Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2118(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0144/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0144/2016

Συζήτηση :

PV 12/05/2016 - 7

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2016 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0227

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 660kWORD 212k
Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο
Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
P8_TA(2016)0227A8-0144/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της με βάση τη διάσταση του φύλου (2015/2118(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 8, 79 και 83 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 5 και 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) που έχει ως στόχο την καταπολέμηση όλων των μορφών εμπορίας γυναικών και της εκμετάλλευσης της γυναικείας πορνείας,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1949 για την καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, καθώς και τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010), αλλά και στην αναθεωρητική διάσκεψη Πεκίνο +20,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του 2000 για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της διακίνησης προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών, και συγκεκριμένα τον διεθνώς συμφωνηθέντα ορισμό της διακίνησης προσώπων που περιλαμβάνεται σε αυτό, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού και το προαιρετικό πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού(1),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Οβιέδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Χάγης περί της υιοθεσίας,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχόλιο του ΟΗΕ για την οδηγία της ΕΕ περί πρόληψης και καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, πράγμα το οποίο απαιτεί την πρόβλεψη διεθνούς προστασίας των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, υιοθετώντας μια προσέγγιση με βάση το φύλο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 29 της ΔΟΕ περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, στο άρθρο 2 της οποίας ορίζεται η καταναγκαστική εργασία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων και τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα αυτό,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2219 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) και για την αντικατάσταση και κατάργηση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016» (COM(2012)0286),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων» (SWD(2014)0318),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» (COM(2015)0185),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων την περίοδο 2016-2019» (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ για την επικρατούσα κατάσταση: εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ (Φεβρουάριος 2016),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Eurostat με τίτλο «Εμπορία ανθρώπων», έκδοση 2015,

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση για την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ στην Ευρώπη, που διεξήγαγε η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων που ανατέθηκε από την Επιτροπή το 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την πορνεία καθώς και τον αντίκτυπό τους στην ισότητα των φύλων(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0144/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά φρικτή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως επισημαίνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας των θυμάτων, προκαλώντας σοβαρή βλάβη που συχνά τα ακολουθεί για το υπόλοιπο της ζωής τους, καθώς και σοβαρές μορφές κυρίως οργανωμένου εγκλήματος, που οφείλεται στη μεγάλη ζήτηση και το κέρδος, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως(11) και υπονομεύει το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών στα κράτη μέλη διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, έστω κι αν πάντα υπάρχει ένας πολύ χαμηλός κίνδυνος δίωξης, και η επιβολή κυρώσεων για την αποτροπή τέτοιων εγκλημάτων είναι χαμηλή σε σύγκριση με τα πιθανά υψηλά κέρδη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία προσώπων ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ ως η πρόσληψη, μεταφορά, διακίνηση, στέγαση ή υποδοχή προσώπων, συμπεριλαμβανομένης και της ανταλλαγής ή της μεταβίβασης εξουσίας επί των προσώπων αυτών, με την απειλή της χρήσης ή τη χρήση βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, με απαγωγή, απάτη, παραπλάνηση, κατάχρηση εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή με πληρωμή ή αποδοχή χρημάτων ή άλλων απολαβών για την εξασφάλιση της συναίνεσης προσώπου κατέχοντος εξουσία επί ενός άλλου, με σκοπό εκμετάλλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την εκμετάλλευση της εκπόρνευσης άλλων ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την καταναγκαστική παροχή εργασίας ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επαιτείας, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές παρεμφερείς προς τη δουλεία, την οικιακή δουλεία, την εκμετάλλευση εγκληματικών δραστηριοτήτων ή την αφαίρεση οργάνων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων παρουσιάζει πολλές και διαφορετικές μορφές στο πλαίσιο πολλών νομίμων και παρανόμων δραστηριοτήτων όπως, μεταξύ άλλων, γεωργία, επεξεργασία τροφίμων, βιομηχανία του σεξ, οικιακή εργασία, παρασκευή προϊόντων, περίθαλψη και φροντίδα, καθαρισμός, λοιποί κλάδοι (ιδίως στους κλάδους των υπηρεσιών), καταναγκαστική επαιτεία, καταναγκαστικός γάμος, καταναγκαστική πορνεία, παράνομες υιοθεσίες και εμπορία ανθρώπινων οργάνων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στο κοινό σχόλιο του ΟΗΕ για την οδηγία της ΕΕ – Μια προσέγγιση βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα (2011), πολλοί οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών υπενθυμίζουν ότι «θα πρέπει να αναγνωριστεί η εμπορία τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών και να αντιμετωπιστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές στις εμπειρίες των γυναικών και των ανδρών σε σχέση με τον βαθμό έκθεσης σε κίνδυνο και τις παραβιάσεις»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα προσφυγική κρίση έχει φανερώσει την έλλειψη κατάλληλων εργαλείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την από κοινού καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, που αποσκοπεί ειδικότερα στη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ενιαία και γενικευμένη στρατηγική δεν είναι αποτελεσματική και ότι οι διαφορετικές μορφές εμπορίας, όπως η εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση, η εμπορία για εργασιακή εκμετάλλευση και η εμπορία παιδιών, πρέπει να αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένα και προσαρμοσμένα μέτρα άσκησης πολιτικής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/36/ΕΕ («η οδηγία») πρέπει να επικροτηθεί καθώς η προσέγγισή της επικεντρώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα θύματα και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα δικαιώματα και υπηρεσίες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανεξάρτητα από την προθυμία τους ή την ικανότητά τους να συμμετάσχουν σε ποινικές διώξεις (σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 της οδηγίας)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων εμπορίας πρέπει να παρέχονται πραγματικά άνευ όρων και να εξασφαλίζουν την αποφυγή περαιτέρω θυματοποίησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά, αφενός, αποτέλεσμα των παγκόσμιων οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και, αφετέρου, μπορεί να ενταθεί εξαιτίας της κοινωνικής ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα θύματα όλων των μορφών εμπορίας ανθρώπων είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φύλο από μόνο του δεν καθιστά αυτομάτως κάποιο άτομο ευάλωτο και ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να καταστήσουν τα άτομα ευάλωτα όπως, μεταξύ άλλων, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, σεξισμός και διακρίσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν το 80 % των καταγεγραμμένων θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων(12), και ότι το ποσοστό αυτό μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στη δομική βία και στις διακρίσεις που υφίστανται γυναίκες και κορίτσια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση για γυναίκες, κορίτσια, άνδρες και αγόρια στη βιομηχανία της πορνείας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα έλξης της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση· και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση φθηνού εργατικού δυναμικού και η ανικανότητα προάσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελούν παράγοντες έλξης της εμπορίας ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ανοχή της ανισότητας μεταξύ των φύλων και της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και η έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την εμπορία ανθρώπων διαιωνίζουν ένα ανεκτικό περιβάλλον απέναντι στην εμπορία ανθρώπων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τύποι πορνείας στους οποίους είναι περισσότερο πιθανό να εντοπιστούν θύματα διακίνησης προσώπων, όπως η πορνεία στους δρόμους, έχουν ελαττωθεί σε χώρες που ποινικοποίησαν την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών και τις δραστηριότητες που αποφέρουν κέρδη από την πορνεία άλλων προσώπων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία γυναικών και κοριτσιών, ανδρών και αγοριών, για σεξουαλική εκμετάλλευση έχει μειωθεί σε χώρες που ποινικοποίησαν τη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένης τόσο της μαστροπείας όσο και της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες, όπως οι Ρομά, είναι δυσανάλογα μεγάλος εξαιτίας της κοινωνικής και οικονομικής περιθωριοποίησης αυτών των ατόμων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσδοκίες με βάση το φύλο και οι διακρίσεις λόγω φύλου δρουν επιζήμια για όλους, και μάλιστα οι άνδρες είναι λιγότερο πιθανόν να παραδεχτούν ότι έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και κοινωνική ανεξαρτησία των γυναικών και των μειονοτικών ομάδων θα καθιστούσε λιγότερο ευάλωτες τις συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες έναντι του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εντοπισμός των θυμάτων παραμένει δύσκολος, και ότι, προκειμένου να βοηθηθούν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και να διωχθούν ποινικά και να καταδικαστούν οι διακινητές, πρέπει να ενισχυθεί η στήριξη και προστασία τους, όπως μεταξύ άλλων το δικαίωμα του θύματος να διαμένει και εργάζεται νόμιμα στο κράτος μέλος στο οποίο έχει διακινηθεί, καθώς και να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη και την αποζημίωση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά αποτελούν περίπου το 16 %(13) των καταγεγραμμένων θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων και τα κορίτσια έως και το 13 %(14), και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά και τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, καθώς τα παιδιά που πέφτουν θύματα υφίστανται σοβαρή και διαρκή σωματική, ψυχολογική και συναισθηματική βλάβη·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % των αναγνωρισμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ είναι πολίτες της ΕΕ και ότι τα περισσότερα καταγεγραμμένα θύματα είναι γυναίκες υπήκοοι της ΕΕ από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη(15)· τονίζει ότι το γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάπτυξη συστημάτων εντοπισμού προκειμένου να εντοπίζονται αποτελεσματικότερα όλα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των καταγεγραμμένων θυμάτων είναι γυναίκες και κορίτσια που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς και ότι οι δύο αυτές κατηγορίες θυμάτων αποτελούν από κοινού το 95 % των θυμάτων εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση(16)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία είναι μια μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων είναι ένα σύνθετο και διεθνικό φαινόμενο που μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο εάν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη συνεργαστούν με συντονισμένο τρόπο με σκοπό την καταπολέμηση της πρακτικής της «αναζήτησης της ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας» για εγκληματικές ομάδες και μεμονωμένα άτομα, εστιάζοντας στον εντοπισμό και στην προστασία των δυνητικών και πραγματικών θυμάτων κάνοντας χρήση μιας ολοκληρωμένης διατομεακής προσέγγισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα σε εμπορία ανθρώπων και λαθραία διακίνηση ανθρώπων, πρέπει όμως να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα παιδιά, ασυνόδευτους ανήλικες και γυναίκες, καθώς όλοι αυτοί αντιμετωπίζουν πολλαπλούς κινδύνους και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εκμετάλλευση ή στην περαιτέρω θυματοποίηση,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων θεωρείται συχνά ότι πραγματοποιείται μόνο από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, παρόλο που στην πραγματικότητα μπορεί να εκτελείται και από τα μέλη της οικογένειας του θύματος, φίλους, συγγενείς, συντρόφους και απλούς εργοδότες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα (το 70 %) των υπόπτων, διωκόμενων και καταδικασθέντων διακινητών είναι άνδρες, παρότι οι γυναίκες αυτουργοί συνιστούν μια διόλου αμελητέα μειονότητα (29 %) και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία εμπορίας ανθρώπων(17), ιδιαίτερα στην περίπτωση εμπορίας παιδιών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να είναι αποτελεσματική οποιαδήποτε νομοθεσία για την καταπολέμηση της εμπορίας πρέπει να συνοδευτεί από ριζική αλλαγή της νοοτροπίας η οποία πρέπει να περάσει από τη νοοτροπία της ατιμωρησίας στη νοοτροπία της μηδενικής ανοχής της εμπορίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα έχουν συχνά ελλιπή πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους και τον τρόπο άσκησής τους στην πράξη·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων ως έννοια διαφέρει από τη δουλεία και ευρύτερες συζητήσεις για την εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα είδη εκμετάλλευσης δεν θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως εμπορία ανθρώπων·

Γενική αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί και αφορούν τη διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας

1.  σημειώνει ότι η οδηγία 2011/36/ΕΕ έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 6 Απριλίου 2013 και ότι όλα τα κράτη μέλη, εκτός από ένα, ενημέρωσαν την Επιτροπή για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την πλήρη και ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της·

3.  υπογραμμίζει ότι το νομικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ αναγνωρίζει την εμπορία ανθρώπων ως φαινόμενο που εξαρτάται από το φύλο και ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ειδικά μέτρα με γνώμονα το φύλο(18)· υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 1 της οδηγίας υπογραμμίζεται ότι στην προσέγγιση που πρέπει να υιοθετηθεί έναντι της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου· επισημαίνει ότι γυναίκες και άνδρες, κορίτσια και αγόρια, είναι ευάλωτα θύματα με διαφορετικό τρόπο και ότι συχνά αποτελούν αντικείμενο εμπορίας για διαφορετικούς σκοπούς· για τον λόγο αυτό τα μέτρα πρόληψης, συνδρομής και στήριξης πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα το φύλο· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η στρατηγική της ΕΕ αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών και τις ανισότητες μεταξύ των φύλων ως ένα από τα βασικά αίτια της εμπορίας ανθρώπων και προβλέπει μια σειρά μέτρων σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων·

4.  σημειώνει ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύσει ορισμένες εκθέσεις σε σχέση με τις διάφορες πτυχές της εφαρμογής της οδηγίας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι εν λόγω εκθέσεις θα παραδοθούν με καθυστέρηση, καθώς με τον τρόπο αυτό εκπέμπεται ανησυχητικό μήνυμα σχετικά με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί όσον αφορά την εκτέλεση των μέτρων· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις υποχρεώσεις και το χρονοδιάγραμμα υποβολής εκθέσεων, όπως ορίζεται στην οδηγία·

5.  υπενθυμίζει την υποχρέωση της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ να υποβάλει τον Απρίλιο του 2015 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση στην οποία να αξιολογείται κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση προς την οδηγία· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω υποβολή έκθεσης δεν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα·

6.  τονίζει ότι η διάσταση του φύλου πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να την παρακολουθεί κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών και της εφαρμογής της οδηγίας·

7.  επιδοκιμάζει το αποτελεσματικό έργο του συντονιστή δράσης κατά της εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη συγκέντρωση γνώσεων και στοιχείων σχετικά με τις διάφορες πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, περιλαμβανομένης της διερεύνησης της διάστασης του φύλου και του ιδιαίτερα ευάλωτου χαρακτήρα των παιδιών· είναι, ωστόσο, της άποψης ότι προκειμένου να επιταχυνθεί η αντίδραση της ΕΕ στο φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων θα μπορούσε να παραταθεί η εντολή του συντονιστή δράσης κατά της εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δυνατότητες της Ευρωπόλ δεν αξιοποιούνται πλήρως από τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπόλ έτσι ώστε να διασυνδεθούν οι έρευνες στα διάφορα κράτη μέλη και να σχηματιστεί μια ευρύτερη εικόνα πληροφοριών για τα πλέον απειλητικά δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που έχουν ενεργό δράση στην ΕΕ·

9.  επικροτεί την εκ μέρους της Επιτροπής δημιουργία μιας ιστοσελίδας για την εμπορία ανθρώπων που περιλαμβάνει βάση δεδομένων με τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, στην ΕΕ και αλλού, επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα νομικά και πολιτικά μέσα της ΕΕ, μέτρα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων στα κράτη μέλη, ευκαιρίες χρηματοδότησης και πρωτοβουλίες της ΕΕ·

10.  τονίζει τη σημασία της διάθεσης σε τακτική βάση σαφών πληροφοριών για τα θύματα και τους υπαλλήλους πρώτης γραμμής που μπορεί να έλθουν σε επαφή με αυτά, για τις δυνάμεις ασφαλείας, τις δικαστικές αρχές, την αστυνομία και τις κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης, την υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα, τις άδειες διαμονής, τα εργασιακά δικαιώματα, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε δικηγόρο, τις δυνατότητες αξίωσης αποζημίωσης, τα ειδικά δικαιώματα των παιδιών κ.ά.·

11.  τονίζει ότι είναι επίσης σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους ενδιάμεσους φορείς της αγοράς εργασίας, όπως εργολάβοι, υπεργολάβοι και γραφεία εύρεσης εργασίας, ιδίως στους τομείς υψηλού κινδύνου, ως μέσο πρόληψης της εμπορίας ανθρώπων, με σκοπό κυρίως την εξάλειψη της εργασιακής εκμετάλλευσης, αλλά και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης που κρύβεται πίσω από υποτιθέμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό τομέα και στον τομέα της προσωπικής φροντίδας·

12.  τονίζει ότι το νομικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπων συνδυάζει την εσωτερική και εξωτερική διάσταση, καθώς αναγνωρίζει ότι η καταπολέμηση της εμπορίας, που συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί σαφή στόχο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι οι χώρες εκτός της ΕΕ αποτελούν συνήθως τις χώρες προέλευσης και διέλευσης για την εμπορία ανθρώπων εντός της ΕΕ και ότι η εμπορία, ως παράνομη διασυνοριακή δραστηριότητα, αποτελεί σημαντικό τομέα συνεργασίας με τρίτες χώρες· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης κατάρτισαν δέσμη πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες κατά της εμπορίας ανθρώπων που υλοποιούνται στις χώρες και περιφέρειες προτεραιότητας, καθώς και κατάλογο εργαλείων και μέσων που διαθέτουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πολιτικών που σχετίζονται με την εμπορία και των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη έργων στον εν λόγω τομέα· ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

13.  θεωρεί ότι οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εμπορία, και ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες, τα παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ερευνήσουν τη σχέση μεταξύ της άφιξης αυξανόμενου αριθμού προσφύγων και της εμπορίας ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία, μεταξύ άλλων στα κομβικά σημεία (hotspots), για να εντοπιστούν πιθανά θύματα και να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα για την καταπολέμηση των διακινητών και των λαθρεμπόρων, ανάμεσα στα οποία η καλύτερη συγκέντρωση δεδομένων και η εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα ισχύοντα πρότυπα προστασίας· υπενθυμίζει τον ρόλο των οργανισμών της ΕΕ και των δικτύων στον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων στα σύνορα της ΕΕ και στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, και στο πλαίσιο αυτό τονίζει την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ, της Eurojust, των εθνικών αρχών και τρίτων χωρών, και μέσω της χρήσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)· ζητεί να αυξηθούν οι πόροι για τους οργανισμούς του τομέα ΔΕΥ προκειμένου να καταστεί δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων ειδικά εκπαιδευμένων σ' ότι αφορά τη διάσταση του φύλου, ιδίως στα κράτη μέλη εκείνα που αντιμετωπίζουν αυξημένες μικτές μεταναστευτικές ροές· τονίζει ότι η νέα προσέγγιση των κομβικών σημείων (hotspots) που περιγράφεται στην Ατζέντα για τη Μετανάστευση δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην ταχεία επεξεργασία και τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια συνιστώσα καταπολέμησης της εμπορίας προσανατολισμένη στην αποτελεσματική παραπομπή των δυνητικών θυμάτων σε κέντρα υποδοχής·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν αυστηρά τις διαδικασίες καταγραφής των προσφύγων, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις υποδομές φροντίδας που διαθέτουν, καθώς η εν λόγω ομάδα, και ιδίως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, είναι εξαιρετικά ευάλωτη στην εκμετάλλευση από εγκληματικές συμμορίες και, συνακόλουθα, στην εμπορία ανθρώπων·

15.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην κατάσταση των διεμφυλικών θυμάτων, τα οποία συχνά υφίστανται διακρίσεις, στιγματισμό και απειλές άσκησης βίας λόγω της ταυτότητας του φύλου τους· είναι της γνώμης ότι τα διεμφυλικά άτομα πρέπει να θεωρούνται ευάλωτη ομάδα, εφόσον είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στον κίνδυνο να πέσουν θύματα διακινητών· πιστεύει ότι αυτός ο παράγοντας τρωτότητας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν τα κράτη μέλη διεξάγουν ατομικές αξιολογήσεις κινδύνου ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων τυγχάνουν της κατάλληλης προστασίας και φροντίδας· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους λειτουργούς που ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με θύματα ή με δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων επαρκή κατάρτιση σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των διεμφυλικών θυμάτων, προκειμένου να μπορούν να τα αναγνωρίσουν άμεσα και να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες παροχής βοήθειας στην κάλυψη των αναγκών τους·

Διάσταση του φύλου στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων

16.  υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας, τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να συστήσουν μηχανισμούς για να διασφαλίσουν τον έγκαιρο εντοπισμό θυμάτων και την παροχή συνδρομής και βοήθειας σε αυτά, σε συνεργασία με τις σχετικές οργανώσεις στήριξης· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια στρατηγική που θα βασίζεται σε τέσσερις βασικές παραμέτρους: την πρόληψη, τη δίωξη του εγκλήματος, την προστασία των θυμάτων και την πολυεπίπεδη συνεργασία·

17.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την ατιμωρησία, να ποινικοποιήσουν την εμπορία ανθρώπων, καθώς και να διασφαλίσουν την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη και την αυστηροποίηση των κυρώσεων· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να επικυρώσουν όλες τις σχετικές διεθνείς πράξεις, συμφωνίες και νομικές υποχρεώσεις που θα καταστήσουν τις προσπάθειες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων περισσότερο αποτελεσματικές, συντονισμένες και συνεκτικές, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων·

18.  ζητεί να υπάρξει συνεκτική προσέγγιση για την ποινική δίωξη των αδικημάτων που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων και καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις ποινικές έρευνες και διώξεις τους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη την αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας και της συνεργασίας με τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ·

19.  υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά εξαναγκάζονται συχνά σε σεξουαλική συνεύρεση με αντάλλαγμα τόσο την προστασία τους, προκειμένου να επιβιώσουν και να συνεχίσουν τη μεταναστευτική διαδρομή που ακολουθούν, όσο και βασικά είδη διατροφής· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά που συμμετέχουν σε σεξουαλική συνεύρεση για λόγους επιβίωσης δεν θεωρούνται θύματα εμπορίας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια·

20.  τονίζει ότι, για την πρόληψη της εμπορίας και της διακίνησης ανθρώπων, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν δίαυλοι για τη νόμιμη και ασφαλή μετανάστευση των γυναικών και των παιδιών (παραδείγματος χάρη, μέσω της χορήγησης ανθρωπιστικών θεωρήσεων)· επισημαίνει ότι είναι επίσης σημαντικό οι χώρες προορισμού να διασφαλίζουν ότι οι μετανάστριες στις οποίες έχει χορηγηθεί νόμιμη άδεια διαμονής στις χώρες προορισμού, έχουν πρόσβαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και σε άλλα μέσα κοινωνικής ένταξης, ιδίως στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με σκοπό την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν τη διενέργεια ορθά δομημένων συνεντεύξεων με τα θύματα, οι οποίες θα συμβάλουν στον ακριβή καθορισμό των γεγονότων, χωρίς παράλληλα να ασκείται ψυχολογική πίεση στο θύμα, το οποίο βρίσκεται ήδη σε κατάσταση φόβου και σύγχυσης·

22.  τονίζει ότι όλες οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας πρέπει να εξασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ της άσκησης δίωξης και της ευθύνης προστασίας των θυμάτων· τονίζει ότι η υποστήριξη των θυμάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, καθώς τα θύματα που τυγχάνουν επαρκούς υποστήριξης έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν ευκολότερα την τραυματική τους εμπειρία, να συμβάλουν στην ποινική δίωξη των δραστών, στην εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης και χάραξης πολιτικών, αλλά και να μην πέσουν πάλι θύματα εμπορίας·

23.  επισημαίνει ότι το διαδίκτυο διαδραματίζει καίριο ρόλο καθώς διευκολύνει την εμπορία ανθρώπων και αυξάνει, κατά συνέπεια, τις προκλήσεις για την καταπολέμηση αυτής της σοβαρής μορφής οργανωμένου εγκλήματος· καταγγέλλει το γεγονός ότι το διαδίκτυο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την «αλίευση» των θυμάτων, εντός και εκτός της ΕΕ, μέσω ψεύτικων προσφορών εργασίας, διαφήμισης υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εκμετάλλευσης και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εγκληματικών κυκλωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι στις αντίστοιχες πολιτικές τους για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων λαμβάνεται υπόψη αυτή η πτυχή, και ότι οι φορείς δίωξης στον τομέα των ηλεκτρονικών τεχνολογιών έχουν την εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου, η οποία είναι απαραίτητη για την πρόληψη και αποτελεσματική καταπολέμηση όλων των μορφών του εγκλήματος αυτού, και συγκεκριμένα σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση· τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για τη διάδοση ορθών πρακτικών καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενημέρωση των πιθανών θυμάτων σχετικά με τους κινδύνους της εμπορίας· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει καλύτερα το ρόλο του διαδικτύου στο εμπόριο ανθρώπων και να ενημερώνει δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

24.  εκφράζει τη λύπη του καθώς ο εντοπισμός των θυμάτων παραμένει μία από τις δυσκολότερες και πλέον ελλιπείς πτυχές της εφαρμογής αλλά τονίζει ότι η δυσκολία αυτή δεν μειώνει την ευθύνη που έχουν τα κράτη μέλη να προστατεύουν αυτά τα ευάλωτα άτομα· επισημαίνει ότι επειδή τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εγκλήματος είναι ο εξαναγκασμός και η παραπλάνηση, τα θύματα ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι είναι ευάλωτα· τονίζει ότι οι πράξεις στις οποίες εξαναγκάζονται να προβούν τα θύματα εμπορίας θεωρούνται αξιόποινες σε ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο υπονομεύει την εμπιστοσύνη μεταξύ θυμάτων και αρχών· υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2011/36/ΕΕ απαγορεύει την ποινικοποίηση των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 της οδηγίας σχετικά με την προστασία και την στήριξη των θυμάτων με μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου (και συγκεκριμένα με την αύξηση του αριθμού των καταφυγίων για τα θύματα και την ενίσχυση των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης για τα θύματα) και να εφαρμόσουν στο ακέραιο την οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων της εγκληματικότητας ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια και η κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή των θυμάτων εμπορίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας του κράτους μέλους στο οποίο το θύμα έχει αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας· τονίζει ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από την υποβολή καταγγελιών εκ μέρους των θυμάτων ή από τη συνεργασία τους σε ποινικές έρευνες· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της προστασίας των θυμάτων·

25.  τονίζει ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και τα άτομα που εργάζονται για την προστασία και την παροχή βοήθειας στα θύματα εμπορίας δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνα για τυχόν εγκληματικές πράξεις·

26.  επικρίνει έντονα το γεγονός ότι δεν χαρακτηρίζεται ακόμα ποινικό αδίκημα η χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από πρόσωπα τα οποία είναι θύματα εμπορίας σε όλα τα κράτη μέλη, έστω και αν αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο να αποδειχθεί δικαστικά η συγκεκριμένη γνώση, και θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή θα αποτελούσε σημαντικό βήμα για την αναγνώριση της σοβαρότητας αυτού του εγκλήματος καθώς θα διασφάλιζε ένα πραγματικό πλαίσιο για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και την εκρίζωση της νοοτροπίας της ατιμωρησίας·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αυστηρές ποινικές κυρώσεις για τα εγκλήματα της εμπορίας ανθρώπων, της σύγχρονης δουλείας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων· καθώς και να ποινικοποιήσουν την πράξη της εν γνώσει χρήσης των υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων για εκπόρνευση, της εκμετάλλευσης της εκπόρνευσης άλλων ή άλλων μορφών σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επαιτείας, της δουλείας ή άλλων πρακτικών παρεμφερών προς τη δουλεία, της οικιακής δουλείας, της εκμετάλλευσης εγκληματικών δραστηριοτήτων ή της αφαίρεσης οργάνων· σημειώνει το μικρό αριθμό ποινικών διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων σε εθνικό επίπεδο·

28.  σημειώνει ότι η βασική πηγή πληροφόρησης για την καταγραφή θυμάτων είναι η αστυνομία και επισημαίνει ότι χρειάζεται στοχευμένη και εξειδικευμένη επιμόρφωση των αστυνομικών υπαλλήλων και ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στις τάξεις του προσωπικού· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η καταχώριση των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων σε φυλακές και κέντρα κράτησης σε ορισμένα κράτη μέλη παρουσιάζει κενά στο σύστημα και στις γνώσει των επαγγελματιών που συμμετέχουν· τονίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη νομοθεσία κατά της εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει επίσης ότι για τη βελτίωση του εντοπισμού των θυμάτων και της κατανόησης των εξελιγμένων μέσων εμπορίας, το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης πρέπει να εστιάζει περισσότερο στη δυναμική της εκμετάλλευσης και της εφαρμογής της νομοθεσίας, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2219, η ΕΑΑ θα πρέπει να προωθεί τον από κοινού σεβασμό και την κατανόηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την επιβολή του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων, της υποστήριξης και της προστασίας των θυμάτων·

29.  ζητεί από την Ευρωπόλ και τις εθνικές αστυνομικές αρχές να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα και να διαθέσουν περισσότερους πόρους για τη δίωξη των ατόμων που διευκολύνουν την εμπορία ανθρώπων, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και του ευρέος κοινού σχετικά με τις νέες μορφές εμπορίας ανθρώπων·

30.  καλεί την Ευρωπόλ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη δράση τους προκειμένου να καταπολεμήσουν τους στρατολογητές, είτε μέσω μιας προορατικής προσέγγισης είτε βάσει της μαρτυρίας των θυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι στρατολογητές χρησιμοποιούν διάφορους διαύλους, μεταξύ των οποίων τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους δικτυακούς τόπους (ηλεκτρονικές υπηρεσίες στρατολόγησης)· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την εντολή της μονάδας της ΕΕ για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου (EU IRU) της Ευρωπόλ προκειμένου να περιλαμβάνει και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

31.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπόλ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων· υπογραμμίζει τη σημασία της συστηματικής ανταλλαγής δεδομένων και της ενημέρωσης, εκ μέρους όλων των κρατών μελών, των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, όπως οι βάσεις δεδομένων Focal Point Phoenix και Focal Point Twins της Ευρωπόλ· υπογραμμίζει ότι η συνοριοφυλακή και η ακτοφυλακή πρέπει να έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ·

32.  σημειώνει ότι τα θύματα βιώνουν την εκμετάλλευση με διαφορετικό τρόπο και ότι η μέθοδος ταυτοποίησης της εκμετάλλευσης με τη χρήση δεικτών από «καταλόγους ελέγχου» μπορεί να εμποδίσει την επίσημη ταυτοποίηση επηρεάζοντας έτσι και την πρόσβαση των θυμάτων στις υπηρεσίες, σε βοήθεια και προστασία·

33.  υπογραμμίζει ότι για να ενθαρρύνονται τα θύματα της εμπορίας να προσφεύγουν στις αρχές και να καταγγέλλουν την περίπτωσή τους, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων, η νομοθεσία πρέπει να τροποποιηθεί ώστε τα θύματα της εμπορίας να αναγνωρίζονται ως κάτοχοι δικαιωμάτων ενώπιον του νόμου· υπογραμμίζει ότι τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να έχουν δικαίωμα στα μέτρα βοήθειας και προστασίας· τονίζει την ανάγκη για εκχώρηση περισσότερων εξουσιών στους κοινωνικούς λειτουργούς, στο υγειονομικό προσωπικό και στις υπηρεσίες μετανάστευσης ώστε να καθορίζουν τι συνιστά διακίνηση ανθρώπων και σε ποιους πρέπει να παρέχεται βοήθεια και προστασία βάσει της νομοθεσίας·

34.  ζητεί καλύτερη εφαρμογή και παρακολούθηση του άρθρου 8 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν διώκονται και δεν επιβάλλονται κυρώσεις ή ποινές στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, και τονίζει ότι αυτό περιλαμβάνει την μη επιβολή κυρώσεων ή ποινών σε εκδιδόμενα άτομα και τη μη τιμωρία για παράτυπη είσοδο ή διαμονή στις χώρες διέλευσης και προορισμού·

35.  σημειώνει με ανησυχία τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ορισμένα από τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων συλλαμβάνονται και απελαύνονται, αντί να υποστηρίζονται και να λαμβάνουν βοήθεια για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δικαιώματα που έχουν ως θύματα και στην απαραίτητη βοήθεια, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σύμφωνα με την οδηγία 2004/81/ΕΚ·

36.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές με βάση βέλτιστες πρακτικές ώστε να αναπτύξει και να ενσωματώσει την εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου στις δραστηριότητες των αρχών επιβολής του νόμου σε όλες τις χώρες της ΕΕ·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την καλύτερη ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, γεγονός που θα βοηθούσε τις προξενικές υπηρεσίες και τους συνοριοφύλακες στο καθήκον αυτό·

38.  τονίζει πως είναι σημαντική η στρατηγική της «παρακολούθησης της διαδρομής του χρήματος» για τη διερεύνηση και τη δίωξη των δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος που αποκομίζουν κέρδη από την εμπορία ανθρώπων και καλεί την Ευρωπόλ και την Eurojust να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά τόσο με την Ευρωπόλ όσο και μεταξύ τους στη διερεύνηση των οικονομικών πτυχών και της νομιμοποίησης εσόδων από υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία με σκοπό τη δέσμευση και δήμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για τη μετατροπή της εμπορίας ανθρώπων από δραστηριότητα με «χαμηλό κίνδυνο και υψηλά κέρδη» σε δραστηριότητα με «υψηλό κίνδυνο και χαμηλά κέρδη»· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να χρησιμοποιούν με αποτελεσματικότερο τρόπο όλα τα υφιστάμενα διαθέσιμα εργαλεία, όπως είναι η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων, οι κοινές ομάδες ερευνών και η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας· πιστεύει ότι τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία των ατόμων που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα εμπορίας ανθρώπων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την στήριξη και την αποζημίωση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων· σημειώνει επίσης ότι τα τεράστια κέρδη από την εμπορία και την εκμετάλλευση ανθρώπων αποτελούν πηγές χρηματοδότησης άλλου είδους σοβαρών εγκλημάτων·

39.  καλεί τους οργανισμούς στον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ), όπως Eurojust, Ευρωπόλ, FRA, Frontex, CEPOL και EASO, να αναπτύξουν ένα βιώσιμο πρόγραμμα για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την εμπορία· ζητεί στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια και στο προσωπικό, και στη συνέχεια συζητήσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με τα οφέλη της ισόρροπης εκπροσώπησης στις διαδικασίες προσλήψεων και προαγωγών σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και συνοριακές υπηρεσίες· σημειώνει ότι προγράμματα όπως ο Γυναικείος Παράγοντας της Ευρωπόλ θα πρέπει να παρουσιάζονται σε όλους τους πλέον ανδροκρατούμενες οργανισμούς στον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων σε περιοδική βάση και όχι μία μόνο φορά·

40.  υπενθυμίζει ότι η κατάρτιση των επαγγελματιών και των λειτουργών είναι ζωτικής σημασίας για τον έγκαιρο εντοπισμό δυνητικών θυμάτων και την πρόληψη της εγκληματικότητας· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, και συγκεκριμένα κατά τη δημιουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης που θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και θα απευθύνονται σε πρόσωπα τα οποία έρχονται σε επαφή με θύματα της εμπορίας ανθρώπων λόγω της επίσημης ιδιότητάς τους, όπως μεταξύ άλλων αστυνομικοί υπάλληλοι, συνοριακοί υπάλληλοι, δικαστές, ανακριτές, δικηγόροι, ιατρικό προσωπικό πρώτης γραμμής, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι· τονίζει ότι η επιμόρφωση πρέπει να περιλαμβάνει την περαιτέρω κατανόηση της βίας και της εκμετάλλευσης λόγω φύλου, τον εντοπισμό των θυμάτων, την επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης και την επαρκή συνδρομή των θυμάτων με γνώμονα το φύλο·

41.  τάσσεται υπέρ της περαιτέρω κατάρτισης και διάδοσης εγγράφων ευαισθητοποίησης που αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων ορισμένων επαγγελματιών, όπως π.χ. το «Εγχειρίδιο για προξενικούς και διπλωματικούς υπαλλήλους σχετικά με τον τρόπο συνδρομής και προστασίας των θυμάτων της εμπορίας»(19)·

42.  αναγνωρίζει τη σημασία της ανάπτυξης μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των οργάνων επιβολής του νόμου, των φορέων παροχής υπηρεσιών, διαφόρων ενδιαφερόμενων παραγόντων και των θυμάτων, προκειμένου να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και να αντιμετωπιστούν με ευαισθησία οι ανάγκες των θυμάτων· τονίζει ότι οι οργανώσεις στήριξης πρέπει να λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση για έργα και εκφράζει την ανησυχία του επειδή πολλές, γυναικείες κυρίως, οργανώσεις δυσκολεύονται εξαιτίας περικοπών στη χρηματοδότησή τους·

43.  τονίζει ότι η χρηματοδότηση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να διατίθεται στον φορέα που παρέχει τις καταλληλότερες υπηρεσίες, με βάση τις ανάγκες των θυμάτων καθώς και τις απαιτήσεις λόγω φύλου ή παιδικής ηλικίας, αλλά και τη δυνατότητα του φορέα να συμμετέχει σε εκτενείς και μακρόχρονες διαδικασίες·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν ενεργά τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, του ιδιωτικού τομέα, συνδικαλιστικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών, και συγκεκριμένα των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων και της παροχής βοήθειας σε θύματα, στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν για να προλαμβάνουν την εμπορία ανθρώπων, ιδίως στον τομέα της εργασιακής εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον εντοπισμό των θυμάτων και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης·

45.  σημειώνει ότι μολονότι η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι παράνομη σε όλα τα κράτη μέλη, το γεγονός αυτό δεν αποτρέπει την εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση· καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν πλήρως την οδηγία 2011/92/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και να εντείνουν την αστυνομική και δικαστική τους συνεργασία για την αποτροπή και την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εξετάσει με ποιον τρόπο η ζήτηση για σεξουαλικές υπηρεσίες ενθαρρύνει την εμπορία ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας παιδιών, και με ποιον τρόπο μπορεί να μειωθεί αποτελεσματικά η συγκεκριμένη ζήτηση· υπενθυμίζει εν προκειμένω την υποχρέωση των κρατών μελών να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά που έχουν πέσει θύματα εμπορίας, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων που προέρχονται από τρίτες χώρες, καθώς και να παρέχουν ειδική προστασία στα παιδιά στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, καθώς πρωταρχική σημασία πρέπει να έχει πάντα το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού·

46.  σημειώνει ότι η συλλογή δεδομένων σχετικά με την εμπορία παιδιών θα πρέπει να βασίζεται σε έναν κοινό ορισμό αυτού του εγκληματικού φαινομένου· προσθέτει ότι ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν την εμπορία παιδιών χωριστή μορφή εκμετάλλευσης ενώ άλλα συμπεριλαμβάνουν τα θύματα παιδικής ηλικίας στους ενήλικες δυσχεραίνοντας τόσο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας σε επίπεδο πληροφοριών όσο και τον προσδιορισμό των καλύτερων μορφών ερευνητικής αντιμετώπισης σε επίπεδο ΕΕ·

47.  υπογραμμίζει την υποχρέωση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 2 της οδηγίας να καταρτίσει, έως το 2016, έκθεση στην οποία θα αξιολογούνται οι επιπτώσεις των υφιστάμενων εθνικών νομοθεσιών σχετικά με την ποινικοποίηση της συνειδητής χρήσης υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και η ανάγκη για ανάληψη και άλλων πρωτοβουλιών· τονίζει ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να στηρίζεται μόνο στην υποβολή έκθεσης ενός κράτους μέλους αλλά θα πρέπει επίσης να αξιολογεί τη συμμόρφωση μέσω της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και άλλους σχετικούς φορείς, όπως η GRETA, καθώς και μέσω των εκθέσεων χώρας που καταρτίζονται από τον ειδικό αντιπρόσωπο του ΟΑΣΕ για την εμπορία ανθρώπων και τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την εμπορία και τις σύγχρονες μορφές δουλείας·

48.  υπογραμμίζει την έλλειψη κοινής αντίληψης των κρατών μελών σχετικά με την έννοια της ζήτησης με σκοπό την εκμετάλλευση, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την επιβολή τιμωρίας στον πελάτη βάσει του σκανδιναβικού μοντέλου, αυξάνοντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση σχετικά με όλες τις μορφές της εμπορίας ανθρώπων, και ιδίως σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και καθιστώντας ορατές λοιπές μορφές εκμετάλλευσης, όπως η καταναγκαστική οικιακή εργασία·

49.  επισημαίνει ότι, λόγω της ιδιαίτερα ευάλωτης θέσης τους, ορισμένες ομάδες ατόμων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα της εμπορίας ανθρώπων, καταγγέλλει ωστόσο το γεγονός ότι η εμπορία ανθρώπων υπάρχει εξαιτίας της υψηλής ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της εκμετάλλευσης ανθρώπων, η οποία συνιστά πολύ επικερδή μορφή οργανωμένου εγκλήματος·

50.  τονίζει τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν το αποτρεπτικό αποτέλεσμα της ποινικοποίησης της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών στη Σουηδία· τονίζει το αποτέλεσμα αυτού του μοντέλου ρύθμισης στο επίπεδο των κοινωνικών προτύπων και ότι το μοντέλο αυτό μπορεί να αλλάξει κοινωνικές συμπεριφορές με σκοπό τη μείωση της συνολικής ζήτησης για τις υπηρεσίες θυμάτων εμπορίας ανθρώπων·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση του άρθρου 18 παράγραφος 4 της οδηγίας και να αναπτύξουν ειδικές στρατηγικές ώστε να μειωθεί η ζήτηση για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, όπως προγράμματα και συστήματα εξόδου και σχέδια για την ανεξαρτησία και την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων που έχουν οδηγηθεί στην πορνεία και για να μην είναι τόσο ευάλωτοι στην εκμετάλλευση, καθώς και εκστρατείες για την αποθάρρυνση της ζήτησης για σεξουαλικές υπηρεσίες, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ρύθμιση της πορνείας συνιστά αρμοδιότητα των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ της ζήτησης για σεξουαλικές υπηρεσίες και της εμπορίας ανθρώπων· πιστεύει ότι η μείωση της ζήτησης μπορεί να επιτευχθεί μέσω νομοθεσίας η οποία μετακυλά το ποινικό βάρος στα πρόσωπα που αγοράζουν σεξουαλικές υπηρεσίες και όχι σε εκείνους που τις πωλούν·

52.  καλεί την ΕΕ να δώσει προσοχή και να ορατές τις νέες μορφές εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης και της αναπαραγωγικής εκμετάλλευσης και της εμπορίας νεογέννητων·

53.  σημειώνει με ανησυχία ότι πολύ λίγα κράτη μέλη έχουν ορίσει με σαφήνεια προγράμματα για τη μείωση της ζήτησης και ότι, σε γενικές γραμμές, τα προγράμματα αυτά επικεντρώνονται στην εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα μείωσης της ζήτησης για όλες τις μορφές εμπορίας ανθρώπων·

54.  σημειώνει ότι οι εικονικοί γάμοι μπορούν να χαρακτηριστούν εμπορία ανθρώπων υπό ορισμένες περιστάσεις αν υπάρχει στοιχείο εξαναγκασμού ή εκμετάλλευσης, και ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι περισσότερο πιθανό να πέσουν θύματα·

55.  τονίζει ότι οι προσπάθειες για την αύξηση της ισότητας των φύλων συμβάλλουν στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και θα πρέπει να περιλαμβάνουν στρατηγικές με προγράμματα εκπαίδευσης και χειραφέτησης των γυναικών και κοριτσιών προκειμένου να ενισχυθεί η θέση των γυναικών και των κοριτσιών στην κοινωνία· καλεί τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν πιο προορατικά, προληπτικά μέτρα, όπως εκστρατείες ενημέρωσης και αύξησης της ευαισθητοποίησης, κατάρτιση ειδικά σχεδιασμένη για άνδρες, εξειδικευμένα εργαστήρια με ευάλωτες ομάδες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία, και την προώθηση της ισότητας, την καταπολέμηση των σεξιστικών στερεοτύπων και της βίας με βάση το φύλο, όπως και η ίση μεταχείριση θα πρέπει να συνιστά στόχο ολόκληρης της κοινωνίας·

56.  επισημαίνει την αποτελεσματικότητα των σχεδίων ευαισθητοποίησης που εκπαιδεύουν καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα από εταιρείες οι οποίες διασφαλίζουν ότι στην αλυσίδα εφοδιασμού τους δεν εφαρμόζονται πρακτικές δουλείας, σημειώνει ωστόσο ότι το μέσο αυτό δεν είναι από μόνο του αρκετό ώστε να μειωθεί η ζήτηση για εμπορία ανθρώπων·

57.  σημειώνει ότι, δυνάμει της οδηγίας 2009/52/ΕΚ, είναι ήδη παράνομο οι εργοδότες να χρησιμοποιούν την εργασία ή τις υπηρεσίες υπηκόων τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν νόμιμο καθεστώς διαμονής στην ΕΕ, γνωρίζοντας μάλιστα ότι οι εν λόγω υπήκοοι είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων· αναγνωρίζει δε το γεγονός ότι οι υπήκοοι της ΕΕ που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το νομοθέτημα· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι στην εθνική νομοθεσία τους τα θύματα εμπορίας που είναι πολίτες της ΕΕ προστατεύονται από την εργασιακή εκμετάλλευση και ότι επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις·

58.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την Ευρωπόλ, το 2015 εξαφανίστηκαν περίπου 10 000 ασυνόδευτα παιδιά μετά την άφιξή τους στην ΕΕ, τα οποία ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων και να είναι εκτεθειμένα σε κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη δέσμη μέτρων για το άσυλο και να προβαίνουν στην καταγραφή των παιδιών κατά την άφιξή τους προκειμένου να διασφαλίζουν την ένταξή τους στα συστήματα προστασίας παιδιών· ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την καλύτερη προστασία των παιδιών μεταναστών στην Ευρώπη·

59.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη στοιχείων σχετικά με τις γυναίκες και τα παιδιά Ρομά που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εμπορίας με σκοπό την καταναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η επαιτεία· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στοιχεία σχετικά με τις γυναίκες και τα παιδιά Ρομά που αναγνωρίζονται ως θύματα εμπορίας, και να αναφέρει τον αριθμό αυτών που έχουν λάβει βοήθεια ως θύματα και σε ποιες χώρες·

60.  υπογραμμίζει ότι οι καταναγκαστικοί γάμοι μπορεί να θεωρηθούν είδος εμπορίας ανθρώπων εφόσον περιλαμβάνουν ένα στοιχείο εκμετάλλευσης του θύματος, και καλεί όλα τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη διάσταση αυτή· υπογραμμίζει ότι η εκμετάλλευση μπορεί να είναι σεξουαλική (συζυγικός βιασμός, εξαναγκασμός σε πορνεία ή πορνογραφία) ή οικονομική (οικιακή εργασία ή καταναγκαστική επαιτεία), και ότι ο καταναγκαστικός γάμος μπορεί να είναι ο τελικός σκοπός της εμπορίας (πώληση του θύματος ως συζύγου ή σύναψη γάμου κατόπιν πίεσης)· υπογραμμίζει ότι είναι δύσκολο για τις αρχές να εντοπίζουν το συγκεκριμένο είδος εμπορίας εφόσον εμπίπτει στην ιδιωτική σφαίρα· καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν κατάλληλες υπηρεσίες μέριμνας για τα συγκεκριμένα θύματα· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό·

61.  εκφράζει την ανησυχία του για το αυξανόμενο φαινόμενο της προσέγγισης ανηλίκων με σκοπό την αποπλάνηση· υπενθυμίζει ότι τα θύματά τους βρίσκονται σε κατάσταση συναισθηματικής εξάρτησης, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο έρευνας καθώς τα άτομα αυτά δεν εντοπίζονται εύκολα ως θύματα εμπορίας ανθρώπων και συχνά αρνούνται να καταθέσουν κατά των ατόμων που τα προσεγγίζουν με σκοπό την αποπλάνησή τους· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό· καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν ειδικές υπηρεσίες μέριμνας για τα θύματα αυτά και να διασφαλίσουν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές αναγνωρίζουν την κατάστασή τους ως θύματα, ιδίως όταν πρόκειται για ανηλίκους, έτσι ώστε τα άτομα αυτά να μην στιγματίζονται για «αποκλίνουσες συμπεριφορές»·

Η διάσταση του φύλου στη συνδρομή, στήριξη και προστασία των θυμάτων

62.  εκφράζει την ανησυχία του διότι δεν έχουν όλα τα θύματα τη δυνατότητα να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες ή να ενημερωθούν για αυτές· τονίζει ότι δεν πρέπει να ασκούνται διακρίσεις κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες·

63.  σημειώνει ότι τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων έχουν ανάγκη από ειδικές υπηρεσίες όπως, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε ασφαλή βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στέγαση, συστήματα προστασίας μαρτύρων, υγειονομική περίθαλψη και συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, ένδικα μέσα, αποζημίωση, εκμάθηση γλώσσας και λοιπή εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, εξεύρεση εργασίας, βοήθεια για την (επαν-)ένταξη, την οικογενειακή διαμεσολάβηση και τη μετεγκατάστασή τους, καθώς και ότι οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να παρέχονται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το ζήτημα του φύλου·

64.  τονίζει ότι η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων καταδεικνύει την υποχρέωση των κρατών μελών να την αντιμετωπίσουν ως μορφή βίας εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπο της εκμετάλλευσης και στη μακροπρόθεσμη συναισθηματική και ψυχολογική βλάβη που σχετίζεται με αυτόν· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου που θα περιέχει νομοθετική πρόταση σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, η οποία θα περιλαμβάνει και την εμπορία ανθρώπων·

65.  επισημαίνει το αποτελεσματικό έργο που επιτελούν αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες και η κοινωνία των πολιτών όταν εντοπίζουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και παρέχουν συνδρομή και στήριξη στα θύματα, μολονότι το έργο αυτό δεν επιτελείται με ενιαίο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη ή με γνώμονα την εκάστοτε μορφή εμπορίας ανθρώπων·

66.  τονίζει πως χρειάζεται να εξασφαλισθεί επαρκής χρηματοδότηση για ανεξάρτητες ΜΚΟ και καταφύγια με βάση το φύλο με σκοπό την επαρκή κάλυψη των αναγκών σε όλα τα σημεία της διαδρομής των θυμάτων στις χώρες προορισμού και την λήψη προληπτικών μέτρων στις οικείες χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού·

67.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, στις οποίες τα θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων θα μπορούν να ζητούν βοήθεια και συμβουλές· σημειώνει ότι η λειτουργία τέτοιων ανοιχτών τηλεφωνικών γραμμών έχει αποδειχθεί επιτυχημένη σε άλλους τομείς, όπως η ριζοσπαστικοποίηση και η απαγωγή παιδιών·

68.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων με γνώμονα το φύλο καλύπτουν τις ανάγκες των θυμάτων, αναγνωρίζοντας τυχόν ανάγκες που μπορεί να αφορούν συγκεκριμένα τη μορφή της εμπορίας της οποίας αποτελούν αντικείμενο τα θύματα αυτά· επισημαίνει ότι μολονότι η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες και κορίτσια, θα πρέπει να δημιουργηθούν εξειδικευμένες υπηρεσίες για θύματα όλων των φύλων·

69.  υπογραμμίζει ότι σε πολλά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης δίνονται ναρκωτικά έτσι ώστε να παραμένουν σε κατάσταση σωματικής και ψυχικής εξάρτησης· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να προβλέψουν ειδικά συνοδευτικά προγράμματα για τα θύματα και να αναγνωρίσουν το στοιχείο αυτό ως επιβαρυντική περίσταση στο πλαίσιο της ανταπόκρισης της ποινικής δικαιοσύνης στην εμπορία ανθρώπων·

70.  υπογραμμίζει ότι οι σωρευτικές επιπτώσεις των διαφόρων τύπων διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου καθιστά τα άτομα ΛΟΑΔΜ ιδιαίτερα ευάλωτα στην εμπορία ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των ΛΟΑΔΜ· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο θέμα αυτό·

71.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν συστηματικά το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες ασφαλών αμβλώσεων για τις γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων, των οποίων η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα της εκμετάλλευσής τους·

72.  θεωρεί ότι το άρθρο 11 παράγραφος 5 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ πρέπει να επεκταθεί κατά τρόπο που να περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας σχετικά με τυχόν μελλοντική ένταξη (εκμάθηση γλώσσας, εξοικείωση με τον πολιτισμό και κοινοτικό κεκτημένο, κ.ά.) όταν το θύμα, λόγω της περίπτωσή του, είναι επιλέξιμο για άδεια διαμονής·

73.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες της ΕΕ και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας δικαιούνται άδειες διαμονής·

74.  σημειώνει ότι τα άτομα που διαθέτουν παράτυπο από νομική άποψη καθεστώς διαμονής μπορούν και αυτά με τη σειρά τους να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και ότι τα θύματα αυτά πρέπει επομένως να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα άλλα θύματα· καλεί τα κράτη μέλη να μην ταυτίζουν τη μετανάστευση με την εμπορία ανθρώπων, επισημαίνοντας την αρχή της «άνευ όρων» βοήθειας που προβλέπεται στην οδηγία·

75.  καλεί τα κράτη μέλη να εγγυώνται αποτελεσματικά τα δικαιώματα των θυμάτων της εγκληματικότητας και ζητεί την εξέταση της εφαρμογής της οδηγίας 2011/36/ΕΕ υπό το πρίσμα των διατάξεων της οδηγίας 2012/29/ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν δωρεάν νομική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της νομικής στήριξης και εκπροσώπησης, της ψυχολογικής και ιατρικής στήριξης, και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα στήριξης και περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος έκτρωσης για θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σε όλους εκείνους που είτε αυτοχαρακτηρίζονται, είτε πληρούν αρκετά μεγάλο αριθμό κριτηρίων για να χαρακτηριστούν θύματα εμπορίας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δικαιώματά τους, σε αποζημιώσεις και/ή σε ένδικα μέσα· υπενθυμίζει ότι ο αυτοχαρακτηρισμός δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει απαίτηση για την πρόσβαση στα δικαιώματα και τις υπηρεσίες των θυμάτων·

76.  καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν προσβάσιμη τη νομική βοήθεια στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, όχι μόνο στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, αλλά και στην περίπτωση διαδικασιών που αφορούν το αστικό και εργατικό δίκαιο ή τη μετανάστευση/χορήγηση ασύλου στις οποίες αυτά εμπλέκονται·

77.  καλεί τα κράτη μέλη, όταν καθορίσουν τα όρια της υποστήριξης των θυμάτων, να αναγνωρίσουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για να επουλωθούν οι πληγές της εμπορίας που έχει σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση είναι περισσότερος από τον χρόνο που απαιτείται για να επουλωθούν οι πληγές από άλλες μορφές εμπορίας· ζητεί την παράταση των μέτρων προστασίας που προσφέρονται σε θύματα εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης με σκοπό την ελαχιστοποίηση των βλαβών και την αποτροπή της επανεμπορίας και της «δευτερεύουσας θυματοποίησης» των θυμάτων και σε κάθε περίπτωση την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών τους·

Αξιολόγηση άλλων μέτρων που έχουν ληφθεί με γνώμονα το φύλο στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας

78.  τονίζει ότι οποιαδήποτε υποχρέωση των θυμάτων να λάβουν μέρος στη δίωξη των διακινητών μπορεί να είναι επιβλαβής· τονίζει ότι σε μια προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, η υποχρέωση αυτή δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε υπηρεσίες·

79.  υπογραμμίζει ότι όλα τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να ενημερώνονται συστηματικά σχετικά με το δικαίωμά τους να επωφεληθούν από μια περίοδο αποκατάστασης και περίσκεψης, και ότι το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να χορηγείται σε κάθε περίπτωση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη αυτά τα δικαιώματα μεταφέρθηκαν μόνο στο μεταναστευτικό δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν ισχύουν για όλα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, αλλά μόνο για όσα θύματα βρίσκονται σε παράτυπο καθεστώς· υπενθυμίζει ότι τα εν λόγω δικαιώματα πρέπει να χορηγούνται σε όλα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων·

80.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2004/81/ΕΚ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να χορηγούν προθεσμία περίσκεψης και αποκατάστασης στα θύματα εμπορίας ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη, κατά τον προσδιορισμό της διάρκειας αυτής της προθεσμίας να λαμβάνουν υπόψη το άρθρο 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να εξετάζουν τη δυνατότητα παράτασης της ελάχιστης περιόδου 30 ημερών για την αποκατάσταση και περίσκεψη που περιλαμβάνεται στην εν λόγω σύμβαση, για θύματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση, δεδομένης της σημαντικής και μόνιμης βλάβης που προκαλεί αυτή η μορφή βίας·

81.  σημειώνει ότι η τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων παύει να ισχύει το 2016 και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την τρέχουσα στρατηγική και να θεσπίσει νέα που θα ακολουθεί προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα επικεντρώνεται στα θύματα, θα περιλαμβάνει σαφή διάσταση φύλου και θα περιέχει συγκεκριμένες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση αυτή, θα αντιμετωπίζει την πρόληψη με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο και θα επιδιώκει την αποθάρρυνση της ζήτησης που δημιουργείται από οποιαδήποτε μορφή εμπορίας· ζητεί την ενσωμάτωση και τη συνοχή αυτής της στρατηγικής με άλλους τομείς άσκησης πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων όπως, μεταξύ άλλων, με τον τομέα της ασφάλειας, της ισότητας των φύλων, της μετανάστευσης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της επιβολής του νόμου·

82.  επαινεί τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει αποτελεσματικούς εθνικούς μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων και έχουν διορίσει εθνικούς εισηγητές ενώ καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι διατίθενται επαρκείς πόροι στους μηχανισμούς αυτούς και ότι είναι ανεξάρτητοι, προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο·

83.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν για την αξιολόγηση των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και για τη βελτίωση των προσπαθειών κατά της εμπορίας ανθρώπων, έναν ανεξάρτητο εθνικό εισηγητή που θα μπορεί βάσει νόμου να εμφανίζεται απευθείας ενώπιον του εθνικού κοινοβουλίου και να διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων·

84.  καλεί τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν αναλυτικότερα και ενημερωμένα δεδομένα, καταρτίζοντας αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται από όλους τους βασικούς παράγοντες, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα αυτά διαχωρίζονται με ομοιογενή και αναλυτικό τρόπο ανά φύλο, ηλικία, μορφή εκμετάλλευσης (σύμφωνα με τις επιμέρους μορφές της εμπορίας ανθρώπων), χώρα προέλευσης και προορισμού, και περιλαμβάνοντας σε αυτά τα δεδομένα και άτομα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας στο εσωτερικό της χώρας ώστε να εντοπίζουν καλύτερα δυνητικά θύματα και να αποτρέπουν το έγκλημα· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση της διάστασης του φύλου και των πρόσφατων τάσεων στην εμπορία ανθρώπων καθώς και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εμπορίας· καλεί τα κράτη μέλη να φροντίσουν ώστε οι εθνικοί εισηγητές να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στον συντονισμό των πρωτοβουλιών συλλογής δεδομένων, σε στενή συνεργασία με τις οικείες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα·

85.  σημειώνει ότι παρά τον σαφή ορισμό για την εμπορία ανθρώπων που περιλαμβάνεται στην οδηγία, στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών έχουν υιοθετηθεί πολλοί διαφορετικοί ορισμοί· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το ζήτημα αυτό και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρακτική σημασία αυτών των διαφορετικών ορισμών για την εφαρμογή της οδηγίας· τονίζει τη σημασία της εννοιολογικής σαφήνειας προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση με άλλα σχετικά αλλά χωριστά ζητήματα·

86.  σημειώνει ότι κατά κοινή ομολογία των ενδιαφερομένων, η μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων δεν εντοπίζεται· αναγνωρίζει ότι η εμπορία ορισμένων ευάλωτων ομάδων, όπως οι (άστεγοι) νέοι, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και οι ΛΟΑΔΑΜ, έχει σε κάποιο βαθμό παραβλεφθεί· τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων με σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών εντοπισμού των θυμάτων αναφορικά με αυτές τις ομάδες και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών κατά την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών αυτών των θυμάτων·

87.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να βελτιωθούν οι προσπάθειες κατά της διακίνησης ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αξιολογήσουν προσεκτικά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στα κράτη μέλη και, αν χρειάζεται, να εγκρίνουν πρόσθετα νομοθετικά και άλλα μέτρα·

88.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει για τη συλλογή δεδομένων τυποποιημένες κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας δεδομένων, τις οποίες θα ακολουθούν οι αρμόδιοι φορείς, όπως αρχές επιβολής του νόμου, συνοριακές και μεταναστευτικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες, τοπικές αρχές, φυλακές, ΜΚΟ και άλλοι συμβαλλόμενοι·

89.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στην καταπολέμηση της εμπορίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση (COM(2015)0240), ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των θυμάτων στη δίωξη των διακινητών·

90.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα της κατάχρησης της αυτοαπασχόλησης στην απασχόληση μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού σε ορισμένα κράτη μέλη και να μην λαμβάνει υπόψη τα τοπικά εργασιακά πρότυπα και τις τοπικές υποχρεώσεις απασχόλησης, αναγνωρίζοντας ότι η ψευδο-αυτοαπασχόληση χρησιμοποιείται συχνά σε τομείς απασχόλησης μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού που είναι πιο επιρρεπείς στην εμπορία·

91.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την περιφερειακή συνεργασία κατά της εμπορίας ανθρώπων κατά μήκος γνωστών διαδρομών που ξεκινούν από την Ανατολή και καταλήγουν στην ΕΕ, χρησιμοποιώντας το μέσο σταθερότητας και αναγνωρίζοντας τις διαρκείς ευθύνες των υποψηφίων προς ένταξη χωρών·

92.  καλεί την ΕΕ να παράσχει, μέσω της Eurostat, εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των καταγεγραμμένων ή μη θυμάτων εμπορίας, σύμφωνα με το γενικό πρότυπο που ακολουθούν οργανώσεις όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)·

93.  καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την αρχή της μη επαναπροώθησης στις οδηγίες τους κατά της εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το παράδειγμα του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για την εμπορία ανθρώπων και της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των κρατών βάσει του διεθνούς δικαίου σχετικά με τους πρόσφυγες και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

94.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διενεργήσουν έρευνα για τις νέες τάσεις και μορφές εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης που θα μπορούσε να έχει στην εμπορία ανθρώπων η υφιστάμενη μεταναστευτική κρίση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες εξελίξεις με επαρκή και στοχευμένο τρόπο·

95.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση της αλληλοσύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών μορφών εμπορίας ανθρώπων και των διαδρομών μεταξύ τους στην προσεχή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ, καθώς τα θύματα τυγχάνουν συχνά εκμετάλλευσης με διαφορετικούς τρόπους ταυτόχρονα ή περνούν διαδοχικά από τη μια μορφή εμπορίας στην άλλη· και να προωθήσει τη συνεχή έρευνα για τα κύρια αίτια των διαφόρων τύπων εμπορίας ανθρώπων και τον αντίκτυπο που έχουν στην ισότητα των φύλων·

96.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη ενδεχόμενης αναθεώρησης της εντολής της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έτσι ώστε, μετά τη δημιουργία της, να προστεθεί στις αρμοδιότητές της η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

97.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης συνιστά αποτελεσματικό εργαλείο τόσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας, όσο και για την προστασία των θυμάτων και την παροχή βοήθειας σε αυτά, να προωθήσει την εκ μέρους των κρατών μελών κύρωση της εν λόγω σύμβασης·

o
o   o

98.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0070.
(2) ΕΕ L 319 της 4.12.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(4) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 30.6.2009, σ. 24.
(6) ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98.
(7) ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 19.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0126.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0162.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0218.
(11) Εκτιμήσεις της ΔΟΕ, 2014, Κέρδη και φτώχεια, η οικονομία της καταναγκαστικής εργασίας.
(12) Έκθεση Eurostat με τίτλο «Εμπορία ανθρώπων», έκδοση 2015.
(13) Ό.π.
(14) Ό.π.
(15)3 Έκθεση της Ευρωπόλ του 2016 για την επικρατούσα κατάσταση ως προς την εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ (Φεβρουάριος 2016).
(16) Έκθεση Eurostat 2015.
(17) Ό.π.
(18) «Ενδιάμεση έκθεση για την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων» (SWD(2014)0318), σ. 9.
(19) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/handbook-consular-and-diplomatic-staff-how-assist-and-protect-victims-human-trafficking_en.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου