Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2007(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0168/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0168/2016

Συζήτηση :

PV 25/05/2016 - 24
CRE 25/05/2016 - 24

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0228

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 514kWORD 114k
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 - Βρυξέλλες
Εικονικά νομίσματα
P8_TA(2016)0228A8-0168/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τα εικονικά νομίσματα (2016/2007(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, του Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα ψηφιακά νομίσματα(1),

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της Τράπεζας της Αγγλίας σχετικά με την οικονομία των ψηφιακών νομισμάτων (3ο τρίμηνο 2014)(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, του Ιουλίου 2014, σχετικά με τα εικονικά νομίσματα(3),

–  έχοντας υπόψη την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Φεβρουαρίου του 2015, σχετικά με τα συστήματα εικονικών νομισμάτων(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της 2ας Φεβρουαρίου 2016(5),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής για το μέγεθος του ελλείμματος ΦΠΑ στην ΕΕ, του Μαΐου του 2015(6),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για τα εικονικά νομίσματα(7),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), του Ιουνίου του 2015, για μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο όσον αφορά τα εικονικά νομίσματα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας(8),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μεταχείριση της μετατροπής των εικονικών νομισμάτων «bitcoins» σε συμβατικά νομίσματα, από απόψεως φόρου προστιθέμενης αξίας (C-264/14)(9), και τις προτάσεις της γενικής εισαγγελέως Kokott, της 16ης Ιουλίου 2015(10),

–  έχοντας υπόψη τη διαβούλευση της ΕΑΚΑΑ, τον Ιούλιο 2015, σχετικά με τις επενδύσεις με χρήση εικονικών νομισμάτων ή τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού(11),

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) σχετικά με την αγορά, τα οικονομικά και το ρυθμιστικό πλαίσιο του Bitcoin(12),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ με τίτλο «Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks» (Αλλαγές στη μεθοδολογία των τρομοκρατικών επιθέσεων του Ισλαμικού Κράτους), της 18ης Ιανουαρίου 2016(13),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της FATF για τα εικονικά νομίσματα, του Ιουνίου 2014(14),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του ΟΟΣΑ με τίτλο «The Bitcoin Question - currency versus trust-less transfer technology» (Το ζήτημα των ψηφιακών νομισμάτων - νόμισμα έναντι τεχνολογίας μεταφοράς χωρίς ανάγκη εμπιστοσύνης)(15),

–  έχοντας υπόψη το εσωτερικό έγγραφο εργασίας του ΔΝΤ με θέμα τα εικονικά νομίσματα και πέραν αυτών, του Ιανουαρίου του 2016(16),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ανώτερου Επιστημονικού Συμβούλου του κυβερνητικού γραφείου του Ηνωμένου Βασιλείου για την επιστήμη, με τίτλο «Distributed Ledger Technology: beyond block chain» (Τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού: πέρα από την προοδευτική κρυπτογράφηση), του 2016(17),

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στις 25 Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τα εικονικά νομίσματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0168/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμη καθιερωθεί κοινά αποδεκτός ορισμός, αλλά τα εικονικά νομίσματα (VC) αναφέρονται ενίοτε ως ψηφιακό ρευστό, η δε Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) τα αντιλαμβάνεται ως ψηφιακή αναπαράσταση αξίας που δεν εκδίδεται από κεντρική τράπεζα ή εθνική αρχή ούτε συνδέεται αναγκαστικά με συμβατικό νόμισμα, αλλά γίνεται αποδεκτή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως μέσο πληρωμής, και μπορεί να αποθηκεύεται ηλεκτρονικά ή να αποτελεί αντικείμενο ηλεκτρονικών συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα VC βασίζονται ως επί το πλείστον σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT), που αποτελεί την τεχνολογική βάση για περισσότερα από 600 συστήματα VC(18) και διευκολύνει τις συναλλαγές χωρίς ενδιάμεσους, με προεξέχον αυτή τη στιγμή το Bitcoin, το οποίο, μολονότι εμφανίστηκε το 2009 και σήμερα διαθέτει μερίδιο αγοράς σχεδόν 90% μεταξύ των εικονικών νομισμάτων που βασίζονται σε τεχνολογία DLT, με αξία αγοράς των διαθέσιμων Bitcoin περίπου πέντε δισεκατομμύρια ευρώ(19), δεν έχει πάρει ακόμα συστημικές διαστάσεις,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία DLT περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων με ποικίλα επίπεδα εμπιστοσύνης και ανθεκτικότητας, με δυναμικό ταχείας επεξεργασίας μεγάλου αριθμού συναλλαγών, και με ικανότητα μετασχηματισμού που δεν περιορίζεται στον τομέα των εικονικών νομισμάτων αλλά επεκτείνεται εν γένει στην οικονομική τεχνολογία, με μια προφανή εφαρμογή τα πεδία της εκκαθάρισης και του διακανονισμού, αλλά και πέραν του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως όσον αφορά την απόδειξη της ταυτότητας και της περιουσίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην DLT αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός συνεχούς κύκλου καινοτομίας στην οικονομική τεχνολογία και συνολικά υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι σήμερα, τόσο από χρηματοδότηση επιχειρηματικού κεφαλαίου όσο και από εταιρικές επενδύσεις(20),

Ευκαιρίες και κίνδυνοι των εικονικών νομισμάτων και της τεχνολογίας DLT στο ραγδαία εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο των πληρωμών

1.  τονίζει ότι τα εικονικά νομίσματα και η τεχνολογία DLT μπορούν να συμβάλουν θετικά στην ευημερία των πολιτών και στην οικονομική ανάπτυξη με τους εξής τρόπους:

   α) μειώνοντας δραστικά το κόστος συναλλαγής και το λειτουργικό κόστος για τις πληρωμές, ιδίως δε για τις διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων, πιθανότατα αρκετά κάτω από 1%, σε σύγκριση με το 2%-4% που ισχύει για τα παραδοσιακά συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών(21) και το άνω του 7% που ισχύει κατά μέσο όρο για τις διασυνοριακές μεταφορές εμβασμάτων(22), μειώνοντας έτσι το παγκόσμιο συνολικό κόστος των εμβασμάτων ενδεχομένως έως και κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ·
   β) μειώνοντας, γενικότερα, το κόστος πρόσβασης σε χρηματοδότηση ακόμα και χωρίς παραδοσιακό τραπεζικό λογαριασμό, και συμβάλλοντας έτσι δυνητικά στην οικονομική ένταξη και στον «στόχο 5x5» της G20 και της G8(23)·
   γ) βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα και, ανάλογα με την αρχιτεκτονική του συστήματος, την ταχύτητα των συστημάτων πληρωμών και των συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες, λόγω της εγγενώς αποκεντρωμένης αρχιτεκτονικής της DLT, η οποία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με αξιοπιστία ακόμα και σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή παραβίασης τμημάτων του δικτύου της·
   δ) καθιστώντας δυνατά συστήματα τα οποία συνδυάζουν ευκολία χρήσης, χαμηλό λειτουργικό κόστος και υψηλό βαθμό ιδιωτικότητας, χωρίς όμως πλήρη ανωνυμία, ώστε οι συναλλαγές να μπορούν να εντοπίζονται σε έναν βαθμό σε περίπτωση αδικοπραξίας και να μπορεί να αυξηθεί έτσι η διαφάνεια για τους συμμετέχοντες στην αγορά·
   ε) χρησιμοποιώντας τα εν λόγω συστήματα για την ανάπτυξη ασφαλών τηλεματικών συστημάτων μικροπληρωμών, που θα μπορούσαν ίσως να αντικαταστήσουν ορισμένα από τα ήδη υπάρχοντα τηλεματικά επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για την ιδιωτικότητα·
   στ) καθιστώντας ενδεχομένως δυνατή τη συγχώνευση διαφόρων τύπων παραδοσιακών και καινοτόμων μηχανισμών πληρωμών, από πιστωτικές κάρτες έως λύσεις για κινητές συσκευές, σε μία ασφαλή εφαρμογή φιλική προς τον χρήστη η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει τη διάδοση ορισμένων πτυχών του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη και να εμβαθύνει την ενιαία αγορά·

2.  επισημαίνει ότι τα συστήματα εικονικών νομισμάτων και τεχνολογίας DLT ενέχουν κινδύνους οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία τους, όπως, στις παρούσες συνθήκες:

   α) η απουσία ευέλικτων αλλά παράλληλα ανθεκτικών και αξιόπιστων δομών διακυβέρνησης, και μάλιστα ενός ορισμού των δομών αυτών, ιδίως σε ορισμένες εφαρμογές DLT όπως το Bitcoin, που προκαλεί αβεβαιότητα και δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών ή –ευρύτερα– των χρηστών, ειδικά σε περίπτωση προκλήσεων που δεν έχουν προβλεφθεί από τους αρχικούς σχεδιαστές του λογισμικού·
   β) η μεγάλη διακύμανση των εικονικών νομισμάτων και η πιθανότητα «φούσκας» λόγω κερδοσκοπίας, όπως επίσης η απουσία παραδοσιακών μορφών κανονιστικής εποπτείας, διασφαλίσεων και προστασίας, ζητήματα που θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις στους καταναλωτές·
   γ) η ενίοτε περιορισμένη ικανότητα των ρυθμιστικών αρχών στον τομέα της νέας τεχνολογίας, που ενδέχεται να δυσχεράνει τον έγκαιρο καθορισμό ενδεδειγμένων διασφαλίσεων που να εγγυώνται τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία των εφαρμογών DLT όταν, ή ακόμα και πριν αναπτυχθούν σε τέτοιο βαθμό που να αποκτήσουν συστημική σημασία·
   δ) η νομική αβεβαιότητα γύρω από τις νέες εφαρμογές DLT·
   ε) η ενεργειακή κατανάλωση που απαιτείται για τη λειτουργία ορισμένων εικονικών νομισμάτων που, σύμφωνα με την έκθεση του επικεφαλής επιστημονικού αναλυτή της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την DLT, στην περίπτωση του Bitcoin έχει εκτιμηθεί σε πάνω από 1 GW, γεγονός που επιβάλλει επενδύσεις σε έρευνα για αποδοτικότερες μορφές μηχανισμών επαλήθευσης συναλλαγών και προώθηση των μορφών αυτών·
   στ) η έλλειψη επαρκώς διαφανούς και εύκολα προσβάσιμης τεχνικής τεκμηρίωσης σχετικά με τη λειτουργία ειδικών εικονικών νομισμάτων και άλλων συστημάτων DLT·
   ζ) ενδεχόμενες πηγές χρηματοοικονομικής αστάθειας που μπορεί να συνδέονται με παράγωγα προϊόντα βασιζόμενα σε ανεπαρκώς κατανοητά χαρακτηριστικά των εικονικών νομισμάτων·
   γ) οι δυνητικοί μακροπρόθεσμοι περιορισμοί στην αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής σε περίπτωση ευρείας χρήσης ιδιωτικών συστημάτων εικονικού νομίσματος ως υποκατάστατων επίσημων παραδοσιακών νομισμάτων·
   θ) η δυνατότητα συναλλαγών «μαύρης αγοράς», νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας(24), φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, καθώς και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων στη βάση «ψευδωνυμίας» και «ανάμικτων υπηρεσιών» που προσφέρουν ορισμένες τέτοιες υπηρεσίες, όπως επίσης ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας ορισμένων εικονικών νομισμάτων, λαμβανομένου παράλληλα υπόψη ότι η ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών με μετρητά τείνει να είναι πολύ μικρότερη·

3.  θεωρεί ότι για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών θα απαιτηθούν η ενίσχυση της ρυθμιστικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής πραγματογνωσίας, και η ανάπτυξη συνεκτικού νομικού πλαισίου που να συμβαδίζει με την καινοτομία, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και ανάλογη αντίδραση αν και όταν η χρήση ορισμένων εφαρμογών DLT αποκτήσει συστημική σημασία·

4.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι αν θεσπιστεί κανονιστική ρύθμιση σε πολύ πρώιμο στάδιο, ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στην κατάσταση των πραγμάτων, η οποία παραμένει ευμετάβλητη και μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις στο κοινό σχετικά με τα πλεονεκτήματα ή την ασφάλεια των εικονικών νομισμάτων·

Χρήση της τεχνολογίας DLT πέραν των πληρωμών

5.  επισημαίνει ότι οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία DLT για επιτάχυνση, αποκέντρωση, αυτοματοποίηση και τυποποίηση διαδικασιών βασιζόμενων στα δεδομένα με χαμηλότερο κόστος θα μπορούσαν να μεταβάλουν θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία και τηρούνται αρχεία, με συνέπειες τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα, και μάλιστα στον δεύτερο από τρεις απόψεις: ως πάροχο υπηρεσιών, ως εποπτικό φορέα και ως νομοθέτη·

6.  επισημαίνει ότι το κόστος της εκκαθάρισης, του διακανονισμού και άλλων μετασυναλλακτικών διαχειριστικών διεργασιών υπερβαίνει σήμερα το ποσό των 50 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως(25) για τον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κλάδο, και ότι, όπως και οι διαδικασίες συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών, αποτελούν τομέα όπου η χρήση της τεχνολογίας DLT θα μπορούσε να αποδειχθεί ρηξικέλευθη από πλευράς αποδοτικότητας, ταχύτητας και ανθεκτικότητας, εγείροντας παράλληλα νέες ρυθμιστικές προκλήσεις·

7.  τονίζει το γεγονός ότι, στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες από φορείς του ιδιωτικού τομέα, και καλεί τις αρμόδιες αρχές, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, να παρακολουθούν αυτές τις πρωτοβουλίες·

8.  επισημαίνει περαιτέρω ότι η DLT θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της ανταλλαγής δεδομένων, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης, όχι μόνο μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών, αλλά και μεταξύ φορέων του ιδιωτικού τομέα και πελατών·

9.  αναγνωρίζει τις αναπτυσσόμενες ακόμα δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία DLT σε τομείς πολύ πέρα από τον χρηματοπιστωτικό, συμπεριλαμβανομένων του κρυπτομετοχικού πληθοπορισμού, των υπηρεσιών διαιτησίας σε διαφορές, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό και τον νομικό τομέα, και του δυναμικού για έξυπνες συμβάσεις σε συνδυασμό με ψηφιακές υπογραφές, για εφαρμογές που να επιτρέπουν αυξημένη ασφάλεια των δεδομένων και για συνέργειες με την ανάπτυξη του Διαδικτύου των πραγμάτων·

10.  υπογραμμίζει τη δυναμική που δημιουργούν οι τεχνολογίες της προοδευτικής κρυπτογράφησης στο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και την ικανότητά τους για τον μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό της πραγματικής οικονομίας·

11.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι DLT στις κυβερνήσεις για τη μείωση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τον περιορισμό της απάτης και της διαφθοράς·

12.  παροτρύνει τις κρατικές υπηρεσίες να δοκιμάσουν συστήματα DLT, αφού προηγουμένως διεξαγάγουν τις απαιτούμενες αναλύσεις αντικτύπου, για να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της τήρησης των ενωσιακών κανόνων προστασίας των δεδομένων· παροτρύνει τις κρατικές υπηρεσίες να αποφεύγουν φαινόμενα εγκλωβισμού λόγω εξάρτησης από ιδιοσυστήματα DLT· αναγνωρίζει ιδιαίτερα τις δυνατότητες που προσφέρει η DLT για βελτιώσεις στα συστήματα κτηματολογίου·

13.  συνιστά στις κρατικές υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων να διερευνήσουν τη χρήση των εργαλείων εποπτείας και υποβολής εκθέσεων σε πραγματικό χρόνο με βάση την τεχνολογία DLT ως μέρος του θεματολογίου της ρυθμιστικής τεχνολογίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα και πέραν αυτού, με σκοπό μεταξύ άλλων τη μείωση του σημαντικού ελλείμματος ΦΠΑ στην Ένωση(26)·

Έξυπνη νομοθεσία για την προώθηση της καινοτομίας και τη διασφάλιση της ακεραιότητας

14.  ζητεί μια αναλογική ρυθμιστική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να μην εμποδίζεται η καινοτομία στη γένεσή της ούτε να της προστίθεται περιττό κόστος ήδη από την αρχή, στην οποία να λαμβάνονται παράλληλα σοβαρά υπόψη οι ρυθμιστικές προκλήσεις που ενδέχεται να θέσει η διαδεδομένη χρήση των εικονικών νομισμάτων και της τεχνολογίας DLT·

15.  υπογραμμίζει τις ομοιότητες μεταξύ της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT), η οποία συνίσταται σε μια σειρά κόμβων που συμμετέχουν σε ένα σύστημα και μοιράζονται μια κοινή βάση δεδομένων, και του Παγκόσμιου Ιστού, ο οποίος ορίζεται ως ένα παγκόσμιο σύνολο πόρων, λογικά διασυνδεδεμένων μέσω υπερσυνδέσμων· επισημαίνει ότι τόσο η DLT όσο και ο Παγκόσμιος Ιστός βασίζονται στο Διαδίκτυο, ένα παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων μεγάλων υπολογιστών, προσωπικών υπολογιστών και ασύρματων συσκευών·

16.  υπενθυμίζει ότι το Διαδίκτυο, παρά τις προσπάθειες για την προώθηση μιας προσέγγισης πολλαπλών παραγόντων, εξακολουθεί να κυβερνάται από την Εθνική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιών και Πληροφοριών, μία υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ·

17.  χαιρετίζει τη δημιουργία μιας δυναμικής σύμπραξης για τις τεχνολογίες Blockchain στο Φόρουμ για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια κοινή και χωρίς αποκλεισμούς διακυβέρνηση της τεχνολογίας DLT, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που ανέκυψαν στο παρελθόν κατά την ανάπτυξη του Διαδικτύου·

18.  επισημαίνει ότι η βασική νομοθεσία της ΕΕ, όπως οι EMIR, CSDR, SFD, MiFID/MiFIR, UCITs and AIFMD, θα μπορούσε να προσφέρει ένα κανονιστικό πλαίσιο ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δραστηριότητες, ανεξάρτητα από την υποκείμενη τεχνολογία, καθώς τα εικονικά νομίσματα και οι εφαρμογές που βασίζονται στην DLT επεκτείνονται σε νέες αγορές και διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής τους· παρατηρεί, ωστόσο, ότι ενδέχεται να απαιτηθεί περισσότερη εξειδικευμένη νομοθεσία·

19.  επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής για την ένταξη των πλατφορμών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων στην οδηγία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD), προκειμένου να τεθεί τέρμα στην ανωνυμία που συνδέεται με τις πλατφόρμες αυτές· αναμένει ότι οι σχετικές προτάσεις θα είναι στοχευμένες, θα αιτιολογούνται με πλήρη ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τα εικονικά νομίσματα, και θα βασίζονται σε διεξοδική εκτίμηση αντικτύπου·

20.  συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική ανάλυση των εικονικών νομισμάτων και, στη βάση της εν λόγω αξιολόγησης, να εξετάσει, αν είναι σκόπιμο, το ενδεχόμενο αναθεώρησης της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας για τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών (PAD) και της οδηγίας για το ηλεκτρονικό χρήμα (EMD), υπό το φως των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών νομισμάτων και της DLT, για την περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη μείωση του κόστους των συναλλαγών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και πιθανώς με την προώθηση ενός ενιαίου και κοινού ηλεκτρονικού πορτοφολιού·

21.  παρατηρεί ότι στην Ευρώπη έχουν δημιουργηθεί διάφορα εικονικά τοπικά νομίσματα, αν μη τι άλλο ως αντίδραση στη χρηματοπιστωτική κρίση και τα συναφή προβλήματα πιστωτικής ασφυξίας· συνιστά ιδιαίτερη προσοχή κατά τον ορισμό των εικονικών νομισμάτων, στο πλαίσιο οιωνδήποτε μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ύπαρξη «τοπικών νομισμάτων» μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συχνά είναι σε περιορισμένο βαθμό ανταλλάξιμα και αποφέρουν σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, και να αποφευχθεί η δυσανάλογη κανονιστική ρύθμιση στον συγκεκριμένο τομέα, εφόσον δεν αποφεύγεται ούτε παρακάμπτεται η φορολογία·

22.  ζητεί τη δημιουργία μίας οριζόντιας ειδικής ομάδας DLT (TF DLT), υπό την ηγεσία της Επιτροπής, αποτελούμενης από τεχνικούς και νομικούς εμπειρογνώμονες, με αντικείμενο:

   i) να παρέχει την απαιτούμενη τεχνική και ρυθμιστική πραγματογνωσία για όλους τους τομείς που άπτονται των εφαρμογών DLT, να φέρνει σε επαφή τους συμφεροντούχους και να υποστηρίζει τους σχετικούς δημόσιους φορείς σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κράτους μέλους στις προσπάθειές τους να παρακολουθούν τη χρήση της DLT σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παγκοσμίως·
   ii) να προωθεί την ευαισθητοποίηση και να αναλύει τα οφέλη και τους κινδύνους –και για τους τελικούς χρήστες– των εφαρμογών DLT, προκειμένου να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρουν, μεταξύ άλλων επιδιώκοντας τον προσδιορισμό ενός βασικού συνόλου χαρακτηριστικών των συστημάτων DLT που είναι προς το κοινό συμφέρον, όπως τα μη ιδιόκτητα ανοικτά πρότυπα, και εντοπίζοντας τα αναπτυσσόμενα πρότυπα βέλτιστης πρακτικής·
   iii) να υποστηρίζει την έγκαιρη, τεκμηριωμένη και ανάλογη προσέγγιση στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που απορρέουν από την καθιέρωση σημαντικών εφαρμογών DLT, μεταξύ άλλων μέσω ενός χάρτη πορείας για τα επόμενα βήματα σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, που να περιλαμβάνει την αξιολόγηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων, με στόχο την επικαιροποίησή τους ώστε να ανταποκρίνονται στη σημαντική και συστημική χρήση της DLT όπου είναι σκόπιμο, στην προστασία των καταναλωτών και στις συστημικές προκλήσεις·
   iv) να αναπτύσσουν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για όλες τις σχετικές πτυχές των εικονικών νομισμάτων και άλλων συστημάτων DLT, το επίπεδο της χρήσης των οποίων τα καθιστά συστημικά σημαντικά για τη σταθερότητα·

23.  τονίζει ότι είναι σημαντικό, οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα εικονικά νομίσματα με πλήρη επίγνωση, διαφάνεια και εμπιστοσύνη· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον κλάδο των εικονικών νομισμάτων, κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την εξασφάλιση της παροχής ορθών, σαφών και ολοκληρωμένων πληροφοριών στους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς χρήστες εικονικών νομισμάτων, ώστε να μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους με πλήρη τεκμηρίωση, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια των συστημάτων VC όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και τις διαφορές τους από τα ρυθμιζόμενα και εποπτευόμενα συστήματα πληρωμών, με στόχο την προστασία των καταναλωτών·

o
o   o

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf
(2)http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/ 2014/qb14q3digitalcurrenciesBitcoin2.pdf
(3)https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
(4)https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
(5)http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/160202_en.htm
(6)http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm
(7)http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97043/the% 20digital%20agenda%20of%20virtual%20currencies_final.pdf
(8)http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/02/12-conclusions-terrorism-financing/
(9)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1463564584935&uri= CELEX:62014CJ0264
(10)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A62014CC0264
(11)https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-532_call_for_evidence_on_virtual_currency_investment.pdf
(12)http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140793/ LDM_BRI(2014)140793_REV1_EN.pdf
(13)https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/changes_in_ modus_operandi_of_is_in_terrorist_attacks.pdf
(14)http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf
(15) http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/The-Bitcoin-Question-2014.pdf
(16) https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf
(17) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/ gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
(18) http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf
(19) http://coinmarketcap.com/
(20) Βλέπε, μεταξύ άλλων: http://www.coindesk.com/state-of-Bitcoin-blockchain-2016/
(21) https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
(22) https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_december_ 2015.pdf
(23)  http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTFINANCIALSECTOR/ 0,,contentMDK:22383199~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282885,00.html
(24) Μολονότι υπάρχουν δυνατότητες για τη χρήση εικονικών νομισμάτων με σκοπό τη χρηματοδότηση τρομοκρατών, η Ευρωπόλ επεσήμανε προσφάτως (18 Ιανουαρίου 2016) ότι «παρόλο που, σύμφωνα με πληροφορίες από τρίτα μέρη, τρομοκράτες κάνουν χρήση ανώνυμων νομισμάτων όπως το Bitcoin για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο από τους φορείς επιβολής του νόμου».
(25) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
(26) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου