού με κρέας αλόγου·

13.  παρατηρεί ότι η έκθεση της Επιτροπής συμπέρανε ότι τα λειτουργικά έξοδα μιας υποχρεωτικής επισήμανσης της χώρας καταγωγής για τα κρέατα που εξετάστηκαν στην έκθεση θα ήταν σχετικά περιορισμένα·

Επεξεργασμένο κρέας

14.  υπογραμμίζει ότι η έκθεση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για το κρέας που χρησιμοποιείται ως συστατικό αναγνωρίζει ότι άνω του 90 % των ερωτηθέντων καταναλωτών θεωρεί σημαντική την επισήμανση της καταγωγής του κρέατος στα επεξεργασμένα τρόφιμα·

15.  εκτιμά ότι οι καταναλωτές, όπως πολλοί επαγγελματίες, τάσσονται υπέρ της υποχρεωτικής επισήμανσης της καταγωγής του κρέατος στα μεταποιημένα προϊόντα· εκτιμά επίσης ότι ένα τέτοιο μέτρο θα καθιστούσε δυνατή τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα διατροφής με την μεγαλύτερη διαφάνεια που μπορεί να φέρει στην αλυσίδα εφοδιασμού·

16.  επισημαίνει ότι είναι προς το συμφέρον του Ευρωπαίου καταναλωτή η θέσπιση υποχρεωτικής επισήμανσης καταγωγής για όλα τα προϊόντα διατροφής·

17.  επισημαίνει ότι από μόνη της η επισήμανση δεν αποτελεί πανάκεια εναντίον της απάτης και επισημαίνει την ανάγκη ενός οικονομικά αποδοτικού συστήματος ελέγχου που θα διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών·

18.  υπενθυμίζει ότι τα προαιρετικά συστήματα επισήμανσης, οπουδήποτε έτυχαν της δέουσας εφαρμογής σε διάφορα κράτη μέλη, απέδωσαν ικανοποιητικά τόσο από την άποψη της ενημέρωσης των καταναλωτών όσο και των παραγωγών·

19.  συντάσσεται με την άποψη ότι η μη έκδοση εκτελεστικών κανόνων βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 συνεπάγεται την αδυναμία ορθής εφαρμογής του άρθρου·

20.  παρατηρεί ότι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης έχουν ήδη θεσπιστεί για πολλά μεταποιημένα προϊόντα με βάση το κρέας και το γάλα (λόγου χάρη χοιρομέρι και τυρί), σύμφωνα με τις οποίες η προέλευση του κρέατος που χρησιμοποιείται ορίζεται στις προδιαγραφές παραγωγής και εφαρμόζεται ενισχυμένη ιχνηλασιμότητα. καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προαγάγει την παραγωγή προϊόντων που θα καλύπτονται ως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) ή εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ) βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012(7) και, να εξασφαλίσει με τον τρόπο αυτό την πρόσβαση των καταναλωτών σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφαλούς προέλευσης·

21.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει προκειμένου κανείς από τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ περί επισήμανσης της χώρας καταγωγής να μην υπονομευτεί σε οποιοδήποτε στάδιο εν εξελίξει εμπορικών διαπραγματεύσεων όπως αυτές για την ΤΤΙΡ και προκειμένου να μην υπάρξουν κωλύματα ως προς την άσκηση του δικαιώματος κατάθεσης προτάσεων για νέους συμπληρωματικούς κανονισμούς περί επισήμανσης της χώρας καταγωγής στο μέλλον για οποιαδήποτε άλλα προϊόντα διατροφής·

Συμπεράσματα

22.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για όλα τα είδη γάλακτος κατανάλωσης, γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων με βάση το κρέας, καθώς και να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρέωσης αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης και σε άλλα τρόφιμα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό ή έχουν ένα κύριο συστατικό μέσω κατάθεσης νομοθετικών προτάσεων σε αυτά τα πεδία·

23.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις που θα καθιστούν υποχρεωτική την αναγραφή της προέλευσης του κρέατος στα επεξεργασμένα τρόφιμα προκειμένου να διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και προκειμένου να ενημερώνονται καλύτερα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές την επαύριο του σκανδάλου με το κρέας αλόγου και των υπολοίπων κρουσμάτων απάτης με τρόφιμα· επισημαίνει επιπροσθέτως ότι οι απαιτήσεις υποχρεωτικής επισήμανσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και τον διοικητικό φόρτο για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και τις αρχές επιβολής του νόμου·

24.  θεωρεί ότι αυτό που επιδιώκεται με την υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής των προϊόντων διατροφής είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα διατροφής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση προς τον σκοπό αυτό συνυπολογίζοντας την διαφάνεια των πληροφοριών και την αναγνωσιμότητα για τους καταναλωτές, την οικονομική βιωσιμότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την αγοραστική ικανότητα των καταναλωτών·

25.  επισημαίνει την σημασία της ύπαρξης ισότιμων όρων ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς και παρακαλεί την Επιτροπή να λάβει τούτο υπόψη της κατά την συζήτηση των κανόνων σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής·

26.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει συστήματα επισήμανσης που θα λαμβάνουν υπόψη τους την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη διάρκεια της εκτροφής, της μεταφοράς και της σφαγής αυτών·

27.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή εξακολουθεί να μην έχει προβεί σε καμία ενέργεια για να συμπεριλάβει αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά στον κατάλογο των προϊόντων για τα οποία είναι υποχρεωτική η επισήμανση της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης, μολονότι τα φτηνά προϊόντα που παράγονται από αυγά σε υγρή κατάσταση ή από αποξηραμένα αυγά και χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεταποιημένα τρόφιμα εισάγονται στην αγορά της ΕΕ από τρίτες χώρες και παρακάμπτουν ολοφάνερα την απαγόρευση της ΕΕ ως προς την εκτροφή σε κλωβούς· συντάσσεται συνεπώς με την άποψη ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η υποχρεωτική επισήμανση των προϊόντων με βάση τα αυγά και των τροφίμων που περιέχουν αυγά ώστε να αναγράφεται η προέλευση και η μέθοδος εκτροφής θα μπορούσε να βελτιώσει την διαφάνεια και την προστασία· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανάλυση αγοράς και, εάν κριθεί αναγκαίο, να εκπονήσει τις κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις·

28.  πιστεύει ότι η επισήμανση της χώρας καταγωγής για το γάλα κατανάλωσης, τα ελαφρώς επεξεργασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα (όπως το τυρί και η κρέμα γάλακτος), καθώς και για τα ελαφρώς επεξεργασμένα προϊόντα με βάση το κρέας (όπως το μπέικον και τα λουκάνικα) θα είχε ιδιαιτέρως μειωμένα παρεπόμενα έξοδα και εκτιμά ότι τούτο το ενδεχόμενο επισήμανσης πρέπει να διερευνηθεί κατά προτεραιότητα·

29.  θεωρεί ότι η επισήμανση καταγωγής από μόνη της δεν αποτρέπει την απάτη· υποστηρίζει επ’ αυτού την υιοθέτηση δυναμικής στάσης όσον αφορά την εντατικοποίηση των ελέγχων, την βελτίωση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και την επιβολή αυστηρότερων ποινών·

30.  καλεί την Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να καταπολεμήσει την απάτη σε ό,τι αφορά τους κανόνες περί προαιρετικής επισήμανσης καταγωγής για τα τρόφιμα·

31.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα υφιστάμενα τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που καλύπτει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και ζητεί να επισπευσθούν οι Ευρωπαϊκές διαφημιστικές εκστρατείες για τα προϊόντα αυτά·

32.  διατυπώνει εκ νέου την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις περί έκδοσης, μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2013, των εκτελεστικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την δέουσα εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 προκειμένου να μπορούν οι εθνικές αρχές να επιβάλουν τις κατάλληλες ποινές·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0034.
(3) ΕΕ L 335 της 14.12.2013, σ. 19.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0096.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0011.
(6) http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legislation_final_report_ew_02_ 15_284_en.pdf, σ. 50
(7) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου